Download

KÖK, EK,YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ


Advertisement
/ 38 []
Download Presentation
Comments
tyler
From:
|  
(1331) |   (0) |   (0)
Views: 403 | Added:
Rate Presentation: 4 0
Description:
KÖK, EK,YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ. KÖK. Kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Türk,sev,yıl,al Ör: göz lük çü kök ek ek . UYARI. Türemiş yada çekimlenmiş sözcüklere kök-
KÖK, EK,YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

KÖK, EK,YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ

Slide 2

KÖK

Kök sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır.

Türk,sev,yıl,al

Ör: göz lük çü

kök ek ek

Slide 3

UYARI

Türemiş yada çekimlenmiş sözcüklere kök-

leri arasında mutlaka bir anlam bağı bulunur.Bilet,yasa gibi sözcüklerin anlamlı parçaları var ama bunlar yinede kök durumundadır.Çünkü kök kabul ettiğimiz bölümle sözcüğün bütünü arasında ilişki kurulamaz.

Slide 4

Örnek soru

Yönelmişlerdi kelimesinin kök ve ekleri a-

şağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Yönel-miş-ler-di

B)Yö-nel-miş-lerdi

C)Yön-el-miş-ler-di

D)Yönelmiş-lerdi

C

Slide 5

Sözcük kökleri türlerine göre ikiye ayrılır

 • Ad(isim)kökleri

 • Fiil kökleri

Slide 6

AD KÖKLERİ

Adların kök durumunda olanlarıdır.

su,çiçek,çok,süt,taş

Slide 7

FİİL KÖKLERİ

İş,oluş,durum bildiren kök durumundaki sözcüklerdir.

gel-,oku-,bil-,sil-,yaz-

Slide 8

Kimi kökler hem ad kökü,hem fiil kökü özelliği taşırlar.böyle köklere ortak kök diyoruz.

Slide 9

ÖRNEK

Sen can’la güreşeceksin.

Bu güreş uzun sürer

Çantam çok eskidi

Eski dolabımı boyadım

Ortak kök

Ortak kök

Slide 10

UYARI

Her sesteş sözcük ortak kök değildir

 • Ortak kökler arasında anlam ilişkisi vardır.

 • Sesteş sözcükler arasında anlam ilişkisi yoktur.

  Örneğin kır sözcüğü hem ad hem de fiil ola-

  rak kullanılabilir.Ancak bu iki kök arasında

  anlam ilişkisi olmadığı için sesteştir ama

  ortak kök değildir.

Slide 11

ÖRNEK SORU

Hangi kelimenin kökü,çeşidi yönünden diğer-

lerinden farklıdır?

A)Konak B)Uçurtma

C)Yolcu D)Yetki

C

Slide 12

EK

Sözcük kök yada gövdelerine eklenen sesler-

dir.

Boya- cı- lık Şekerlik-ler-in

kök ek ek gövde ek ek

Slide 13

Ekler yaptığı görevlere göre ikiye ayrılır.

 • Yapım Eki

 • Çekim Eki

Slide 14

GÖVDE

Gövde:sözcüğün kökü ile yapım eki,birlikte sözcüğün gövdesini oluşturur.

 • okuldakiler

okulda

okul

oku

gövde

gövde

kök

gövde

Slide 15

YAPIM EKLERİ

Eklendiği sözcüğün anlamını,kimi zamanda

türünü değiştiren eklerdir.

Sil-gi

kök yapım eki

Sil:Fiil kökü

Silgi:silme işini yapan araç anlamında yeni

sözcük.

Slide 16

Yapım Ekleri Çizelgesi

-men

lik

-gi

-im

daş

-cı

-er

-çe

-ar

-ca

-man

lük

deş

-ci

-ım

-çe

-gı

-ir

saatçi

göçmen

Türkçe

vatandaş

yorum

bilgi

yazar

gözlük

özdeş

Almanca

camcı

öğretmen

yazlık

keser

seçim

sevgi

temizlik

kardeşçe

düşünür

sayım

kocaman

sepetçi

yurttaş

sezgi

Slide 17

Kitap-lık

kök

Yapım eki

Kitap:Ad kökü

Kitaplık:kitapların konulduğu,okunduğu yer anlamına gelen yeni

Sözcük.

Slide 18

ÇEKİM EKLERİ

Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez,

cümledeki görevini belirler.

gel-iyor-dun,ağaç-lar-ın,çanta-sı

Slide 19

Çekim ekleri,yaptığı görevlere göre çeşit-

li adlar alırlar.

 • Durum ekleri

 • İyelik ekleri

 • Çoğul ekleri

 • Fiil çekim ekleri

 • Fiil kişi ekleri

Slide 20

1-DURUM EKLERİ

Sözcüğün cümlede hangi durumda olduğunu

belirler.

Slide 21

-i:Belirtme durum eki:evi

-e:Yönelme durum eki:eve

-de:bulunma durum eki:evde

-den:ayrılma durum eki:evden

-in:tamlama durum eki

Slide 22

2-İYELİK EKLERİ

Eklendiği sözcüğün kime ya da neye ait ol-

duğunu gösteren eklerdir.

Slide 23

-(i)m:Annem

-(i)n:Evin

-i:Kardeşi

-(i)miz:Okulumuz

-(i)niz:Babanız

-leri:Evleri

Slide 24

3-ÇOĞUL EKİ

Aynı türden birden çok varlığı gösteren ektir.

-lar(-ler):

Ağaçlar çiçek açtı

Çiçekler her gün sulanıyor

Slide 25

4-FİİL ÇEKİM EKLERİ

Fiilin zamanını gösteren ya da dilek-istek bil-

diren eklerdir.

Gördü Görür

Görmüş Görmeli

Görüyor Göre

Görecek Görse

Slide 26

5-FİİL SONUNDAKİ KİŞİ EKLERİ

Eylemi yapan kişiyi belirleyen eklerdir.

Fiil Kişi ekiFiilKişi eki

Gezer - im Gezer- siniz

Gezer- sin Gezer-ler

Gezer-iz Gezdi-k

Slide 27

UYARI

Kimi yapım ekleriyle çekim ekleri ses bakı-

mından birbirine benzer.Örneğin –i ve

–im ekleri hem yapım eki hem de çekim

eki olabilir.

-i:Defteri -im:Defterim

-i:Dizi -im:çizim

Slide 28

SORULAR

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım ve

çekim ekleri bir arada bulunmaktadır?

A)Geliyoruz B)Yürüyüş

C)Sevgimiz D)Gelmişler

C

Slide 29

Aşağıdakilerden hangisinde ev sözcüğü iyelik eki almamıştır?

A)Evi çok ucuza sattı

B)Derslerine hep evinde çalışır

C)Bence evi çok güzel bir yerde

D)Evi zevkle döşenmiş

A

Slide 30

Yol sözcüğüne hangisi getirilirse fiil tü-

retilmiş olur?

A)-la B)-suz

C)-daş D)-cu

C

Slide 31

YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER

Yapılarına göre sözcükler

Basit sözcükler

Türemiş

sözcükler

Bileşik sözcükler

Slide 32

BASİT SÖZCÜKLER

Yapım eki almamış,kök durumundaki söz-

cüklerdir.

 • Kimi zaman çekim eki de almayabilirler.

  su,gök,tepe,araba

 • Gerektiğinde çekim eki alabilirler.

  kalem-i görüyor-uz

Slide 33

TÜREMİŞ SÖZCÜKLER

En az bir yapım eki almış olan sözcüklerdir.

Bu nedenle gövde durumundadırlar.

dal-gın yaz-lık

kök

Y.eki

kök

Y.eki

gövde

gövde

Türemiş sözcükler yapım ekinden sonra çekin eki de alabililer.

Tuz-cu-lar

Ç.eki

kök

Y.eki

Slide 34

BİLEŞİK SÖZCÜKLER

İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaş-

masından oluşan sözcüklerdir.Genellikle bir-

leşik yazılırlar.

karasinek ağaçkakan : hayvan adları

ayçiçeği hanımeli : çiçek adları

gidebiliyor alıverdi :eylem

Eskişehir Gölbaşı : yer adları

Slide 35

SORULAR

“Birazdan odacı göreve gelir” cümlesinde

kelimelerden hangisinin yapısı basittir?

A)Birazdan B)Odacı

C)Görevine D)Gelir

C

Slide 36

Hangisinin kökü fiildir?

A)Temizlik B)Beyazlı

C)Sessizlik D)Bilgi

D

Slide 37

‘lık’ eki hangisine eklendiğinde somut isim yapar?

A)İnsan

B)Korku

C)Dost

D)İyi

B

Slide 38

Aşağıdakilerden hangisinin kökü isimdir?A)UyuduB)KoşmuşC)KanayacakD)Biliyor

C


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro