EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PowerPoint PPT Presentation

Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe
Download
1 / 22

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Sesja letnia 2014r. Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu zawodowego. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Sesja letnia 2014r.


Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu zawodowego

Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu zawodowego

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie  warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   w  szkołach publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami )

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411 ze zmianami – Dz.U. z 2005 r. Nr 66 poz. 580)


Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym

jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe


Struktura egzaminu zawodowego

ETAP PISEMNY

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań

Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych

Czas trwania etapu pisemnego

120 min.

Struktura egzaminu zawodowego

ETAP PRAKTYCZNY

 • Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

  Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne

  Czas trwania etapu praktycznego:

  240 min.


Harmonogram organizacji egzaminu zawodowego

Harmonogram organizacji egzaminu zawodowego

 • do 20 grudnia 2013r. - składnie pisemnych deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

  zebranie od uczniów opinii/orzeczeń poradni psychologiczno –

  pedagogicznej określającej formę i warunki przeprowadzenia egzaminu

 • do 10 stycznia 2014r. - przesłanie do OKE formie elektronicznej danych uczniów i absolwentów na podstawie deklaracji przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie

 • do 17 marzec 2014r. - weryfikacja w szkole danych uczniów przestępujących do egzaminu

  zawodowego przesłanie do OKE poprawionych list zadających

 • do 21 marca 2014r. - przydział zdających (technikum) do etapu praktycznego na poszczególne

  na zmiany,

 • 23 czerwca 2014r. - etap pisemny egzaminu zawodowego dla absolwentów TE godz.12.00

 • 24,25,27 czerwca 2014r. - etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów TE

 • 29 sierpnia 2014r. - otrzymanie wyników i dyplomów z suplementami

 • od września 2014r. - udostępnianie na pisemny wniosek zdającego, kart odpowiedzi wraz z

  wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz pracę egzaminacyjną z dokumentacja zdającego i kartę oceny wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego


Standard wymaga egzaminacyjnych

Standard wymagań egzaminacyjnych

Etap pisemny egzaminu zawodowe obejmuje:

część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji

w zawodzie

absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej

 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne

 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska


Standard wymaga egzaminacyjnych1

Standard wymagań egzaminacyjnych

Etap pisemny egzaminu zawodowego obejmuje:

część II –  zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem

i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli

1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie wykonywanie działalności gospodarczej,

1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności:

2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz  podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.


Standard wymaga egzaminacyjnych2

Standard wymagań egzaminacyjnych

Etap praktyczny egzaminu zawodowego obejmuje

wykonanie zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym:

 • opracowanie projektu realizacji określonych prac oraz

 • wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym,

  wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą

  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”. 


Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego

Przekazanie przez OKE dyplomów do szkoły

– 29 sierpnia 2014 r.


Wykaz pomocy dla absolwent w technikum

Wykaz pomocy dla absolwentów technikum

Na etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający przynoszą:

 • długopis z czarnym tuszem

 • kalkulator

 • ołówek

 • gumka

 • linijka

 • temperówka


Informator zawiera

Informator zawiera

 • opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie,

 • kryteria oceniania,

 • formy i warunki przeprowadzania egzaminu,

 • przykładowe zadania egzaminacyjne.


Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego

 • Na podstawieopinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej):

  • opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego.

 • Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania:

  • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia.

 • Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.


 • Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

  Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

  • O wyznaczonej godz. tj. 11:30 zdający wchodzą do sali pojedynczo wg kolejności na liście.

  • Przed wejściem do sali należy okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość, wylosować miejsce egzaminacyjne, odebrać identyfikatory i kody kreskowe.

  • Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

  • Etap pisemny egzaminu zawodowego rozpoczyna się punktualnie o godz. 12:00, od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

  • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza.

  • Koniecznie należy sprawdzić kompletności arkuszy i kart odpowiedzi.

  • Zakodować kartę odpowiedzi numeru PESEL, wersją arkusza oraz wpisać symbol cyfrowy zawodu i daty urodzenia

  • Należy posługiwać się tylko długopisem lub piórem z czarnym tuszem /atramentem.

  • Nie wolno podpisywać, zapisywać notatek, niszczyć arkuszy egzaminacyjnych ani kart odpowiedzi

  • Nie wolno używać korektorów, kalkulatorów oraz dodatkowych kartek

  • Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnili nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZN.


  Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

  Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

  • Do ośrodka egzaminacyjnego należy się zgłosić w dniu egzaminu na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

  • O wyznaczonej godz. zdający wchodzą do sali pojedynczo wg kolejności na liście.

  • Po okazaniu dokumentu tożsamości, należy wylosować miejsc egzaminacyjne, odbierać identyfikator i kody kreskowe.

  • Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora CKE.

  • Każdy zdający musi odbyć instruktaż na stanowisku egzaminacyjnym, odbycie którego potwierdza podpisem na liście zdających.

  • Etap praktyczny rozpoczyna się punktualnie o godz. 9:00, od rozdania zadania egzaminacyjnego.


  Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego1

  Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego

  • Po otrzymaniu zadania egzaminacyjnego należy obowiązkowo zapoznać się z „Instrukcją dla Zdającego” orazsprawdzić kompletności zadania egzaminacyjnego.

  • W ciągu 20 minut należy zapoznać się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem-czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

  • Należy wpisać swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przykleić naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej.

  • Wpisać swoją datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, numer zadania, numer ewidencyjny PESEL i przykleić naklejkę z numerem PESEL na karcie oceny.

  • Wykonać samodzielnie zadanie określone w zadaniu egzaminacyjnym.

  • Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego należy zapisać tylko w Karcie Pracy egzaminacyjnej, nie będą wydawane dodatkowe kartki do Karty Pracy egzaminacyjnej.


  Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

  Informacja o stopniu spełnienia przez zdającego wymagań egzaminacyjnych

  Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala OKE, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu.

  Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala OKE po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

  Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

  Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


  Warunki zdania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe

  Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

  Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

  zalicza min. 50% punktów

  ETAP PISEMNY

  Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części

  Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

  zalicza min. 30% punktów

  Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

  zalicza min. 75% punktów

  ETAP PRAKTYCZNY


  Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

  Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

  Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacjezawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

  Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje, umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

  Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

  Dyplomy i suplementy do dyplomów wydaje OKE


  Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

  Wzór dokumentu


  Ponowne przyst pienie do egzaminu

  Ponowne przystąpienie do egzaminu

  • Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.

  • Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu, składajądeklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły -dyrektorowi okręgowejkomisji egzaminacyjnej.

  • Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.


  Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2014

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2014

  P o w o d z e n i a


 • Login