Fundusze Europejskie  Jak sie w tym odnalezc

Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Fundusze Europejskie. Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzieki kt?rym kraje czlonkowskie UE maja mozliwosc restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wplywaja takze na zwiekszenie sp?jnosci ekonomicznej i spolecznej calej Unii.Fundusze kierowan

Download Presentation

Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc?

2. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzieki którym kraje czlonkowskie UE maja mozliwosc restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wplywaja takze na zwiekszenie spójnosci ekonomicznej i spolecznej calej Unii. Fundusze kierowane sa przede wszystkim do tych panstw i regionów, które bez pomocy finansowej nie bylyby w stanie dorównac pozostalym panstwom – bogatszym i lepiej rozwinietym. Biezace informacje na temat Funduszy Europejskich mozna znalezc na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3. Programy Operacyjny Srodki z funduszy europejskich przyznawane sa w ramach dokumentów sluzacych wdrazaniu unijnych finansów – tzw. programów operacyjnych. Kazdy program operacyjny dzieli sie na priorytety zlozone z dzialan, te zas szczególowo okreslaja cele, na jakie moga byc przeznaczone unijne dotacje.

4. Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Infrastruktura i Srodowisko Innowacyjna Gospodarka Kapital Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

6. Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych dróg, autostrad, lotnisk, przez co umozliwia podnoszenie poziomu i jakosci zycia. Jednoczesnie program dotuje projekty wspierajace dorobek kulturowy panstwa, szkolnictwo wyzsze, ochrone zdrowia oraz przeciwdziala zagrozeniom srodowiska naturalnego.

7. Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

9. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.pois.gov.pl

10. Instytucje posredniczace POIiS Ministerstwo Srodowiska www.mos.gov.pl – (priorytet I-V) Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl – (priorytet VI-VIII) Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet IX-X) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl - (priorytet XI) Ministerstwo Zdrowia www.mzios.gov.pl – (priorytet XII) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet XIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl / tel. 022 459 01 00 - (priorytet I-IV, dzialanie 9.1, 9.3) Centrum Koordynacji Projektów Srodowiskowych www.ckps.pl / tel. 022 356 18 16 – (priorytet V) Centrum Unijnych Projektów Transportowych www.cupt.gov.pl / tel. 022 522 50 74 - (priorytet VI-VIII)

12. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej www.ipieo.pl / tel. 022 510 02 00 - (dzialanie 9.4-9.6, 10.3) Instytut Nafty i Gazu www.inig.pl / tel. 012 421 00 33 - (dzialanie 10.1-10.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - (dzialanie 11.1-11.3)

13. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl / tel. 022 597 09 27 - (dzialanie 12.1) Osrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (dzialanie 12.2 – 13.1) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

15. Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiebiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umozliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednoczesnie program dotuje projekty zwiekszajace konkurencyjnosc polskiej nauki oraz udzial polskich produktów na rynku miedzynarodowym.

16. Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

18. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl

19. Instytucje posredniczace POIG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet III-VI) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl - (priorytet VII-VIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

20. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Osrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 – (dzialanie 1.1) Osrodek Przetwarzania Informacji – (dzialanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (dzialanie 1.4)

21. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci – (priorytet III, dzialanie 4.1- 4.2, dzialanie 4.4) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki www.mg.gov.pl / tel. 022 693 50 00 - (dzialanie 4.5)

22. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci – priorytet V Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci – (dzialanie 6.1) Departament Instrumentów Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki (dzialanie 6.2) Polska Organizacja Turystyczna www.pot.gov.pl / tel. 022 536 70 80 – (dzialanie 6.4)

23. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - priorytet VII Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - (dzialanie 8.1-8.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie – (dzialanie 8.3-8.4) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

25. Program Operacyjny KAPITAL LUDZKI Program Operacyjny Kapital Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywnosci zawodowej spoleczenstwa, w tym: studentów, pracowników sektora panstwowego i prywatnego. Jednoczesnie program dotuje projekty z zakresu zdolnosci do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarów wykluczenia spolecznego.

26. Priorytety Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

28. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.efs.gov.pl

29. Instytucje posredniczace POKL Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej www.mps.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet IV) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl - (priorytet V) Wydzial EFS przy Urzedzie Marszalkowskim Województwa Slaskiego - (priorytet VI-IX) Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

30. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl / tel. 022 237 00 00 – (dzialanie 1.1 – 1.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie – (dzialanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - (dzialanie 1.3.2-1.3.7) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (dzialanie 2.1)

31. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych www.nauka.gov.pl / tel. 022 529 23 03 – (dzialanie 2.3) Departament Wdrozen i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl / tel. 022 529 23 32 - priorytet IV

32. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl / tel. 022 694 60 80 - (dzialanie 5.1) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl / tel. 022 621 20 20 – (dzialanie 5.2)

33. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Departament Wdrazania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej www.mps.gov.pl / tel. 022 693 48 24 - (dzialanie 5.4-5.5) Slaski Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl / tel. 032 757 33 11 – (priorytet VI; dzialanie 8.1.2, 8.1.1, 8.1.3 oraz 9.3) Wydzial Wdrazania EFS przy Urzedzie Marszalkowski Województwa Slaskiego www.efs.silesia-region.pl / tel. 0 32 202 41 40 - (dzialania 8.2.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.5)

35. Krajowy Osrodek Europejskiego Funduszu Spolecznego Krajowy Osrodek Europejskiego Funduszu Spolecznego jest organizacja non profit, swiadczaca uslugi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentów ubiegajacych sie o wsparcie z EFS. W kazdym województwie znajduja sie regionalne osrodki, tzw.Regionalne Osrodki EFS

37. Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

38. Priorytety Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

40. Instytucja zarzadzajaca: Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW

41. Instytucje posredniczace PORPW Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Zespól Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 46 - (priorytet I–II) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Zespól Projektów Infrastrukturalnych) www.parp.gov.pl / tel. 432 80 46 – (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku dzialan priorytetu VI

42. Instytucje wdrazajace PORPW (posredniczace II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

45. Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

47. Instytucja zarzadzajaca Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POPT

48. Instytucje posredniczace POPT Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

49. Instytucje wdrazajace POPT (posredniczace II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

52. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Slaskiego

54. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczególowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczególowe informacje na stronie: www.rpo.silesia-region.pl

55. Instytucje posredniczace I stopnia RPO WSl Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

56. Instytucje wdrazajace RPO WSl (posredniczace II stopnia) Wydzial Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszalkowskiego Województwa Slaskiego www.rpo.silesia-slask.pl / tel. 032 77 40 172 Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci www.scp.slask.pl / tel. 032 743 91 60 - (dzialanie 1.2; 3.1.1; 3.2.1)

58. Siec Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska siec punktów informacyjnych, dzialajacych pod auspicjami Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie dziala 18 osrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak najwiekszej liczby obywateli Unii, aby informowac o integracji europejskiej i pozyskiwac opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE mozecie Panstwo otrzymac teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz mozecie Panstwo równiez bezplatnie skorzystac z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

59. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Punkt RCIE Katowice poza biezacym informowaniem spolecznosci regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele wlasnych przedsiewziec. Warto wymienic: wyklady dla spolecznosci regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i mlodziezy, konkursy europejskie, róznorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Kazdy zainteresowany moze odwiedzic siedzibe RCIE Katowice, która miesci sie przy ulicy Kosciuszki 6 lub skontaktowac sie telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 032 209 16 90; www.rcie.katowice.pl; [email protected] Warto wiedziec, ze biura RCIE znajduja sie w innych miastach Polski: Bialystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Czestochowa, Lublin, Lódz, Opole, Ostroleka, Plock, Poznan, Radom, Rzeszów, Torun, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

61. Dziekujemy za uwage Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Ul. Kosciuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90

  • Login