Fundusze Europejskie  Jak sie w tym odnalezc

Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc PowerPoint PPT Presentation


  • 183 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Fundusze Europejskie. Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzieki kt?rym kraje czlonkowskie UE maja mozliwosc restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wplywaja takze na zwiekszenie sp?jnosci ekonomicznej i spolecznej calej Unii.Fundusze kierowan

Related searches for Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc

Download Presentation

Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Fundusze Europejskie Jak sie w tym odnalezc?

2. Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzieki ktˇrym kraje czlonkowskie UE maja mozliwosc restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wplywaja takze na zwiekszenie spˇjnosci ekonomicznej i spolecznej calej Unii. Fundusze kierowane sa przede wszystkim do tych panstw i regionˇw, ktˇre bez pomocy finansowej nie bylyby w stanie dorˇwnac pozostalym panstwom ľ bogatszym i lepiej rozwinietym. Biezace informacje na temat Funduszy Europejskich mozna znalezc na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

3. Programy Operacyjny Srodki z funduszy europejskich przyznawane sa w ramach dokumentˇw sluzacych wdrazaniu unijnych finansˇw ľ tzw. programˇw operacyjnych. Kazdy program operacyjny dzieli sie na priorytety zlozone z dzialan, te zas szczegˇlowo okreslaja cele, na jakie moga byc przeznaczone unijne dotacje.

4. Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Infrastruktura i Srodowisko Innowacyjna Gospodarka Kapital Ludzki Rozwˇj Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne

6. Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko finansuje przede wszystkim projekty z zakresu budowy nowych drˇg, autostrad, lotnisk, przez co umozliwia podnoszenie poziomu i jakosci zycia. Jednoczesnie program dotuje projekty wspierajace dorobek kulturowy panstwa, szkolnictwo wyzsze, ochrone zdrowia oraz przeciwdziala zagrozeniom srodowiska naturalnego.

7. Priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

9. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.pois.gov.pl

10. Instytucje posredniczace POIiS Ministerstwo Srodowiska www.mos.gov.pl ľ (priorytet I-V) Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl ľ (priorytet VI-VIII) Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet IX-X) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl - (priorytet XI) Ministerstwo Zdrowia www.mzios.gov.pl ľ (priorytet XII) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet XIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV- XV

11. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl / tel. 022 459 01 00 - (priorytet I-IV, dzialanie 9.1, 9.3) Centrum Koordynacji Projektˇw Srodowiskowych www.ckps.pl / tel. 022 356 18 16 ľ (priorytet V) Centrum Unijnych Projektˇw Transportowych www.cupt.gov.pl / tel. 022 522 50 74 - (priorytet VI-VIII)

12. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Instytut Paliw i Energii Odnawialnej www.ipieo.pl / tel. 022 510 02 00 - (dzialanie 9.4-9.6, 10.3) Instytut Nafty i Gazu www.inig.pl / tel. 012 421 00 33 - (dzialanie 10.1-10.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - (dzialanie 11.1-11.3)

13. Instytucje wdrazajace POIiS (posredniczace II stopnia) Centrum Systemˇw Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl / tel. 022 597 09 27 - (dzialanie 12.1) Osrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 ľ (dzialanie 12.2 ľ 13.1) Nie dotyczy w przypadku priorytetu XIV-XV

15. Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiebiorcˇw oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umozliwia szybszy rozwˇj i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednoczesnie program dotuje projekty zwiekszajace konkurencyjnosc polskiej nauki oraz udzial polskich produktˇw na rynku miedzynarodowym.

16. Priorytety Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

18. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.konkurencyjnosc.gov.pl

19. Instytucje posredniczace POIG Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl - (priorytet III-VI) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl - (priorytet VII-VIII) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

20. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Osrodek Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl / tel. 022 570 14 00 ľ (dzialanie 1.1) Osrodek Przetwarzania Informacji ľ (dzialanie 1.3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (dzialanie 1.4)

21. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci ľ (priorytet III, dzialanie 4.1- 4.2, dzialanie 4.4) Departament Instrumentˇw Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki www.mg.gov.pl / tel. 022 693 50 00 - (dzialanie 4.5)

22. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci ľ priorytet V Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci ľ (dzialanie 6.1) Departament Instrumentˇw Wsparcia przy Ministerstwie Gospodarki (dzialanie 6.2) Polska Organizacja Turystyczna www.pot.gov.pl / tel. 022 536 70 80 ľ (dzialanie 6.4)

23. Instytucje wdrazajace POIG (posredniczace II stopnia) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie www.wwpwp.gov.pl / tel. 022 461 87 39 - priorytet VII Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci - (dzialanie 8.1-8.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie ľ (dzialanie 8.3-8.4) Nie dotyczy w przypadku priorytetu IX

25. Program Operacyjny KAPITAL LUDZKI Program Operacyjny Kapital Ludzki finansuje projekty z zakresu upowszechniania edukacji oraz aktywnosci zawodowej spoleczenstwa, w tym: studentˇw, pracownikˇw sektora panstwowego i prywatnego. Jednoczesnie program dotuje projekty z zakresu zdolnosci do zatrudniania osˇb bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszania obszarˇw wykluczenia spolecznego.

26. Priorytety Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

28. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.efs.gov.pl

29. Instytucje posredniczace POKL Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej www.mps.gov.pl - (priorytet I-II) Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl - (priorytet III) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl - (priorytet IV) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl - (priorytet V) Wydzial EFS przy Urzedzie Marszalkowskim Wojewˇdztwa Slaskiego - (priorytet VI-IX) Nie dotyczy w przypadku priorytetu X

30. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobˇw Ludzkich www.crzl.gov.pl / tel. 022 237 00 00 ľ (dzialanie 1.1 ľ 1.2) Wladza Wdrazajaca Programy Europejskie ľ (dzialanie 1.3.1) Centrum Rozwoju Zasobˇw Ludzkich - (dzialanie 1.3.2-1.3.7) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 80 - (dzialanie 2.1)

31. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Departament Funduszy Strukturalnych i Programˇw Pomocowych www.nauka.gov.pl / tel. 022 529 23 03 ľ (dzialanie 2.3) Departament Wdrozen i Innowacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyzszego www.mnisw.gov.pl / tel. 022 529 23 32 - priorytet IV

32. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Kancelaria Prezesa Rady Ministrˇw www.kprm.gov.pl / tel. 022 694 60 80 - (dzialanie 5.1) Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl / tel. 022 621 20 20 ľ (dzialanie 5.2)

33. Instytucje wdrazajace POKL (posredniczace II stopnia) Departament Wdrazania EFS przy Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej www.mps.gov.pl / tel. 022 693 48 24 - (dzialanie 5.4-5.5) Slaski Wojewˇdzki Urzad Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl / tel. 032 757 33 11 ľ (priorytet VI; dzialanie 8.1.2, 8.1.1, 8.1.3 oraz 9.3) Wydzial Wdrazania EFS przy Urzedzie Marszalkowski Wojewˇdztwa Slaskiego www.efs.silesia-region.pl / tel. 0 32 202 41 40 - (dzialania 8.2.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.5)

35. Krajowy Osrodek Europejskiego Funduszu Spolecznego Krajowy Osrodek Europejskiego Funduszu Spolecznego jest organizacja non profit, swiadczaca uslugi szkoleniowe,doradcze, informacyjne dla beneficjentˇw ubiegajacych sie o wsparcie z EFS. W kazdym wojewˇdztwie znajduja sie regionalne osrodki, tzw.Regionalne Osrodki EFS

37. Program Operacyjny ROZWËJ POLSKI WSCHODNIEJ

38. Priorytety Programu Operacyjnego Rozwˇj Polski Wschodniej

40. Instytucja zarzadzajaca: Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/PORPW

41. Instytucje posredniczace PORPW Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Zespˇl Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki) www.parp.gov.pl / tel. 022 432 80 46 - (priorytet IľII) Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (Zespˇl Projektˇw Infrastrukturalnych) www.parp.gov.pl / tel. 432 80 46 ľ (priorytet III-V) Nie dotyczy w przypadku dzialan priorytetu VI

42. Instytucje wdrazajace PORPW (posredniczace II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

45. Priorytety Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

47. Instytucja zarzadzajaca Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.funduszestruktualne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/POPT

48. Instytucje posredniczace POPT Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

49. Instytucje wdrazajace POPT (posredniczace II stopnia) Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

52. Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewˇdztwa Slaskiego

54. Instytucja zarzadzajaca jest: Program i uszczegˇlowienie programu Wniosek o dofinansowanie Dokumenty i szczegˇlowe informacje na stronie: www.rpo.silesia-region.pl

55. Instytucje posredniczace I stopnia RPO WSl Nie dotyczy w przypadku wszystkich osi priorytetowych programu

56. Instytucje wdrazajace RPO WSl (posredniczace II stopnia) Wydzial Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszalkowskiego Wojewˇdztwa Slaskiego www.rpo.silesia-slask.pl / tel. 032 77 40 172 Slaskie Centrum Przedsiebiorczosci www.scp.slask.pl / tel. 032 743 91 60 - (dzialanie 1.2; 3.1.1; 3.2.1)

58. Siec Regionalnych Centrˇw Informacji Europejskiej Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska siec punktˇw informacyjnych, dzialajacych pod auspicjami Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie dziala 18 osrodkˇw RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak najwiekszej liczby obywateli Unii, aby informowac o integracji europejskiej i pozyskiwac opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE mozecie Panstwo otrzymac teksty aktˇw prawa wspˇlnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz mozecie Panstwo rˇwniez bezplatnie skorzystac z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

59. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Punkt RCIE Katowice poza biezacym informowaniem spolecznosci regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele wlasnych przedsiewziec. Warto wymienic: wyklady dla spolecznosci regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i mlodziezy, konkursy europejskie, rˇznorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Kazdy zainteresowany moze odwiedzic siedzibe RCIE Katowice, ktˇra miesci sie przy ulicy Kosciuszki 6 lub skontaktowac sie telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu 032 209 16 90; www.rcie.katowice.pl; [email protected] Warto wiedziec, ze biura RCIE znajduja sie w innych miastach Polski: Bialystok, Kielce, Koszalin, Krakˇw, Czestochowa, Lublin, Lˇdz, Opole, Ostroleka, Plock, Poznan, Radom, Rzeszˇw, Torun, Szczecin, Warszawa, Zielona Gˇra.

61. Dziekujemy za uwage Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Ul. Kosciuszki 6, 40-049 Katowice Tel./fax: +48 32 209 17 01, 209 16 90

  • Login