Zsg wroclaw pl
Download
1 / 23

zsg.wroclaw.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

zsg.wroclaw.pl. Przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. opracowanie : Elżbieta Mądra-Tosnowiec.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' zsg.wroclaw.pl' - tuwa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zsg wroclaw pl
zsg.wroclaw.pl

Przedmiotowy program nauczania

dla zawodu

technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja T.6

Sporządzanie potraw i napojów

Kwalifikacja T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

opracowanie: Elżbieta Mądra-Tosnowiec


I jak powsta program nauczania dla zawodu t ug kwalifikacja t 6 i t 15
I. Jak powstał program nauczania dla zawodu TŻUG, kwalifikacja T.6 i T.15

Źródło:

 • Poradnik

  Opracowanie programu nauczania dla zawodukrok po kroku

  Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga

 • Materiały ze szkolenia

  „Przygotowanie doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów do aktywnego wspierania dyrektorów szkół i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie wyboru, modyfikacji i opracowania przez szkoły własnych programów nauczania dla zawodu”- I edycja grudzień 2010r.


Etapy
Etapy:

Etap 1.

 • Ustalenie zespołu nauczycieli tworzących program do zawodu z podziałem na kwalifikacje

  Etap 2.

 • Przygotowanie do opracowania programu nauczania

 • Zapoznanie się z Podstawą Programową dla zawodu

  technik żywienia i usług gastronomicznych;

 • Sprawdzenie, czy jest inny zawód, który ma wspólne efekty stanowiące podbudowę dla kształcenia zawodowego; 


 • Wybór

 • typu programu: przedmiotowy czy modułowy,

 • rodzaju programu : linearny czy spiralny;

 • Opis zawodu, uzasadnienie potrzeb kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Informacje dotyczące warunków kształcenia, możliwości zatrudnienia w zawodzie;

 • Kto będzie uczniem ?

 • Przewidywane osiągnięcia uczniów z gimnazjum, zainteresowanie uczniów kształceniem w zawodzie, planowanie metod i form indywidualizacji pracy z uczniami;


Etap 3.

Opracowanie programu nauczania dla zawodu

 • Przygotowanie zestawienia wszystkich efektów kształcenia dla zawodu z rozdziałem na kwalifikacje; 

 • Grupowanie wszystkich efektów kształcenia w przedmioty;

 • Przygotowanie ramowych planów nauczania;

  w tym kształcenie ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne, terminy praktyk i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

 • Uszczegółowienie efektów kształcenia; co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć;

 • Opracowanie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów.


Ii program nauczania dla zawodu
II. Program nauczania dla zawodu

Technik żywienia i usług gastronomicznych, symbol 343404

Kwalifikacja T.6

Kwalifikacja T.15

Typ szkoły: technikum 4-letnie

Typ programu – przedmiotowy;

Rodzaj programu – liniowy

Autorzy, Recenzenci

Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl


Podstawy prawne kszta cenia zawodowego
Podstawy prawne kształcenia zawodowego

Program nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany

jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

 • Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r.

 • Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

 • Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.

 • Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.

 • Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

 • Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r.

 • Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.


Cele og lne kszta cenia zawodowego
Cele ogólne kształcenia zawodowego

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej

i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie

kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji

kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem

niższych etapów edukacyjnych.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania

wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb

i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek

edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia

i kwalifikacji zawodowych;


Korelacja programu nauczania dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z podstawą programową kształcenia ogólnego

Program uwzględnia:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 • umiejętność pracy zespołowej.


Informacja o zawodzie technik ywienia i us ug gastronomicznych
Informacja o zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do:

 • sporządzania potraw i napojów (posiada te same

  umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza)

 • wykonuje zadania zawodowe związane z:

 • planowaniem i ocenianiem żywienia,

 • organizowaniem i wykonywaniem usług.


Uzasadnienie potrzeby kszta cenia w zawodzie technik ywienia i us ug gastronomicznych
Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Gastronomia jest branżą usługową.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany

do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno

dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług

żywieniowych konsumentom.

Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć.

Ciągle są dostępne oferty pracy w kraju, jak i zagranicą.

Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia

i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.


Powi zania zawodu technik ywienia i us ug gastronomicznych z innymi zawodami
Powiązania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych z innymi zawodami

Technik żywienia i usług gastronomicznych ma kwalifikacje właściwe

dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.6

Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty

stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ(T.c) i PKZ(T.h)


Cele szczeg owe kszta cenia w zawodzie technik ywienia i us ug gastronomicznych
Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia

i usług gastronomicznych powinien być przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

 • planowania i oceny żywienia;

 • organizowania produkcji gastronomicznej;

 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie

efektów kształcenia określonych w podstawie programowej

kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług

gastronomicznych:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.c) i PKZ(T.h);

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 - Sporządzanie potraw i napojów i T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.


Opracowanie program w nauczania dla poszczeg lnych przedmiot w
Opracowanie programów nauczania osiągnięciedla poszczególnych przedmiotów

Program nauczania dla przedmiotu zawiera:

 • nazwę przedmiotu, nazwy działów (karty programowe),ilość godzin na realizację kart;

 • umiejętności realizowane z kształcenia ogólnego;

 • planowane cele wychowawcze do realizacji w kartach programowych;

 • efekty kształcenia z podstawy programowej, uszczegółowione efekty kształcenia i materiał nauczania dla zaplanowanych kart programowych;

 • pomoce dydaktyczne;

 • wymagane podręczniki;

 • formy kontroli, metody dydaktyczne i formy organizacyjne;

 • planowane ćwiczenia, przykłady;

 • PSO.


Realizacja efekt osiągnięcieów kształcenia określonych w PP kształcenia

Zawód : technik żywienia i usług gastronomicznych


Przykładowe programy nauczania z przedmiot osiągnięcieów / fragmenty

Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii


Pomoce dydaktyczne: osiągnięcie

Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy prawne dotyczące prawa pracy, wzorcowa dokumentacja HACCP dla gastronomii, schematy funkcjonalne zakładu gastronomicznego, filmy dydaktyczne.

Formy kontroli:

sprawdzian, kartkówka, praca na lekcji., wypowiedź ustna.

Zalecane metody dydaktyczne:

pokaz, film, ćwiczenia przedmiotowe, prezentacja plakatów, ekspozycja, pogadanka.

Formy organizacyjne:

praca indywidualna, praca w grupach, praca z całą klasą.

Planowane zadania (ćwiczenia):

1. Ustalanie czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy kucharza;

2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.Pomoce dydaktyczne: osiągnięcie

Receptury gastronomiczne, wzorcowa dokumentacja HACCP, filmy dydaktyczne

na temat metod i technik kulinarnych, komputer z dostępem

do Internetu, urządzenia multimedialne.

Formy kontroli:

kartkówka, praca na lekcji, sprawdzian, wypowiedź ustna,

test wielokrotnego wyboru.

Zalecane metody dydaktyczne:

ćwiczenia produkcyjne, dyskusja, film, autoprezentacja prowadzącego.

Formy organizacyjne:

praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, praca z całą klasą.

Planowane zadania (ćwiczenia):

Opracuj schemat produkcji potrawy lub napoju i wskaż krytyczne punkty kontrolne

(CCP) w tym schemacie oraz zaproponuj sposób monitorowania punktów CCP

i działań korygujących.


Sprawdzenie kompletno ci i poprawno ci programu nauczania
Sprawdzenie kompletności i poprawności programu nauczania: osiągnięcie

W tym celu szkoła posiada dostęp do aplikacji , która umożliwia i ułatwia postępowanie w zarządzaniu programami w szkole m.in. dopuszczanie programów , kontrolę nad merytoryczną zawartością i zgodnością z podstawą programową, dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów.


Zsg wroclaw pl1
zsg.wroclaw.pl osiągnięcie

Dziękuję za uwagę

Elżbieta Mądra-Tosnowiec


ad