Download

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM


Advertisement
/ 24 []
Download Presentation
Comments
tulia
From:
|  
(1155) |   (0) |   (0)
Views: 516 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. WAŻNE.
MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematyka dla ka dego dziecka przedszkolnego i w wieku wczesnoszkolnym l.jpgSlide 1

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Wa ne l.jpgSlide 2

WAŻNE

 • W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przedszkola zobowiązani są do znajomości Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

  w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 • Nauczyciele klas I – III, a zwłaszcza klas I powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Slide3 l.jpgSlide 3

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Klasyfikacja l.jpgSlide 4

KLASYFIKACJA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 • Przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach)

 • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

 • Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;

 • Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie

Zbiory l.jpgSlide 5

ZBIORY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów

 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach

Kierunki po o enie obiekt w l.jpgSlide 6

KIERUNKI, POŁOŻENIE OBIEKTÓW

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Rozróżnia stronę lewą i prawą

 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby

 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów także w odniesieniu do innych obiektów

 • Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru; rozumie polecenia typu: narysuj kółkow lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki

 • Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

 • Określa położenie obiektów względem obranego obiektu

 • Orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku

Liczenie i sprawno ci rachunkowe l.jpgSlide 7

Liczenie i sprawności rachunkowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych

 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi

 • Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia)

 • Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20)

 • Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10)

 • Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych

 • Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisujete działania

 • Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania

Zadania tekstowe l.jpgSlide 8

Zadania tekstowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje

 • Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, w konkretnej sytuacji stosując zapis cyfrowy i znaki działań

Pomiar l.jpgSlide 9

pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

DŁUGOŚĆ

 • Wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą

DŁUGOŚĆ

 • Mierzy długość, posługując się np. linijką

 • Porównuje długości obiektów

 • CIĘŻAR

 • Potrafi ważyć przedmioty

 • Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze

 • Wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi

Pomiar10 l.jpgSlide 10

pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

CZAS

 • Zna stałe następstwo dni i nocy, pory roku, dni tygodnia i miesięcy w roku

PŁYNY

 • Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową

  CZAS

 • Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku

 • Orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać

 • Rozpoznajeczas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków

Obliczenia pieni ne l.jpgSlide 11

Obliczenia pieniężne

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje

 • Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości10 złotych

 • Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży

 • Zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go

Czynno ci umys owe wa ne dla uczenia si matematyki l.jpgSlide 12

Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Cel trzeci:

  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

 • Dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym komentarz do podstawy programowej l.jpgSlide 13

Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym (komentarz do podstawy programowej)

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych potrzebnych w nauce szkolnej(rozumowanie przyczynowo - skutkowe, klasyfikacja, wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach - co najmniej w tym zakresie).

 • Autorskie programy wychowania przedszkolnego, opracowane według podstawy programowej mogą rozszerzać ten zakres edukacji, ponieważ zadatki uzdolnień matematycznych ujawniają się już u dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego są punktem wyjścia do ustalenia wymagań obowiązujących w edukacji matematycznej w klasie I.

  (E. Gruszczyk – Kolczyńska)

Zalecane warunki i spos b realizacji edukacji matematycznej edukacja wczesnoszkolna l.jpgSlide 14

Zalecane warunki i sposób realizacji edukacji matematycznej – edukacja wczesnoszkolna

 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.

 • Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.

 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny.

 • Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

 • Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

Slide15 l.jpgSlide 15

Trzy okresy rozwoju poznawczego według Piageta:

I okres inteligencji sensoryczno-motorycznej (0-2 lat);

II okres kształtowania się operacji konkretnych (2 lat – 12 lat): wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

III okres kształtowania się operacji formalnych (12 lat– 15 lat)

Ii okres kszta towanie si operacji konkretnych my lenie przedoperacyjne okres przedszkolny l.jpgSlide 16

II okres - kształtowanie się operacji konkretnych - myślenie przedoperacyjne – okres przedszkolny

 • Dziecko poznaje świat za pomocą działania.

 • Czynności konkretnych nie cechuje odwracalność.

 • Dziecko dostrzega właściwości danej sytuacji, ale przy wprowadzonych zmianach, nie potrafi wykorzystać dotychczasowych doświadczeń, nie potrafi poprzez działanie odwrotne powrócić do sytuacji wyjściowej.

Dojrza o do uczenia si matematyki l.jpgSlide 17

Dojrzałość do uczenia się matematyki

Wskaźniki:

 • świadomość, w jaki sposób należy liczyć przedmioty;

 • odpowiedni poziom rozumowania operacyjnego;

 • zdolność do funkcjonowania na poziomie symbolicznym i ikonicznym bez potrzeby odwoływania się do poziomu działań praktycznych;

 • wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne;

 • należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania

  i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

  (E. Gruszczyk-Kolczyńska)

Slide18 l.jpgSlide 18

 • Zdolność dokonywania przez dziecko w umyśle operacji „odwracania” umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w zakresie uczenia się matematyki.

 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.

 • Dominującą formą zajęć w tym czasie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.

 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych.

Wa ne dla edukacji matematycznej i nie tylko l.jpgSlide 19

Ważne dla edukacji matematycznej i nie tylko

 • Na przełomie 6 i 7 roku życia dominuje jeszcze myślenie konkretno-obrazowe. Chcąc dokonać operacji myślowych, dziecko musi mieć kontakt z rzeczami, modelami i obrazami. Działania na konkretach stają się podstawą wyobrażeń.

 • Zajęcia są oparte na zabawie, różnorodnej aktywności, manipulowanie przedmiotami.

Slide20 l.jpgSlide 20

 • Pokonywanie trudności towarzyszy każdej

  kształtowanej umiejętności i rozwiązywaniu każdego złożonego problemu.

 • Jeżeli dziecko chce się dowiedzieć czegoś nowego, musi zdobyć się na wysiłek, a to jest równoważne z pokonywaniem trudności.

 • Ważne jest, aby rozwiązywanie zadania i związane z tym pokonywanie trudności mieściło sięw możliwościach umysłowych dziecka.

  E.Gruszczyk - Kolczyńska, Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej. W:Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2009

Slide21 l.jpgSlide 21

Dziecko tworzy trzy systemy reprezentacji - poziomy języka, opisując badany i poznawany świat:

 • enaktywny (gesty, praktyczne działanie),

 • ikoniczny (rysunki, które oznaczają to, co przedstawiają),

 • symboliczny (obrazy, znaki, symbole o umownym znaczeniu, ich rozumienie jest możliwe gdy poznamy ich znaczenie – sens).

Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko l.jpgSlide 22

Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko

 • Sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje bliskie i zrozumiałe dla dzieci;

 • Odwołujmy się jak najczęściej do ich doświadczeń i wiedzy pozaszkolnej;

 • Starajmy się, aby działanie i rysunek poprzedzały symbole i im towarzyszyły;

Slide23 l.jpgSlide 23

 • Korzystajmy z języka potocznego, stopniowo wzbogacając go tylko o te pojęcia i symbole, których sens jest już dzieciom znany;

 • Twórzmy okazje do dziecięcych doświadczeń i eksperymentów;

 • Zachęcajmy dzieci do budowania oraz stosowania własnych strategii;

 • Pozwólmy im opowiadać i rozmawiać na temat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudnościi wątpliwości;

 • Zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy.

  • (M. Dąbrowski)

Bibliografia l.jpgSlide 24

Bibliografia

 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000

 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004

 • WOJCIECHOWSKA K. Gry i zabawy matematycznew przedszkolu, „Nowik”, Opole 2008

 • NOWIK J. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowik”, Opole 2009

 • STASICA J. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowanez matematyki w klasach I-III, „Impuls”, Kraków 2001


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro