Matematyka dla ka dego dziecka przedszkolnego i w wieku wczesnoszkolnym
Download
1 / 24

MATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 774 Views
 • Uploaded on

MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej. WAŻNE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM' - tulia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Matematyka dla ka dego dziecka przedszkolnego i w wieku wczesnoszkolnym l.jpg
MATEMATYKA DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Barbara Sałacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej


Wa ne l.jpg
WAŻNE

 • W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przedszkola zobowiązani są do znajomości Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

  w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 • Nauczyciele klas I – III, a zwłaszcza klas I powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego.Klasyfikacja l.jpg
KLASYFIKACJA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 • Przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach)

 • Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

 • Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;

 • Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie


Zbiory l.jpg
ZBIORY

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów

 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach


Kierunki po o enie obiekt w l.jpg
KIERUNKI, POŁOŻENIE OBIEKTÓW

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Rozróżnia stronę lewą i prawą

 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby

 • Określa kierunki i ustala położenie obiektów także w odniesieniu do innych obiektów

 • Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru; rozumie polecenia typu: narysuj kółkow lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki

 • Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób

 • Określa położenie obiektów względem obranego obiektu

 • Orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku


Liczenie i sprawno ci rachunkowe l.jpg
Liczenie i sprawności rachunkowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego

 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych

 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi

 • Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia)

 • Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20)

 • Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10)

 • Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych

 • Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisujete działania

 • Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania


Zadania tekstowe l.jpg
Zadania tekstowe

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje

 • Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, w konkretnej sytuacji stosując zapis cyfrowy i znaki działań


Pomiar l.jpg
pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

DŁUGOŚĆ

 • Wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą

DŁUGOŚĆ

 • Mierzy długość, posługując się np. linijką

 • Porównuje długości obiektów

 • CIĘŻAR

 • Potrafi ważyć przedmioty

 • Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze

 • Wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi


Pomiar10 l.jpg
pomiar

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

CZAS

 • Zna stałe następstwo dni i nocy, pory roku, dni tygodnia i miesięcy w roku

PŁYNY

 • Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową

  CZAS

 • Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku

 • Orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać

 • Rozpoznajeczas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków


Obliczenia pieni ne l.jpg
Obliczenia pieniężne

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Nie występuje

 • Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości10 złotych

 • Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży

 • Zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go


Czynno ci umys owe wa ne dla uczenia si matematyki l.jpg
Czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA I

 • Cel trzeci:

  Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

 • Dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla; zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)


Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym komentarz do podstawy programowej l.jpg
Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym (komentarz do podstawy programowej)

 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych potrzebnych w nauce szkolnej(rozumowanie przyczynowo - skutkowe, klasyfikacja, wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach - co najmniej w tym zakresie).

 • Autorskie programy wychowania przedszkolnego, opracowane według podstawy programowej mogą rozszerzać ten zakres edukacji, ponieważ zadatki uzdolnień matematycznych ujawniają się już u dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego są punktem wyjścia do ustalenia wymagań obowiązujących w edukacji matematycznej w klasie I.

  (E. Gruszczyk – Kolczyńska)


Zalecane warunki i spos b realizacji edukacji matematycznej edukacja wczesnoszkolna l.jpg
Zalecane warunki i sposób realizacji edukacji matematycznej – edukacja wczesnoszkolna

 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.

 • Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.

 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny.

 • Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

 • Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.


Slide15 l.jpg

Trzy okresy rozwoju poznawczego według Piageta: – edukacja wczesnoszkolna

I okres inteligencji sensoryczno-motorycznej (0-2 lat);

II okres kształtowania się operacji konkretnych (2 lat – 12 lat): wiek przedszkolny i wczesnoszkolny

III okres kształtowania się operacji formalnych (12 lat– 15 lat)


Ii okres kszta towanie si operacji konkretnych my lenie przedoperacyjne okres przedszkolny l.jpg
II okres - kształtowanie się operacji konkretnych - myślenie przedoperacyjne – okres przedszkolny

 • Dziecko poznaje świat za pomocą działania.

 • Czynności konkretnych nie cechuje odwracalność.

 • Dziecko dostrzega właściwości danej sytuacji, ale przy wprowadzonych zmianach, nie potrafi wykorzystać dotychczasowych doświadczeń, nie potrafi poprzez działanie odwrotne powrócić do sytuacji wyjściowej.


Dojrza o do uczenia si matematyki l.jpg
Dojrzałość do uczenia się matematyki myślenie przedoperacyjne – okres przedszkolny

Wskaźniki:

 • świadomość, w jaki sposób należy liczyć przedmioty;

 • odpowiedni poziom rozumowania operacyjnego;

 • zdolność do funkcjonowania na poziomie symbolicznym i ikonicznym bez potrzeby odwoływania się do poziomu działań praktycznych;

 • wysoki poziom odporności emocjonalnej na sytuacje trudne;

 • należyta sprawność manualna, precyzja spostrzegania

  i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

  (E. Gruszczyk-Kolczyńska)


Slide18 l.jpg

 • Zdolność dokonywania przez dziecko w umyśle operacji „odwracania” umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w zakresie uczenia się matematyki.

 • W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.

 • Dominującą formą zajęć w tym czasie są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.

 • Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych.


Wa ne dla edukacji matematycznej i nie tylko l.jpg
Ważne dla edukacji matematycznej i nie tylko „odwracania”

 • Na przełomie 6 i 7 roku życia dominuje jeszcze myślenie konkretno-obrazowe. Chcąc dokonać operacji myślowych, dziecko musi mieć kontakt z rzeczami, modelami i obrazami. Działania na konkretach stają się podstawą wyobrażeń.

 • Zajęcia są oparte na zabawie, różnorodnej aktywności, manipulowanie przedmiotami.


Slide20 l.jpg

 • Pokonywanie trudności „odwracania” towarzyszy każdej

  kształtowanej umiejętności i rozwiązywaniu każdego złożonego problemu.

 • Jeżeli dziecko chce się dowiedzieć czegoś nowego, musi zdobyć się na wysiłek, a to jest równoważne z pokonywaniem trudności.

 • Ważne jest, aby rozwiązywanie zadania i związane z tym pokonywanie trudności mieściło sięw możliwościach umysłowych dziecka.

  E.Gruszczyk - Kolczyńska, Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej. W:Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2009


Slide21 l.jpg

Dziecko tworzy trzy systemy reprezentacji - poziomy języka, opisując badany i poznawany świat:

 • enaktywny (gesty, praktyczne działanie),

 • ikoniczny (rysunki, które oznaczają to, co przedstawiają),

 • symboliczny (obrazy, znaki, symbole o umownym znaczeniu, ich rozumienie jest możliwe gdy poznamy ich znaczenie – sens).


Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko l.jpg
Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko języka,

 • Sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje bliskie i zrozumiałe dla dzieci;

 • Odwołujmy się jak najczęściej do ich doświadczeń i wiedzy pozaszkolnej;

 • Starajmy się, aby działanie i rysunek poprzedzały symbole i im towarzyszyły;


Slide23 l.jpg

 • Korzystajmy z języka potocznego, stopniowo języka,wzbogacając go tylko o te pojęcia i symbole, których sens jest już dzieciom znany;

 • Twórzmy okazje do dziecięcych doświadczeń i eksperymentów;

 • Zachęcajmy dzieci do budowania oraz stosowania własnych strategii;

 • Pozwólmy im opowiadać i rozmawiać na temat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudnościi wątpliwości;

 • Zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy.

  • (M. Dąbrowski)


Bibliografia l.jpg
Bibliografia języka,

 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000

 • GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA E. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004

 • WOJCIECHOWSKA K. Gry i zabawy matematycznew przedszkolu, „Nowik”, Opole 2008

 • NOWIK J. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Nowik”, Opole 2009

 • STASICA J. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowanez matematyki w klasach I-III, „Impuls”, Kraków 2001


ad