Vennootschapsrecht special topics ibr 27 oktober 2006
Download
1 / 140

VENNOOTSCHAPSRECHT: special topics IBR-27 oktober 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

VENNOOTSCHAPSRECHT: special topics IBR-27 oktober 2006. Hans De Wulf Universiteit Gent. Onderwerpen onder meer:. Vereffening Specifieke vraagjes rond inbreng in natura Nieuwe Tweede Richtlijn Enkele opmerkingen over Aansprakelijkheidsbeperking One to one

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VENNOOTSCHAPSRECHT: special topics IBR-27 oktober 2006' - truong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vennootschapsrecht special topics ibr 27 oktober 2006

VENNOOTSCHAPSRECHT: special topicsIBR-27 oktober 2006

Hans De Wulf

Universiteit Gent


Onderwerpen onder meer
Onderwerpen onder meer:

 • Vereffening

 • Specifieke vraagjes rond inbreng in natura

 • Nieuwe Tweede Richtlijn

 • Enkele opmerkingen over

  • Aansprakelijkheidsbeperking

  • One to one

  • Beroepsgeheim (internationale groepsaudit)Cass 23 maart 2006
Cass. 23 maart 2006

 • Drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening neerleggen=> ontbinding mogelijk

  • Op vraag elke belanghebbende en O.M.

  • Maar regularisatie mogelijk

 • Regularisatie zolang er geen uitspraak is gedaan over grond van zaak

 • Cassatie: bijgevolg ook tijdens hoger beroep

 • Wel alledrie de jaarrekeningen neerleggen, niet slechts 1 of 2


Wet 2 juni 2006 vereffening na vrijwillige ontbinding
Wet 2 juni 2006:vereffening na vrijwillige ontbinding

 • Benoeming vereffenaar als dusdanig zoals voorheen:

  • Statuten, ava, rechter, zoniet zetelend bestuur aansprakelijk alsof ze vereffenaar waren (maar geen vereffeningsmacht)

 • Maar pas in functie na bevestiging rechtbank Kh.

  • “waarborgen van rechtschapenheid”

  • Bepaalde veroordelingen, bv. wegens inbreuk op W. 17 juli 1975= onverenigbaarheid


 • Rechtbank moet binnen 24 uur uitspraak doen

 • Moet gevat bij eenzijdig verzoekschrift => handtekening advocaat nodig

  • => wie benoemt advocaat ?

  • Er is immers geen bestuur meer

  • Vereffenaar zelf??

  • Ava benoemt lasthebber ad hoc


Hele klus voor rechtbanken
Hele klus voor rechtbanken

 • Quid als rechtbank 24uur-regel niet respecteert?

  • Is nu al/nog probleem

  • Niet: ”geen beslissing= bevestiging”

 • Persoonlijke opvatting: vereffenaar is reeds benoemd=>

  • kan/moet minstens bewarende handelingen stellen

  • Maar alleen handelingen die noodzakelijk zijn om activa te bewaren of wettelijke plichten na te komen

  • Cf. ook regime handelingen tss. Ava en bevestigingStaat activa en passiva
Staat activa en passiva benoeming en bevestiging ervan:

 • Verzoekschrift moet vergezeld van staat van activa en passiva

  • Allicht opgesteld in discontinuïteit

  • Wet zegt niets over actualiteit

  • Wellicht zal meestal staat gebruikt worden die bij vrijwillige ontbinding sowieso vereist is (vennootschappen beperkte aanspr.)


Informatieverstrekking
informatieverstrekking benoeming en bevestiging ervan:

 • Tusentijdse vereffeningsstaten in te dienen bij griffie

  • Eerste jaar: na 6 en 12 maand

  • Daarna: jaarlijks

  • Sanctie: boetes én evtl. vervanging vereffenaar

 • Voor elke vereffening: vereffeningsdossier


Sluiten vereffening
Sluiten vereffening benoeming en bevestiging ervan:

 • Plan verdeling activa “onder de verschillende schuldeisers voor akkoord” aan rechtbank voor te leggen

  • Dus niet bij toebedeling activa aan aandeelhouders?

  • Aansprakelijkheid rechtbank, verweermiddel vereffenaar?

  • Sanctie?


Sluiting op n dag
Sluiting op één dag benoeming en bevestiging ervan:

 • Vroeger reeds betwistbaar

 • Nu schijnbaar onmogelijk geworden:

  • Benoeming vereffenaar te bevestigen

  • Eerst voorlegging verdelingsplan aan rechtbank

  • Laatste vereiste lijkt onmogelijk te omzeilen

 • ! Wet geldt ook voor lopende vereffeningen: vereffenaar moet zich tegen 26 juni 2007 aangepast hebben


Cassatie 21 oktober 2005
Cassatie 21 oktober 2005 benoeming en bevestiging ervan:

 • Verjaringstermijn aansprakelijkheid vereffenaar

 • 198 § 1 vierde streepje: vijf jaar vanaf verrichting

 • 198 § 1 derde streepje: vorderingen tegen vennootschap na sluiten vereffening

  • 5 jaar vanaf bekendmaking sluiting

  • Technisch via dagvaarding vereffenaar q.q.


Cass 21 10 2005 vervolg
Cass 21.10.2005 vervolg benoeming en bevestiging ervan:

 • Akte vereffening-verdeling

  • => activa verdeeld

 • Maar er zijn nog passiva: tov fiscus

 • Vereffenaar stelt na akte nog handelingen

 • Fiscus stelt aansprakelijk wegens fout:

  • Verdeling activa terwijl er nog schulden zijn

  • Vereffenaar moet SE’s zelf opsporen

  • Art. 192 W. venn.: inderdaad fout


Wanneer is fout voltrokken
Wanneer is fout voltrokken? benoeming en bevestiging ervan:

 • Fiscus: pas op moment sluiten vereffening

  • Argument pro:

   • Fout kan nog goedgemaakt worden

   • Bijgevolg staat schade nog niet vast

   • Bijgevolg is eerdere vordering onontvankelijk

 • Cassatie: dag dat fout is begaan, en dat is dag van verdeling activa terwijl er nog schulden zijn


Ondeelbare fouten
“ondeelbare fouten” benoeming en bevestiging ervan:

 • Cass. 14.02.1935: feitenrechter kan vaststellen dat fouten van vereffenaar één geheel uitmaken=> pas bij voltrekken laatste begint verjaring

 • In casu: verffenaar had geld op bankrekening vennootschap in 9 keren uitgekeerd aan aandeelhouders=> pas bij laatste betaling, niet bij princiepsbeslissing begint verjaring te lopen


Cass 19 januari 2006
Cass. 19 januari 2006 benoeming en bevestiging ervan:

 • Tijdstip staking van betaling kan teruggeplaatst worden tot dag van “feitelijke ontbinding”

 • Art. 12 F.W. vereist dus geen formeel ontbindingsbesluit

 • Verkoop alle activa kan ontbinding uitlokken


Art 12 faillissementswet
Art. 12 faillissementswet benoeming en bevestiging ervan:

 • “Verdachte periode”= periode tussen virtueel faillissement en faillietverklaring

 • Bepaalde handelingen gefailleerde automatisch “nietig”, andere op vraag curator

 • Normaal: maximaal 6 maand voor faillissement

 • Vrijwillige ontbinding: evtl. teruggaan tot ontbinding


Kasgeldvennootschap
kasgeldvennootschap benoeming en bevestiging ervan:

 • Vennootschap verkoopt nagenoeg alle activa=> alleen nog kasgeld en evtl. Vorderingen

 • Meerwaarde op verkoop kan gespreid belast worden indien geherinvesteerd afschrijfbare activa (art. 47 WIB)

 • Meerwaarde op verkoop aandelen die volgt doorgaans niet belast


Kasgeldvennootchap
kasgeldvennootchap benoeming en bevestiging ervan:

 • Op zich perfect legitiem

 • Blijft het niet wanneer nieuwe bestuur geen herbelegging doet, maar liquiditeiten uit vennootschap haalt, zonder belastingen te betalen.

 • En zichzelf vervolgens onvindbaar of minstens onbeslagbaar maakt


In casu
In casu benoeming en bevestiging ervan:

 • 10.10.2000: vennootschap gerechtelijk ontbonden: niet neerleggen jaarrekening

 • 18 juli 2002: failliet verklaard

 • Sept. 1996: beslissing handelsfonds te verkopen, uitgevoerd feb. 1997

 • Fiscus: verdachte periode terugplaatsen tot sept. 1996

 • Hof Antwerpen: slechts 6 maand voor F.


Hof antwerpen
Hof Antwerpen benoeming en bevestiging ervan:

 • Art. 12 F.W. heeft het over “ontbindingsbesluit”=> verkoop alle activa is geen ontbindingsbesluit, noch “feitelijke vereffening”

 • Gerechtelijke ontbinding had uiteraard niet bedoeling schuldeisers te benadelen

  • Is voorwaarde art. 12 F.W. volgens hof A’pen


Fiscus voor cassatie 1 e argument
Fiscus voor cassatie, 1 benoeming en bevestiging ervan:e argument

 • 12FW eist enkel dat V. reeds meer dan 6 maand ontbonden is

 • Eist geen formeel ontbindingsbesluit

 • Ontbinding kan van rechtswege, zoals in casu: “tenietgaan van de zaak” (art. 39 W. venn.) door verkoop alle activa=> doel niet meer bereikbaar=“feitelijke ontbinding”


Fiscus voor cassatie 2 de argument
Fiscus voor cassatie, 2 benoeming en bevestiging ervan:de argument

 • Hof van beroep heeft gesteld dat ontbinding niet bedoeling had schuldeisers te benadelen

 • Maar wet vereist enkel dat vereffening bedoeling had SE’s te benadelen


Hof van cassatie
Hof van cassatie benoeming en bevestiging ervan:

 • Art. 12 FW vereist inderdaad geen formeel ontbindingsbesluit

 • Een toestand van “feitelijke vereffening” volstaat

 • Hof van beroep heeft dus voorwaarde aan wet toegvoegd=> arrest verbroken

 • Verdachte periode kan teruggaan tot “feitelijke vereffening”


Evaluatie
Evaluatie benoeming en bevestiging ervan:

 • Wet vereist wel degelijk ontbindingsbesluit

 • Maar verdedigbaar niet letterlijk te nemen: ook ontbinding van rechtswege valt er onder, en gerechtlijke ontbinding

  • Hoewel wetgever wellicht toch enkel vrijwillge ontbinding voor ogen had

 • Inderdaad moet vereffening opzet hebben SE’s te benadelen, niet ontbinding zelf


Cassatie nochtans onvoorzichtig
Cassatie nochtans onvoorzichtig benoeming en bevestiging ervan:

 • Zegt niks over vraag of er ontbinding van rechtswege is door verkoop alle activa

  • Maar kan aangegrepen worden ter onderbouwing van die visie

  • Is dan wel minstens impliciet in strijd met Cass. 21.09.’89 en heersende rechtsleer: “tenietgaan zaak” restrictief opvatten; verkoop activa≠onmogelijkheid doel


 • Cassatie springt opeens naar conclusie: “feitelijke vereffening” volstaat

 • Wat is “feitelijke vereffening ?”

 • Extra gevaarlijk: voegt niet toe dat “leerstuk” enkel bij frauduleuze intenties mag toegepast worden (volgt wel± uit 12 F.W.)

 • Rechtsleer zal dat moeten benadrukken

 • Zoniet: legitieme transacties kunnen tot “feitelijke verffening” /ontbinding leiden


Quid buiten faillissement zie tekst houben p 430
Quid buiten faillissement ? zie tekst Houben, p. 430 vereffening” volstaat

 • Frauduleuze vereffening, reeds afgesloten => nog F. tot 6 maand daarna

 • Reeds meer dan zes maand afgesloten=> sluiting kan vernietigd worden indien met bedrog gebeurd

 • => opnieuw F.-verklaring mogelijk

 • 12 F.W. kan toegepast worden


Art 442ter wib art 23 programmawet 20 07 06
Art. 442ter WIB vereffening” volstaat(art. 23 programmawet 20.07.06)

 • (1) Verkoper aandelen hoofdelijk aansprakelijk voor inkomstenbelasting

 • Voorwaarden:

  • Bezit minstens 33% aandelen (evtl. onrechtstreeks)

  • Draagt daarvan minstens 75% over in 1 jaar

  • Actief vennootschap bestaat uiterlijk op dag betaling prijs voor 75% uit liquiditeiten, vorderingen, financiële vaste activa


442ter vervolg
442ter vervolg vereffening” volstaat

 • (2) verkoper aandelen hoofdelijk aanspr. voor meerwaardebelasting indien:

  • Vennootschap meerwaarde realiseert die gespreid belast (art. 47) kan worden, uiterlijk dag overdracht

  • Intentie tot herbelegging in aangifte

  • Herbelegging gebeurt niet binnen wettelijke termijn


Controle tijdens vereffening
Controle tijdens vereffening vereffening” volstaat

 • Vereffening= van rechtswege einde bestuursmandaat, vereffenaar in de plaats

 • Bestuur zou evenwel nog jaarrekening moeten opstellen voor

  • vorig boekjaar (= voorafgaand aan jaar van vereffening)

  • Lopende boekjaar, tot ontbinding

 • Grondslag: rekenschapsplicht (1993 B.W.)


 • Vereffenaars moeten aan het bestuur materiële middelen ter beschikking stellen om dit mogelijk te maken (IBR, jaarverslag, 1984)

 • Sommigen: bestuur moet geen jaarverslag meer maken, want is geen deel van verantwoording

 • Onjuist, gebaseerd op te burgerlijke interpretatie van verantwoordingsplicht bestuurders

  • “financiële afrekening”

  • Wel : samenwerking bestuur en vereffenaars


Positie commissaris
Positie commissaris beschikking stellen om dit mogelijk te maken (IBR, jaarverslag, 1984)

 • Blijft in dienst tijdens vereffening

 • Loopt mandaat af tijdens vereffening: ava beslist over eventuele hernieuwing

 • Commissaris moet nog door bestuur opgestelde jaarrekening controleren

 • Quid indien vrijwillige ontbinding en tegelijk goedkeuring jaarrekening?Tijdens vereffening
Tijdens vereffening jaarrekening op te stellen, over beiden een apart controleverslag

 • vereffenaar stelt rekeningen op, en legt ze voor aan ava, maar die keurt niet goed en geeft geen kwijting

 • Rechtsleer: vereffenaar kan ava ook op ander moment dan in statuten bepaald bijeenroepen (cf. tekst art. 193)

  • Maar in elk geval: neerlegging binnen 7 maand na einde boekjaar, 30 d. goedkeuring


Tijdens vereffening vervolg
Tijdens vereffening (vervolg) jaarrekening op te stellen, over beiden een apart controleverslag

 • In ieder geval volledige controle door commissaris van jaarrekening, met controleverslag

 • Nu commissaris zijn werk doet, zou kwijting normaal zijn

 • Raad IBR: kan statutair bepaald worden

 • Mogelijkheid is redelijk maar betwistbaar: sowieso bij sluiting vereffening pas definitieve goedkeuring


Sluiting vereffening art 194
Sluiting vereffening (art. 194) jaarrekening op te stellen, over beiden een apart controleverslag

 • Minstens één maand voor sluitingsvergadering: vereffenaar legt rekeningen neer

 • Commissaris heeft één maand om te controleren

 • Verslag commissaris voorgelegd aan ava, die over kwijting vereffenaars (Franse tekst) stemt

  • Kwijting vereffenaars volgt dus automatisch uit goedkeuring rekening (tekst misleidend)

  • Quid kwijting commissaris? Wellicht vervat in kwijting vereffenaar, geen aparte stemming noodzakelijk (cf. 554 W. venn.)


Commissaris als vereffenaar
Commissaris als vereffenaar jaarrekening op te stellen, over beiden een apart controleverslag

 • In principe mogelijk vereffenaar te worden bij zelfde vennootschap (na ontslag als commissaris)

 • maar: afkoelingsperiode (133 derde lid)

 • Geldt voor “elke functie”, dus ook voor vereffeningsfunctie

 • Is sowieso delicaat


Herstructureringen en einde mandaat
Herstructureringen en einde mandaat jaarrekening op te stellen, over beiden een apart controleverslag

 • Fusie/splitsing=> commissaris ontbonden vennootschap ziet mandaat beëindigd

 • Logisch: vennootschap bestaat niet meer

 • Zie ook art. 704: vennoten overnemende vennootschap beslissen over kwijting commissaris overgenomen vennootschap= impliciet van beëindiging mandaat uitgaan


 • Idem bij fusie met oprichting nieuwe vennootschap <-> partiële splitsing

 • Wel:

  • benoeming door ava in opslorpende vennootschap (zelden)

  • in college met commissaris opslorpende V.

  • Commissaris opslorpende vennootschap kan “redelijkerwijze” (itt strikt juridisch) herziening voorwaarden uitoefening mandaat vragen


Quid bij faillissement
Quid bij faillissement ? partiële splitsing

 • Vennootschap blijft bestaan tot sluiting F.

 • Commissaris kan nuttig zijn, maar eigenlijke commissarisfunctie verandert grondig

 • => juridische commissie: F. is wettige reden in zin van art. 136.

  • er moet dus wel ava bijeengeroepen worden

 • Argumenteerbaar: van rechtswege einde mandaat


Beroepsgeheim

BEROEPSGEHEIM partiële splitsing

Enkele opmerkingen


Beroepsgeheim en inbreng in natura
Beroepsgeheim en inbreng in natura partiële splitsing

 • Jaarverslag 2005, p. 77

 • Moet revisor verslag inbreng in natura overmaken aan fiscus als die dat vraagt ?

 • Antwoord IBR: neen

 • Conclusie verdedigbaar, motivering niet

 • Motivering: verslag valt onder beroepsgeheim


 • Verslag is nochtans openbaar: moet neergelegd worden ter griffie

 • Kan daar door iedereen, inclusief fiscus, gratis geraadpleegd worden

  • Volgens Europese Richtlijn vanaf 1 januari 2007 ook elektronisch

 • Standpunt IBR wellicht ingegeven door vrees als handlanger fiscus gezien te worden ?Beroepsgeheim tov curator
Beroepsgeheim tov curator niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Curator zelf niet gebonden door beroepsgeheim

 • Niet-openbare documenten dus niet aan hem mee te delen

 • Document verliest vertrouwelijk karakter (uiteraard) niet omdat vennootschap of vertegenwoordiger ervan document aan commissaris heeft meegedeeld


Beroepsgeheim binnen college
Beroepsgeheim binnen college ? niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • IBR, jaarverslag 2005: neen

 • Ook niet wanneer er een niet-revisor lid is van dat college (in casu blijkbaar lid Rekenhof)

 • Inderdaad : Teleologisch zeer goed verdedigbaar (zeker als niet-revisor zelf door beroepsgeheim verbonden is), zij het niet 100% duidelijk op basis van art. 27 W. ’53.

  • Nl. Betekenis woord “commissaris”

  • Zie ook bepaling over mededeling aan buitenlandse “commissaris”

  • Uitzondering alleen voor attest of bevestiging


Beroepsgeheim en internationale groepsaudit
Beroepsgeheim en internationale groepsaudit niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Art. 27 W. ’53 gewijzigd door art. 63 W. 23 december 2005 (diverse bepalingen)

 • Geen beroepsgeheim tussen commissaris consoliderende en geconsolideerde rechtspersonen

 • => niet alleen attesten of bevestigingen, ook informatie, inclusief werkdocumenten uitwisselbaar


Ook internationaal zie b delmotte
Ook internationaal ? niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffieZie B. Delmotte

 • Belang onder meer:

  • Zou einde betekenen van grondslag om aan PCAOB inzage te ontzeggen

  • Verhoogt de facto aansprakelijkheidsgevaar voor wie aan buitenlandse consolidatie meewerkt: is contractuele opdracht=> geen aansprakelijkheidsbeperking

   • Geldt aanspraklijkheidsbeperking overigens überhaupt tegen buitenlandse cliënt/investeerder ?


Pcaob rule 215
PCAOB rule 215 niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Geregistreerde buitenlander moet werkdocumenten niet overdragen indien dit schending niet-Amerikaanse wet met zich meebrengt (bv. Art 458 SW)

 • => geruststelling voor wie boeken controleert Belgische dochter van in VS genoteerd bedrijf, of rechtstreeks meewerkt aan controle boeken in VS genoteerd bedrijf


Quid met art 27 laatste lid w 53
Quid met art. 27, laatste lid W. ‘53 niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Normaal (m.i.): beroepsgeheim geldt voor revisor

 • Bijgevolg tegenover iedereen wereldwijd

 • Maar ook uitzonderingen tov iedereen wereldwijd

 • Tenzij wettekst anders bepaalt, quod non in casu


Tegenargument 1
Tegenargument 1 niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • “wetgever had uitdrukkelijk moeten bepalen dat het ook bij internationale groepsaudit geldt” =onjuist

 • Wel (maar a contrario steeds zwak):art. 27 lid 1 (b): expliciete verwijzing naar buitenlander


Tegenargument 2 beter
Tegenargument 2 (beter) niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • art. 27: “de één tegenover de ander” is bevrijd van beroepsgeheim

 • Zou impliceren dat Belgische wetgever buitenlandse auditor vrijstelt van beroepsgeheim, wat hij uiteraard niet kan

 • Alternatief: regelt geldt unilateraal voor revisoren Belgische vennootschap


Impact achtste richtlijn
Impact Achtste Richtlijn niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • MvT: art. 27 nieuw lid anticipeert op achtste richtlijn => zeer sterke steun voor stelling dat

  • (1) art. 27 wel degelijk ook zal gelden in internationale goepsaudit

  • (2) maar nu nog niet, omdat voorwaarden 8ste richtlijn nog niet gelden, en men ervoor kan pleiten ook die anticipatief op te leggen


Impact 8ste richtlijn art 27 rl
Impact 8ste richtlijn-art. 27 RL niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Groepsauditor draagt “volledige verantwoordelijkheid” voor verklaring over geconsolideerde jaarrekening

 • Moet onderzoek uitvoeren naar controlewerkzaamheden andere auditors

 • Groepsauditor is verantwoordelijk voor aanlevering (werk)documenten buitenlandse auditors aan toezichthouder

  • Is er wettelijk beletsel, dan bewijzen

  • Regel geldt alleen buiten art. 47-situatie


Art 47 rl internationale samenwerking niet eu landen
Art. 47 RL: internationale samenwerking (niet-EU-landen) niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Lidstaten mogen overdracht van alle documenten toelaten aan buitenlandse autoriteit

 • Onder voorwaarden, waaronder:

  • Via bevoegde autoriteiten

   • bestaat in België nog niet => nog niet toegelaten

   • Uitzonderlijk rechtstreeks verzoek aan auditor zelf

  • wederkerigheid


Aansprakelijkheids beperking

AANSPRAKELIJKHEIDS niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffieBEPERKING


Aansprakelijkheidsbeperking
Aansprakelijkheidsbeperking niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Wet geldt voor bedrijfsrevisor/accountant

  • Uiteraard niet voor controlerende vennoten

 • Voor zover hij opdracht door of krachtens wet krijgt toebedeeld:

  • Commissarisfunctie

  • Bijzondere opdrachten

  • Niet: contractuele opdrachten

   • Maar aansprakeljkheid kan contractueel beperkt worden


3 of 12 miljoen eur
3 of 12 miljoen EUR niet “openbaar gemaakt” wordt door publicatie in bijlagen B.S.: doet geen afbreuk aan openbaar karakter via griffie

 • Per opdracht ≠per commissarisfunctie

  • bv. 2 maal drie miljoen voor certificering en verslag inbreng in natura

  • Bijstand ondernemingsraad is aparte opdracht

  • Quid met fouten gemaakt tijdens werkzaamheden die leiden tot certificering, maar ervan te onderscheiden zijn, bv. “knipperlichtfunctie” (art. 138 W. Venn.)?

 • Per commissaris in een college (MvT)
Versoepeling tweede richtlijn

VERSOEPELING TWEEDE RICHTLIJN letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling


Versoepeling tweede richtlijn1
Versoepeling Tweede Richtlijn letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Zie richtlijn 2006/68/EG van 6 september 2006, Pb. L264/32, 25 sept. 2006

 • Richtlijn slaat alleen op NV, België breidt traditioneel uit tot BVBA en gedeeltelijk CV

 • Omzetting tegen 15 april 2008

 • Versoepeling inzake

  • Inbreng in natura

  • Inkoop eigen aandelen

  • Art. 629: financiële bijstand


Inbreng in natura
Inbreng in natura letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Waarderingsverslag van revisor is niet nodig in drie omstandigheden:

 • 1) inbreng effecten genoteerd op gereglementeerde markt

  • Bestuursorgaan kan dan waarde vastleggen op basis van gemiddelde beurskoers gedurende bepaalde termijn


Afschaffing waarderingsverslag
Afschaffing waarderingsverslag letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • 2) “goed” is reeds gewaardeerd maximaal 6 maand voor inbreng volgens in die lidstaat algemeen aanvaarde waarderingsnormen

 • 3)uit jaarrekening voorgaand boekjaar, die is gecontroleerd overeenkomstig 8ste richtlijn, kan reeds een billijke waardering worden afgeleid


Afschaffing waarderingsverslag1
Afschaffing waarderingsverslag letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • In alle gevallen moet raad van bestuur wel nog waarderingsverslag opstellen

  • Eerste en tweede geval: Bestuur kan herwaardering vragen indien door uitzonderlijke omstandigheden waarde intussen aanzienlijk gewijzigd

  • In tweede en derde geval kan 5%- aandeelhouder herwaardering door onafhankelijke deskundige (niet noodzakelijk revisor) eisen


Inkoop eigen aandelen
Inkoop eigen aandelen letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Vandaag: RvB heeft machtiging ava nodig

 • Maximale duur machtiging: 18 maand

  • Tenzij: “ernstig en dreigend nadeel”: drie jaar

 • Hervorming: machtiging kan voor 5 jaar gegeven worden

 • Lidstaat niet langer verplicht inkoop tot 10% geplaatst kapitaal te beperken

  • Ook andere beperkingen mogen versoepeld worden, bv. ava moet geen maximum-of minimumwaarde vergoeding meer aangeven


Financial assistance art 23rl 629 w venn
Financial assistance letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling(art 23RL=629 W. Venn.)

 • Totnogtoe:V. mag geen middelen voorschieten/zekerheden stellen met oog op verwerving door derde van haar aandelen

 • nu: financiële bijstand mag in principe (als lidstaat het wil)

 • Management buy-outs dus gemakkelijker legaal door V. te financieren


Voorwaarden financi le bijstand
Voorwaarden financiële bijstand letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Alleen met uitkeerbare middelen

  • In zin van art. 15RL, art. 617 W. venn.: vergelijking netto-actief - kapitaal plus onbeschikbare reserves

 • Onbeschikbare reserve voor bedrag steun

 • Machtiging vanwege ava, met meerderheid van minstens 2/3

 • Verantwoordend verslag RvB


Voorwaarden vervolg
Voorwaarden (vervolg) letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Transactie onder verantwoordelijkheid RvB

 • Tegen “billijke marktvoorwaarden”

  • Intrest, zekerheden

 • Kredietwaardigheid van tegenpartij nauwgezet te onderzoeken

 • “Tegenpartij moet aandelen tegen een billijke prijs verwerven” (overbodig)


Voorwaarden vervolg1
Voorwaarden (vervolg) letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Voor geval bestuurder of lid leidinggevend orgaan van vennootschap of haar moeder zelf tegenpartij is: lidstaten moeten belangenconflictregeling uitwerken

  • Leidinggevend: bv. directiecomité, dagelijks bestuur

  • België: gewoon art. 523 W. venn. toepasssen


Kapitaalvermindering
kapitaalvermindering letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Wijziging niet belangrijk voor België:

 • Lidstaten moeten schuldeiser in elk geval toelaten via gerechtelijke of administratieve weg zekerheid af te dwingen

 • Mits SE kan aantonen dat voldoening vordering in het gedrang komt of V. geen adequate waarborgen biedt


Nieuwe achtste richtlijn

Nieuwe Achtste richtlijn letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

Enkele aandachtspunten


Internationale controlestandaarden
Internationale controlestandaarden letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Hoodzakelijk ISA-normen (international standards on auditing)

 • Uitgevaardigd door IAASB

 • Ook andere IAASB-standaarden en –verklaringen, gelinkt aan ISA-normen

 • Wel eerst goed te keuren door Europese Commissie

 • Ook toepasselijk op controle enkelvoudige jaarrekening


Kwaliteitsborging
“kwaliteitsborging” letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Moet minstens om de zes jaar plaatsvinden

  • Om de drie jaar als auditkantoor ook “organisaties van openbaar belang” controleert

 • Basis: Selectie van controledossiers


Waarover minimaal
Waarover minimaal ? letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Naleving controlestandaarden

 • Onafhankelijkheid

 • Kwantiteit en kwaliteit ingezette middelen

 • Honoraria

 • Intern kwaliteitsbeheersingsysteem

 • Verslag erover, “algemene resultaten openbaar gemaakt”


Publiek toezicht
Publiek toezicht letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Op auditkantoren, maar ook op kwaliteitborgsysteem

 • Beheerd door mensen van buiten het beroep, maar minderheid mag van binnen beroep

 • Financiering gevrijwaard tegen ongewenste inmenging auditors


Publiek toezicht grensoverschrijdend art 34
Publiek toezicht grensoverschrijdend (art. 34) letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • EU-paspoort

 • Consolidatie: lidstaat waar moeder gevestigd is kan geen bijkomende verplichtingen aan auditor van geconsolideerde dochters opleggen

 • Vennootschap genoteerd in land B, statutaire zetel land A: lidstaat B kan geen bijkomende regels opleggen aan auditor


Bijkomend voor organisaties van openbaar belang
Bijkomend voor organisaties van openbaar belang letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • = genoteerde vennootschappen (gereglementeerde markt), kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, andere door lidstaat aangeduide

 • Lidstaat mag ervoor kiezen bijkomende regels alleen op genoteerde V. toe te passen


Auditcomit in zin van art 133 lid 6
Auditcomité in zin van art. 133 lid 6 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • “one to one”-regel: verhouding NAS-vergoeding als commissaris

 • Alleen in genoteerde vennootschappen of vennootschappen deel van consolidatieplichtige groep

 • Drie ontsnappingsmogelijkheden, waaronder toelating vanwege auditcomité

  • Mag nu ook dat van moeder zijn


Voorwaarden
voorwaarden letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Statutair comité

 • Belast met permanent toezicht op afgewerkte dossiers commissaris

 • Gunstige beslissing vooraf, geen bekrachtigingsmogelijkheid na dienstverlening

 • Kan het volledige raad van bestuur zijn ?

  • In elk geval slechts als statuten Rvb als auditcomité aanduiden


Contra
CONTRA letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Kan nu ook comité van moeder zijn

 • tekst artt. 134, 522: auditcomité “binnen RvB”, “in zijn midden”

 • Ratio 134: onafhankelijke bestuurders laten beslissen

 • Twee andere mogelijkheden: Accom vatten, of college van revisoren


PRO letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Pro: tekst 134 zegt niks over onafhankelijke samenstelling comité

 • Pragmatisch: zinloos binnen RvB met drie/vier bestuurders comité in te richten


Ideaal
“IDEAAL” letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Wetswijziging in lijn Sarbanes-Oxley:

  • Auditcomité: alleen NED’s, voornamelijk onafhankelijken

  • RvB= auditcomité kan, op voorwaarde dat RvB even onafhankelijk is samengesteld als auditcomité dat moet zijn

  • Alternatief: ongeacht samenstelling bij RvB van minder dan 5 personen


Tussenkomst rvb bij auditcomit
Tussenkomst RvB bij auditcomité ? letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Als er apart comité is, kan RvB zeker niet ook beslissen inzake 134 lid 6

 • Kan geen instructies aan comité geven

 • 134-beslissingen comité zijn bindend, niet adviserend

 • Daaruit zou moeten volgen dat alleen de leden van het comité aansprakelijk zijn

  • Itt artt. 528 W. venn: hoofdelijke aansprakelijkheid alle bestuurders (bv. ook schending verplichtingen jaarrekening, jaarverslag)


Auditcomit impact 8 ste rl
Auditcomité :impact 8 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdelingste RL

 • In principe elke organisatie van openbaar belang een auditcomité

 • Maar lidstaat kan toestaan dat taken worden uitgeoefend door leidinggevend of toezichthoudend orgaan (bv. RvB) als geheel

  • Voorwaarde: voorzitter niet “bij het dagelijks bestuur betrokken”


Vrijstelling auditcomit
Vrijstelling auditcomité letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Lidstaat kan beslissen dat geen auditcomité nodig is in organisatie die orgaan heeft met soortgelijke bevoegdheden

 • Als lidstaat dit beslist kan daarnaast vrijstelling voor o.a.:

  • Dochtervennootschap, als er groepsauditcomité is

  • ICB’s

  • Niet-genoteerde kredietinstellingen


Taken auditcomit selectie
Taken auditcomité (selectie) letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Voorstel bestuur ivm benoeming commissaris: verplicht gebaseerd op aanbeveling auditcomité

 • Commissaris brengt verslag uit over “belangrijke zaken”, zeker tekortkomingen in interne controle

 • Beoordelen en monitoren onafhankelijkheid


Onafhankelijkheid

ONAFHANKELIJKHEID letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling


Onafhankelijkheid in 8 ste rl
Onafhankelijkheid in 8 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdelingste RL

 • Jaarlijks

  • aan auditcomité onafhankelijkheid schriftelijk bevestigen

  • Nevenactiviteiten melden aan auditcomité

 • Voornaamste vennoot belast met controle: rotatie om de zeven jaar

  • Pas na twee jaar weer deel van controleteam

  • Ook cooling off van 2 jaar (centrale leidinggevende functie)

  • Geen rotatie auditkantoor


One to one gewijzigd a art 133 5
One to one gewijzigd, letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling(a) art. 133 § 5

 • Uitzondering kan ook worden toegestaan door auditcomité van controlerende vennootschap

  • Buitenlandse moeder: EU of OESO

 • Heeft auditcomité beslissing genomen, dan kan Accom niet meer, en vice versa

 • In bijlage= toelichting bij jaarrekening afwijking vermelden en verantwoorden


Art 133 7
Art. 133 § 7 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Berekening “globaal” te maken, dwz op niveau van vennootschap en dochtervennootschappen

  • Dus niet per vennootschap

 • Per boekjaar, niet per mandaat van 3 jaar

 • Accom advies 17.03.2006:

  • Vennootschappen die andere diensten ontvangen hebben, zullen bedrag daarvan op accrual-basis verwerken


 • Betekent: letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

  • Uiteraard reeds gefactureerde bedragen

  • Maar ook “te ontvangen facturen”, ttz. die bedragen die aan het boekjaar kunnen toegerekend worden

 • Interpretatie “alleen in dat jaar gefactureerde bedragen, ook al is er meer gepresteerd” dus verworpen

 • Veronderstelt dat vennootschappen dit inderdaad boeken


Non audit services 133 8 9
Non audit services, 133 § 8-9 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • “territoriale” toepassing gepreciseerd: geen prestaties aan

  • Vennootschap zelf

  • Belgische persoon/V die haar controleert

  • Belgische dochter: prestaties door Belgische of buitenlandse verbonden persoon

  • Buitenlandse dochter: prestaties door Belgische verbonden persoon


Openbaarmaking honoraria 134
Openbaarmaking honoraria: 134 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Commissarisbezoldiging: in toelichting bij jaarrekening genoteerde of consoliderende vennootschap

 • Vergoedingen NAS: toelichting jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening

 • Ingedeeld in drie categorieën:

  • Andere controleopdrachten

  • Belastingsopdrachten

  • Andere niet-revisorale opdrachten

 • NAS-vergoedingen op te splitsen tussen commissaris en netwerk ?

 • IBR terecht: ook voor kleine V., want niet langer in jaarverslag


Pre cooling off geschrapt
Pre -cooling off geschrapt letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Was onverenigbaarheid voortvloeiend uit verrichten diensten in twee jaar voorafgaand aan benoeming

 • Algemene onfhankelijkheidsregels blijven

  • => bv. geen commissaris als men eerst boekhoudhulp heeft gegeven die tot zelfcontrole kan leiden

  • Headhunting/selectie-diensten inzake financieel directeur (voorzitter IBR)


Specifieke problemen rond inbreng

SPECIFIEKE PROBLEMEN ROND INBRENG letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

Zie recente IBR-publicatie


Quasi inbreng
Quasi-inbreng letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Curator verkoopt activa aan nieuwe vennootschap met zelfde aandeelhouders als failliete=> regels quasi-inbreng ?

 • Valt niet onder wettekst

 • Curator zelf zou borg moeten staan voor afwezigheid benadeling schuldeisers

 • => procedure niet toepasselijk


Belangenconflictenrgeling en quasi inbreng
Belangenconflictenrgeling en quasi-inbreng letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Aankoop/verwerving gebeurt door bestuur

 • Maar voorafgaande machtiging vanwege ava

 • => geen 523, want slechts uitvoering beslissing ava

 • Juridische commissie strenger

  • Modaliteiten verwerving evtl. door RvB

 • “zeker”: 523 toepassen bij inbreng in natura door bestuurder in kader toegestaan kapitaal


Art 60 w venn en quasi inbreng
Art. 60 W. Venn. en quasi-inbreng letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Toekomstige bestuurder verkoopt goed aan promotor, die koopt voor V. in oprichting

 • Neemt V. dan later, na verwerving rechtpersoonlijkheid, over (art. 60)=> regels quasi-inbreng: verwerving van bestuurder


Art 60 en 523
Art. 60 en 523 letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • RvB bekrachtigt rechtshandeling van promotor, die ondertussen zelf bestuurder is

 • =>523 (belangenconflicten) toepassen

  • Maar is er wel belangentegenstelling ?


Schending regels quasi inbreng
schending regels quasi-inbreng letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Revisor (geen commissaris) stelt eerdere schending regels vast (nav bijzondere opdracht)

  • => niet te melden in verslag, tenzij invloed op door hem gecontroleerde verrichting

  • Wel te melden aan RvB

 • Commissaris: wel ook melden in controleverslag jaarrekening


Voorwaardelijke inbreng
Voorwaardelijke inbreng letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Niet toegelaten: voorwaarde ongeschreven

 • Bv. onder opschortende voorwaarde van verkrijging van bouwvergunning of bodemattest stuk grond inbrengen

 • Iets (totaal) anders is: overname van aankoop door promotor van stuk grond, door oprichters onder opschortende voorwaarde neerlegging oprichtingsakte


Inbreng voorwaardelijke schuld
Inbreng “voorwaardelijke” schuld letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Zie Bats, Accountancy actualiteit nr. 16 2005

 • Vennootschap heeft tegen lijfrente onroerend goed verworven

 • Schuldvordering van rentenier moet onder voorzieningen geboekt worden (art. 40 K.B. W. venn.)

 • Uiteindelijke omvang uiteraard onzeker


Inbreng voorwaardelijke schuld1
Inbreng voorwaardelijke schuld letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Kan rentenier inbreng van schuldvordering doen (= inbreng in natura) ten belope van voorziening?

 • “neen, want is voorwaardelijke schuld”

 • Eigenlijk is probleem nochtans niet zo verschillend van andere moeilijke waarderingen

 • Oplossing: lijfrente vervangen door overdracht tegen vast bedrag


Inbreng in natura bezwaard goed
Inbreng in natura bezwaard goed letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Mag in principe

 • Last moet vermeld worden in inbrengakte

 • Mag goed zelf niet in waarde overtreffen

 • Inbrenger moet vrijwaren

 • Bv. Inbreng gehypothekeerd goed

  • Wel: banken verbieden het contractueel (minstens instemming)

  • V. wordt hypothecaire borg, die verhaal kan nemen op inbrenger=> diens solvabiliteit belangrijk

  • Hypothecaire schuld volgt niet automatisch


Inbreng en voorkooprecht
Inbreng en voorkooprecht letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Op goed rust voorkooprecht=> inbrengbaar ? Moeilijke vraag

 • Verdedigbaar:

  • Voorkooprecht alleen bij verkoop=> mag ingebracht worden

   • Behoud begunstigde voorkooprecht als V dan verkoopt ? Of verliest hij het?=> inbrengbaarheid betwistbaar

  • Voorkooprecht bij elke overdracht=> niet inbrengbaar dan na aanbod aan begunstigde voorkooprecht


Even melden beslagen goed kan niet worden ingebracht
Even melden: beslagen goed kan niet worden ingebracht letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • IBR, Vademecum, I, 2005, 645 veel te subtiel (oa :waardering moet voorzichtig gebeuren…)

 • Ook al is er geen nietigheidsanctie, inbreng duidelijk verboden en niet-tegenwerpelijk tegen beslaglegger


Volstorting door schuldvergelijking
Volstorting door schuldvergelijking letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • A heeft schuldvordering op vennootschap

 • Doet geen inbreng van SV, maar schrijft in op aandelen in geld

 • Geld afkomstig van gedeeltelijke betaling SV door vennootschap gebruikt voor volstorting ¼ per aandeel

 • Saldo later volgestort door kwijtschelding schuld V.


Volstorting door schuldvergelijking1
Volstorting door schuldvergelijking letterlijk concursus creditorum; evtl. Pro rata verdeling

 • Eerste aspect niet problematisch: oorsprong geld niet belangrijk

  • Wel: bestuursfout van niet-eisbare SV terug te betalen, vooral bij V in minder goede toestand

  • Normaal is dit geen veinzing

 • Volstorting = omzeiling regels inbreng in natura ?Tegenargumenten
tegenargumenten anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • V krijgt niet rechtstreeks werkingsmiddelen bij (zwak)

 • Inbaarheid van SV evtl. betwijfelbaar gezien fin. toestand vennootschap

 • Zeker niet toelaatbaar: verhogen van debetsaldo van rekening-courant

 • Als bestuur dit aanvaardt en SV overwaardeert: bestuursfout (527), geen schending wet


Een mooie examenvraag
Een mooie examenvraag anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Art. 223 ivm BVBA: bij oprichting minstens 6200 te volstorten en minstens 1/5 op elk aandeel tegen inbreng in geld; inbreng in natura volledig te volstorten

 • BVBA opgericht met geplaatst kapitaal 18.600 EUR

 • Inbreng in natura van 6465 EUR, in ruil 100 aandelen

 • Vraag: is er voldoende volgestort?


Antwoord juridische commissie
Antwoord juridische commissie anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Er moet nog 2427 EUR bijgestort worden, nl. één vijfde op elk aandeel tegen inbreng in geld (die zijn samen nog goed voor 12.135 EUR aan kapitaal)


Leasing als quasi inbreng
Leasing als quasi-inbreng anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Natuurlijke persoon draagt leasingcontracten over aan door hem opgerichte vennootschap

 • Prijs betaald door vennootschap: nog lopende leasingtermijnen, dus schuld tov leasingmaatschappij

 • Dus principieel quasi-inbreng indien 10%-grens (geplaatst kapitaal) bereikt


Leasing als quasi inbreng1
Leasing als quasi-inbreng anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Tenzij: “verwerving in het gewone bedrijf”

 • Sommigen: alleen dagelijks bestuur valt daaronder

  • M.i. te restrictief en strijdig met bewoordingen wet

  • Frequentie dergelijke verrichtingen en belang van geleasde goederen voor bedrijfsactiviteit relevanter

 • IBR nu duidelijk: lastige procedure naleven

  • Sanctie immers o.a. nietigheid verwerving


Veinzing

VEINZING anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava


Veinzing bij inbreng
Veinzing bij inbreng anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Relatieve veinzing: A en B wenden voor X (bv. verkoop) overeen te komen, terwijl zij in werkelijkheid Y (bv. schenking) overeenkomen

 • Absolute veinzing: men wendt voor, door overeenkomst of éénzijdige rechtshandeling, juridische situatie te veranderen, terwijl er eigenlijk niets verandert

  • bv.: inbrenger behoudt beschikkingsmacht over “inbreng”


Vordering in geveinsdverklaring
Vordering in geveinsdverklaring anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • sommigen: alleen indien voorgewende handeling in strijd is met O.O. of dwingend recht

 • Argument: 1165 BW.: openlijke handeling is tegenwerpelijk als rechtsfeit, art. 1321 BW. zegt alleen iets over tegenbrief

 • Cassatie, De Page, Van Gerven e.a.: steeds keuzerecht


Geveinsdverklaring
geveinsdverklaring anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Geveinsde overeenkomst berust niet op werkelijke wil=> kan nt verbindend zijn

 • 1321 BW is deel van titel “bewijs”=> wie bestaan tegenbrief bewijst, heeft onmogelijkheid van voorgewende overeenkomst bewezen


Naamlening veinzing
Naamlening =veinzing ? anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Stroman treedt in eigen naam op voor rekening van achterman

 • Derde kent bestaan achterman niet

 • Commissie: derde weet dat er achterman is, maar kent identiteit (doorgaans) niet

 • Middellijke vertegenwoordiging=> achterman en derde hebben geen rechtstreekse vordering tegen elkaar


 • Simont: naamlening geen veinzing maar variant commissie anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Gevolg: vennootschap heeft geen vordering tot volstorting tegen achterman van naamlener

  • Uiteraard wel vordering tegen naamlener, die in eigen naam vennoot is

   • =>geen nadeel voor V, die niet op kredietwaardigheid achterman vertrouwde ?


 • Naamlening vaak veinzing: anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

  • Achterman aanvaardt niet zelfstandigheid naamlener

  • Naamlener aanvaardt niet financiële gevolgen vennoot-zijn

 • In elk geval vaak om dwingende wetgeving te ontduiken=> vaak intellectuele valsheid in geschrifte

 • Let wel: inschrijven met geleend geld uiteraard geen veinzing


Geschillenregeling

Geschillenregeling anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

De eeuwige peildatumproblematiek


Verschillende mogelijkheden
Verschillende mogelijkheden anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Dag uitspraak

 • Dag dagvaarding

 • Dag verslag expert

 • Voor ontstaan moeilijkheden

 • Dag ontstaan gegronde reden

 • Te verwerpen: dag oprichting vennootschap


Samenhangende vorderingen
“samenhangende” vorderingen anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • tegeneis met ander voorwerp kan niet

  • bv.: aansprakelijkheidsvordering

 • wel: voorlopige maatregel

  • bv. opschorting kapitaalverhoging

  • niet: concurrentieverbod

 • Schorsing rechten aandelen

 • vervreemdingsverbod

 • voorfgaandelijk sekwester (vervreemdingsgevaar)


Tussenoplossing
Tussenoplossing anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Schadevergoeding kan niet

 • Wel: expert reeds tweede waardering opdragen, die uitgaat van waarde voor bepaalde foutieve ingrepen

 • Partij kan dan tweede procedure inspannen, inzake schadevergoeding, zonder daar nog eens een andere expert te moeten vragen

 • Vermijdt ook tegenstrijdige waarderingen


Tendenzen
tendenzen anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Rechtsleer aanvankelijk overwegend: peildatum=dag uitspraak

 • Vandaag: totale verdeeldheid, maar voorstanders van ontstaan gegronde reden winnen veld, althans bij uittrede

 • Ook veel recente rechtspraak in die zin

 • Cass. 30.10.2003, TBH 2004, 319: feitenrechter oordeelt soeverein (impliciet)


Hof brussel 13 juni 2005
Hof Brussel, 13 juni 2005 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Echtscheiding gegronde reden wanneer ze leidt tot gerechtelijke procedures die besluitvormig op ava blokkeren

 • Peildatum in principe: inleiding vordering uitsluiting

 • Maar afwijking mogelijk: dag dagvaarding echtscheiding, wanneer echtscheiding negatieve invloed op waarde aandelen heeft gehad


Hof luik 15 december 2005
Hof Luik 15 december 2005 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Normaal gelijktijdig uitsluiting en betaling prijs

 • Maar bepaling prijs door expert, aangesteld door partijen voor rechtsgang, duurt lang

 • =>onmiddellijke uitsluiting en voorlopige waardebepaling door Hof zelf op basis jaarrekening

  • Teneinde conflict vlug op te lossen

  • Later dan correctie op basis van definitief expertenrapport

 • Geen rekening houden met schuldvordering van eiser op vennootschap die misschien waarde aandelen overtreft


Hof brussel 24 november 2004
Hof Brussel 24 november 2004 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Peildatum = dag inleiding vordering

 • Slechts zeer uitzonderlijk afwijken

 • Deskundige moet gemiddelde nemen van verschillende waarderingsmethodes

 • Moet correctie toepassen in licht van vorderingen resp. debiteurenpositie van eiser en verweerder


Brussel 18 02 2002 r w 03 04 1467
Brussel 18.02.2002, R.W. 03/04, 1467 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Waarde in beginsel op ogenblik inleiden rechtsvordering= meest neutraal

 • Negatief eigen vermogen betekent niet dat aandelen waardeloos zijn

 • Rendements- of cash-flow waarde kan immers positief zijn

 • Netto-actiefwaarde dus zeker niet alleen-zaligmakend


Gent 17 03 2003 t r v 2004 367
Gent 17.03.2003, T.R.V 2004, 367 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Waardebepaling bij uittrede kan gebeuren op moment dat overnemer feitelijke leiding heeft genomen en uittreder zich niet meer heeft ingemengd

 • Voorlopige waardering kan, in afwachting van uitspraak over vordering derde tegen vennootschap die impact zal hebben.


Gent 16 06 2003 trv 2004 349
Gent 16.06.2003, TRV 2004, 349 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Rechter heeft ruime appreciatiebevoegdheid bij vastleggen peildatum

 • Niet noodzakelijk datum van uitspraak

 • Nl. vóór gedraging verweerder die negatieve invloed had op waarde aandelen die uittreder aanbiedt


Gent 8 11 2002 trv 2004 373
Gent 8.11.2002, TRV 2004, 373 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Bij bepaling waarde moet rekening worden gehouden met de houding van de verschillende partijen vanaf het ontstaan van de moeilijkheden

 • Deskundige moet bijgevolg meerdere waarderingen geven: één op datum voor moeilijkheden, één op datum ruim na moeilijkheden

 • Minderheidsdécote niet uitgesloten


Vz kh leuven 19 06 2003 trv 2004 378
Vz. Kh. Leuven, 19.06.2003, TRV 2004, 378 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • Wederzijdse vorderingen tot uitsluiting

 • Één partij had eerder ontslag genomen als zaakvoerder en was concurrerende vennootschap begonnen

 • Hij wil waardering van aandelen die hij moet overdragen voor dit ontslag

 • Rb. wijst terecht af


Vz kh tongeren 5 11 2002 trv 2004 383
Vz. Kh. Tongeren, 5.11.2002, TRV 2004, 383 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • A, vennoot, wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder door andere vennoot

 • Is reden genoeg om A uittrede te gunnen

 • Waardering dient te gebeuren aan waarde voorafgaand aan gedwongen ontslag


Antwerpen 20 09 2001 rw 04 05 1106
Antwerpen 20.09.2001, RW 04/05, 1106 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • A vraagt uitsluiting van B en krijgt ze, tegen later te bepalen prijs

 • B stelt hoger beroep in

 • Deskundige legt prijs vast, en B aangenaam verrast=> doet afstand van hoger beroep

 • Hof verplicht A die afstand te aanvaarden, en dus de aandelen over te nemen tegen vastgelegde prijs


Vz kh tongeren 15 02 2002 trv 2004 386
Vz. Kh. Tongeren, 15.02.2002, TRV 2004, 386 anderen (bv. van Ommeslaghe): eigenlijk wel=> alleen mits goedkeuring ava

 • ArtsenBVBA

 • Bij waardering aandelen uittredende arts moet zelfde waarderingsmethode voor cliënteel gebruikt worden als bij waardering inbreng

 • Omzetverlies na akkoordvonnis over prijs is niet relevant

 • Niet tegelijk uitspraak over schadevergoeding voor beëindiging samenwerkingscontract


ad