Samhandling p fosen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Samhandling på Fosen PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samhandling på Fosen. ... om det enkle og det vanskelige. Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011. Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS. Situasjon - Fosen. Fosenregionen har mange års erfaring med regionalt samarbeid. Regionen har lykkes med mange samarbeidsrelaterte tiltak.

Download Presentation

Samhandling på Fosen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samhandling p fosen

Samhandling på Fosen

 • ... om det enkle og det vanskelige ...

Sør-Trøndelag eForum 23. mars 2011

Hans Donali TilsetNTNU Samfunnsforskning AS


Samhandling p fosen

Situasjon - Fosen

Fosenregionenharmange årserfaring med regionaltsamarbeid

Regionenharlykkes med mange samarbeidsrelatertetiltak

Fosenregionenervelforberedtpåmersamarbeid


Samhandling p fosen

Situasjon - Teknologi

Nyteknologigjørdetmulig å arbeidepånyemåter

Oljeselskapeneflytterekspertisefrahavtil land

Et godteksempelpå at detgår an


Samhandling p fosen

Situasjon - Samhandling

SamhandlingsreformenskissererIKT som et viktigvirkemiddel for å realiseremålomhelhetogsamhandlingi helse- ogomsorgstjenesten.  


Samhandling p fosen

Nyteknologiforandreringen ting

Forandringskjerførstnår vi begynneråtenkeannerledesogdermedendrerarbeidsprosessenevåre

Deteraltsånødvendig med en forandring i hvordan vi gjør ting


Samhandling p fosen

Erkjennelse

Teknologikankjøpes - deterenkelt

Menneskenemåutvikles - detervanskelig

Deterlurt å begynne med menneskene - og la teknologienkommeetterhvert

Detteerutgangspunktet for det vi gjørpåFosen


Samhandling p fosen

Samhandling mellom fagmiljøer

Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin (NST)

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP)

SINTEF Informasjons og kommunikasjonsteknologi

Inst. for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU

Studio Apertura,NTNU Samfunnsforskning AS

 • Samhandling i helsesektor

 • IKT i helsesektor

 • IKT generelt

 • Videreutdanning og trening av voksne

 • Organisasjon, samarbeid og sikkerhet


Samhandling p fosen

Kartlegging - Utdrag

 • Positive holdningertilutviklingsprosjekterogsamarbeid

 • Harnoensuksesshistorierdetkanbyggesviderepå

 • Idagerdetingensomharoverordnetansvar for at teknologienfungerer

 • Harmedført en vissmotstand mot planer omnyeteknologiskeløsninger

 • Lokalmiljøeneerkompetansemessigsårbare

 • Samhandlingsreformenvilsannsynligvismedførenyeoppgaver.

Deterpositive forventningertilselveteknologien men mistrotilsystemetsevnetil å tilretteleggeog ta utgevinsteneav den.


Samhandling p fosen

Anbefalt første mål

“En velfungerendeinfrastruktur for høykvalitetsvideokonferanseinterntpåFosen med kompetenteogtryggebrukerevedallesentralehelseinstitusjoner.”


Samhandling p fosen

“Gode sirkler” på Fosen

 • Infrastruktur

 • Opplæringsmoduler

 • Etablerekurs

 • Helse- ogomsorgsledere

 • Helsearbeidere i kommunene

 • Spesialisthelsetjenesten

Handler om å begynne i “detsmå”ogbygge lag på lag


Samhandling p fosen

Prosjektets - Fase 1

Teknologi og infrastruktur

 • Oppgraderingaveksisterendeutstyr

 • TilknytningtilNorskHelsenett

 • Driftstjenesterfralokaltjenesteleverandør (Fosen IKT)

6 kommunerhar Tandberg videokonferanseutstyrfra 2006


Samhandling p fosen

Prosjektets - Fase 1

Opplæring

 • Nettbasertopplæring i brukavvideokonferanse

 • Opplæringgjennomkurs iNettOppFosen

 • Opplæring i videokonferanseer del avfelleskompetanseplan

NettOppFoseneralleredemyebruktavhelsearbeiderepåFosen


Samhandling p fosen

Prosjektets - Fase 1

Evaluering opplæringstiltak

 • Følgeforskningavkurset“Aldringpånett”

 • Evalueringavmetoderogteknologibruk

 • Publisering: Rapport, fagligartikkelogkronikk.


Samhandling p fosen

Prosjektets - Fase 1

Organisatorisk forankring og bevisstgjøring

 • Bevisstgjøring for politiskogadmledelse

 • Bevisstgjøring for helse- ogomsorgsledere m/workshop

 • Utarbeideinformasjonsbrosjyre

 • “Alle”skalbliinformert

Tid og rom for refleksjon er meget viktig:Hva betyr dette for meg?


Samhandling p fosen

Samarbeid og informasjonsspredning

Resultateneetterkursevalueringvilblitilgjengeliggjennomfagartikkel

Ingenplanlagteaktiviterut over det. Men vi delergjerneerfaringer

Forøvrig savnes en nasjonalsamordning av erfaring


Samhandling p fosen

Har vi lært noe?

Hvilkeutfordringerser vi “lengerfram”?


Samhandling p fosen

Om uavklarte forventninger

Videokonferanseutstyranskaffetavkommuneneutenavtaleromvedlikeholdog drift

Anskaffet i 2006

Men “alle”hadde en forventningom at detteskulleFosen-IKT ordne


Samhandling p fosen

Avklart!

6 enheterernåunderlagtvedlikeholdskontrakt med eksternleverandør

Fosen IKT vilpåbestillinglevere drifting avinfrastruktur for videokonferanse

Men dettekosterpenger for kommunene


Samhandling p fosen

Det vil bli vanskelige prioriteringer

vs

Videokonferansepåbekostningavgrendaskolen.Et “tenkt” dilemma i budsjettdebatten?


Samhandling p fosen

Prioritering er politikerens hverdag

Hva slags informasjonogkunnskaptrenger en politiker for å kunneforetabalansertevalg i en sliksituasjon.

Hvordanfårpolitikernedennekunnskapen?


Organisasjonsendring xxl

Organisasjonsendring XXL

“Dæ ha dæm no sagt i alleår ...”

“Dæmsei at ossskaforandeross...”

Organisasjonsendringer en krevendeøvelse


Samhandling p fosen

Trening

medfører

Nyteknolgi

vedbrukav

Ny kunnskap

behov for

Nye arbeidsprosesser

Nye ferdigheter

Ny kunnskap

Nye ferdigheter

Kompetanseheving blir omfattende

Trening

Opplæring

Opplæring


Samhandling p fosen

erkrevende

 • Allemåvitehvor en skal

 • Allemåtenkepåvegneavfellesskapet

 • Noenmå ha ansvar for fellesstrategier

 • Kunnskapomforutsetning for samhandlingtrengs

Hvamenesforresten med #samhandling?


Samhandling p fosen

Manglende helhet og koordinering

Detsettesigang et utallsmåprosjekterutennoensamordning, koordineringellerrammeverk

En stor fare for at dårligkruttblirfunnetopp mange ganger

Detsavnes en nasjonalsamordningaverfaringer


Samhandling p fosen

Oppsummering

Teknologikankjøpes - deternoe vi kan

Menneskenemåutvikles - deter vi utroligdårligepå

Deterviktig at vi harfokus de riktigetingene!


Samhandling p fosen

Takk foroppmerksomheten!


 • Login