Wiskunde impulsdag
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Wiskunde Impulsdag PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Wiskunde Impulsdag. 2011 - 2012. Vakbegeleiding wiskunde DPB Brugge. Wiskunde Impulsdag. Het belang van een vakgroep Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde Aandachtspunten vanuit doorlichtingsverslagen Motiverend leren Algemene pedagogische reglementeringen

Download Presentation

Wiskunde Impulsdag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wiskunde impulsdag

Wiskunde Impulsdag

2011 - 2012

VakbegeleidingwiskundeDPB Brugge


Wiskunde impulsdag1

Wiskunde Impulsdag

 • Het belang van een vakgroep

 • Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde

 • Aandachtspunten vanuit doorlichtingsverslagen

 • Motiverend leren

 • Algemene pedagogische reglementeringen

 • Website VVKSO en DPB-Brugge

2


Het belang van een vakgroep

Het belang van een vakgroep

 • schooldoorlichting: niet het individu, maar de vakgroep wordt aangesproken;

 • reflectie over het eigen functioneren als leraar;

 • een kans om opvattingen van de groepsleden onderling af te toetsen.

3


Het belang van een vakgroep1

Het belang van een vakgroep

Op weg naar een LERENDE organisatie

Een vakgroep evolueert van louter samen werken naar systematisch samen leren als de groep de eigen werking geregeld analyseert en erover reflecteert met het oog op kwaliteitsverbetering.

4


Het belang van een vakgroep2

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 1

Louter samenwerken:Bij het bespreken van een gevolgde nascholing wisselt de vakgroep informatie en materiaal uit. Elk lid gaat dan met die informatie al dan niet aan de slag.

5


Het belang van een vakgroep3

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 1

Systematisch samen leren:De vakgroep overlegt over de manier waarop nascholingsmateriaal ingepast kan worden in de lespraktijk en maakt afspraken over de toepassing van het geleerde in de praktijk.

6


Het belang van een vakgroep4

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 2

Louter samen werken:Bij de keuze van een nieuw handboek spreekt de vakgroep over de prijs en andere praktische argumenten.

7


Het belang van een vakgroep5

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 2

Systematisch samen leren:Bij de keuze van een nieuw handboek overlegt de vakgroep over het inpassen van het nieuwe leermiddel in de manier waarop er op school met leren omgegaan wordt en vertrekt daarbij vanuit het leerplan en een grondige evaluatie van het vorige handboek.

8


Het belang van een vakgroep6

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 3

Louter samen werken:I.v.m. evaluatie baseert de vakgroep zich op het jaarplan en laat het puntenaantal per onderdeel afhangen van het aantal lesuren die men eraan besteedt.

9


Het belang van een vakgroep7

Het belang van een vakgroep

Van louter samen werken naar systematisch samen leren

VOORBEELD 3

Systematisch samen leren:I.v.m. evaluatie baseert de vakgroep zich op het leerplan. Tijdens overleg over evaluatie wordt gesproken over de gevolgde didactiek en de te volgen leerlijnen.

10


Het belang van een vakgroep8

Het belang van een vakgroep

INFORMEEL

FORMEEL

Informele samenwerking is interessant en nuttig, maar kan een gestructureerde vakgroepwerking niet vervangen.

11


Het belang van een vakgroep9

Het belang van een vakgroep

GROEP

INDIVIDU

Een goede vakgroepwerking heeft oog voor afstemming en samenhang, maar respecteert de professionaliteit van het individu.

12


Het belang van een vakgroep10

Het belang van een vakgroep

BETER WORDEN

IN ORDE ZIJN

Het vertrekpunt van vakwerking en de bijhorende vakvergaderingen moet zijn: “hoe worden de leerlingen en de leraren er beter van” en niet: “hoe kunnen we ‘in orde’ zijn”.

13


Het belang van een vakgroep11

Het belang van een vakgroep

SAMENWERKING

 • Werkt een vakgroep in een school met verschillende onderwijsvormen over die onderwijsvormen heen?

 • Werken we met een vakgroep per graad? Indien ja, blijven we daarnaast nog voldoende de kaart trekken van verticale samenwerking?

14


Het belang van een vakgroep12

Het belang van een vakgroep

ENKELE ASPECTEN DIE DE KWALITEIT VAN VAKVERGADERINGEN KUNNEN TEN GOEDE KOMEN

 • een geschikte vergaderruimte;

 • een duidelijke agenda;

 • een vastgelegd begin- en einduur;

 • deskundige leiding door de vakcoördinator;

 • een constructieve opstelling van de deelnemers;

 • bereid zijn tot ‘geven en nemen’;

 • een open sfeer, geen verborgen of individuele agenda’s;

 • conclusies en afspraken: verslag en opvolging.

15


Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde

Zes categoriëen

 • Leerplanrealisatie

 • Evaluatie

 • Vakoverschrijdend

 • Studiebegeleiding

 • Kwaliteitszorg – zelfevaluatie

 • Professionalisering

16


7 aandachtspunten o a vanuit doorlichtingsverslagen

7 aandachtspunten (o.a. vanuit doorlichtingsverslagen)

 • 1. Leerplan is ‘de bijbel’

 • 2. Evaluatie: - kennis, vaardigheden, attitudes > competenties - productevaluatie versus procesevaluatie

 • 3. Leerlijnen: zie verder

17


Wiskunde impulsdag

7 aandachtspunten (o.a. vanuit doorlichtingsverslagen)

 • 4. Functioneel ICT-gebruik (“use to learn >< learn to use”)

  http://sohowiskunde.be

 • 5. Wiskundige taalvaardigheid

 • 6. Doorspelen van informatie van gevolgde nascholingen en goede praktijkvoorbeelden

 • 7. Inspanningen om interesse en enthousiasme van leerlingen voor het vak op te wekken (kangoeroe, JWO, VWO…)

18


Wiskunde impulsdag

Ongeveer 78 % van de leerlingen heeft na de eerste graad of tweede graad voor minder dan 6 uur wiskunde in de 3de graad (wiskunde is dan geen poolvak) gekozen en dus voor louter een basisvorming waarbij wiskunde hoofdzakelijk als ondersteunend vakgebied aan bod is gekomen.

Verdeling onderwijsvormen en aantal lestijden wiskunde.

Aantallen eerste leerjaar derde graad voor het vrij gesubsidieerd onderwijs

(bron VVKSO – spoedtelling 1september 2009)


Motiverend leren

Motiverend leren

 • TIP 1. De juiste vraag.

 • Leer jouw leerlingen de juiste vraag stellen (leraar = ‘naslagwerk’)

20


Motiverend leren1

Motiverend leren

 • TIP 2. Opgepast voor interferentie.

21


Motiverend leren2

Motiverend leren

 • TIP 3. De kracht van humor.

22


Motiverend leren3

Motiverend leren

 • TIP 4. Start pas ‘na oranje’.

23


Motiverend leren4

Motiverend leren

 • TIP 5. Rekenen met inzicht en uitzicht.

Start pas ‘na oranje’.

24


Motiverend leren5

Motiverend leren

 • TIP 6. Ken jezelf.

25


Motiverend leren6

Motiverend leren

 • TIP 7. De vergeetcurve van Ebbinghaus

26


Algemene pedagogische reglementeringen

Algemene pedagogische reglementeringen

 • APR 1: persoonlijk werk van de leerling APR1

 • APR 3: de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar

  APR3

  * bijlage 1

  * bijlage 2

 • APR 5: documenten bij de lesvoorbereiding

  APR5

27


Websites

Websites

VVKSO http://www.vvkso.be

 • lessentabellen en leerplannen;

 • wiskunde en VOET: servicedocument.

  DPB

  http://www.dpbbrugge.be

  http://www.dpbbrugge.be/wiskunde

28


Pauze

Pauze

29


Wiskunde impulsdag2

Wiskunde Impulsdag

 • evaluatie

 • verticale samenhang: leerlijnen

 • horizontale samenhang

 • evaluatie vakwerkgroep in jouw school

30


Procesevaluatie

Procesevaluatie

 • Hoe?

 • - persoonlijk werk > bijsturing - kleine toets bij het lesbegin > opbouw leerproces (parate kennis)

 • - kleine toets op het einde van de les > zelfevaluatie - evaluatie van tussenstappen (OVUR, PDCA-cirkel)

 • - klassikale feedback

 • - differentiëren en remediëren (o.a. gebruik elektronisch leerplatform, websites zoals www.usolvit.be en

 • www.algebrakit.nl )

31


Evaluatie van kennis vaardigheden en attitudes

Evaluatie van kennis, vaardigheden en attitudes

TIPS vanuit SOHO-overleg

Kijkwijzer voor het vak wiskunde

32


Tips voor toetsen en examens

Tips voor toetsen en examens

 • Duidelijke vraagstelling: bv. is ICT-gebruik toegelaten?

 • Toetsvorm in het verlengde van de vertrouwde

 • oefenvorm

 • Evenwichtige spreiding (leerplandoelstellingen versus handboek)

 • Zoveel mogelijk onafhankelijke vragen

 • Dynamiek in vraagstelling

33


Tips voor toetsen en examens1

Tips voor toetsen en examens

 • Variatie in vragen en soorten opdrachten

 • Bv. meerkeuzevragen

 • - www.kangoeroe.org (bso – eerste graad)

 • - www.vwo.be: vernieuwde website (JWO-VWO)

 • - www.usolvit.be

 • - http://www.gricha.bewoner.antwerpen.be

 • - http://www.wiskundeolympiade.nl

 • Bv. juist/fout , waar/niet waar : verantwoording

 • Bv. koppelvragen (ongelijk aantal mogelijkheden)

34


Tips voor toetsen en examens2

Tips voor toetsen en examens

 • Functioneel ICT-gebruik > deel van de proef zonder ICT

 • Evenwichtige puntenverdeling meedelen

 • Constructie: best met uitleg, vermelden gebruikte eigenschap

 • Een antwoord laten formuleren

 • Tijdsbewaking

 • Succesbeleving (basisvragen, vlotheid boven complexiteit)

35


Samenhang

Samenhang

 • Per jaar streven naar evenwicht tussen

 • verschillende leerinhouden (getallenleer, meetkunde, algebra, functieleer, statistiek …)

 • Wat met een leerling die overschakelt naar een richting met minder uren wiskunde?

 • Samenhang andere vakken

 • Parallelklassen: ca. 75 % gemeenschappelijke proefwerkvragen

 • Overleg ICT-gebruik

 • Doorgeven ervaringen nascholing

36


Samenhang1

Samenhang

 • Graadoverschrijdend overleg

 • Middenschool > bovenbouw

 • Afstemming evaluatiemethodes (o.a. attitudes)

 • Spreiding leerplanonderdelen derde graad

 • Leerlijnen: welke? meerwaarde? * ICT * onderhouden van rekenvaardigheden * opbouwen van een formularium (algemeen, parate kennis, gereedschapskist meetkunde) * leren leren * probleemoplossend denken * onderzoekscompetenties * …

37


Mathematiseren en oplossen van problemen

Mathematiseren en oplossen van problemen

 • verplichte leerplandoelstelling in de derde graad kso/tso

 • het volstaat niet de toepassingen te maken die een hoofdstuk van de andere leerstofonderdelen afsluiten en waarbij mathematiserings- en oplossingsprocedures tot een voorspelbare routine herleid worden

 • heuristieken

 • groeiproces (leerlijn)


Onderzoekscompetenties

Onderzoekscompetenties

 • leerlijn: van ‘onderzoekend leren’ naar ‘leren onderzoeken’

39


Evaluatie vakwerkgroep

Evaluatie vakwerkgroep

40


Bevraging vakgroep

Bevraging vakgroep

41


Wiskunde impulsdag3

Wiskunde Impulsdag

VakbegeleidingwiskundeDPB Brugge


 • Login