Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต - PowerPoint PPT Presentation

Chapter 3
Download
1 / 25

 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต. 004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ. เนื้อหาประจำบท. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์ เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์และ เว็บเบราว์เซอร์

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chapter 3

Chapter 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ


Chapter 3 4632066

เนื้อหาประจำบท

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 • โปรโตคอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ต

 • ความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์

 • ส่วนประกอบของ URL และอีเมล

 • การใช้งานและบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต


Chapter 3 4632066

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

เมื่อเรียนจบบทแล้ว นักศึกษามีความสามารถดังนี้

 • อธิบายเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล และอินเทอร์เน็ตได้

 • บอกความหมายของอินเทอร์เน็ต เวิล์ดไวด์เว็บ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราว์เซอร์ ส่วนประกอบของ URL และอีเมลได้

 • ระบุหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนประเภทต่างๆ ได้

 • ใช้งานหรือบริการสืบค้นข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ตามจุดมุ่งหมาย


Computer network

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปด้วยสื่อกลางประเภทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถ รับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เกิดการแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายร่วมกัน โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งภายในอาคาร ระหว่างอาคาร หรือติดต่อกับเครือข่ายภายนอกที่มีระยะทางไกลออกไป ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้อาจเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือที่เรียกว่ามัลติมีเดีย


Chapter 3 4632066

องค์ประกอบหลักในการสื่อสารข้อมูล

 • ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)

 • ข้อมูล/ข่าวสาร (Data)

 • สื่อกลาง (Medium)

 • ขั้นตอน/ข้อปฏิบัติ (Protocol)


Chapter 3 4632066

ประเภทของการเชื่อมต่อ

 • จุดต่อจุด (Point To Point)

 • หลายจุด (Multipoint)


Topology

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology)

 • Bus

 • Star

 • Ring

 • Mesh


Chapter 3 4632066

ประเภทของเครือข่าย

 • Local Area Network

 • Metropolitan Area Network

 • Wide Area Network


Protocol

โปรโตคอล (Protocol)

โปรโตคอล คือ ข้อกำหนด หรือกฎที่ใช้เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลได้ โดยไม่ยึดติดว่าต้องใช้ชนิดเดียวกัน มีรูปร่างหรือรูปแบบในการเชื่อมต่อสายสัญญาณบนเครือข่ายที่เหมือนกัน โดยโปรโตคอลถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจ อธิบายถึงกระบวนการในการสื่อสาร ทำอย่างไรหากต้องการรับส่งข้อมูล เมื่อไรที่ข้อมูลสามารถทำการส่งออกไปยังปลายทางได้ กล่าวคือสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งระบบอย่างไม่ติดขัด


Osi open system interconnection

OSI (Open System Interconnection)


Internet service provider

ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internet Service Provider)

ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริการการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก และมักมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งวิธีเชื่อมต่อที่ธรรมดาที่สุดในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำได้โดยการใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่านสายโทรศัพท์) หรือการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์(สายเคเบิล หรือ DSL) เสมือนตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Chapter 3 4632066

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • Dial up

 • ISDN


Chapter 3 4632066

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • DSL

 • Cable


Chapter 3 4632066

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • Satellite

 • นอกจากนี้ยังมีแบบอื่นๆ เช่น Fiber to home (FTTX)


Internet

อินเทอร์เน็ต (Internet)

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่คำนึงถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และกลายเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน


Tcp ip

TCP/IP

 • Transmission Control Protocol

 • Internet Protocol


Internet protocol

Internet Protocol

 • IP Address


Web browser web serer

Web Browser & Web Serer


Web browser

Web Browser

 • Internet Explorer (IE) , Google Chrome , Mozilla Firefox


Uniform resource locator

Uniform Resource Locator


Domain name system

Domain Name System

How DNS Works


Top level domain

Top-Level Domain

 • General / Generic

 • Country / Country-Code

  ประเทศไทย

.th


Thai domain name

Thai Domain Name


Chapter 3 4632066

บริการบนอินเทอร์เน็ต

 • Electronic Mail

 • Search

 • Chat


Chapter 3 4632066

บริการบนอินเทอร์เน็ต

 • File Transfer

 • E-Commerce

 • E-Banking

 • Game , Website , Classroom Online , Social Network etc.


 • Login