Istota i elementy systemu operacyjnego
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Istota i elementy systemu operacyjnego PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Istota i elementy systemu operacyjnego. Pionierzy naukowego zarządzania operacjami/ produkcją F.W. Taylor badanie przebiegu procesu produkcji, eliminacja zbędnych czynności, ustalanie norm pracy Gilberth’owie metody pomiaru czasu pracy i analiza ruchów roboczych H.L. Gant

Download Presentation

Istota i elementy systemu operacyjnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Istota i elementy systemu operacyjnego

Istota i elementy systemu operacyjnego


Istota i elementy systemu operacyjnego

Pionierzy naukowego zarządzania

operacjami/ produkcją

F.W. Taylor

badanie przebiegu procesu produkcji, eliminacja zbędnych czynności, ustalanie norm pracy

Gilberth’owie

metody pomiaru czasu pracy i analiza ruchów roboczych

H.L. Gant

metody planowania i kontroli przebiegu produkcji

H. Emerson

zasady wydajności (12)


Ewolucja filozofii zarz dzania produkcj

Ewolucja filozofii zarządzania produkcją

Systemy tłoczące (push)

Systemyssące (pull)

Łańcuch dostaw/ czas

jakość

koszty

1900 1980 1990 czas


Podej cie kosztowe

Podejście kosztowe

 • Specjalizacja - wydajność;

 • Efekt skali – wytwarzanie dużych serii produkcji;

 • Mała elastyczność;

 • Wypychanie produktów w dół łańcucha dostaw;


Filozofia zapewniania jako ci

Filozofia zapewniania jakości

 • Wysoka jakość produktów;

 • Wysoka jakość procesów;

 • Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcyjnych;


Podej cia zorientowane na czas

Podejścia zorientowane na czas

 • Agile production

 • elastyczność (wolne zdolności produkcyjne);

 • skracanie czasu dostaw;

 • koordynacja w oparciu o rzeczywisty popyt;

 • ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami;

 • Np. SMART


Agile production

Agile production

elastyczność i szybkość modyfikacji produktu

Elastyczność i szybkość dostaw

Elastyczność szybkość produkcji

Zmiany wielości partii


Agile production case study smart

Agile production – case study SMART

SMART (Swatch - Mercedes Art);

Cechy charakterystyczne produkcji/ łańcucha dostaw MCC:

Produkt: budowa modułowa (40 – 50)


Agile production case study smart1

Agile production – case study SMART

Dystrybucja: skrócenie kanału do minimum (centra SMART + satelity), oparte na technologii IT: EPOS; klient konfiguruje produkt na poziomie BOM

Dostawcy: długookresowa współpraca; zaangażowani w fazie inwestycyjnej projektu; zlokalizowani w sąsiedztwie MCC, dostarczają 90% wartości produktu;


Istota i elementy systemu operacyjnego

Agile production – case study SMART

Produkcja:

 • Organizacja

 • Planowanie: w oparciu o zamówienia z centrów tak by zminimalizować koszty dystrybucji, zachować krótkie czasy dostaw i niskie koszty;


Agile production case study smart2

Agile production – case study SMART


Agile production case study smart3

Agile production – case study SMART

Wnioski:

 • elastyczność: budowa modułowa;

 • Skracanie czasu dostaw: eliminacja ogniw pośrednich w kanale dystrybucji, lokalizacja dostawców;

 • Koordynacja w oparciu o popyt: EPOS;

 • Ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami: dystrybucja - franchising, dostawcy – wspólna inwestycja;


Case study soczewki

Case study – soczewki

 • Charakter rynku soczewek okularowych:

  • Rosnący popyt;

  • Szeroki asortyment produktów (rodzaj wady, cechy anatomiczne, kolor, kształt, materiał);

  • Krótki czas realizacji zamówienia;


Case study soczewki1

Case study – soczewki

Producent soczewek:

 • Oferuje kilkanaście tysięcy odmian:

  • Standardowe (wytwarzane seryjnie) 80%;

  • Recepturowe (wytwarzane na podstawie „recept”) 20%

 • Dla każdej grupy istnieje odrębny łańcuch dostaw;


Case study soczewki standard

Case study – soczewki standard

K

PH

dostawca

HutaMP P MWG

ZO

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

MWG – magazyn wyrobów gotowych

PH – przedstawiciel handlowy

ZO – zakład optyczny

K - Klient

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego


Case study soczewki receptura

Case study – soczewki receptura

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego

K

PH

dostawca

HutaMP P

ZO

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

PH – przedstawiciel handlowy

ZO – zakład optyczny

K - Klient


Case study soczewki best pracitice

Case study – soczewki best pracitice

Soczewki recepturowe 90%

Soczewki standardowe 10%

K

PP MP P

ZO

Punkt przecięcia materiałowego i informacyjnego

PP – produkcja półfabrykatów

MP – magazyn półfabrykatów

P – produkcja

ZO – zakład optyczny

K - Klient


Case study soczewki por wnanie

Case study – soczewki porównanie


Case study soczewki wnioski

Case study – soczewki – wnioski:

 • Wnioski (łańcuch dostaw best practice):

 • elastyczność: soczewki recepturowe – dostosowane do wymagań klienta (customization);

 • Skracanie czasu dostaw: eliminacja ogniw pośrednich w kanale dystrybucji, półprodukt wytwarzany w tym samym miejscu;

 • Koordynacja w oparciu o popyt: Internet;

 • Ścisła współpraca z dostawcami i odbiorcami: stały bezpośredni kontakt z detalistami, integracja pionowa z dostawcą;


Istota i elementy systemu operacyjnego

operacje – świadoma działalność podejmowana przez człowieka bądź zespoły ludzkie nastawiona na wytwarzanie produktów w celu zaspokojenia różnych potrzeb klientów. Produktami są wyroby materialne, usługi bądź ich kombinacje


Istota i elementy systemu operacyjnego

Istotne zmiany w obszarze zarządzania operacjami w XX wieku:

 • Automatyzacja operacji (zastępowanie fizycznej pracy ludzkiej, maszynami)

 • Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie operacjami (wspomaganie pracy umysłowej komputerami i odpowiednim oprogramowaniem)

 • Integracja produkcji z innymi obszarami przedsiębiorstwa a nawet innymi organizacjami

 • Sterowanie operacjami w oparciu o rzeczywisty popyt;


Istota i elementy systemu operacyjnego

Dobro usługa

materialne

Producent śrub

Firma doradcza

Fast food

restauracja


Istota i elementy systemu operacyjnego

Cykl zaspakajania potrzeb klienta

klienci

Zaspokojenie potrzeb

tworzą

dystrybucja

popyt

produkcja

Prowadzi do


Cykl zaspakajania potrzeb klienta

konsument

Zaspokojenie potrzeb

potrzeby

(1) Określanie i prognozowanie

(5) dystrybucja

analiza

produkt

(2) Plany zasobów

(4)przetworzenie

(3) zaopatrzenie

Plany działań

zasilenia

Cykl zaspakajania potrzeb klienta


System operacyjny

System operacyjny

System jest układem elementów oraz relacji między nimi i zasad przekształcania czynników wejścia do systemu na czynniki wyjścia z systemu

System operacyjny – jest celowo zaprojektowanym i wykonanym układem materialnym, energetycznym, informacyjnym, eksploatowanym przez człowieka, służącym do produkcji określonych dóbr materialnych i usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich.

Systemem produkcyjnym może być uznane całe przedsiębiorstwo, zakład przemysłowy, części zakładu, a nawet pojedyncze stanowisko pracy


Elementy systemu operacyjnego

Elementy systemu operacyjnego:

 • Wejścia – czynniki produkcji:

  • Człowiek

  • Środki pracy

  • Przedmioty pracy

 • Proces transformacji (produkcyjny)

 • Wyjścia

  • Produkt

  • Odpad

  • Informacja

 • Zarządzanie: organizacja i sterowanie


Dekompozycja systemu operacyjnego

Dekompozycja systemu operacyjnego

ze względu na podział procesów produkcyjnych:

1. Procesy podstawowe

2. Procesy pomocnicze

3. Procesy Informacyjno – decyzyjne


Dekompozycja systemu operacyjnego1

Dekompozycja systemu operacyjnego

ze względu na podział czynników produkcji:

1. Zespół ludzki

2. Zespół maszyn i urządzeń

3. Zespół przedmiotów pracy


Proces produkcyjny

Proces produkcyjny

1Przekształcenia wektora wejścia do systemu produkcyjnego w wektor wyjścia z tego systemu;

2Uporządkowany zbiór operacji polegający na wykorzystaniu czynników produkcji do stworzenia produktu

3 Całokształt czynności, w wyniku których z materiału lub materiałów powstaje produkt gotowy o określonej wartości użytkowej


Istota i elementy systemu operacyjnego

Proces produkcyjny może dotyczyć zmiany:

 • Postaci fizycznej;

 • Struktury chemicznej;

 • Wieku

 • Właściciela

 • Położenia

 • Kondycji

 • Informacji


Typologia proces w przemys owych

Typologia procesów przemysłowych

Klasyczny podział procesów przemysłowych (ze względu na technologie):

1. Wydobywcze

2. Przetwórcze– przekształcające surowce i materiały w wyroby gotowe o zmienionym składzie chemicznym, stanie fizycznym, właściwościach mechanicznych i eksploatacyjnych. Można je podzielić na:

a)Procesy obróbkowe – prowadzą do zmiany formy zewnętrznej, rozmiarów, cech powierzchni przedmiotów pracy.

b)Procesy montażowe – polegają do złożenia wyrobu z co najmniej dwóch części;

c) Procesy aparaturowe – przebiegają w specjalnych urządzeniach zwanych aparatami, w których na przedmiot pracy oddziałują chemikalia lub energia, a pracownik tylko obserwuje i reguluje przebieg ich trwania


Istota i elementy systemu operacyjnego

Typologia procesów produkcyjnych:

Ze względu na zastosowane środki produkcji:

 • Ręczne w których wykonawca prostymi narzędziami bez użycia mechanicznych środków pracy, wykorzystując siłę własnych mięśni działa bezpośrednio na przedmioty pracy

 • Ręczno-maszynowe – wykonawca obrabia lub przetwarza przedmioty pracy mechanicznymi narzędziami.

 • Maszynowe – rola wykonawcy sprowadza się do sterowania i kontroli pracy maszyny


Istota i elementy systemu operacyjnego

Struktura procesu produkcyjnego

 • Faza - uporządkowany zbiór podobnych operacji technologicznych, które są najczęściej podstawą tworzenia odrębnych komórek produkcyjnych

 • Operacja produkcyjna- zespół czynności realizowanych na jednym stanowisku roboczym przez jednego wykonawcę (indywidualnego lub grupowego) przy jednym przedmiocie (zespole przedmiotów) wykonywanych bez przerw na inna pracę.

 • Czynność- część zabiegu lub operacji. Samodzielne działanie charakteryzujące się ścisłym określeniem zadania i niezmiennością biorących w nim udział elementów.

 • Ruch roboczy jest najmniejszym elementem procesu produkcyjnego


Istota i elementy systemu operacyjnego

Rodzaje operacji produkcyjnych:

 • Technologiczne – zmiana własności fizycznych lub chemicznych materiału wyjściowego;

 • Manipulacyjne – przemieszczenie przedmiotów w ramach stanowiska pracy;

 • Przemieszczania (transportu);

 • Magazynowania, składowania, dotyczy dłuższego przechowywania w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych;

 • Oczekiwania tzw. bezczynność - dotyczy chwilowej bezczynności;

 • Kontroli;

 • Konserwacji;


Otoczenie systemu operacyjnego

Otoczenie systemu operacyjnego:

otoczenie technologiczneotoczenie prawne

DostawcyOdbiorcy

Otoczenie gospodarczeotoczenie konkurencyjne

Badania i rozwój

Logistykamarketing

finanse

System

operacyjny


 • Login