OLWEUS PATY ČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DIEGIMAS LIETUVOJE - PowerPoint PPT Presentation

Olweus paty i prevencijos programos diegimas lietuvoje
Download
1 / 16

 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OLWEUS PATY ČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DIEGIMAS LIETUVOJE. Daiva Kunickait ė Bela Jokubaitienė 2011-03-30. Kodėl reikalinga programa? Lietuvoje patyčios:. P atyčių m a st as Lietuv oje - aukščiausi as iš 35 šali ų pagal HBSC (P asaulio sveikatos organizacijos tyrimas, 2002 )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OLWEUS PATY ČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DIEGIMAS LIETUVOJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Olweus paty i prevencijos programos diegimas lietuvoje

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS DIEGIMAS LIETUVOJE

DaivaKunickaitė

Bela Jokubaitienė

2011-03-30


Kod l reikalinga programa lietuvoje paty ios

Kodėl reikalinga programa? Lietuvoje patyčios:

 • Patyčių mastas Lietuvoje - aukščiausias iš 35 šalių pagal HBSC (Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimas, 2002)

 • Didžiulėsilgalaikės pasekmės:

  • Aukoms: pažeminimas, depresija, savęs nuvertinimas, išmoktas bejėgiškumo jausmas mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos

  • Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais– vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį, nešiojasi ginklus...

  • Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi


Profesorius dan olweus

Profesorius Dan Olweus

 • Tyrė agresyvų elgesį tarp jaunuolių Švedijoje

 • Bergen Universitete įrodymais pagrindė savo teorijas apie patyčių mitus ir realybę:

  • “patyčių ekonomika”

 • Sukūrė Olweus patyčių prevencijos programą

 • 1992 išleista jo knyga: “Bullying at School”

 • Laikomas patyčių tyrimų pradininku ir ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruomenėje


Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai

Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai

 • Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai

 • 1. Mokykloje instruktorius

  • įvertina problemos mastą

  • surengia konferenciją

  • padeda perrašyti mokyklos taisykles

  • suburia supervizijų grupes

  • moko, kaip stebėti vaikų elgesį ir į jį reaguoti

  • dalyvauja koordinacinėje grupėje

 • 2. Klasėje mokytojai

  • rengia mokymo planą, kuriame akcentuojamas bendravimas

  • kas savaitę veda klasės valandėles

  • nustato klasės elgesio taisykles, baudžia už nepriimtiną elgesį

  • susitinka su mokinių tėvais

 • 3. Individualiai

  • visi darbuotojai pastebi patyčias ir užkerta joms kelią

  • aptariami su patyčiomis susiję įvykiai

  • paaiškinama skriaudėjams, koks elgesys nepriimtinas

  • siekiant pakeisti elgesį, naudojamivaidmenų žaidimai


Olweus modelis paty i plitimui mokyklose ma inti

Olweus modelis patyčių plitimui mokyklose mažinti

 • Mokinių agresyvumo mažinimas priklauso nuo:

  • Mokytojų ir mokinių šiltų tarpusavio santykių

  • Neagresyvaus atsako agresyviam elgesiui

  • Tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui mokykloje nustatymo


Keturi pagrindiniai programos principai

Keturi pagrindiniai Programos principai:

 • 1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo

  atsakomybė ir pareiga.

 • 2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.

 • 3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.

 • 4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija - atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.


Olweus paty i prevencijos mokyklose organizavimo sistema

Olweus patyčių prevencijos mokyklose organizavimo sistema

 • Mokyklos koordinacinė grupė:

  • Vadovauja Olweus programos diegimui

  • Pataria mokyklos direktoriui, atstovauja Programai bendruomenėje, tėvų susitikimuose ir t.t.

 • Darbuotojų mokymo ir supervizijų grupės:

  • Padėties ir situacijų analizė tarpusavyje: galimybė pasidalinti savo patirtimi ir padėti vienas kitam

 • Supervizijos grupių vadovai ir mokyklos koordinatorius:

  • Veda susitikimus darbo valandomis per visą diegimo laikotarpį, 90 minučių kas antrą savaitę

  • Tvarko praktines užduotis: išdalina medžiagą, organizuoja patyčių apklausą ir t.t.


Ar m s mokykloje vaikai jau iasi saug s

Ar mūsų mokykloje vaikai jaučiasi saugūs?


Ar mokykloje i tav s ty iojasi kiti mokiniai

Ar mokykloje iš tavęs tyčiojasi kiti mokiniai


Pageidaujan ios dalyvauti programoje mokyklos turi atitikti tam tikrus kriterijus

Pageidaujančios dalyvauti programoje mokyklos turi atitikti tam tikrus kriterijus:

 • mokykloje yra V – X klasės;

 • pozityvi mokyklos administracijos ir bendruomenės nuostata Programos ir jos diegimo atžvilgiu;

 • Programos įgyvendinimui pritariančių ir turinčių aukštą motyvaciją dalyvauti Programoje mokyklos darbuotojų skaičius (ne mažiau kaip 1/2 viso mokyklos personalo); pabrėžiame, kad programos įgyvendinimo veiklose turės dalyvauti visa mokyklos bendruomenė;

 • Programos įgyvendinimo metu mokykla nedalyvauja įgyvendinant kitas alternatyvias ir ilgalaikes programas, kurios reikalauja tų pačių mokyklos resursų, kurie yra būtini ir sėkmingam Olweus programos įgyvendinimui (papildomas mokytojų darbo laikas, klasių valandėlės V – X klasių mokiniams ir kt.)


Mokykla tur s vykdyti tokius sipareigojimus

Mokykla turės įvykdyti tokius įsipareigojimus:

 • Suskirstyti mokytojų kolektyvą į grupeles (iki 15 žmonių vienoje);

 • Paskirti po 2 kiekvienos grupelės vadovus;

 • Sudaryti sąlygas (užtikrinti) kiekvienai grupelei susirinkti 2 kartus per mėnesį 90-čiai minučių grupiniams užsiėmimams (mokymuisi ir atvejų aptarimams);

 • Paskirti Olweus programos koordinatorių mokykloje;

 • Bendradarbiauti su Olweus programos instruktoriumi, kuris įvertins patyčių problemos mastą mokykloje, dalyvaus mokytojų mokymuose ir kt. ;

 • Užtikrinti, kad klasių auklėtojai kartą per savaitę vestų 45 min trukmės tikslines klasės valandėles auklėjamojoje klasėje, skirtas patyčių temoms analizuoti (pagal Programoje pateikiamas instrukcijas)


Olweus paty i prevencijos programos diegimas lietuvoje

 • Skelbti atnaujinamą informaciją apie Olweus programą ir jos įgyvendinimo eigą mokykloje savo interneto svetainėje;

 • Programos įgyvendinimo periodu (per 18 mėn.) mokykloje organizuoti ne mažiau nei 2 renginius mokyklos bendruomenei patyčių prevencijos tema.

 • Mokyklai pervedamas Olweus programos vykdymui skiriamas lėšas panaudoti užmokesčiui programoje dalyvaujantiems pedagogams;

 • Teikti finansines ir veiklos ataskaitas pagal nustatytas formas.


Olweus paty i prevencijos programos diegimas lietuvoje

Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.


Instruktori us

Instruktorius

 • Vietinis (dažniausiai, tačiau nebūtinai)

  • mokytojas, pedagogas ar mokyklos administratorius

 • Turi patirties ir noro vykdyti programą

  • Patirtis dirbant su mokinių socialinio elgesio problemomis

  • Turi autoritetą kitų darbuotojų ir direktoriaus akyse, juo pasitikima

  • Gali skirti 10% savo darbo laiko instruktoriaus darbui

  • Žada dirbti keletą metų, savoje ir 3-4 kitose mokyklose

 • Pripažįsta programos vertybes ir principus

  • Jaučiasi pakankamai autoritetingas

  • Užtikrina tvirtas elgesio ribas

  • Veikia neagresyviai bet kokioj situacijoje


Artimiausia ateitis

Artimiausia ateitis

 • Instruktorių mokymai

  • Mokymus ves Olweus International atstovai iš Norvegijos; mokymų trukmė -18 mėnesių

  • Mokymai vyks Vilniuje ir Klaipėdoje, iš viso 11 dienų (5 ciklai); ir dar 3 dienos bus skirtos supervizijoms videokonferencijų pagalba.

  • Visą mokymų laikotarpį vyks supervizijos internetu, ypatingais atvejais – telefonu.

  • Keletas mokymus baigusių instruktorių bus atrinkti toliau tęsti mokymąsi, kad galėtų tapti vyr. instruktoriais ir rengti instruktorius Lietuvoje.


Ernst friedrich schumacher

Ernst Friedrich Schumacher:

“Bet kuris protingas, tačiau neišmintingas žmogus sugebėtų sukurpti didesnes, sudėtingesnes, labiau kupinas prievartos sistemas. Norint pajudėti atvirkščia kryptimi, reikia kibirkštėlės originalaus mąstymo ir labai daug drąsos.”


 • Login