Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - PowerPoint PPT Presentation

The world as an organism
Download
1 / 61

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

The world as an organism. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. THE RELEVANCE OF PHYSICS Stanley L.Jaki 1966. Κουράκος Γιώργος (Α.Μ. 28) Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Μάθημα: Ιστορία και φιλοσοφία της φυσικής.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5195474

The world as an organism

, ,

THE RELEVANCE OF PHYSICS

Stanley L.Jaki 1966

(.. 28)

- :


5195474

 • 20 : J.Burnet

 • - : - 17 , - , - , .

 • - , - . Heisenberg , , - , . , - .

 • Schrodinger , , -, , , .


5195474

 • -: , , , - , . , 2000 , - , .

 • , . - , -, - . , - .

 • , , - . , , .

 • , , , -, , . , , , .


5195474

 • , , . - , , , . , , .

 • , - . , , , , . - , , . -. , .

 • - , , , - . , ( ) - .

 • . - .


5195474

 • , , . , , . , . , , , .

 • 100 , , , . , , , , , , .

 • , , , , , . , , . , ,


5195474

 • . , , - . , - , - , . - , - - .

 • . , , . , , .

 • , , , . , , , .


5195474

 • . , . . , , . .

 • . , , . , .


5195474

 • , , , , , , .

 • . .

 • , " , ".(to;nde to;n kovsmon zvw/:on e]myucon e]nnoun te th/: ajlhqeiva/ dia; tou: qeou: genevsqai provnoian.)


5195474

 • . : , , . .

 • . , . .


5195474

 • . . : .

 • : ( ). . , .


5195474

 • , . , , .

 • , : , , , , , , . ( , 645a).


5195474

 • . , . .

 • , , , , , . .

 • , , .


5195474

 • , , .

 • , .

 • , , , .

 • , , , , , . , , .


5195474

 • , , .

 • , , - . . "mavthn ga;r uJpovdhma tou:to levgomen, ou| mh; ejstin uJpovdesiV. +O de; qeo;V kai; hJ fuvsiV oujde;n mavthn poiou:sin. ( 271 a)

 • , , .

 • , , .


5195474

 • , , . , . , , , , .

 • , , , . ( ) .


5195474

 • , , , . , , , . Tw:n de; povlwn oJ me;n uJpe;r hJma:V fainovmenoV to; kavtw mevroV ejsti;n, oJ d= hJmi:n a[dhloV to; a[nw. Dexio;n ga;r eJkavstou levgomen, o{qen hJ ajrchv th:V kata; tovpon kinhvsewV` tou: d= oujranou: ajrch; th:V perifora:V, o{qen aiJ ajnatolai; tw:n a[strwn, w{ste tou:t= a[n ei[h dexio;n, ou| d= aiJ duvseiV, ajristero;n. Peri; Ouranou: 285b ( ).


5195474

 • , , . .

 • , , , . , , , , .


5195474

 • , .

 • , .

 • , . , .

 • ; ,


5195474

 • .

 • , , .

 • . , , , , .

 • , . , . , . .


5195474

 • , , :

 • . , . , , , .


5195474

 • , , , , , . , 291b ): " () , (=) (=), , () ; , , ' , .. , . , , . , ' . , .( ).


5195474

 • , , . . () . , , , ( ) , : , , , () , , () '


5195474

 • . , .

 • , : .

 • , , ( ) . , , .

 • , . , , .


5195474

 • . , , , . .

 • , .


5195474

 • , , . .

 • , , . , , , , . , , , . , .


5195474

 • . -, - . , - : .

 • , . . . , . - , .

 • , , , , . . , , , , , , . , ,


5195474

, . . , . , , , , , , . , , , , .


5195474

 • , . , ( ) . . : , , , , .


5195474

 • .

 • , , .

 • . . , ... , ( 346 ).

 • , .


5195474

 • ,

 • . , , , . ' ,

 • , . () , ().

 • , . . .


5195474

, , , . 467.. , , . , ' ' . 344b

. , ;


5195474

, . , , , . : . , . , . , , , , , .

. , , ( ), [349a] , ' .


5195474

. , . , , ,

.[367b] <> , , ' ,


5195474

, , . . . , . , . , , , .


5195474

. , . .

, . , . , , , . . , , , , ,


5195474

. () , , , .

, , . : , . , . , : , . , , .


5195474

, . . .


5195474

 • , , . - . .. . , , , .

 • . .


5195474

 • . , . , . .

 • : , ; , , .


5195474

. , , , : . Linnaeus Cuvier , , .

, , , , . , . , .

Whittaker . , . , , . . - - . ;


5195474

, , , , , , .

. . , , , . , .


5195474

. , . , , . , ( ). , : , .


5195474

 • : , . : , , , .

 • 1000 , , . , .

 • , : , ,

 • , , . , . .


5195474

 • , , , : , .

 • , , .

 • .

 • , , . . , . , .

 • , .


5195474

, , . , .

, , , . . : , . , .


5195474

. , , , . . .

. , .


5195474

 • , .

 • . .

 • -, , . Paracelsus, , .


5195474

 • . 17 .

 • . , . . , . .


5195474

 • . Leibniz, , . , , . . , , , .

 • Paracelsus, Van Helmont Boehme Herder, . Herder , , , .


5195474

, - . , , .

, , . , , : . . , .


5195474

Holbach, . , . . , , , .

, : ; , ;


5195474

, . , , , , . : , (), , .

. , , . , .


5195474

, , , , .

, , , . .


5195474

, . , , . , . , .

, , . , , . , 18 . , .


5195474

. . . . : . , 1824 .


5195474

. , , , .

, , , . , .


5195474

 • . : .

 • Schelling , 3 : . , . , . Schelling .


5195474

Hegel Bode, . , , Bode. , , : 1,2,3,4 (22), 9 (32), 8 (23), 27 (33). , . , Hegel , . . , , . Hegel , . , Hegel , (, , , ) . , . . , , , : , , , .


5195474

. . . , . , , , . . ..


5195474

 • , . , , , , . . , , , , . , ,


5195474

, . . , 2000 .


 • Login