v sledok hospod renia a efekt vnos podniku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku. - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku. 1. Podstata zisku 2. Členenie zisku podniku 3. Faktory ovplyvňujúce zisk podniku 4. Zdroje a rozdelenie zisku 5. Hospodárnosť a rentabilita 6. Cash flow. 1. Podstata zisku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku.' - traci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v sledok hospod renia a efekt vnos podniku

Výsledok hospodárenia a efektívnosť podniku.

1. Podstata zisku

2. Členenie zisku podniku

3. Faktory ovplyvňujúce zisk podniku

4. Zdroje a rozdelenie zisku

5. Hospodárnosť a rentabilita

6. Cash flow

1 podstata zisku
1. Podstata zisku
 • Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. výnosmi a nákladmi podniku. Ak je tento výsledok kladný podnikateľ dosahuje zisk, ak záporný dosahuje stratu.
 • VH = V – N ( P – V )
 • Zisk je cieľom a motívom podnikania
 • Spolu s odpismi tvorí vlastné finančné zdroje podniku
z kladn funkcie zisku
Základné funkcie zisku:

1.kriteriálna – je kritériompre rozhodovanie o všetkých základných otázkach činnosti a ekonomiky podniku – o objeme výkonov a ich štruktúre, o zavádzaní nových produktov, o počte a štruktúre pracovníkov a ich odmeňovaní, o nových investíciách ap.,

2.rozvojová - je hlavným zdrojom tvorby finančných prostriedkov pre rozvoj podniku,

3.rozdeľovacia – je základom rozdeľovania čistých dôchodkov medzi podnik a štát,

4. motivačná – je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti zamestnancov podniku.

2 lenenie zisku podniku
2. Členenie zisku podniku
 • Prevádzkový výsledok hospodárenia
 • Výsledok hospodárenia z finančných operácií
 • Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť
 • Mimoriadny výsledok hospodárenia
 • Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
slide6
Výnosy
 • Náklady na prevádzku
 • Prevádzkový výsledok hospodárenia
 • výnosové úroky
 • nákladové úroky
 • ostatné finančné výnosy
 • ostatné finančné náklady
 • Výsledok hospodárenia z finančných operácií
 • Výsledok hospodárenia za bežnú činnosť
 • mimoriadne výnosy
 • mimoriadne náklady
 • Mimoriadny výsledok hospodárenia
 • Základ dane ( daňový hospodársky výsledok)
 • Daň z príjmu (19%)
 • Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
slide7
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je disponibilný zisk, alebo strata podniku.
 • Strata znižuje vlastné imanie podniku a musí byť uhradená. Spôsoby úhrady straty:

a) z nerozdeleného zisku z minulých rokov, z

rezervného fondu,

b) dodatočný vklad kapitálu,

c) umorenie „strata z minulých rokov“,

d) znížením základného imania.

3 faktory ovplyv uj ce v ku zisku
3. Faktory ovplyvňujúce výšku zisku
 • objem a štruktúra výkonov,
 • stav dlhodobého majetku,
 • sortiment tovaru a služieb,
 • produktivita práce,
 • počet a kvalifikácia zamestnancov,
 • organizácia práce a využívanie pracovného času
slide9
obchodné vzťahy a partneri
 • lokalizácia podniku
 • dopyt po tovare a službách
 • konkurencia ap.
4 zdroje a rozdelenie zisku
4. Zdroje a rozdelenie zisku
 • Zdrojom zisku v podnikoch cestovného ruchu je predovšetkým pridaná hodnota z vlastných výkonov
slide11
Pri rozdeľovaní disponibilného zisku musí podnik dodržať legislatívne stanovené pravidlá (povinný prídel do rezervného fondu, úhrada straty z minulých období ap.) a po ich splnení môže použiť zvyšok disponibilného zisku použiť na iné účely.
rozdelenie zisku podniku
Rozdelenie zisku podniku:
 • Daň z príjmu
 • Povinný prídel do rezervného fondu
 • Úhrada straty z minulých období
 • Splátky istiny úveru
 • Obstaranie dlhodobého majetku
 • Prídel do sociálneho fondu nad zákonom stanovený minimálny prídel
 • Podiely na zisku pre majiteľov, alebo zamestnancov podniku, ap.)
 • Nerozdelený zisk
5 hospod rnos a rentabilita
5. Hospodárnosť a rentabilita
 • Hospodárnosť – účelné vynakladanie a využívanie výrobných faktorov na dosiahnutie cieľov podniku
 • Masa a miera zisku.
 • Najčastejší ukazovateľ hospodárnosti –

- rentabilita

 • Rentabilita – hodnotí celkový výsledok hospodárenia podniku a vyjadruje koľko zisku (po zdanení) podnik vyprodukoval zo svojej činnosti (meranej napr. tržbami), alebo aké náklady podnik vynaložil na vytvorenie zisku
rentabilita tr ieb
Rentabilita tržieb

VH po zdanení

Rt = –––––––––––––––- x 100

Tržby

rentabilita n kladov
Rentabilita nákladov

HV po zdanení

Rn = –––––––––––––– x 100

Celkové náklady

rentabilita vlastn ho kapit lu
Rentabilita vlastného kapitálu

HV po zdanení

 • Rvk = ––––––––––––––– x 100

Vlastné imanie

prev dzkov miera zisku
Prevádzková miera zisku

Prevádzkový VH

 • PMZ = –––––––––––––––––––-- x 100

Tržby z vlastnej činnosti

6 cash flow
6. Cash flow
 • Ukazovateľ cash flow vyjadruje schopnosť podniku vytvárať finančné prostriedky. Dáva do súladu peňažné toky vchádzajúce a vychádzajúce z  podniku.
 • Cash flow vyjadruje reálny pohyb peňažných tokov, ktorých náplňou sú peňažné príjmy a výdavky.
 • Na výpočet ukazovateľa cash flow je možné požiť 2 metódy:

a) priamu metódu

b) nepriamu metódu

slide19
Priama metóda – zisťujeme všetky predpokladané ( alebo skutočné ) peňažné príjmy a všetky peňažné výdavky za určité časové obdobie (mesiac, štvrťrok, rok ) a ich porovnaním zistíme, schopnosť podniku pokryť v určitom časovom období jeho výdavky príjmami.
slide20
Nepriama metóda – vychádzame z čistého zisku (disponibilný zisk po odpočítaní povinného prídelu do rezervného fondu, úhrade straty z minulých období ap.), ku ktorému pripočítavame, resp. odpočítavame položky ovplyvňujúce tok peňazí v podniku.
nepriama met da rozli uje
Nepriama metóda rozlišuje:
 • Počiatočný stav peňažných prostriedkov
 • Čistý CF zo základných podnikateľských aktivít (CF I)
 • Čistý CF z investičnej činnosti (CF II)
 • Čistý CF z finančných činností (CF III)
 • Celkový CF (CF I+CF II+CF III)
 • Konečný stav peňažných prostriedkov
v po et cash flow nepriamou met dou
Výpočet cash flow nepriamou metódou

Čistý zisk

+ náklady, ktoré nie sú výdajmi ( odpisy, zákonné rezervy)

+ zníženie položiek aktív v súvahe (zníženie pohľadávok a jeho vplyv na rast peňazí)

- zvýšenie položiek aktív v súvahe ( rast zásob v dôsledku ich nákupu)

+ zvýšenie položiek pasív v súvahe (rast bankového úveru a jeho vplyv na rast peňazí)

- zníženie položiek pasív v súvahe (pokles záväzkov v dôsledku ich úhrady)

- ďalšie použitie zisku (dary, sponzoring, reprezentačné náklady a pod.)

slide24
Ukazovateľ cash flow, resp. peňažných tokov je relatívne stabilnejší ako ukazovateľ výsledku hospodárenia. Napriek tomu, že podnik dosahuje zisk, nemusí mať dostatok peňažných prostriedkov a naopak, podnik ktorý v určitom období dosahuje stratu, môže mať dostatok peňažných prostriedkov a môže byť likvidný. Preto je potrebné sledovať aj ukazovateľ peňažných tokov a vyhodnocovať jeho vývoj.
ad