โครงการ
Download
1 / 19

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

โครงการ. ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB in Upper North of Thailand โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10. คณะผู้วิจัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค อย่างน้อย 2 ขนาน' - toya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการ

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาวัณโรค

อย่างน้อย 2 ขนาน

ภายใต้ระบบ DOTS ใน เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Effectiveness of DOTS-Plus for MDR TB

in Upper North of Thailand

โดย นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10


คณะผู้วิจัย

นพ. ทรงวุฒิ หุตามัย ที่ปรึกษาโครงการ

นพ.เจริญ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวปิยะดา คุณาวรารักษ์ หัวหน้าโครงการ

คณะวิจัย

1.นางสาวอนงค์พร ประพันธ์วงค์

2.นายศักรินทร์ จันทร์วงค์

3.นางพัฒนา โพธิแก้ว

4.นางสุนิสา ศิริ


Introduction

จากปัญหาการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 1

1. Death Rate สูง ( 11-24 %) เป้าหมาย 9%

2. Cure Rate ต่ำ (65-77%) เป้าหมาย 85%

3. Default rate สูง (1.6-12.5%) เป้าหมาย 5%

3. โอกาสของ Relapse Rate จะสูง (>10%)

4. อัตรา Primary MDR สูง (>3%)


Objective

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ของ การดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่ดื้อยาวัณโรคหลายขนาน โดยใช้

กลวิธี DOTS-Plus ที่ติดตามการรักษาด้วย

Mobile-phone

2. เพื่อ ศึกษาถึงระยะเวลาที่ทำให้ผลเสมหะไม่พบเชื้อในการรักษาผู้ป่วย

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน

3. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของการรอดชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคที่ดื้อยาหลาย

ขนานที่ได้รับการดูแลรักษาโดยกลวิธี DOTS-Plus


Methods

รูปแบบ :Multi center Concurrent Cohort study ;

randomization

สถานที่ใช้ในการศึกษา :รพ. ใน 3 จังหวัด ที่มี

อัตราตายสูง คือ

เชียงใหม่

ลำพูน และ พะเยา


ขนาดตัวอย่าง

N = { Zα√2pq+Zβ√P11+R-P1(1+R2 )} 2

{ P1 (1-R) }2

โดยที่ อุบัติการณ์การเกิด MDR คือ ร้อยละ 4

กำหนดค่า Relative Risk = 3

α= 0.05 = 1.96 β = 0.05 = 1.64

ได้ขนาดตัวอย่าง :อย่างต่ำ 40 รายเพิ่ม 25% เป็น 50 ราย

สำหรับการออกจากโครงการของผู้ป่วย

และ กรณีที่ผลเสมหะเพาะเชื้อไม่ขึ้น


การวิเคราะห์ผล

ดูความแตกต่างทั้งในด้านความสำคัญทางคลินิก

และความสำคัญทางสถิติ โดย ดูประสิทธิภาพของ

การรักษาของทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ

Kaplan-Meier โดยวิเคราะห์


Methods

CAT 4 (1)

Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ

6K5OPEtZ / 12OPEtZ

Pt AFB+ (1750 ราย)

CAT 4 (2)

DOTS-Plus+

Mobile phone

N=25

Px: CAT 1 = 1 m

Probability of survival

Conversion

Death

Cure

Fail

Risk Reduction

18 เดือน

N=50

Randomization

ผู้มีอาการสงสัย TB ได้รับการ

Identify ว่าเป็น M.TB

ตรวจ DST ว่า

ดื้อยา MDR-TB

HR,HRS,

HRE,HRSE

DOTS-Plus

N=25

18 เดือน

CAT 4 (1)

Px : 6K5OPEZ / 12OPEZ

6K5OPEtZ / 12OPEtZ

CAT 4 (2)

ตามแนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษา MDR-TB


Inclusion Criteria

1) เป็นผู้ป้วยMDR-TBที่ไม่เคยได้รับการรักษาด้วย Second-line drug

2) ได้รับการ Identify ว่าเป็นวัณโรคปอด M.TB

3) ได้รับการตรวจ HIV

4) ได้รับการตรวจเลือดเพื่อดู สภาพ การทำงานของ ตับ และ ไต

ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 2 เท่าของค่าปกติ

5) ได้รับการตรวจ DSTและพบว่ามีการดื้อยาวัณโรค MDR-TB

( ดื้อยา HR,HRS,HRE )โดยอาจเป็น ผู้ป่วยใหม่,Relapse, Default,

After failure of first Px, CAT 2 ล้มเหลว

6) อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป


Exclusion Criteria

 • เป็นผู้อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์

 • เป็น Epilepsy

 • เป็น Alcoholism

 • ป่วยเป็นเบาหวาน

 • มีการดื้อยา HRร่วมกับ Kanamycin, Ofloxacin;

 • Pyrazinamide, PAS

 • 6) ไม่สามารถเข้ารับการรักษา โดยมารับการฉีดยาเป็นเวลา 6 เดือน

 • นับจากเริ่มรักษา และไม่สามารถมารับการตรวจติดตามทุกเดือน

 • จนครบกำหนดการรักษา


กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

รพ.ส่งเสมหะ AFB+ve

ตรวจ HIV

เบาหวาน

ที่ปรึกษาโครงการ

 • ให้แพทย์ตรวจร่างกาย

 • สั่งการรักษา ตามคู่มือ

 • เบิกยา ให้ผู้ป่วย

 • ลงข้อมูล ตามแบบฟอร์ม

 • ส่งต่อผู้ป่วยกลับ

Lab ศวข.10

DST/Identify

รพ.แม่ข่าย

หัวหน้าโครงการ

Call center 2

Call center 1

ศวข.10

รพช.

1.ติดตามผู้ป่วย

2.ให้ข้อมูลโครงการ

3.Consentผู้ป่วย

4. ตรวจLAB/film

5. ซักประวัติข้อมูลทั่วไป

5.ส่งตัวผู้ป่วยไปรพ.แม่ข่าย

เพื่อรับยา

ผู้ป่วยกลุ่มศึกษา

สอ

บอกผล DST

เตือนผู้ป่วยกินยาทุกมื้อ

ฉีดยา

ลงบันทึกสมุดกำกับการกินยา

บอกผลการคัดเลือกpt


Results กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

การคัดกรอง จำนวน 1309 ราย


Results กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการ

การคัดกรอง จำนวน 1195 ราย


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ


จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการ


สรุปผลการ จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสมหะบวกที่ได้รับการคัดกรองเข้าโครงการEnroll ผู้ป่วยที่ดื้อยา


งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน


สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา

 • ไม่สามารถ Enroll กลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมาย ตามแผน

 • เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่ใน criteria

ข้อเสนอ

 • ขอเพิ่มระยะเวลาในการ Enroll และ site ที่ร่วมโครงการ

 • 1.1 ขยายเวลา Enroll จนถึง กย 52

 • 1.2 ขอขยาย site เพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ ลป. ชร.

 • แพร่ น่าน

 • 2. ขอเปลี่ยนแปลง exclusion criteria ในข้อ 4 ให้ตัดเบาหวานออก คือ หากผู้ป่วย MDR-TB และป่วยเป็นเบาหวานร่วม สามารถ Enroll เข้าร่วมโครงการได้


ขอขอบคุณ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ


ad