Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi Olsztyn 3.12.2008. Fundacja Komeńskiego - KIM JESTEŚMY. Organizacja pożytku publicznego działająca na obszarze całej Polski od 2003 r .

Download Presentation

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi

Olsztyn 3.12.2008

Fundacja Komeńskiego


Fundacja Komeńskiego - KIM JESTEŚMY

Organizacja pożytku publicznego działająca na obszarze całej Polski od 2003 r.

Współpraca z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i instytucjami zajmującymi się dziećmi.

Misja

Tworzenie najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od 0 do 10 roku życia.

Działania

Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji – tworzenie różnych form edukacji małych dzieci

Podnoszenie jakości edukacji elementarnej w Polsce –szkolenia Akademii Komeńskiego

Uspołecznianie zarządzania edukacją – lokalne strategie wyrównywania szans edukacyjnych

Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji dla równości szans i rozwoju kapitału ludzkiego- konferencje, publikacje

Fundacja Komeńskiego


Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważneArgumenty neurofizjologiczne

Pierwsze umiejętności utrwalają się najtrwalej i najtrudniej eliminują –Maria Grzegorzewska.

Badania naukowe wykazują, że 50% możliwości intelektualnych kształtuje się do czwartego roku życia (…) zintegrowane programy adresowane do małych dzieci mają zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego –Mary Eming Young, Early Child Development: investing in the future, The World Bank, Washington D.C. 1996.

Fundacja Komeńskiego


Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

Fundacja Komeńskiego


Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne (II)

 • Wiek przedszkolny jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych, ponieważ w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • możliwości rozwojowe dzieci są największe

 • najsilniejszy jest wpływ środowiska, w którym dzieci są wychowywane

 • Wiek przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice wynikające z wpływu środowiska.

 • Dobra wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse życiowe dzieci z terenów zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie

Fundacja Komeńskiego


Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(II) Argumenty ekonomiczne

przedszkole

szkoła

Zwrot z każdego zainwestowanego $

przygotowanie zawodowe

wiek

Inwestycja w edukację przedszkolną zwraca się w przyszłości – lepiej wykształcone społeczeństwo to większe wpływy z podatków oraz mniejsze koszty pomocy społecznej.

Fundacja Komeńskiego


Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(II) Argumenty ekonomiczne

Według wyników ponad 30-letnich badań amerykańskich* po wkroczeniu w dorosłość dzieci korzystające w wieku przedszkolnym z dobrych programów edukacyjnych:

 • Więcej zarabiają (miesięcznie 2000 USD i więcej) – 29% vs 7%

 • Cieszą się wyższym standardem życia (większa liczba właścicieli domów) – 36% vs 13%

 • Są lepiej wykształcone – 71% vs 54%

 • Znacząco mniej korzystały z pomocy społecznej w ciągu ostatnich 10 lat – 59% vs 80%

 • Zanotowano wśród nich znacząco mniejszą liczbę aresztowań (brano pod uwagę stosunkowo dużą liczbę zatrzymań, pięć i więcej) – 7% vs 35%

*Więcej informacji patrz: E. Putkiewicz, M. Żytko, Znaczenie edukacji przedszkolnej…, w: M. Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – szanse i zagrożenia, ISP, Warszawa 2003, s.62-63

Fundacja Komeńskiego


„Dla rozwoju dzieci znaczenie ma nie tylko dobrobyt materialny lecz także stymulujące środowisko, które może niwelować wpływ biedy. Rolę taką powinny pełnić przede wszystkim instytucje edukacyjne, w tym przedszkola.

Jednakże województwa, w których bieda wśród dzieci jest szczególnie dotkliwa, są także upośledzone pod względem liczby miejsc w przedszkolach, szczególnie na obszarach wiejskich. (…)

Tutaj więc istnieje największe niebezpieczeństwo utrwalenia się biedy w następnym pokoleniu, co stanowić będzie także w przyszłości barierę rozwoju.

(prof. W. Warzywoda-Kruszyńska. UŁ)

Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(III) Argumenty społeczne

Fundacja Komeńskiego


Edukacje przedszkolna małych dzieci w Polsce

W Polsce uczestnictwo w edukacji przedszkolnej jest najniższe w Europie!

O połowę niższe, niż średnia wszystkich krajów UE.

% 4 latków w instytucji edukacyjnej w 2005 roku

Opracowanie własne na podst. Eurostatu

Fundacja Komeńskiego


Różnice w dostępie do edukacji przedszkolnej 2006


Wczesna edukacja w PolsceNIERÓWNOŚCI MIĘDZY MIASTEM A WSIĄ

Polską wieś, jeśli chodzi o dostęp do edukacji przedszkolnej, można porównać z Trzecim Światem.

 • Do przedszkola chodzi 17% wiejskich dzieci w wieku 3-5 lat, a 62% ich miejskich rówieśników.

 • W ponad 1/3 gmin wiejskich nie ma ani jednego przedszkola.

% gmin wiejskich w danym regionie, w których nie ma ani jednego przedszkola

% dzieci 3-5letnich w przedszkolach w gminach wiejskich

Fundacja Komeńskiego


Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

Cele Programu „Gdy nie ma przedszkola”

 • Pilotaż alternatywnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dostępnej dla gmin wiejskich

 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów defaworyzowanych,

Od 2000 roku Fundacja Komeńskiego pomaga gminom zakładać ośrodki przedszkolne na wsiach i zapewnia jakość prowadzonych zajęć.

W latach 2005-2008 prowadziliśmy, jako lider lub jako partner ok. 300 ośrodków w 100 gminach dla ponad 5000 dzieci.


Statystyka i koszty

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY*

300Ośrodków w ponad 100 gminach –

280nauczycieli pracuje w Ośrodkach

6000–dzieci już skorzystało z opieki przedszkolnej

*stan na dzień 30.06.2007

3000 zł- szkolenie jednego nauczyciela (100 + 2*30 godzin)

do 10 000 zł– wyposażenie Ośrodka,

100 - 150 zł– miesięczny koszt pobytu dziecka w Ośrodku,


Zasady działania alternatywnych Ośrodków Przedszkolnych

Ośrodek najbliżej miejsca zamieszkania dzieci

7-15 dzieci w grupie

Grupa różnowiekowa (3-5 lat)

Rodzice asystują nauczycielom

12-20 godzin pracy w tygodniu,

Bezpłatne,

Dobre warunki pracy -wyposażenie w meble i pomoce edukacyjne, drobne remonty

 • Organizacja przestrzeni dostosowana do potrzeb edukacyjnych dzieci


Merytoryczna praca Ośrodków

 • Autorski, innowacyjny program pracy z dziećmi,

 • Przygotowanie i doskonalenie nauczycieli (120 -160 godzin)

 • Opieka merytoryczna -wsparcie specjalistów (psychologowie i logopedzi)

 • Systematyczny monitoring Ośrodków, dokumentowanie

 • Ewaluacja projektu: rozwój dzieci, współpraca z rodzicami, realizacja programu dydaktycznego, rozwój zawodowy nauczycieli, warunki pracy Ośrodków, badanie dyfuzji innowacji


Efekty działania programu - Przygotowanie dzieci do edukacji.

Badania przy współpracy z SWPS w Warszawie w 2006 r. i 2008 na grupie ok. 300 dzieci 6 letnich

Metoda: Kwestionariusze dla nauczycieli szkolnych, rodziców, wywiady grupowe

Wyniki: wysoki poziom

 • pewności siebie,

 • ciekawości,

 • wytrwałości,

 • umiejętności społecznych

  Istotnie wyższy niż dzieci niekorzystających z żadnej formy

  Wyniki na podobnym poziomie jak u dzieci z przedszkoli

Fundacja Komeńskiego


Efekty działania programu -Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej

 • Działania wolontarystyczne (festyny, wycieczki,)

 • Wzrost zainteresowanie rodziców edukacją dzieci,

 • Udział w warsztatach, aktywność w trakcie zajęć

 • Aktywność na terenie szkoły (Rada Szkoły)

 • Grupa nacisku w przypadku zagrożenia istnienia Ośrodka

Fundacja Komeńskiego


Efekty działania programu - Wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej

Ponad dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminach objętych programem.

 • Rozszerzanie projektu na sąsiadujące gminy – reklama i promocja poprzez osobiste kontakty i dobry przykład

 • Rozszerzanie godzin działania Ośrodków,- przekształcanie w regularne przedszkola lub tworzenie nowych grup.

Fundacja Komeńskiego


7. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej


Od 1 stycznia 2008 roku jako inna forma wychowania przedszkolnego, Ustawa o Systemie Oświaty

Rozporządzenie MEN z dn. 10.01.2008

Rozporządzenie MEN z dn. 13.06.2008

Nauczycielki z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu

Nadzór Kuratorium

Forma publiczna prowadzona przez gminę: nauczyciele muszą być zatrudnieni z Karty Nauczyciela

Forma niepubliczna (stowarzyszenie lub osoba prawna) – gmina dopłaca 40% kosztów jednego dziecka w przedszkolu

Wymagania sanitarne, budowlane, pożarowe

3-25 dzieci w grupie,

Minimum 12 godzin tygodniowo

Zmiana podstaw prawnych Ośrodków Przedszkolnych

Fundacja Komeńskiego


Inna forma wychowania przedszkolnego

Cel- edukacja, wyrównywanie szans

Miejsce: szkoła, świetlica, dom kultury, przedszkole, lokal prywatny.

W miejscu zamieszkania dzieci

Bezpłatne

3-15 dzieci w grupie

grupy różnowiekowe (3-5 lat)

Minimum 12 godzin tygodniowo

Obecność rodziców

Przedszkole

Cel- edukacja i opieka

Miejsce: Przedszkole, szkoła

Tam gdzie jest możliwość utworzenia kilku grup przedszkolnych (np. w gminie)

Zwykle płatne (oplata stała+ wyżywienie)

25 dzieci w grupie

Grupa jednolita wiekowo

Minimum 25 godzin tygodniowo

Zamiast rodziców zatrudnienie dodatkowych osób do opieki nad dziećmi

Przedszkole a inna forma wychowania przedszkolnego

Fundacja Komeńskiego


Konkluzje

Trwałe wyrównywanie szans Jakość

Wszystkie obszary muszą zaistnieć, aby zagwarantować jakość i trwałość

Ośrodków Przedszkolnych!


Trwałość i kontynuacja

Obecnie działa 90 % Ośrodków z projektu „Ośrodki Przedszkolne- szansa na dobry start” i wiele (?%) z innych- partnerskich projektów

Strategie utrzymywania i rozwijania Ośrodków:

1. Wnioskowanie o dofinansowanie z Działania 9.1.1 POKL,

2. Finansowanie z własnych funduszy- zwykle poza systemem Oświaty (taniej, wygodniej, bez restrykcyjnych wymagań technicznych).

Jakość ????

 • Przyczyny zamykania Ośrodków – analiza niepowodzeń:

 • Nieatrakcyjne warunki pracy nauczycieli – odchodzenie do szkół lub innej pracy

 • Brak środków - często związany z koniecznością finansowania pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach

 • Brak zaangażowania rodziców lub władz gminnych,

 • Za dużo Ośrodków w stosunku do możliwości gminy,

 • Za „bogaty” pierwszy projekt- nie do utrzymania przez gminę,

 • Za krótki projekt- Ośrodki „nie wrosły” w społeczność


Rekomendacje

 • Większe środki na edukację przedszkolną w POKL – (w 2008 roku – 8-10 krotne przekraczanie alokacji),

 • Standardy w regułach konkursu 9.1.1 – czas projektu (2-3 lata), „widełki” na dofinansowanie 1 Ośrodka,

 • Cross financing - konieczność dostosowania budynku nie tylko do potrzeb dzieci ale też i wymagań rozporządzeń MEN i ustawy budowlanej,

 • POKL 9.1.1- Konieczne środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkolnych, wsparcie merytoryczne, przygotowanie dyrektorów i nauczycieli szkół do współpracy z Ośrodkami przedszkolnymi bo Reforma Oświaty- 5 i 6 latki,

 • Monitorowanie jakości – Kto? Źródła finansowania?


Konsultacje i pomoc

 • Strona www.dladzieci.org.pl

 • Formularz pomagający opisać potrzeby związane z tworzeniem nowych form edukacyjnych dla małych dzieci,

 • Skierowanie do konsultanta,

 • Pomoc w przygotowaniu wniosku zgodnie z zasadami jakości Fundacji Komeńskiego

Więcej informacji na temat naszych programów, artykuły, publikacje

www.frd.org.pl


Dziękuję za uwagę !

Więcej informacji na temat naszych programów

www.frd.org.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

tel. (22) 652 30 82, e-mail: [email protected]

www.frd.org.pl

Fundacja Komeńskiego


 • Login