R folkh lsan s mre i gr nsregionen
Download
1 / 47

Är folkhälsan sämre i gränsregionen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Är folkhälsan sämre i gränsregionen?. En studie av ett antal folkhälsoindikatorer i Västra Götalands län och Östfold fylke September 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Är folkhälsan sämre i gränsregionen?' - torn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R folkh lsan s mre i gr nsregionen
Är folkhälsan sämre i gränsregionen?

En studie av ett antal folkhälsoindikatorer i Västra Götalands län och Östfold fylke

September 2012


Temagrupp Folkhälsa:Hege Marie Edvardsen, Fredrikstad kommuneSofia Reimbert, Uddevalla kommunGöran Carlsson, Trollhättans StadTormod Lund, Fylkesmannen i ÖstfoldKnut-Johan Rognlien, Östfold fylkeskommune


Valda indikatorer:

 • Andel avhoppare från gymnasieutbildning

 • Valdeltagande

 • Utbildningsnivå

 • Arbetslöshet

 • Dödsrisk

 • Självupplevd hälsa

 • Brottslighet


Innehåll och metod

 • Geografiskt mönster

 • Utveckling över tid

 • Kombination av indikatorer

 • Frågeställningar för fortsatta studier

 • Indexering


Avhopp fr n gymnasieskola
Avhopp från gymnasieskola

 • Val av indikator

 • Absoluta tal och Indexerad statistik för att studera om avhoppen är större i gränsregionen än i övriga landet.

 • Tillgänglig statistik från 2006-2010.

 • Avhoppen är generellt sett högre i Norge än i Sverige


Andel avhopp från gymnasieskolan 2006

Andel avhopp från gymnasieskolan 2010


Avhopp fr n gymnasieskola geografi
Avhopp från gymnasieskola – geografi

 • I Östfold har avhoppen för nästan alla kommuner ökat under perioden.

 • I Västra Götaland är det mer variationer.

 • Bengtsfors har minskat andelen avhopp medan Dals-Ed har ökat från men i perioden mellan haft låga siffror med avhopp.

 • 15 av 18 kommuner i Östfold har ett index över 100 år 2010

 • Höga indexsiffror på svensk sida men här är bilden inte lika tydlig


Avhopp från gymnasieskolan 2006 - indexerat

Avhopp från gymnasieskolan 2010 - indexerat


Resultat och slutsatser avhopp fr n gymnasieskolan
Resultat och slutsatser - avhopp från gymnasieskolan

 • Man kan knappast urskilja något enhetligt mönster kopplat till gränstrakter vare sig i Östfold eller Västra Götaland.

 • Det finns i norra Fyrbodal extremvärden åt båda hållen.

 • En hovedforskjell synes å gå mellom landene: Det er høyest andeler frafall i videregående skole i Norge, og andelen øker.


F r fortsatta studier avhopp fr n gymnasieskola
För fortsatta studier – avhopp från gymnasieskola

 • Vad ligger bakom extremvärden vissa år i vissa kommuner och varför verkar vissa kommuner ha kunnat förbättra sina siffror? Har man vidtagit speciella åtgärder?

 • Utbildningssystemen skiljer sig åt i de båda länderna, liksom möjligheten att få arbete för ungdomar. Medverkar det till att Norge generellt har högre andel avhoppare?

 • Östfold bör jämföras med Oslo och Akershus för att ett eventuellt gränsmönster ska framträda.


Valdeltagande
Valdeltagande

 • Kan visa på delaktighet och engagemang

 • Definition: Andel av de röstberättigade som röstat i de tre senaste kommunvalen i Norge och Sverige.

 • Valdeltagandet är generellt högre i Sverige än i Norge

 • Indexering till respektive lands genomsnitt tar bort den effekten


Valdeltagande geografi
Valdeltagande - geografi

 • Fyrbodal: Lågt deltagande i Dalsland och Norra Bohuslän, även jämfört med andra perifera områden av länet.

 • Fyrbodal: Strömstad, Dals Ed och Bengtsfors har lägst index i hela länet.

 • Östfold: 12 av 18 kommuner har under 100. Högst valdeltagande i öster, mer splittrat i väster.

 • Östfold: Aremark, Römskog och Marker utmärker sig positivt liksom Hvaler och Råde.

 • Variation över åren, men ett visst mönster kan sägas bestå mellan de tre valen


Valdeltagande 2002 indexerat
Valdeltagande 2002 indexerat

Valdeltagande 2010 indexeratResultat och slutsatser valdeltagande
Resultat och slutsatser - valdeltagande

 • Valdeltagandetär lägre i svenska gränsregionen än i andra delar av Västra Götaland.

 • Detta kan delvis kopplas till andra indikatorer som hör samman med folkhälsa, men inte helt.

 • Östfolds kommuner har ofta lågt valdeltagande.

 • Intressanta undantag med högt valdeltagande finns i Östfold, dock inte i Fyrbodal.


F r fortsatta studier valdeltagande
För fortsatta studier - valdeltagande

 • Varför har norra Fyrbodal det lägsta valdeltagandet i Västra Götaland? Avståndet till ”makten” i Sverige? Närheten till grannlandet?

 • Varför avviker t ex Romskog, Aremark och Öckerö med högt valdeltagande? Finns där en kultur av samhörighet? Finns något att lära av detta?

 • Vad beror Norges jämfört med Sverige låga valdeltagande på?

 • Östfold bör jämföras med motsvarande siffror för Oslo och Akershus kommuner för att ett eventuellt gränsmönster ska framträda bättre.


Utbildningsniv
Utbildningsnivå

 • Kopplas samman med kunskap och delaktighet i samhällslivet.

 • Förbättrar möjlighet till arbete, god ekonomi m fl folkhälsofaktorer.

 • Definition: Den andel av befolkningen 25-74 år som inte har högre än förgymnasial utbildning.

 • Indexering har skett inom respektive land

 • Tidsperioden omfattar 2001-2010


Utbildningsniv geografi
Utbildningsnivå - geografi

 • Fyrbodal: Alla kommuner har större andel lågutbildade än

  genomsnittet i Sverige. Högt index även i andra perifera delar

  av länet.

 • Fyrbodal: Särskilt högt index har Dalslandskommunerna

  (förutom Åmål). Lägst index i Uddevalla-Trollhättan Vänersborg

 • Östfold: Även här ligger alla utom en kommun över rikssnittet

  men skillnaden är inte så stor.

 • Östfold: Ett visst mönster med lägre index i kustkommunerna i

  väster, främst i Hvaler. Högst värde i Marker i öster och Skiptvet.

 • Successiv höjning av utbildningsnivån under periodenUtbildningsniv ns f r ndring 2001 2010 i stfold och fyrbodal
Utbildningsnivåns förändring 2001-2010 i Östfold och Fyrbodal


Resultat och slutsatser utbildningsniv
Resultat och slutsatser - utbildningsnivå

 • Utbildningsnivån är ofta lägre i perifera delar inklusive gränsbygder.

 • Förklaringar här är näringslivsstruktur, läge och befolkningsunderlag, inte gränsen i sig.


F r fortsatta studier utbildningsniv
För fortsatta studier - utbildningsnivå

 • Vi fann ett mönster med högre utbildningsnivå i kranskommuner runt storstaden Göteborg. Finns motsvarande mönster även i Osloregionen?


Arbetsl shet
Arbetslöshet

 • Val av indikator

 • Olika innehåll i statistiken

 • Indexering för att jämföra gränsområdet


Arbetsl shet geografi
Arbetslöshet- geografi

 • Stora skillnader mellan Norge och Sverige

 • Hög arbetslöshet i Dalsland, Trestadskommunerna och norra Skaraborg. Låg längst kusten och Göteborgs östra kranskommuner

 • ”Hög” arbetslöshet i Sarpsborg, Fredrikstad, Halden och Moss. Låg i Römskog, Spydeberg och Trögstad


Arbetslösa i % år 2008

Arbetslösa i % år 2010


Arbetslösa 2008 - indexerat

Arbetslösa 2010 - indexerat


Resultat och slutsatser arbetsl shet
Resultat och slutsatser - arbetslöshet

 • Arbetslösheten är troligtvis mer beroende av näringslivsstrukturen i kommunerna samt pendlingsavstånden än av närheten till nationsgränsen, såväl i Norge som i Sverige.

 • Arbetslösheten har stigit under perioden.

 • Stora skillnader mellan länderna


F r fortsatta studier arbetsl shet
För fortsatta studier - arbetslöshet

 • Varför verkar Strömstad påverkas positivt gällande arbetslöshet och närhet till gränsen när samma inte gäller för Dals-Ed och Bengtsfors? Beror det på andra faktorer än näringsstrukturen?

 • Är det sant att i vissa kommuner med ont om jobb flyttar folk som är eller riskerar bli arbetslösa ut (och arbetslöshetssiffrorna hinner inte bli höga) medan de arbetslösa i andra kommuner bor kvar. Om det är så, vad beror det på?


D dsrisk
Dödsrisk

 • Kan ses som en objektiv indikator på hälsoläge

 • Vi antar att en för tidig död kan vara en följd av olika folkhälsovariabler.

 • Definition: antal döda per 100 000 inv i åldrarna 0-74 år.

 • Dödlighet (0-74 år) finns för både Västra Götaland och Östfold för åren 2006-2010.


D dsrisk geografi
Dödsrisk - geografi

 • Fyrbodal: Hög dödlighet i norra delarna men även i perifera områden som norra Skaraborg och i delar av centrala Västergötland.

 • Fyrbodal: Mellerud och Strömstad hade högst index i länet näst efter Töreboda 2010.

 • Östfold: 12 av 18 kommuner i Östfold ligger över snittet för Norge.

 • Östfold: Dödligheten är högst i ett något varierande stråk i mitten och lägst i Romskog längst österut och Rygge längst i väster.

 • Ingen trend i huvudmönstret över tid i Fyrbodal, däremot en svag tendens till ökade index i Östfold. Stor variation mellan åren i mindre kommuner.Resultat och slutsatser d dsrisker
Resultat och slutsatser - dödsrisker

 • Dödligheten är ofta högre i gränskommuner men även i andra perifert belägna kommuner.

 • Det geografiska mönstret visar att dödligheten bör kunna ha en grund i strukturella problem samt levnadsvanor.


F r fortsatta studier d dsrisker
För fortsatta studier - dödsrisker

 • Har Romskog och Rygge något gemensamt som sänker dödligheten?

 • För att dra fler slutsatser om dödligheten i Östfold bör man jämföra med andra norska kommuner, t ex runt Oslo.

 • Eftersom kommuner med hög medelålder också i regel har större andel i de övre delarna av åldrarna 0-74 år är denna indikator delvis missvisande. En analys bör göras med dödligheten rensad från effekter av kommunens ålderstruktur.


Upplevd d lig h lsa
Upplevd dålig hälsa

 • En subjektiv indikator på hälsoläge

 • Källor: Folkhälsoinstitutets (FHI) nationella folkhälsoundersökning i Sverige och Östfolds folkhälsoenkät.

 • Definition: Den andel som svarat dåligt eller mycket dåligt på en femgradig skala.

 • Siffror finns för svenska kommuner för fyraårsperioder från 2006. Senaste värden avser 2008-2011. För Östfold finns motsvarande uppgifter för 2011.

 • Ingen indexering har gjorts då inga rikssiffror finns för Norge.


Upplevd d lig h lsa geografi
Upplevd dålig hälsa - geografi

 • Fyrbodal: Inget påtagligt mönster men i delar av området upplever man sig ha dålig hälsa, liksom även i vissa andra delar av länet.

 • Fyrbodal: Vid senaste mätningen hade Munkedal och Färgelanda upplevt dåligast hälsa, befolkningen i gränskommunen Strömstad mår dock relativt bra.

 • Östfold: Generellt mår man något sämre i Östfold än i Västra Götaland. Inget påtagligt mönster märks men tre av de östra gränskommunerna har ganska höga värden.

 • Östfold: Andelen som mår dåligt är störst i Askim, bäst mår man i Römskog i öster.

 • Värdena varierar ofta mellan åren för enskilda svenska kommuner men inte sällan återkommer samma kommun med dåligt upplevd hälsa.
Resultat och slutsatser upplevd d lig h lsa
Resultat och slutsatser - upplevd dålig hälsa

 • I vissa gränskommuner har man höga värden på självupplevd ohälsa men flera undantag finns.

 • Det verkar som om man "traditionellt" mår sämre i vissa kommuner oavsett om de ligger i gränsregion eller ej.


F r fortsatta studier upplevd d lig h lsa
För fortsatta studier – upplevd dålig hälsa

 • Varför anser man sig må bra i vissa kommuner trots att dödligheten är relativt stor? Vad är det som höjer dödligheten i Strömstad trots att de anser sig mår bra där?

 • Varför mår man ”traditionellt” sämre i vissa kommuner, t ex Munkedal? Finns gemensamma orsaker eller är förklaringarna olika från fall till fall?

 • I detta material har vi endast uppgifter om den självupplevda hälsan i Östfold för år 2011. Är mönstret likartat längre tillbaka i tiden?

 • Finns möjlighet att jämföra Östfold med Oslo och Akershus för att ett eventuellt gränsmönster ska framträda?


Brottslighet
Brottslighet

 • Indikatorn hör ihop med trygghet/otrygghet.

 • Definition: Antal anmälda brott per 1000 invånare

 • Uppgifter för båda länderna redovisas i materialet för åren 2008-2010.


Brottslighet geografi
Brottslighet - geografi

 • Fyrbodal: Brottsligheten är relativt låg i Fyrbodal och ingen av kommunerna når över riksindex under treårsperioden. I övrigt är variationen stor i Västra Götaland. Endast Göteborg har större brottslighet än rikssnittet.

 • Fyrbodal: Strömstad och vissa år Trollhättan, Uddevalla och Mellerud har dock relativt höga siffror.

 • Östfold: Sju av de 18 kommunerna har högre brottslighet än rikssnittet i Norge.

 • Östfold: Två av kommunerna med gränsövergångar, Halden och Marker, har den högsta brottsligheten. Moss och ö-kommunen Hvaler hade också relativt hög brottslighet. Minst brottslighet hade Römskog längst i nordost. Inget påtagligt mönster märks i övrigt.

 • En del kommuner varierar avsevärt i kriminalitet mellan åren vilket delvis kan förklaras med ett lågt befolkningsunderlag i förening med speciella händelser.

 • Ingen påtaglig trend över tid framträder, treårsperioden är kort. Mönstret har hållit sig i stora drag.Resultat och slutsatser brottslighet
Resultat och slutsatser - brottslighet

 • Brottsligheten är inte generellt högre för att det är gränstrakt, flera gränskommuner och perifert belägna kommuner har låg brottslighet.

 • Det finns dock exempel på gränskommuner med relativt hög brottslighet såsom, Halden, Marker och Strömstad där också gränsövergångarna finns för E6 och E18.


F r fortsatta studier brottslighet
För fortsatta studier - brottslighet

 • Skiljer sig mönstret om man separerar olika brottstyper?

 • Finns det likheter mellan Strömstad, Marker och Halden avseende typ av brott, spelar gränsövergångarna någon roll?

 • Hur varierar brottligheten med avståndet till Oslo? I Göteborgsregionen är brottsligheten i kommunerna runt Göteborg inte högSammanfattning
Sammanfattning

 • Fyra av sju indikatorer hade ett geografiskt mönster i Fyrbodal som tyder på sämre folkhälsa i gränsregionen. Enbart för valdeltagande är gränsen dock ett tydligt mönster. För övriga tre finns motsvarande mönster även i andra delar av länet, främst perifert belägna.

 • Fyra indikatorer i Östfold kan tyda på sämre folkhälsa i gränsregionen. Undersökningsområdet i Norge är dock för litet för att göra motsvarande analys som i Västra Götaland av perifert belägna områden.

 • Den relativt höga brottsligheten i vissa gränskommuner kan vara kopplade till större gränsövergångar.

 • Det geografiska mönstret för valdeltagande kan tyda på ett lägre engagemang för Sverige i norra Fyrbodal p g a av längre avstånd från ”makten”, kortare avstånd till grannland samt faktorer såsom arbetsmarknad och utbildningsnivå. Högt engagemang i vissa norska kommuner är intressanta undantag.

 • Tolkning i övrigt: Det mönster vi funnit beror av bakomliggande faktorer såsom avstånd till arbete och utbildning samt kommunikationer.ad