Case Erosiebestrijding
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Case Erosiebestrijding Karel Vandaele PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Case Erosiebestrijding Karel Vandaele. land-en-water.be. Studiedag Participatie in het waterbeheer. Erosiebestrijding,belangrijk ?. Studiedag Participatie in het waterbeheer. Erosiebestrijding,belangrijk ?. Studiedag Participatie in het waterbeheer.

Download Presentation

Case Erosiebestrijding Karel Vandaele

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Case Erosiebestrijding

Karel Vandaele

land-en-water.be

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Erosiebestrijding,belangrijk ?

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Erosiebestrijding,belangrijk ?

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Studiedag Participatie in het waterbeheer

Voor centraal-België schommelt de jaarlijkse kostprijs tussen 16 en 176 miljoen euro


Zo kan het natuurlijk niet verder…

Herk-de-Stad

Geetbets

Oprichting in 2002 van Interbestuurlijke samenwerking Land & Water

Nieuwerkerken

St.-Truiden

Watering

Provincie

Gingelom

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Uitdaging Samenwerking Land en water in 2002 ?

 • Opmaak plannen (deelbekkenbeheerplan met inbegrip van erosie- en waterhuishoudingsplan)

 • Erosieprojecten ontwerpen en realiseren

 • “Ruimte voor water” projecten ontwerpen en realiseren

 • Pilootprojecten realiseren (rond afkoppeling, zoneringsplannen, minimale grondbewerking,….)

 • Watertoetsen uitvoeren

 • Missioneren en communiceren…

Studiedag Participatie in het waterbeheer


9 jaar verder : realisaties …

140 ha graszones

20 ha grasgangen

14 km

45 damconstructies

150 ha niet-kerende bodembewerking


Hoe zijn we tot dit resultaat gekomen ?

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Door de creatie van een draagvlak

bij de stakeholders

draagvlak

Overleg en inspraak

Informeren en communiceren

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Opmaak plannen

Code van goede praktijk/richtlijnenboeken voor opmaak plannen (=spelregels)

Participatieregels

Veel nadruk gelegd op de organisatie van een open planproces om zo de legitimiteit van het plan te vergroten door alle belanghebbenden de kans te geven mee te werken aan de ontwikkeling van het plan

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Hoe pakken we het aan ?

Maatschappelijk participatie

Informeren & communiceren

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Informeren en communiceren

Wij hebben werkelijk alle instrumenten uitgeprobeerd, en dit in alle stadia van de planvorming:

 • TV en kranten

 • Fietsfolder

 • Studiedagen en excursies

 • Gemeentelijke infobladen

 • De Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water heeft een eigen site op internet

 • CD-rom

 • Informatieborden langsheen wegen

 • Informatiebrochures en nieuwsbrieven m.b.t. verschillende oplossingsscenario’s

 • Achterkeukens, …

Studiedag Participatie in het waterbeheer


 • Participatie & overleg is maar mogelijk als er

 • voldoende geïnformeerd wordt

 • Informatie en communicatie moet daarom :

  • Juist zijn

  • Open zijn

  • Direct zijn

  • Verstaanbaar zijn

  • Continu en intensief zijn

  • Samenhangend, éénduidig en integraal zijn

Studiedag Participatie in het waterbeheer


 • Resultaat informeren en communiceren :

 • Nu (na 10 jaar) weet (bijna) iedereen waar we mee bezig zijn en waar we voor staan.

 • Zichtbaar maken van oplossingsscenario’s via pilootprojecten en daarover informeren & communiceren stimuleert in belangrijke mate de interesse van actoren /belangengroepen/burgers

 • Men weet ons te vinden

  IBSLW actoren/belangengroepen/burgers

  IBSLW actoren/belangengroepen/burgers

 • Participatie & overleg gaat precies vlotter

 • Vertrouwensrelatie is aanwezig !!!

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Participatie & overleg

 • Ook hier hebben we veel instrumenten uitgeprobeerd:

  • -Hoorzittingen in parochiezalen

  • -Workshop

  • -Adviesraden milieu & natuur / landbouwraden

  • -(informeel) Overleg met administraties (Vlaams Gewest, provincies, gemeenten,….)

  • -Rechtstreeks belanghebbende particulier,

  • landbouwer (achterkeukens)

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Resultaat overleg & inspraak

 • Tegenover de enorme inspanningen is de interesse en relevante

 • inbreng van (lokale) belangengroepen en actoren voor en in de

 • planvorming eerder beperkt (momenteel heerst een ware

 • ‘plannenplaag’).

 • In het planvormingsproces wordt zeer snel overgegaan tot ‘detail’

 • problemen (het integrale karakter wordt snel vergeten…)

 • Bovendien blijkt ook dat het binnen de verschillende actoren en

 • belangengroepen moeilijk is om tot een eensgezind standpunt te

 • komen

  • Sterk persoonsgebonden

  • Sterk schaalgebonden (lokaal versus regionaal, gewestelijk)

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Resultaat & inspraak (vervolg)

 • Belangengroepen Directe belanghebbenden

 • Vele actoren en belangengroepen hebben nog niet

 • door dat duurzaam lokaal waterbeleid een groepssport

 • (‘fair-play’) is. Planvorming wordt te vaak misbruikt om

 • de eigen visies door te drukken en de eigen macht te

 • consolideren.

 • Lokale adviesraden hebben vaak niet altijd de kennis in

 • huis om een complexe materie als integraal

 • waterbeleid op de voet op te volgen

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Resultaat & inspraak (vervolg)

 • Luidste roepers in de vergaderingen/overleg-

 • momenten trekken het laken naar zich toe !

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Twijfels rond participatief beleid ?

Helemaal niet, maar wel over het feit ‘wanneer’ en met ‘wie’ participatie het best wordt gehanteerd.

Draagvlak creëren enkel via planvorming = virtuele realiteit

Grootste draagvlak werd gecreëerd via realisatie van pilootprojecten en door het informeren en communiceren

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Twijfels rond participatief beleid ?

 • Participatie bij de opmaak van de plannen

 • leidde niet tot het gewenste resultaat

 • Participatie bij de realisatie van concrete

 • projecten werkt uitstekend

 • Individuele participatie van de direct betrokkenen

 • lijkt meer aangewezen dan groepsparticipatie

 • van ‘iedereen’

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Goedgekeurd plan, rekening houdend met participatie, sectorale analyses, e.d.

Discussies herbeginnen, of beginnen nu pas echt

Kans op slagen is klein

opvolging

?

Uitvoering plan

plan

tijd

Jaar 2

Jaar 1

Jaar 3

Jaar x

‘Echte’ discussies werden gevoerd tijdens realisatie pilootprojecten

Kans dat plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd is groot

opvolging

Uitvoering plan

(pilootproject)

plan

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Conclusies

In deelbekken van Melsterbeek werd een draagvlak gecreëerd voor “anders omgaan met land & water” door :

het uitvoeren van pilootprojecten tijdens het planvormingsproces “eerst zien, dan geloven…”en een intensieve communicatie en informatieverstrekkking rond deze pilootprojecten

Hierdoor werden (de resultaten van) de voorgestelde oplossingsscenario’s zichtbaar gemaakt en werden de plannen bijgestuurd op basis van praktijkervaringen

Bij realisatie concrete projecten wordt veel aandacht besteed aan ‘individuele’ participatie

De realisatie van nieuwe projecten (uitvoering plan) verloopt vlotter

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Continu proces, ook nu nog…..

Studiedag Participatie in het waterbeheer


Studiedag Participatie in het waterbeheer


Dank voor uw aandacht

Studiedag Participatie in het waterbeheer


 • Login