Region lis politika
Download
1 / 22

Regionális politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Regionális politika. A regionális politika fogalma. a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko-zásokat jelenti célja az egyes területek fejlettségbeli eltéréseinek korrigá-lása, az elmaradott, leszakadó térségek felzárkóztatása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionális politika' - toni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A region lis politika fogalma
A regionális politika fogalma

 • a területrendszer működésébe történő tudatos beavatko-zásokat jelenti

 • célja az egyes területek fejlettségbeli eltéréseinek korrigá-lása, az elmaradott, leszakadó térségek felzárkóztatása

 • Mo-n inkább a területfejlesztésfogalmat használják, ami ugyanazt jelenti

 • alkalmazásának alapvető feltétele, hogy a területi jellem-zőket számszerűsítsük, összehasonlíthatóvá tegyük

  (pl.: egy főre jutó GDP, munkanélküliségi ráta)


A region lis politika fogalma1
A regionális politika fogalma

 • el kell határolni mind a településfejlesztés, mind a terület-letrendezés fogalmától

 • a regionális politika önálló szakpolitika

 • sokszereplős politika (a központi kormányzat mellett: helyi önkormányzatok, vállalkozások, non-profit vagy érdekvé-delmi szervezetek, állampolgárok is)

 • a regionális politika jelentősége, a hozzá rendelt intéz-mény- és eszközrendszer országonként más és másA region lis politika c ljai
A regionális politika céljai

 • növekedési cél

 • stabilitás, fenntarthatósági cél

 • kiegyenlítő, jóléti cél

 • környezeti célok


A region lis politika eszk zei
A regionális politika eszközei

 • pénzügyi ösztönzők

  pl. tőkejuttatások, költségvetési támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók, kamat- és adókedvezmények, gyorsított értékcsökkenési leírás

 • központi szabályozás

  pl. területi tervezés, programozás, állami vállalatok alapítása, intézményrendszer decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése

 • infrastrukturális beruházások

  pl. közlekedési hálózat, ipari parkok kialakítása, K+F kapacitások, gazdasági - pénzügyi szolgáltatások kiépítése, szakemberképzésAz eur pai region lis politika t rt nete
Az európai regionális politika története

 • 1957, Római Szerződés: a közösségi szintű regionális politika kialakítását még nem tartalmazta

 • a 60-as évek vége: elindul a tagállamok regionális politi-káinak összehangolása

 • 1972, az Európa Tanács párizsi csúcsértekezlete: a tag-államok döntenek a közös regionális politika létrehozásá- ról

 • az újabb bővítések (1973, 1981, 1986) tovább növelik a közös regionális politika kialakításának szükségességét


Az eur pai region lis politika t rt nete1
Az európai regionális politika története

 • 1987, Egységes Európai Okmány: hivatalosan is közös-ségi szintre emeli a regionális politikát

 • 1988: a regionális politika átfogó reformja (pl.: NUTS-rendszer bevezetése)

 • 1989: a Strukturális Alapok létrehozása

 • 1993: Maastrichti Szerződés – a Kohéziós Alap létreho-zása

 • 1997: Agenda 2000 – a regionális politika újabb reformja a keleti bővítés tükrében

 • 2004, 2007: az EU keleti bővítése


Az eu region lis politik j nak alapelvei
Az EU regionális politikájának alapelvei

 • szubszidiaritás és decentralizáció

  a döntések és a végrehajtás a legnagyobb kompetenciá-val rendelkező (és a lehető legalacsonyabb) területi szin-ten történjen

 • partnerség

  együttműködést jelent a célkitűzésektől az intézkedések megvalósításáig a különféle szintek (közösségi, nemzeti, regionális, helyi) és ezek szereplői között


Az eu region lis politik j nak alapelvei1
Az EU regionális politikájának alapelvei

 • programozás

  egy-egy önálló projekt helyett középtávú fejlesztési prog-ramok készítését finanszírozzák

 • koncentráció és addícionalitás

  - a különböző forrásokból (uniós, nemzeti) rendelkezésre álló pénzügyi eszközök együttes és koordinált felhaszná-lása a legelmaradottabb területeken

  - társfinanszírozás, azaz az uniós források csak kiegészí-tik a hazai támogatásokat


A t mogat sra jogosult t rs gek lehat rol sa
A támogatásra jogosult térségek lehatárolása

 • az 1988-ban bevezetett NUTS-rendszer szerint

  NUTS 1: makrorégió (3-7 millió fő)

  NUTS 2: tervezési-statisztikai régió (800 ezer – 3 millió)

  NUTS 3: megye (150 ezer – 800 ezer)

  NUTS 4: kistérségek

  NUTS 5: települések

 • a beavatkozás oka szerint meghatározott, az adott költ-ségvetési periódusra vonatkozó célkitűzések alapján


Az eu region lis politik ja 2000 2006 k z tt
Az EU regionális politikája 2000-2006 között

Célkitűzések

 • a gazdaságilag elmaradott régiók fejlődésének és

  szerkezetátalakításának segítése

  NUTS 2 régiók, ahol a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP a közösségi átlag 75%-a alatt van

 • a strukturális nehézségekkel küzdő térségek gazda-sági és társadalmi szerkezetváltásának támogatása

  az első célkitűzésből nem részesülő térségek


Az eu region lis politik ja 2000 2006 k z tt1
Az EU regionális politikája 2000-2006 között

 • az oktatási, képzési, foglalkoztatási rendszerek mo-dernizációjának támogatása

  Közösségi kezdeményezések

 • INTERREG III: határon átnyúló együttműködési progra-mok támogatása

 • URBAN II: válságban lévő városi körzetek regenerálása

 • EQUAL: a munkaerőpiaci diszkrimináció és esélyegyen-lőtlenség elleni küzdelem

 • LEADER +: vidékfejlesztés


Az eu region lis politika p nz gyi alapjai 2000 2006 k z tt
Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2000-2006 között

Strukturális Alapok

 • 1989-ben hozzák létre 3 meglévő alapból (1993-ban egy negyedikkel egészül ki

 • ERFA (1975) - Európai Regionális Fejlesztési Alap

 • ESZA (1960) – Európai Szociális Alap

 • EMOGA (1962) – Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

 • HOPE (1994) – Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz


Az eu region lis politika p nz gyi alapjai 2000 2006 k z tt1
Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2000-2006 között

Kohéziós Alap

 • a maastrichti szerződés hozta létre, hogy támogassa az EU legszegényebb tagállamainak monetáris unióba való belépését

 • feltétel: az egy főre eső GNP nem éri el a közösségi átlag 90%-át

 • infrastrukturális (közlekedési) és környezetvédelmi beru-házásokat támogat

 • 2000 és 2006: 4 ország (Görögország, Írország, Portugá-lia, Spo.) veheti igénybe – a keleti bővítés után: az új tag-államok is


Az eu region lis politik ja 2007 2013 k z tt
Az EU regionális politikája között2007-2013 között

Célkitűzések

 • Konvergencia

  - NUTS 2 régiók, ahol a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP a közösségi átlag 75%-a alatt van

  - „phasing out” régiók

  2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

  a konvergencia célkitűzés hatálya alá nem tartozó ré-giók versenyképességének erősítése, foglalkoztatott-sági mutatóik javítása


Az eu region lis politik ja 2007 2013 k z tt1
Az EU regionális politikája között2007-2013 között

3. Európai Területi Együttműködés

a korábbi Interreg program szerepét veszi át és a hatá-ron átnyúló együttműködéseket támogatja

Közösségi kezdeményezések

 • JASPERS: nagy volumenű környezetvédelmi és közle-kedési projektek

 • JEREMIE: mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások pénzügyi támogatása

 • JESSICA: városrehabilitációs, városfejlesztési projektek


Az eu region lis politika p nz gyi alapjai 2007 2013 k z tt
Az EU regionális politika pénzügyi alapjai 2007-2013 között

Strukturális Alapok

 • két alap marad meg: ERFA, ESZA

 • EMOGA helyett: két alap

  - Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA)

  - Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

  de: ezek már a közös agrárpolitikához tartoznak

 • a HOPE helyett: Európai Halászati Alap (EHA) – már a közös halászati politikához tartozik

  Kohéziós Alap
A koh zi s politika s a 2007 2013 as uni s k lts gvet s
A kohéziós politika és a 2007-2013-as uniós költségvetés

347 milliárd euró, ami az európai költségvetés 35%-a

Konvergencia

 • 81,5% = 283 milliárd euró

 • 84 régiót érint 17 tagállamban (köztük 16 phasing in régió)

  Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

 • 15,95 % = 55 milliárd euró

 • 168 régiót érint 19 tagállamban (köztük phasing in 13 régió)

  Európai területi együttműködés

 • 2,5% = 8,7 milliards d'euros


ad