Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

GAW 2014 Equal Right, Equal Opportunity: Education and Disability PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GAW 2014 Equal Right, Equal Opportunity: Education and Disability. Sombor,9. maj 2014 . Hadži Zdravko M. Kovač. 114 miliona dece školskog uzrasta n ije pohađa lo školu , a mnogi su zbog siromaštva napuštali školu i pre nego završe osnovno obrazovanje

Download Presentation

GAW 2014 Equal Right, Equal Opportunity: Education and Disability

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability

GAW 2014Equal Right, Equal Opportunity: Education and Disability

Sombor,9. maj 2014.

Hadži Zdravko M. Kovač


Na po etku kampanje education for all

114 miliona dece školskog uzrasta nije pohađalo školu, a mnogi su zbog siromaštva napuštali školu i pre nego završe osnovno obrazovanje

Devojčice su bile 60% dece koja ne pohađa škole.

75 % nepismenih stanovnika živi u podsaharskim zemljama, gde ženska deca uopšte ne idu u školu, a slede jugozapadna i istočna Azija i arapske zemlje

Na početku kampanje Education for All


New york 2000

NEW YORK 2000.

* MILENIJUMSKA DEKLARACIJA, NEW YORK 2000.GOD.)


Milenijumski razvojni ciljevi mdg su ugro eni

MILENIJUMSKIRAZVOJNICILJEVI* /MDG/ SU UGROŽENI

 • Smanjitibrojsiromašnihzapolovinu

 • Obezbeditiuniverzalnoosnovno

  obrazovanje

  3. Ujednačitiobuhvatdečakaidevojčica

  nasvimobrazovnimnivoimado 2015. godine

 • Smanjitismrtnostdecekojaumiruprepetegodine

 • Smanjitibrojženakojeumiruutrudnoćiinaporođaju

 • SmanjitiizaustavitiširenjeHIV-a, malarijeidrugihbolesti

 • Osiguratizdravuživotnuokolinuido 2015. godinesmanjitinapolovinubrojljudikojipijuneispravnuvoduinemajuosnovnesanitarneuslove

 • Razvitiglobalnopartnerstvozarazvoj:

  označitiposebneproblemenerazvijenih

  zemalja, rešavatidužničkeprobleme

  zemaljaurazvoju


Ugro eni su i ciljevi obrazovanja za sve

UgroženisuiCiljevi„Obrazovanjazasve“*

*Svetski obrazovni forum Dakar 2000.god.

 • Poboljšatibriguodeciiomogućitiuključivanjedeceuranomdetinjstvuuobrazovnisistem

 • Obezbeditipotpunobesplatanpristupkvalitetnomosnovnomobrazovanju

 • Promovisatiučenjeiživotnesposobnostimladihiodraslih

 • Dostićinivood 50% pismenostikod odraslih

 • Dostićirodniparitetdo 2005. irodnuravnopravnostuobrazovanjudo 2015.

 • Poboljšatisveaspektekvalitetnogobrazovanja.


Education for all danas

Education for All; Danas


Education for all danas1

Education for All; Danas


Education for all danas2

Education for All; Danas

 • Na svetu živi milijarda ljudi sa smetnjama u razvoju

 • 93 miliona dece ili jedno od 20 dece starije od 14 godina živi sa nekim vidom smetnje u razvoju

 • smetnje u razvoju umanjuje pravo te dece na obrazovanje, što im kasnije onemogućava pristup drugim pravima


Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability

 • Svako treće (tačnije gotovo drugo) dete koje ne pohađa školu je - dete sa smetnjama u razvoju


Gna 201 4 jednaka prava jednake mogu nosti obrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju

U Malaviju i Tanzaniji deca sa smetnjama u razvoju imaju dva puta manje šanse da pohađaju školu u odnosu na decu bez invaliditeta.

U Burkini Faso ovaj odnos je još nepovoljniji i iznosi 2,5 puta.

U Boliviji 95% dece starosti od 6 do 11 godina redovno pohađa školu, a samo 38% dece sa smetnjama u razvoju.

U Etiopiji manje od 3% dece sa invaliditetom ima pristup osnovnom obrazovanju, a procenat ove dece na školovanju dodatno se smanjuje na višim nivoima obrazovanja.

GNA 2014:JEDNAKA PRAVA, JEDNAKE MOGUĆNOSTIObrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju


Gna 201 4 jednaka prava jednake mogu nosti obrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju1

GNA 2014:JEDNAKA PRAVA, JEDNAKE MOGUĆNOSTIObrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju

 • U Nepalu 85% ove dece isključeno je iz obrazovanja.

 • Devojčice sa invaliditetom prolaze još gore od dečaka – u Malaviju više je dečaka sa invaliditetom u školama nego devojčica, što se kasnije manifestuje kao nepismenost odraslih. Tako, dok stopa pismenosti kod odraslih bez invaliditeta u Gani iznosi 70%, ona je 56% kod odraslih sa invaliditetom, dok je taj procenat kod žena sa invaliditetom samo 47%.


Gna 201 4 jednaka prava jednake mogu nosti obrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju2

GNA 2014:JEDNAKA PRAVA, JEDNAKE MOGUĆNOSTIObrazovanje i za decu sa smetnjama u razvoju

 • Italija je jedina evropska zemlja u kojoj su gotovo svi učenici sa invaliditetom (preko 99%) uključeni u redovan obrazovni sistem.


Napredak je bolan i spor proces

Napredak je bolan i spor proces

 • Neke škole nemaju pristupne rampe ili liftove


Napredak je bolan i spor proces1

Napredak je bolan i spor proces


Nisu samo kulture siroma tvo predrasude problem

Više od polovine dece van škola živi u oblastima koje su ratne i konfliktne

18,5 milona dece izbeglica

Nisu samo kulture, siromaštvo, predrasude ... problem


Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability

U svetu skoro 250 miliona dece je primorano da radi da pomogne svojim porodicama


Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability

Polovina dece koja se ne školuje živi u zajednicama u kojima se jezik koji uče u školama razlikuje od jezika koji govore kod kuće


Manjak nastavnika je ve i problem od manjka sredstava i izostale pomo i bogatih

Nedostaje16 mlrd $ godišnje

Manjak nastavnika je veći problem od manjka sredstava i izostale pomoći bogatih

 • Potrebno je još 10,3

 • miliona nastavnika u

 • osnovnom obrazovanju


Nema odustajanja od mds obrazovanje nema alternativu

Obrazovanje smanjuje neravnopravnost, siromaštvo

društvenu isključenost,...

Jedna dodatna godina u osnovnoj školi povećava potencijalne zarade za 5-15%.

NEMA ODUSTAJANJA OD MDS Obrazovanje nema alternativu


Obrazovanje nema alternativu

Podizanje obuhvata obrazovanjem povećaće i rast BDP – povećanje broja obrazovanih u srednjim školama za 1% povećava godišnji BDP u proseku za 0,3%

Obrazovanje nema alternativu


Obrazovanje najbolji alat za iskorenjivanje siroma tva

jedna godina osnovnog obrazovanja povećava, zarade 5% do 15%, bilo za radnike ili radnice

za svaku završenu godinu srednjeg obrazovanja, zarade rastu od 15%-25%

Prosečna zarada osobe sa fakultetskom spremom bila je 1,5 puta veća od zarade osobe sa VŠSS ili VKV radnika, skoro 2 puta veća od zarade sa SSS i nešto više od 3 puta veća od zarade NKV radnika (RZS)

Obrazovanje - najbolji “alat” za iskorenjivanje siromaštva


Gaw 2014 equal right equal opportunity education and disability

Društva koja ne investiraju u obrazovanje i inkluziju plaćaju cenu kroz slabiji društveni rast i manjiGDP

Elem,


Bogate zemlj e treba da

Bogate zemljetreba da:

 • Obezbede finansiranje “Obrazovanja za sve” od 16 milijardi $ godišnje i MDS od 40-45 milijardi USA $ godišnje

 • Obezbede pomoć zemljamasa velikim brojem dece sa smetnjama u razvoju koja se ne školuju

 • Obezbede pomoć programima opismenjavanja odraslih invalidnih osoba i podrže partnerske zemlje da ove programe postave kao prioritete

 • Učine pomoć predvidljivom i dostupnom za većinu tekućih troškova obrazovanja, a naročito da obezbede stručne nastavnike za decu sa smetnjma u razvoju

 • Podrže zemlje da donesu planove u obrazovnom sistemu koji omogućuju inkluziju dece sa smetnjama u razvoju


Siroma ne zemlje treba da

Siromašne zemlje treba da:

 • Obezbede da njihovifinans. planovi u obrazovanju

  uključe stipendije i školarine za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, obezbede pristup školskim objektima, sanitarnim čvorovima, besplatne uniforme i ishranu

 • Obezbede inkluzivne nastavne planove i programe istručne nastavnikeza taj posao

 • Obezbede podsticaj za nastavnike sa smetnjama u razvoju da se aktiviraju u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i da obezbede za sebe mesta koja im najviše odgovaraju

 • Učine škole sigurnim za decu sa smetnjama

  u razvoju i spreče uznemiravanje te dece

  od strane nastavnika, učenika ili zaposlenih

 • Ulože 3% svojih budžeta za obrazovanje za

  programe opismenjavanja odraslihlica sa

  naglaskomna programe opismenjavanja

  lica sa smetnjama u razvoju

 • Obezbede sredstvaza napred navedeno


Me unarodne finansijske institucije i mf wb mmf i sb treba da obezbede

Fleksibilnije kreditiranje zemalja sa niskim BDP najkraće do 2015. godine.

Finansiranje prema potrošnji koja je uslovljena da se dostignu Milenijumski razvojni ciljevi i ciljevi “Obrazovanja za sve” u ovim zemljama.

Plate i smeštaj nastavnika tokom obuke, stimulaciju za regrutovanje i zadržavanje kako bi vlade na taj način stvorile profesionalno obučene nastavnike

Međunarodne finansijske institucije – IMF&WB (MMF i SB) treba da obezbede:


Svetska banka wb

Svetska banka (WB)

 • Da se založi da vlade obezbede dovoljno

  sredstva za investiranje u profesionalno

  obučene nastavnike umesto da smanjuju troškove ukidanjem radnih mesta

 • WB bi trebalo da se odvoji od svog tradicionalnog pristupa da angažuje paranastavnike (one čiji nivo obrazovanja i profesionalne obuke kao nastavnika ne odgovara profesionalnim standardima) i umesto toga trebalo bi da obezbedi sredstva i zagovara procese koji su neophodni za formiranje jezgra profesionalno obučenih nastavnika

 • Da alocira još više sredstava Međunarodneasocijacije za razvoj IDA fonda (Fond WB za najsiromašnije zemlje za obrazovanje) u formi grantova kojebi, na taj način,eliminisale smetnje u razvoju ove inicijative


I sve zato jer

… obrazovanje i nema alternativu

I sve zato jer...


I zato

I zato

 • Pošaljite sve moje prijatelje u školu


I podr ite gce i one koji u estvuju u gaw 2014 ade adepitan

I PODRŽITE GCE I ONE KOJI UČESTVUJU U GAW 2014 Ade Adepitan


Ade adepitan

Ade Adepitan

 • rođen u Nigeriji 1973. Sa 6 meseci, obolio od dečije paralize što je rezultiralo gubitkom funkcije leve noge

 • sa tri god. Adepitan i njegova majka emigriraju u London i pridružuju se ocu

 • školovao se u osnovnoj školi u Plaistov, Nevham (London) i u Lister Communiti School

 • osvojio zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama 2004 u Atini, zlatnu medalju na Paraolimpijskim 2005 i Svetskom prvenstvu u Mančesteru

 • glumac, voditelj BBC, dobrotvor, borac protiv diskriminacije dece sa smetnjma u razvoju

 • Počasni doktor Univerziteta u Istočnom Londonu 2010

 • ...


Kampanja 7 strategija

KAMPANjA - 7 strategija

 • Stvoriti odgovarajući zakonski okvir i postaviti kvalitetni nacionalni plan za inkluziju

 • Sprovesti kapacitete, sredstva i vođe za implementaciju kvalitetnog nacionalnog plana za inkluziju

 • Poboljšati raspoloživost podacima i izgraditi odgovornosti za akciju

 • Graditi škole i učionica dostupne svima zainteresovanima

 • Obezbediti dovoljno obučenih nastavnika za sve

 • Preispitivati stavove koji potkrepljuju i podržavaju diskriminaciju

 • Kreirati politike i stvarati okruženja za inkluzivno obrazovanje kroz međusektorsku intervenciju

  Ove strategije moraju biti podržane od strane bilatrealnih donatora i kroz saradnju međunarodne zajednice.


Uklju ite se i

Uključite se i


I na kraju

Hvala Vam na pažnji

i puno uspeha na realizaciji ciljeva Globalne kampanje “Obrazovanja za sve”

kovacz@sbb.rs

I na kraju


 • Login