Република Македонија - PowerPoint PPT Presentation

Република
Download
1 / 38

 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Република Македонија. Министерство за информатичко општество и адмнистрација. Содржина. A. Што е микроучење. B. Користење на KnowledgePulse и картичките за учење. C. Карактеристики на картичките. A. Учење, помнење и заборавање Концепт на Леитнер KnowledgePulse (KP).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Република Македонија

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4334582

РепубликаМакедонија

Министерство за информатичкоопштество и адмнистрација


4334582

Содржина

A. Што е микроучење

B. Користење на KnowledgePulse и картичките заучење

C. Карактеристики на картичките


4334582

A.

Учење, помнење и заборавање

Концепт на Леитнер

KnowledgePulse (KP)


4334582

A. Учење, помнење и заборавање

 • „Цунами" одинформации

 • Истражувања за процесот на учење

 • Помнење и заборавање

... од коипослесамо

6 денасепаметипомалку од ¼ одматеријалот


4334582

A. Учење, помнење и заборавање

Различни системи на учење:

Едноставна презентација +

Повторување без растојание ++

Повторување со растојание +++

Повторување со широки растојанија ++++


4334582

A. Концепт на Леитнер

Одговор на процесите на помнење и заборавање:

... 1. со маличекори,со картички за учење,микроучење

... 2. чекори кои се

повторуваат

... 3. редовност

заради ефективност


4334582

A. KnowledgePulse (KP)

 • Систем којовозможува Микроучење

Програма (3-7курса)

 • Систем на дидактичка структура:

 • хиерархијана програми,

 • курсеви,лекции и картички

 • Комплемент, а не замена за обуките

Курс (4-8 лекции)

Лекција (30-45 картички)

Картичка 1

Картичка 2


4334582

A. KnowledgePulse (KP)

 • Најважни карактеристики на решението КР се:

 • Курсевите за учење се делат на мали делови во картички за учење, кои се дидактички групирани во лекции, курсеви и програми

 • Системот на КР поддржува повеќе јазици на картичките

 • Системот на КР нуди можност слушателот за секоја доза да избере дали ќе го започне процесот на учење или не

 • Системот на КР нуди можност слушателот постојано да го следи сопствениот прогрес и да добива повратна информација

 • Системот на КР е достапен на компјутерите, но и на мобилните уреди

 • Системот на КР е решение кое ги интегрира сите учесници, од слушатели до обучувачи и раководители

 • НЕДОСТАТОК:Не може во целост да ги замени учењето и обуките од класичен тип!


4334582

В.

1. Чекор 1 - Инсталација

2. Чекор 2 - Стартување

3. Чекор 3 - Избор на курс

4. Чекор 4 - Подесување

5. Чекор 5 - Продолжи / Одложи

6. Чекор 6 - Одговарање

7. Чекор 7 - Затворање


4334582

B. Чекор 1

 • Инсталација наклиентскатаапликација на секојперсоналенкомпјутер/паметентелефон

 • Лицето задолжено за ИТ ја инсталира клиентската апликација на KnowledgePulse на персоналниот компјутер на државниот службеникот

 • Клиентскатаапликација на KnowledgePulse автоматски се активира само кога има назначен курс за службеникот


4334582

B. Чекор 2

 • Стартување на

Микроучењето, совнесување на

корисничкото име илозинка.


4334582

B. Чекор 3

 • Избор на понуденикурсеви, поврзани соваскакокорисник.


4334582

B. Чекор 4

 • Подесување на ...


4334582

B. Чекор 4

 • Подесување на

... број на картичкиво низакоисакатедагиодговарате (1, 2, 5,

10 или сите коиседостапни)

... време на вашанеактивностна

компјутеротпреддасепојависледнакартичка, прва вонизата (од 3 до 60минути).


4334582

B. Чекор 5

 • Појавување на

низата картички -прекупрвата вонизата, и вашизбордалиќеги

одговарате

прашањата или не.

Ваквапоракаќевисепојави на долниотдесендел на

екранот. (Продолжи /Одложи)


4334582

B. Чекор 6

 • Доколку сте

одлучиледаодговарате на

прашањата, тиеќесепојавуваатеднапоедна. Можетедаодите на следнопрашање и бездагоодговорите

прикажаното, сопритискање накопчетоРешение ...


4334582

B. Чекор 6

 • ... по што ќе го

добиетеодговорот, ана следнопрашањеодите со кликнувањена копчетоПродолжи.


4334582

B. Чекор 7

 • ... попоследнатакартичка во низа,

привремено одјавете

се со кликнување накопчетоЗатвори.


4334582

С.

1. Стратегии за учење

2. Видови картички

3. Редослед на прашања/одговори

4. Подесување

5. Контекст на прашање

6. Контекст на одговор

7. Одговор


4334582

C. Стратегии за учење

 • Стратеги за учење:

... со различен број наповторувања: 2, 3 и 5

... забрзано учење... тест стратегија... слајд-шоустратегија


4334582

С. Видови картички

 • Со моженизборсамо

на еден од

одговорите(сокористење на т.нрадиомениилиокругликопчиња)


4334582

С. Видови картички

 • Со моженизборсамо

на еден од

одговорите(сокористење на т.нрадиомениилиокругликопчиња)


4334582

С. Видови картички

 • Со моженизбор на

повеќе од

понудените одговори

(со користење на

квадратни копчиња)


4334582

С. Видови картички

 • Картички за само-

проверка


4334582

С. Видови картички

 • Картички за само-

проверка


4334582

С. Видови картички

 • Картички за

информација


4334582

С. Редослед на прашања/одговори

 • Прашањата и

одговоритенемаатредослед, севршиавтоматскомешањена прашањата иодговорите.


4334582

С. Подесување

 • Подесувањатаможедасепроменат во

било кое време

погодно закорисникот


4334582

С. Контекст на прашање

 • Копчето долу лево,

Контекст, служи задавањенасоки заодговориликорисниврски за тоакадеможедасенајдеодговорот.


4334582

С. Контекст на прашање

 • Копчето долу лево,

Контекст, служи задавањенасоки заодговориликорисниврски за тоакадеможедасенајдеодговорот.

 • Копчето Сокријслужи за дасевратите на

одговарање напрашањето


4334582

С. Контекст на одговор

 • По избор на

одговорите, доколкуе внесен, се

прикажуваКонтекстна

одговороткој дава

дополнителна „доза"на учење.

 • Се затвора со копчетоСокриј


4334582

С. Одговор

 • Во случај на

прашање со повеќеточниодговори,видливосеозначениточнитеодговори, созеленабоја, оние однивкоистеги

избрале, со знак ☑,

оние од нивкоинестегиизбрале, со

знак ☐

, и оние кои

стегиизбраленонесеточни, со знак⌧.


4334582

С. Одговор

 • Вака изгледа

картичка со ситеточниодговори.


4334582

C. ПРОГРЕС

Корисникот во секое време може да го следи напредокот во учењетосо кликнување врз лентата за напредокот


4334582

Република Македонија

Министерство за информатичкоопштество и адмнистрација

Тим задолжен за Микроучење во МИОА:ml_helpdesk@mioa.gov.mk

Анамарија Андреска, anamarija.andreska@mioa.gov.mk

Игор Богдановски, igor.bogdanovski@mioa.gov. mk

тел. 02/3094-235


 • Login