Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma
Download
1 / 28

Tatjana Studen, REC - PowerPoint PPT Presentation


  • 122 Views
  • Uploaded on

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma Sklad za nevladne in neprofitne organizacije (NVO) v Sloveniji. Tatjana Studen, REC. Ljubljana, 22.4.2010. Predstavitev Sklada za NVO. Finančni mehanizem EGP - donatorice: Islandija, Lihtenštajn, Norveška

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tatjana Studen, REC' - tokala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

Sklad za nevladne in neprofitne organizacije (NVO) v Sloveniji

Tatjana Studen, REC

Ljubljana, 22.4.2010Ozadje in osnovne informacije

Finančni mehanizem EGP mehanizma - donatorice: Islandija, Lihtenštajn, Norveška

Norveški finančni mehanizem - donatorica Norveška

Prispevek k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v EGP – kohezija

Neto znesek za Slovenijo: 17.725.500 €, od tega Sklad za NVO: 1.715.353€

Ozadjein osnovne informacije


Vloga rec a vmesnega organa

vlogo Vmesnega organa (VO) vrši Regionalni center za okolje - REC Slovenija, ki je bil izbran na javnem razpisu,

odgovoren je za vodenje sklada v celoti, za pripravo razpisne dokumentacije, objavo razpisa, izvajanje informativnih delavnic, pomoč NVO pri pripravi projektov, organizacijo neodvisnega ocenjevanja, podpis pogodb s končnimi koristniki, spremljanje projektov in pomoč prijaviteljem pri poročanju ter za promocijo Sklada.

Vloga REC-a (Vmesnega organa)


Namen sklada za nvo

zagotoviti - REC Slovenija, ki je bil izbran na javnem razpisu,dodatna finančna sredstva za podporo projektov slovenskih NVO, ki uresničujejo cilje Programa FM EGP in Norveškega FM,

prispevati k povečanju solidarnosti, zmanjševanju socialnih in ekonomskih razlik v razširjenem EGP, tesnejšemu mednarodnemu sodelovanju in k ustvarjanju priložnosti za nove članice EGP pri vključevanju v notranji trg,

sredstva finančnih mehanizmov ne morejo nadomestiti finančnih podpor iz drugih virov (lokalnih, nacionalnih, EU).

Namen Sklada za NVO


Rezultati sklada za nvo v sloveniji

preko dveh javnih razpisov v obdobju med letoma 2008 in 2010 je sofinanciranih40 projektov slovenskih NVO na štirih prednostnih področjih;

sofinancirani so projekti, ki imajo širši javni pomenin bodo slovenski družbi kot celoti prinesli dodatne koristi in pozitivne spremembe, pri čemer sledijo ciljem obeh finančnih mehanizmov ter so skladni z nacionalnimi in usmeritvami EU.

Rezultati Sklada za NVO v Sloveniji


Vsebinska podro ja razpisa

Financirani so projekti, ki se nanašajo na eno izmed štirih prednostnih področij razpisa:

1. varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja;

2. ohranjanje evropske kulturne dediščine;

3. razvoj človeških virov;

4. zdravstvo in otroško varstvo.

Vsebinska področja razpisa


Upravi ene dejavnosti

Sklad za NVO podpira »mehke« dejavnosti »ljudje za ljudi«, kot so:

izobraževanja in usposabljanja,

ozaveščanje, informiranje in vključevanje javnosti,

vplivanje na pripravo politik,

vzpostavljanje trajnega dialoga in možnosti soodločanja pri upravljanju,

vzgoja in izobraževanje različnih deležnikov,

povezovanje in vzpostavljanje partnerstev,

izmenjava dobrih praks in dvostransko sodelovanje, …

Upravičene dejavnosti


Neupravi ene dejavnosti

nakup zemljišč in nepremičnin, ljudi«, kot so:

dejavnosti, ki že potekajo in so financirane iz drugih virov,

organizacija enkratnih dogodkov,

sponzorstvo posameznikom za udeležbo na delavnicah, seminarjih, konferencah, kongresih;

štipendije posameznikom za študij ali tečaje usposabljanja;

usposabljanja, kjer koristnik donacije zaračunava stroške študija ali udeležbe.

Neupravičene dejavnosti


Bilateralno sodelovanje

Zaželeno je povezovanje slovenskih NVO z NVO iz držav donatoric in njihovo vključevanje v prijavljene projekte, z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks.

NVO iz držav donatoric so upravičene do finančnih sredstev iz projekta.

Možnosti za vzpostavljanje projektnih partnerstev preko portalawww.eeagrants.org/ngosz ustreznimi organizacijami iz Norveške.

Bilateralno sodelovanje


Temeljna dolo ila

Geografsko območje izvajanja je RS donatoric in njihovo vključevanje v prijavljene projekte, z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks.

Trajanje posameznega projekta 12-18 mesecev

Razpoložljiva sredstva za vsako izmed prednostnih področij indikativno po 218.531 EUR.

Višina donacije 10.000 -50.000 € (maksimalno 90 % višine donacije)

Upravičeni prijavitelji so nevladne, neprofitne organizacije s sedežem v RS, ki delujejo kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, skupnost zavodov ali ustanova;

TEMELJNA DOLOČILA


Razpolo ljiva sredstva

skupna vrednost razpoložljivih finančnih sredstev v Skladu za NVO je 1.715.353 EUR;

za prvi razpis porabljenih841.228 EUR,

zadrugi razpis874.125 EUR;

Razpoložljiva sredstva


IZKUŠNJE IN REZULTATI 1. za NVO je IN 2. RAZPISABilateralno sodelovanje1

PRIJAVLJENI PROJEKTI S PARTNERJEM IZ za NVO je EEA: 15/19

ODOBRENI PROJEKTI S PARTNERJEM ZEEA :8/7

PARTNERSKE ORGANIZACIJE IZ:

Norveške: 7/6

Islandije: 1/1

Lihtenštajna: / /

Bilateralno sodelovanje


Najpogostej e napake 1

Neupoštevanje navodil za izpolnjevanje prijave za NVO je ;

Šibka logika projekta (ni povezave med cilji, dejavnostmi, rezultati in ciljnimi skupinami);

Kaj je problem? – ni jasno, zaradi katerih potreb projekt nastaja in katere ciljne skupine naslavlja;

Nestrokoven, pavšalen pristop;

Ni dodane vrednosti;

Najpogostejše napake 1


Najpogostej e napake 2

Tveganja niso predvidena, projekt je nerealno zastavljen; za NVO je

Projekt kot “enkraten dogodek”;

Partnerstvo “pro forma”;

Slaba ocena potrebnega časa - delo v zadnjem trenutku,

Najpogostejše napake 2


Nekatere izku nje

Odobreni za NVO je le odlični projekti, že dobri so bili odklonjeni (zaradi omejenih finančnih sredstev),

Težave pri vzpostavljanju partnerstva,

Nepredvideni stroški za komunikacijo s tujimi partnerji (prevodi, …),

Potreben daljši čas za podpis pogodb…,

Nekatere izkušnje


Predstavitev izbranih projektov

Prijavitelj: Turistično društvo Šempeter za NVO je

Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov

medgeneracijsko in mednacionalno sodelovanje s partnerjem iz Norveške (izmenjava dobrih praks in strokovni obisk tujega partnerja)

dvig javne zavesti, vzgoja, izobraževanje (5 animacijskih delavnic, 3 natečaji, vrsta študij) in usposabljanje bodočih nosilcev ekomuzeja (npr. kulturni mediator)

pridobljena baza o nesnovni kulturni dediščini (popis)

izdan katalog in promocijski materiali

promocija (številne prireditve) in urejena spletna podstran.

Predstavitev izbranih projektov


P za NVO je rijavitelj: Mini Teater

Koledovanje in koledniški običaji

10 ustvarjalnih delavnic (likovna, glasbena, koledniška dramatika),

5 teoretičnih delavnic/predavanj priznanih strokovnjakov (napisana

raziskovalna besedila),

5 predstav Osel nazarenski (glasbeno igrana predstava),

5 predstav v okviru festivala evropske srednjeveške in baročne

tradicijske lutkovne produkcije iz evropskih držav,

1 programska knjižica v kateri bo poleg teoretičnih prispevkov tudi objavljen tekst Osel Nazarenski,

1 mala brošura o pesmicah,

izdelane lutke, razstava lutk in razstava o ostalih rezultatih projekta,

100 DVDjev in

izmenjave kulturnih ustvarjalcev


Prijavitelj: PRJ HALO za NVO je

Ohranimo običaje in šege v Halozah zanamcem - VČERAJ ZA JUTRI

evidentiranje in zapis nesnovne kulturne dediščine na območju Haloz ter oživljanje nesnovne kulturne dediščine skozi različne neposredne akcije.

zapis običajev (zloženka, video), izvedba 5 usposabljanj, predstavitev 5 običajev (martinovanje, kolednikovanje, semanji dan, koline, kmečka opravila)

Promocija (javni dogodki, zloženke, mediji…)


Prijavitelj: za NVO je JEZERSKI HRAM, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine

Etnološki park Cerkniško polje

Urejen etnološki parkCerkniškega polja (zbiranje, urejanje, dokumentiranje, restavriranje, ureditev depoja, ureditev fototeke, pedagoški program)

Izvedena promocija vrednot lokalne dediščine (spletna stran, delo z mediji, izobraževalne delavnice)

Vzpostavljeno bilateralno partnerstvo


Prijavitelj: Evropski kulturni in tehnološki center, Maribor

Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost

izboljšan informacijski sistem za NVO

izmenjave dobrih praks, znanj, izkušenj, študijski obisk, mreženje

produkti projekta:

- študija o dobrih praksah revitalizacije kulturne dediščine dvorcev,

- raziskava revitalizacije kulturne dediščine dvorca Betnava:a) glasbeni koncerti b) likovne razstave

- bilaterarna konferenca o revitalizaciji kulturne dediščine z delavnico

- trojezični zbornik o revitalizaciji kulturne dediščine

- spletna trojezična stran projekta

- info gradiva /tiskana in e-gradiva/

- promocijsko gradivo: vabila, plakati, e-vsebine, evalvacijski vprašalniki)

- katalog kulturno-izobraževalnih vsebin revitalizacije kulturne dediščine


Prijavitelj: Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”, Kobarid

Pot dediščine Soške Fronte

Usposabljanje (seminar za 25 vodičev, ekskurzije za tri ciljne skupine)

Promocija (promocijsko gradivo, spletna stran, javne prireditve..)

Študijska ekskurzija


Prijavitelj: Združenje turističnih kmetij Slovenije Kobarid

Ohranimo gastronomsko dediščino

11 informativnih delavnic za ponudnike regionalne gastronomije na podeželju;

55 privlačnih programov – namigov za gastronomska doživetja in postavitev le-teh na uradni slovenski tur. portal v slov. in ang. jeziku ter predstavitev programov turističnim agencijam;

zbirnik regionalnih jedi v slovenskem in angleškem jeziku;

pripravljeno 25 receptov jedi in njihova predstavitev v izbranem slovenskem tedniku z visoko naklado (šest mesecev zapored);

reportaže o gastronomski ponudbi na norveškem podeželju v slovenskem tiskanem mediju;

novinarska konferenca ob zaključku projekta in sporočilo za javnost;

predstavitev projekta v časopisu Zelena dežela in Kmečkem glasu.


Prijavitelj: Turistično društvo Bloke Kobarid

Bloška smučarska kultura

Študija o potrebah in pogojih za ustanovitev muzeja

Promocija smučanja na lokalni in nacionalni ravni s potujočo

razstavo, natečajem za bloški spominek, kratkim filmom, predavanji in srečanjem starosvetnih smučarjev

Kulturni dan o bloškem smučanju za OŠ Bloke

Delavnica o ustanovitvi muzeja z lokalnimi oblastmi


Prijavitelj: Fundacija BT Planota Kobarid

LJUdska DEdiščina za Muzeje (LJUDEM) na Banjški in Trnovski planoti

Delavnice za usposabljanje posameznih članov NVO (usposobljenih 8 članov NVO)

Popis in identifikacija dediščine na terenu (popisane tri zbirke- približno 400 eksponatov, posnetih 20 ljudskih pesmi, raziskane govorne posebnosti, raziskana oblačilna kultura…)

Lokalno prebivalstvo in širša javnost seznanjanja o projektu (tri tematske razstave)

Izmenjava dobrih praks (dve okrogli mizi inekskurzija na Norveško)

Zaključna prireditev (Predstavitev knjige LJUDEM in kratkega etnološkega filma)


Prijavitelj:Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje

Starejši – nosilci in posredniki nesnovne kulturne dediščine

Analiza potreb starejših in muzejev, zasnova izobraževalnih programov; (Priročnik)

Model trajnega ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, katere nosilci in posredniki so starejši;

Informativne delavnice, seminarji, dopolnilno usposabljanje;

Promocija (okrogle mize, zaključna konferenca, objave v medijih…)


ad