Bankowy fundusz gwarancyjny fundacja rozwoju bankowo ci sp dzielczej rawa mazowiecka 21 maja 2009 r
Download
1 / 24

Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych dr Andrzej Stopczyński - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Rawa Mazowiecka – 21 maja 2009 r. Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych dr Andrzej Stopczyński Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych dr Andrzej Stopczyński ' - todd-rosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bankowy fundusz gwarancyjny fundacja rozwoju bankowo ci sp dzielczej rawa mazowiecka 21 maja 2009 r
Bankowy Fundusz GwarancyjnyFundacja Rozwoju Bankowości SpółdzielczejRawa Mazowiecka – 21 maja 2009 r.

Wpływ regulacji ostrożnościowych

na sytuację banków spółdzielczych

dr Andrzej Stopczyński

Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego


Wp yw regulacji ostro no ciowych na sytuacj bank w sp dzielczych
Wpływ regulacji ostrożnościowych na sytuację banków spółdzielczych

Cel - bezpieczeństwo banków spółdzielczych i stabilność sektora

normy ostrożnościowe - środkiem realizacji celów nadzorczych


Regulacje, które - w ostatnim czasie – spółdzielczychw największym stopniu oddziaływały na sposób funkcjonowania banków spółdzielczych.

 • Normy dotyczące funduszy własnych, zwłaszcza w kontekście zmian kursu złotego w stosunku do euro

  art. 128. ust 1. pkt 1 ustawy Prawo bankowe

 • Normy dotyczące płynności

  uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (Dz.U. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 40)


Fundusze własne spółdzielczychFundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie spełniających minimum kapitałowego jako funkcja kursu PLN/EUR (dane wyjściowe: marzec 2009 r.)


Fundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie posiadających funduszy własnychw wymaganej wysokości 1 mln euro według stanu na koniec marca 2009 r.


Fundusze własne - liczba banków spółdzielczych nie posiadających funduszy własnychw wymaganej wysokości 1 mln euro – wg zrzeszeń


Fundusze w asne sposoby podwy szania
Fundusze własne – sposoby podwyższania posiadających funduszy własnych

• zaliczenie do funduszy własnych zysku netto za 2008 r.,

• zaliczenie do funduszy własnych zweryfikowanego zysku roku bieżącego,

• zaliczenie do funduszy własnych, za zgodą KNF, środków pochodzących z banku zrzeszającego bądź innych podmiotów na zasadach pożyczki podporządkowanej,

• dokonanie wpłat na udziały przez bank zrzeszający,

• zwiększenie ilości członków oraz dokonanie wpłat na kolejne udziały przez dotychczasowych członków,

• zaliczenie do funduszy własnych kwoty dodatkowej odpowiedzialności członków (1 przypadek).


Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych oraz główne wskaźniki efektywności według wielkości funduszy własnych– stan na 31.12.2008 r.


P ynno finansowa
Płynność główne wskaźniki efektywności według wielkości funduszy własnychfinansowa

Cel wprowadzenia regulacji:

 • realizacja dyspozycji ustawy Prawo bankowe,

 • wprowadzenie do otoczenia regulacyjnego narzędzia mobilizacji banków do bardziej efektywnego i ostrożnego zarządzania płynnością,

 • podniesienie bezpieczeństwa depozytów w bankach, w obliczu potencjalnego obniżenia się poziomu płynności rynku,

 • dokonanie przez banki oceny adekwatności własnego kapitału pod kątem dostosowania go do własnej sytuacji płynnościowej oraz płynności rynku, na którym działają.


P ynno finansowa1
Płynność główne wskaźniki efektywności według wielkości funduszy własnychfinansowa

Jednolite normy płynności jako źródło informacji dla banków zrzeszających i nadzoru bankowego

 • normy płynności w dużej mierze bazują na doświadczeniu banków w zakresie regulowania płynności,

 • normy określone zostały w sposób elastyczny,

 • normy zostały dostosowane do formy prawnej, w jakiej bank prowadzi działalność,

 • zróżnicowane podejście odpowiednio dla banków, oddziałów instytucji kredytowych i banków spółdzielczych,

 • wydłużony okres wprowadzenia w życie uchwały pozwalający na odpowiednie przygotowanie się banków, a nadzorowi bankowemu na odpowiednio wczesną reakcję na ewentualne trudności,

 • uwzględnienie w ścisłej normie prawnej, elementów jakościowych, znajdujących się wcześniej w Rekomendacji P, mającej charakter zbioru dobrych praktyk, pozwoliło na wzmocnienie ich statusu i w konsekwencji skuteczniejsze ich egzekwowanie.


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze
Wypełnianie nadzorczych miar płynności główne wskaźniki efektywności według wielkości funduszy własnychprzez banki spółdzielcze

W okresie objętym analizą tj. od 30.06.2008 r. do 15.03.2009 r. problem z przestrzeganiem nadzorczych miar płynności miało łącznie 46 banków spółdzielczych, w tym:

 • 38 banków - których średnia miesięczna wartość sumy bilansowej na koniec każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 200 mln zł,

 • 8 banków - o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł.
Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej poni ej 200 mln z
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł

Według stanu na 30.06 2008 roku nadzorczych miar płynności M1 i M2 nie przestrzegało:

 • M1-12 banków,

 • M2 -1 bank.

  W pozostałych miesiącach dane dotyczące braku przestrzegania nadzorczych norm płynności przedstawiały się następująco:


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej poni ej 200 mln z1
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł

Charakter przekroczeń w stosunku do omawianych banków oceniono jako przejściowy:

 • liczba banków nie spełniających nadzorczych miar płynności ulegała systematycznemu zmniejszaniu,

 • według stanu na dzień 15 marca 2009 r nie odnotowano przypadku nie przestrzegania miar płynności: M1 i M2,

 • banki podjęły odpowiednie działania mające na celu wypełnienie nadzorczych miar płynności.


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej poni ej 200 mln z2
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej powy ej 200 mln z
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł

Według stanu na 30 czerwca 2008 roku nadzorczych miar płynności nie przestrzegało:

 • M1- 5 banków,

 • M2- 5 banków,

 • M3- 1 bank,

 • M4- 6 banków.

  W pozostałych miesiącach dane dotyczące braku przestrzegania nadzorczych norm płynności przedstawiały się następująco:


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej powy ej 200 mln z1
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł

 • charakter przekroczeń w stosunku do 4 omawianych banków oceniono jako przejściowy, natomiast w stosunku do pozostałych 4 jako ciągły,

 • największym problemem było wypełnianie nadzorczej normy płynności M4, niemniej liczba banków nie spełniających miarę M4 stopniowo zmniejszała się,

 • ilość banków, które nie wypełniały norm płynności, w analizowanym okresie, systematycznie spadała.


Wype nianie nadzorczych miar p ynno ci przez banki sp dzielcze o sumie bilansowej powy ej 200 mln z2
Wypełnianie nadzorczych miar płynności przez banki spółdzielcze o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł


Przyczyny wyst pienia problem w z wype nieniem nadzorczych miar p ynno ci
Przyczyny wystąpienia problemów z wypełnieniem nadzorczych miar płynności

Jako przyczyny wystąpienia problemów z wypełnieniem nadzorczych miar płynności banki wskazały:

 • brak dostatecznej kwoty depozytów przy dużym zapotrzebowaniu kredytowym,

 • wzmożony wypływ środków z rachunków instytucji budżetowych,

 • nagłe wycofywanie depozytów,

 • zmniejszenie wartości środków zgromadzonych na rachunkach bieżących oraz lokat międzybankowych,

 • duże przelewy z rachunków klientów banku,

 • spadek wpływów na rachunki rolników spowodowany klęską suszy,

 • konieczność udzielenia rolnikom tzw. kredytów klęskowych,

 • zakup nieruchomości,

 • niedostosowanie struktury bilansu do zgłaszanego zapotrzebowania na płynność.


Zagro enia p ynno ci bank w sp dzielczych
Zagrożenia płynności banków spółdzielczych nadzorczych miar płynności

W ciągu I kwartału 2009 r. zobowiązania netto banków spółdzielczych wobec sektora

niefinansowego spadły o 1,1% czyli o 457 mln, przy czym:

 • w 341 bankach nastąpił spadek zobowiązań o 4,3%, czyli o 1013,0 mln zł

  • w tym w 15 bankach o funduszach własnych większych niż równowartość 5 mln euro (wg stanu na grudzień 2008 r.) o 4,4% (o 216,0 ml zł)

 • w 238 bankach wystąpił wzrost zobowiązań o 3,1%, czyli o 556,0 ml zł,

  • w tym w 21 bankach o funduszach własnych większych niż równowartość 5 mln euro (wg stanu na grudzień 2008 r.) o 2,4% (o 144,0 mln zł)


Bank będąc instytucją zaufania publicznego, jest zobowiązany do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo działania.


ad