Esityksen teemat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Esityksen teemat PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Esityksen teemat. Leinonen, Anu 2007. Tuottava ikääntyminen: käsitteestä käyttömahdollisuuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 72 (3), 295-308. Tuottavan ikääntymisen (productive aging) käsitteen taustaa ja määritelmät Käsitteen puolustusta ja kritiikkiä

Download Presentation

Esityksen teemat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Esityksen teemat

Esityksen teemat

 • Leinonen, Anu 2007. Tuottava ikääntyminen: käsitteestä käyttömahdollisuuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 72 (3), 295-308.

 • Tuottavan ikääntymisen (productive aging) käsitteen taustaa ja määritelmät

 • Käsitteen puolustusta ja kritiikkiä

 • Tuottavasta ikääntymistä ikääntyneiden osallistumiseen

 • Osallistuva toiminta kontekstuaalisena ja etsinnällisenä kysymyksenä

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


K sitteen taustaa

Käsitteen taustaa

 • ”Ikääntyneiden osallistuminen palkkatyöhön, vapaaehtoistoimintaan ja läheishoivaan”

 • Keskustelut/mielikuvat ristiriitaisia (ikääntyneiden voimavarojen näkyville tuominen vs. tuottaa uutta normia hyödyllisenä olemisesta myös eläkkeellä)

 • Amerikkalaisperäinen

 • Ajankohtainen

  • länsimainen myöhäismoderni vanhuus

  • omatoimisuuden, itsevastuun ja aktivoinnin yhteiskunta- ja ikäpolitiikka

  • huoli kansantalouden selviämisestä väestömuutoksessa (työikäiset vähenee ja hoivan tarvitsijat lisääntyy) ja talouskriisissä

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Puolustusta kaye 2005 morrow howell ym 2001

Puolustusta (Kaye 2005; Morrow-Howell ym. 2001)

 • Stereotypioiden vastustaminen (’vanhat kustannustaakkana’, ’ahneet senioripantterit’)

 • ”Kaavamaisen huoltosuhdeajattelun rinnalle on tullut käsite tuottava ikääntyminen, jolla halutaan osoittaa, etteivät kaikki eläkkeelle siirtyvät suinkaan ole huollettavia” (Koskinen 2005, 15)

 • Pyrkimys ikäpolvien välisen vaihdon korostamiseen

 • Ikääntyneiden eksluusion vastustaminen

  • Structural/ cultural lag, viive (Riley & Riley 1999)

  • Ikäsegregoituneesta yhteiskunnasta ikäintegroituneeseen yhteiskuntaan (Riley & Riley 2000)

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Esityksen teemat

Vanhuuseläkeläiset yhteiskunnan voimavaranaVanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunnan muistio 28.11.2006

 • ”Historiallisesti tilanne on uudenlainen ja väestörakenteen muutoksella on monia seurauksia. Tätä muutosta on usein käsitelty julkisuudessa hyvin kielteisessä sävyssä. Vanhojen ihmisten määrän kasvamista kuvataan vain taakkana, jonka nuoremmat sukupolvet joutuvat kantamaan. On myös tavallista samastaa vanhuus ja sairaus eli medikalisoida vanhuus. Tällaiset näkemykset ovat paitsi yksipuolisia, myös vääriä. Vanhuuseläkeläisistä suuri osa on aktiivisia ja terveitä kansalaisia, jotka huolehtivat paitsi itsestään myös muista ja osallistuvat monenlaiseen toimintaan. He kuluttavat eläke-euronsa hyödykkeisiin ja palveluihin ja nuorempien sukupolvien tukemiseen.”

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


L hik sitteit

’Lähikäsitteitä’

 • Aktiivinen ikääntyminen

 • Vanhuuden voimavarat

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


M ritelmi

Määritelmiä

 • ”Productive aging means the capacity of an individual or a population to serve in the paid work force, to serve in volunteer activities, to assist in the family, and to maintain himself or herself as independently as possible” (Butler & Schechter 1995, 763)

 • ”Any activity by an older individual that produces socially valued goods or services, whether paid or not, or that develops the capacity to produce these goods or services (Bass & Caro 2001, 41)

 • ”When an individual expends resources in the performande of a market-based activity, non-market activity with economic value, informal and social assistance (caregiving), or formal social and civic activity, the behaviour is procuctive” (Morrow-Howell ym. 2001, xv )

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Esityksen teemat

 • ”Productivity is broader than paid work; it includes any activity that produces goods and services such as housework, child care, volunteer work, and help to families and friends, along with training and skills to enhance the capacity to perform such tasks … Many older adults are engaged in a wide range of nonpaid roles that contribute to their families, their communities and the larger society … leisure pursuits, membership in community and voluntary associations, education,volunteering, religious participation and spirituality, political involvement” (Hooyman & Kiyak 2002, 364—365)

 • ”A psychological definition of productivity would depart further from an economic one whose focus was on activities that produce wealth or commodities of exchangeable value. A psychological definition might include the extent of an individual’s engagement in activities that improve his or her physical and mental health, increase the effectiness of personal relationships, increase the effectiveness of decision making, and increase the probability of insight and creativity that can reduce the level of dependency in the self or others and contribute to raising the quality of their lives. (Birren 2001, 105)

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Kriittisi kysymyksi

Kriittisiä kysymyksiä?

 • Mitä tuottavaan ikääntymiseen kuuluu (eri määritelmät)?

 • Onko osallistumisen oltava aina näkyvää ja seurausten välittömiä?

 • Miten tuottavaa ikääntymistä mitataan/ arvotetaan?

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Esityksen teemat

Vanhenemisen poliittisen taloustieteen viitekehyksestä esitetty kritiikki (Estes ym. 2001; 2003; Estes & Mahakian 2001)

 • Normatiivisuus

 • Uusliberalistiset arvot

 • Yksilön vastuuttaminen

 • Leimaa apua ja hoivaa tarvitsevat tuottamattomiksi

 • Palkattoman hoivatyön pyhittäminen

 • Ei huomioi mm. sukupuolta, etnistä ryhmää, toimeentuloa, vammaisuutta mahdollisuuksia rajaavina tekijöinä

 • Jos tuottavaa ikääntymistä todella halutaan tukea, muutettava rakenteita ja resurssoitava julkista sektoria

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Uusageismia biggs 2004

Uusageismia(Biggs 2004)

 • Paine tuottavaan ikääntymiseen homogenisoi kaikki ikäryhmät työikäisyyden normiin, vaikka vanhuusiän tavoitteet erilaisia kuin aiempien ikävaiheiden tavoitteet

 • ”By age imperialism here is meant the impositon of the goals, aims, priorities and agendas of one age group onto the lives of other age groups” (Biggs 2004, 103)

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Ristiriidat ja j nnitteet

Ristiriidat ja jännitteet

 • Odotukset produktiivisuudesta estävät kolmannen iän ideaalin toteutumista?

 • Eläkeikäiset ristiriitaisen kommunikaation kohteina

  • itsensä toteuttaminen vs. yhteisön palvelu

  • palkkatyö, työssä jatkaminen vs. vapaaehtoistyö, omaishoiva

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Ik ntyneiden osallistuminen

Ikääntyneiden osallistuminen

 • Ikääntyneet ansiotyössä

 • Ikääntyneet vapaaehtoistoiminnassa, yhdistyksissä jne.

 • Ikääntyneet kansalais- ja kuntalaisvaikuttajina (edustuksellinen ja osallistuva demokratia)

 • Ikääntyneet auttajina (omat vanhemmat, lapset ja lastenlapset, naapurit, muut sukulaiset)

 • Ikääntyneet kuluttajina

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Productivity in later life ks morrow howell ym 2001

Productivity in later life(ks. Morrow-Howell ym. 2001)

 • ’Ikääntyminen’ tuottavaa -> Mahdollisuus tuotteliaisuuteen vanhemmalla iällä

 • Millaisia mahdollisuuksia ja esteitä eri instanssit ja instituutiot luovat ikääntyneiden osallistuville rooleille? Rakenteiden ja ympäristön muuttaminen ihmisten muuttamisen sijaan.

 • Huom. ’productive’ = ’antoisa’

 • Ihmisten omat ajatukset tuotteliaisuudestaan ja osallistumisestaan

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Esityksen teemat

Osallistuva toiminta

kontekstuaalisena ja etsinnällisenä kysymyksenä

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Esityksen teemat

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi

/Koskinen 2004


Esityksen teemat

 • Yksilölliset tekijät: Mikä motivoi osallistumaan (esim. kyvyt, asenteet, elämänhistoria)?

 • Tilannetekijät (yhteisölliset ja organisatoriset tekijät): Miten mm. perhetilanne, muiden odotukset, aktiviteettien tarjonta, ympäristön esteettömyys, palvelurakenne jne. vaikuttavat osallistumiseen?

 • Yhteiskuntapolitiikka ja laajempi toimintaympäristö: Miten yhteiskuntapoliittiset päätökset ja laajempi toimintaympäristö (ajan henki) peilautuvat osallistumiseen?

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


Kirjallisuus

Kirjallisuus

 • Ks. Leinonen, Anu 2007. Tuottava ikääntyminen: käsitteestä käyttömahdollisuuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 72 (3), 295-308.

 • Keskeisin lähde: Morrow-Howell, Nancy & Hinterlong, James & Sherraden, Michael 2001 (toim.) Productive Aging. Concepts and challenges. Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.

6.3.2009 anu.m.leinonen@jyu.fi


 • Login