Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Ljubljana, 10. september 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE. Ljubljana, 10. september 2012. Dnevni red delavnice.

Download Presentation

Ljubljana, 10. september 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ljubljana 10 september 2012

Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE

Ljubljana, 10. september 2012


Dnevni red delavnice

Dnevni red delavnice

 • Predstavitev javnega razpisa (nameni in cilji, upravičeni prijavitelji ipd.) in razpisne dokumentacije (prijavni obrazci);

 • Vprašanja in odgovori

 • Tehnični sekretariat za NVO – predstavitev.


Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa

 • Spodbujanje aktivne vloge NVO pri oblikovanju in izvajanju javnih politik (civilni dialog);

 • Zagotavljanje servisnih dejavnosti za nevladne organizacije;

 • Promocija nevladnega sektorja.

Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Prednostna usmeritev 5.3 Spodbujanje razvoja

Nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa

 • SKLOP 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mrež na nacionalni ravni (združujejo NVO z različnih področij na nacionalni ravni in zagotavljajo strokovno pomoč na različnih t.i. horizontalnih vprašanjih razvoja NVO sektorja);

 • SKLOP 2: Sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč (združujejo različne NVO na ravni regije in zagotavljajo strokovno in drugo pomoč za NVO na različnih področjih);

 • SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mrež na nacionalni ravni (združujejo NVO z istih vsebinskih področij delovanja, delujejo na nacionalni ravni, zagotavljajo podporo NVO na vsebinskem področju delovanja).


Upravi eni prijavitelji sklop 1

Upravičeni prijavitelji – SKLOP 1

 • nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji;

 • delujejo na nacionalni ravni, s ciljem zagotavljanja podpore NVO, informiranje, sodelovanje, usposabljanje, promocija, reševanje širših vprašanj NVO sektorja;

 • pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;

 • nevladne organizacije, ki so imele v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;

 • nekaznovanost.


Upravi eni prijavitelji za sklop 2 i

Upravičeni prijavitelji za SKLOP 2 (I)

 • nevladne organizacije s sedežem v eni izmed 12 statističnih regij v skladu s klasifikacijo NUTS III, delujejo na območju statistične regije ali najmanj dveh občin;

 • delujejo z namenom razvoja filantropije, partnerskega sodelovanja, povezovanja NVO, zagotavljanja pomoči za NVO na ravni regije, dveh občin;

 • pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;

 • nevladne organizacije, ki bodo projekt izvajale v statistični regiji, v kateri so registrirane;

 • nevladne organizacije, ki izkažejo interes najmanj treh NVO za povezovanje in sodelovanje.


Upravi eni prijavitelji za sklop 2 ii

Upravičeni prijavitelji za SKLOP 2 (II)

 • nevladne organizacije, ki so imele v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;

 • nekaznovanost.


Upravi eni prijavitelji za sklop 3

Upravičeni prijavitelji za SKLOP 3

 • nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na nacionalni ravni ter na vsebinskem področju: (1) sociala, (2) okolje, (3) zdravje, (4) kultura, (5) rekreacija, (6) izobraževanje in usposabljanje, (7) raziskovanje in znanost, (8) človekove pravice in zagovorništvo, (9) mednarodno razvojno sodelovanje in (10) podpora prostovoljstvu.

 • so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih;

 • nevladne organizacije, ki izkažejo interes najmanj treh NVO za sodelovanje, povezovanje;

 • nevladne organizacije, ki so imele v letu 2011 najmanj 20.000,00 evrov prihodka (dokazilo: fotokopija izkaza poslovnega izida za leto 2011, Priloga D);

 • nekaznovanost.


Dodaten pogoj za prijavitelje za sklop 3 podro je 10 podpora prostovoljstvu

Dodaten pogoj za prijavitelje za SKLOP 3 –področje 10: podpora prostovoljstvu

 • Na dan oddaje vloge ima prijavitelj status prostovoljske organizacije.


Upravi eni pogoji za partnerje

Upravičeni pogoji za partnerje

 • so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi);

 • so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;

 • pravne osebe, ki v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja niso pravnomočno obsojene.

Projektno partnerstvo: skupaj največ sedem NVO


Vi ina zapro enih sredstev

Višina zaprošenih sredstev

SKLOP 1: min 80.000,00 € - max 300.000,00 €(skupaj za leta 2012, 2013 in 2014)

 • SKLOP 2: min 80.000,00 € - max 200.000,00 €(skupaj za leta 2012, 2013 in 2014)

 • SKLOP 3: min 80.000,00 € - max 150.000,00 €(skupaj za leta 2012, 2013 in 2014)

Strokovna komisija lahko zniža posamezne postavke v

finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene nerealno oz.

izloči stroške, ki so neupravičeni.


Obdobje upravi enosti stro kov

Obdobje upravičenosti stroškov

 • Stroški nastali in plačani v času izvedbe projekta tj. od začetka do zaključka projekta:

  • Začetek projekta ne pred objavo JR v Ur.l. RS (31.8.2012);

  • Zaključek najkasneje:30.06.2014 (SKLOP 1 in SKLOP 2), 31.05.2014 (SKLOP 3)


Rok in na in prijave na javni razpis

Rok in način prijave na javni razpis

 • Rok oddaje vloge:1. oktober 2012 do 15:00 ure (ne glede na način oddaje);

 • Naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana;

 • 3 izvodi vloge: 1 izvirnik, 2 kopiji, 1 CD/DVD (dispozicija projekta, finančni načrt)

 • Označba vlog: “Ne odpiraj! Vloga za Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga 2012 – 2013”


Upravi ene dejavnosti

Upravičene dejavnosti

 • Sofinancirani bodo celoviti projekti tj. tisti, ki predvidijo aktivnosti v okviru vseh navedenih dejavnosti

 • Napredek je potrebno izkazati pri vsakem izmed določenih kazalnikov;

 • Kazalniki opredeljeni v prilogi K (ne spreminjajte).


Dodatne informacije in vpra anja

Dodatne informacije in vprašanja

 • nvo.mpju@gov.si


Priprava vloge na jr

Priprava vloge na JR

 • Preverite, ali izpolnjujete vse navedene pogoje;

 • Upoštevajte zahteve JR in razpisne dokumentacije;

 • Bodite jasni, konkretni in natančni;

 • Obrazci vsebujejo dodatna navodila in pojasnila, ki jih je smiselno upoštevati.


 • Login