โครงการ
Download
1 / 33

โครงการ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาต่อยอดสิ่ง ประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาชีวศึกษาแบบครบวงจร - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

โครงการ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาต่อยอดสิ่ง ประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาชีวศึกษาแบบครบวงจร. สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.brdve.net วันที่ 11 เมษายน 2549. หลักการและเหตุผล. กระบวนการวิจัย : การพัฒนาประเทศ. การอาชีวศึกษา : การพัฒนาศักยภาพ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โครงการ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาต่อยอดสิ่ง ประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาชีวศึกษาแบบครบวงจร' - tirzah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

โครงการ จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม วิจัย และพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

www.brdve.net

วันที่ 11 เมษายน 2549


หลักการและเหตุผล

กระบวนการวิจัย:

การพัฒนาประเทศ


การอาชีวศึกษา:

การพัฒนาศักยภาพ

ของประเทศ


รวมทั้งสิ้น 612,950 คน

จำนวนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2548ให้นักศึกษาและครู

อาจารย์ผู้สอนคิดค้น

วิจัย และพัฒนาองค์

ความรู้ นวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์

การปฏิรูปการ

อาชีวศึกษา

เผยแพร่ผลงานสิ่ง

ประดิษฐ์ คิดค้น

อาชีวศึกษาในเชิง

พาณิชย์ โดยการจด

สิทธิบัตร


โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 • เริ่ม ปีการศึกษา 2532

 • ความร่วมมือกับ บริษัทล๊อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)

  บริษัทคาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด

  บริษัทฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท ซีคอน เมเนจเมนท์ จำกัด

  บริษัทล็อกซเลย์ บิสซิเนส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

  บริษัทโปรเฟสชั่นัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด


 • ปีการศึกษา 2541 ประดิษฐ์หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Robot Soccer)

 • ปีการศึกษา 2542 ประดิษฐ์รถคนพิการ (Wheel Chair)

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ (Cubic Bingo)

 • การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

  (TPA, Robot Contest Thailand Championship)


ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานที่ส่งเข้าประกวด


ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค


ผลการประกวดผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค ระดับชาติ

ครั้งที่ 17

 • ประเภทที่ 1

 • สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • บันไดต่างระดับ

 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต


 • ประเภทที่ ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค2

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (แก้ไขปัญหาความยากจน)

 • เครื่องล้างหอยแครง

 • วิทยาลัยเทคนิคระยอง


 • ประเภทที่ ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค3

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

 • เครื่องอุ่นน้ำมันหอม

 • ระเหย

 • วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท


 • ประเภทที่ ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค4

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

 • เครื่องกลั่นเอทานอล

 • ต่อเนื่อง (รุ่นประหยัดพลังงาน)

 • วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์


 • ประเภทที่ ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค5

 • สิ่งประดิษฐ์ประเภทวิจัยและพัฒนา

 • เครื่องปรับอากาศประหยัด

 • พลังงาน

 • วิทยาลัยการอาชีพไชยา


Honor awards
รางวัลเกียรติยศ (ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคHonor Awards)


Career park innovation hall
วัตถุประสงค์ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคศูนย์นวัตกรรมฯ(Career Park /Innovation Hall)


สถานที่ปัจจุบันผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค – สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


1. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคหน่วยงานผลิตกำลังคน นวัตกร อาชีวศึกษา


2. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคหน่วยงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์

อาชีวศึกษาเชิงพาณิชย์ สู่การผลิตภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ


3. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางอาชีพ เทคโนโลยีและภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ


4. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคหน่วยงานให้บริการประชาชนและผู้สนใจในการส่งเสริมและประกอบการทางอาชีพรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน


5. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคหน่วยงานสารสนเทศและนิทรรศการแสดงผลงานสุดยอดสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา


6. ผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาคต้นแบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนา อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ


ขอบคุณผลงานที่จดสิทธิบัตรแยกตามรายภาค


ad