Specifi ni oblici finansiranja
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Specifi čni oblici finansiranja PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Specifi čni oblici finansiranja. Datum: 28.04.2014. Predmet: Finansijsko poslovanje Profesor: Zorica Anđelić Autori: Jelena Gajić, Jelena Aranđelović, Nikola Đurđević. Specifični oblici finansiranja. Lizing Faktoring Forfeting.

Download Presentation

Specifi čni oblici finansiranja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Specifi ni oblici finansiranja

Specifični oblici finansiranja

Datum: 28.04.2014.

Predmet: Finansijsko poslovanje

Profesor: Zorica Anđelić

Autori: Jelena Gajić,

Jelena Aranđelović,

Nikola Đurđević


Specifi ni oblici finansiranja1

Specifični oblici finansiranja

 • Lizing

 • Faktoring

 • Forfeting


Specifi ni oblici finansiranja

Lizing kao specifičan oblik finansiranja

primenjuje se u unutrašnjem robnom

prometu i spoljnotrgovinskom poslovanju

preduzeća. Pogodan je za ona preduzeća

i banke koji nemaju dovoljno finansijskih

sredstava a teže da razviju svoju delatnost

na savremenim osnovama.

Engl. leasing – iznajmljivanje!


Specifi ni oblici finansiranja

Suština lizing poslova jeste u davanju u

zakup određenih sredstava (oprema, avioni,

nepokretna dobra, brodovi, mašine, vozila..).

U stvari, radi se o iznajmljivanju pokretnih i

nepokretnih investicionih dobara!


Specifi ni oblici finansiranja

Lizing predstavlja poslovni aranžman

između davaoca lizinga- zakupodavca

i primaoca lizinga- zakupca, pri čemu

davalac lizinga ustupa na korišćenje

sredstva a zadržava vlasništvo nad

njima, uz naplatu zakupnine.


Lizing se mo e podeliti na

Lizing se može podeliti na:

*Direktan i indirektan lizing,

*Lizing bez otkupa i lizing sa otkupom

ostatka vrednosti opreme,

*Lizing između preduzeća u zemlji i između

preduzeća u zemlji i inostranih subjekata,

*Lizing sa rokom dužim od jedne godine i

lizing koji ima rok važenja do jedne godine.


D i rektan lizing aran man

Direktan lizing aranžman

Nastaje uspostavljanjem neposrednog

poslovnog odnosa proizvođača i zakupca.

Proizvođač-davalac opreme!

Zakupac-korisnik opreme!


Indirektan lizing aran man

Indirektan lizing aranžman

Između proizvođača opreme i korisnika

lizing opreme javlja se posrednik, odnosno

posrednička lizing organizacija.

Ova vrsta lizinga je više zastupljena i naziva

se pravi lizing aranžman.

Primer


Specifi ni oblici finansiranja

Preduzeće-zakupac

koristi opremu i

vraća je ili kupuje

posle isteka roka

Preduzeće-posrednik

zakupodavac kupuje

opremu od

proizvođača i daje

u zakup.

Cena opreme

Proizvođač

opreme

Indirektan lizing aranžman


Lizing sa i bez otkupa ostatka opreme

Lizing sa i bez otkupa ostatka opreme

Ugovorni odnos između zakupodavca

opreme i korisnika lizinga opreme, u kome

se naznačava da se po isteku lizing roka

ne vrši otkup vrednosti opreme.

U drugom slučaju, kod lizinga s otkupom

opreme u ugovoru se precizira vrednost

ostatka opreme i definišu uslovi otkupa.


Specifi ni oblici finansiranja

Lizing aranžmani između domaćih privrednih subjekata su novijeg datuma

i koriste se u slučajevima davanja u zakup poljoprivredne i građevinske mehanizacije

na lizing korišćenje.

Međunarodni lizing aranžmani obično

se odnose na investiciona dobra

velike vrednosti kao što su brodovi,

avioni, kompjuterska oprema i sl.

Putem ovih aranžmana u našu zemlju

dolazi savremena tehnologija uz

minimalno angažovanje kapitala

domaćih preduzeća.


Prednosti lizinga

Prednosti lizinga

Prednosti lizinga za davaoce opreme-

proizvođače svakako su u većim

mogućnostima realizacije robe u uslovima

velike konkurencije i samim tim povećanju

obima proizvodnje i boljem korišćenju

kapaciteta.


Specifi ni oblici finansiranja

Sa stanovišta roka važenja, razlikuje se

lizing aranžmani do jedne godine i oni

dugoročni sa rokom važenja preko godinu

dana.

Dužina roka lizinga precizira se ugovorom o

lizing aranžmanu!


Specifi ni oblici finansiranja

Kupci lizing opreme zainteresovani su da

koriste najmoderniju tehnologiju i tehniku,

ali ih ograničavaju finansijski razlozi.

Korišćenjem lizing aranžmana oni dolaze do

manjih ulaganja finansijskih sredstava.


Specifi ni oblici finansiranja

Kod faktoringa preduzeće prodaje drugom

poslovnom subjektu, najčešće banci svoje

potraživanje za određeni novčani iznos.

To je posloni aranžman između komitenta

koji prodaje svoje potraživanje i banke-

faktora, koja kupuje potraživanje.


Razlika

Lizing

Stče se samo pravo

korišćenja određenih

sredstava.

Faktoring

Preduzeće prodaje

drugom poslovnom

subjektu- banci svoje

potraživanje za

određenu novčanu

sumu.

Razlika


Specifi ni oblici finansiranja

Predmet kupoprodaje je potraživanje

koje se na taj način pretvara u sigurniji izvor

sredstava u gotovinu. Po pravilu banka- faktor

ne vrši isplatu gotovine pre naplate konkretnih

potraživanja ali u tom periodu odobrava kredit

prodavcu potraživanja, pri čemu su

potraživanja u stvari obezbeđenje kredita.


Specifi ni oblici finansiranja

Fakotring aranžmani su obično kratkoročni

sa rokom do naplate potraživanja, što

obično iznosi najviše šest meseci.


Faktoring poslovni odnos

Faktoring poslovni odnos

Potraživanja u iznosu

10.000 dinara

Preduzeće-

komitent

Faktor (banka ili

drugo preduzeće)

Gotovina (kredit)

u iznosu 9.000 dinara


Usluge faktoring firmi naro ito koriste mala i srednja preduze a

Usluge faktoring firmi naročitokoriste mala i srednja preduzeća.

Ugovorom o faktoringu može se ugovoriti

da faktoring firma:


Specifi ni oblici finansiranja

 • Prihvata cesiju potraživanja svog komitenta na faktoring firmu, pri čemu faktoring firma isplaćuje potraživanja komitentu uz diskont,

 • Prihvata naplatu potraživanja komitenta u svoje ime za njegov račun uz odobrenje kredita komitentu,

 • Prihvata ispitivanje kreditnog boniteta kupaca komitenata,

 • Prihvata marketing istraživanja za račun komitenta,

 • Prihvata vođenje knjigovodstva komitenta.


Vrste faktoringa

Vrste faktoringa:

 • Otvoreni faktoring

 • Zatvoreni ili skriveni faktoring

 • Pravi faktoring i kvazi-faktoring


Otvoreni faktoring

Otvoreni faktoring

Postoje dve vrste otvorenog faktoringa.

Prva vrsta se sastoji u tome da komitent

faktoring firme cedira na nju svoja

potraživanja, o čemu obaveštava kupca da

je cesija završena. Time faktoring firma

postaje poverilac kupca njenog komitenta

preuzimajući na sebe sve rizike naplate

potraživanja.


Specifi ni oblici finansiranja

Druga vrsta otvorenog faktoringa sastoji se

u tome da komitent cedira svoja potraživanja

na faktoring firmu samo radi naplate, što

znači da ona vrši naplatu u svoje ime a za

račun komitenta i naravno naplaćujući za to

od komitenta proviziju za svoju uslugu.


Zatvoreni ili skriveni faktoring

Zatvoreni ili skriveni faktoring

Njegova suština je u sledećem:

Izvoznik prodaje robu faktoring firmi za

gotovo, koju faktoring firma isplaćuje iz

sredstva banke namenjenih za kreditiranje

izvoza, preko istog izvoznika roba se

preprodaje kupcu na kredit, pri čemu

izvoznik prodaje u ime a za račun faktoring

firme. Faktoring firma naplaćuje izvezenu robu od

ino kupca i vraća kredit banci i ostvaruje

razliku u ceni.


Pravi faktoring i kvazi faktoring

Pravi faktoring i kvazi faktoring

Kod pravog faktoringa se vrše sve funkcije

otvorenog faktoringa (obe varijante),

zatvorenog faktoringa i vršenja usluga, a

kod kvazi faktoringa vrši se samo jedna ili

dve od ovih funkcija.


Specifi ni oblici finansiranja

Forfeting


Specifi ni oblici finansiranja

Poslovni aranžman između preduzeća-

komitenta koji prodaje potraživanje i

forfetera (banke) koji kupuje potraživanje.

Ova vrsta aranžmana atraktivna je za

izvoznike i poslovne subjekte koji obavljaju

delatnost u inostranstvu.


Faktoring forfeting razlika

Faktoring

Prodaju se potraživanja u roku od 6 meseci,

Predmet faktoringa su onoliko potraživanja koliko faktor prihvati za otkup,

Faktor obično preuzima potraživanje sa domaćeg tržišta,

Faktroing je jeftiniji izvor sredstava.

Forfeting

Prodaju se potraživanja sa dužim rokom dospeća (od 6 meseci do 6 godina),

Predmet forfetinga može da bude samo jedno potraživanje,

Forfeter preuzima poslove iz spoljnotrgovinske razmene,

Skuplji izvor sredstava jer uključuje veće troškove, veću proviziju i veće rezerve za rizik, a sve to zbog dužeg preioda dospelosti potraživanja.

Faktoring – Forfeting(razlika)


Specifi ni oblici finansiranja

Forfeting se javlja kod krupnih pojedinačnih

poslova o isporuci opreme, izgradnje

objekata po sistemu “ključ u ruke”.

Sa stanovišta prodavca – proizvođača radi

se o prodaji njegovih proizvoda, odnosno

usluga na bazi robnog kredita. Ako prodavac

nema sopstvenih sredstava da finansira

kredit on zaključuje ugovor sa bankom o forfetingu.


Su tina tog ugovora je u slede em

Suština tog ugovora je u sledećem:

 • Prodavac cedira na banku svoja potraživanja od kupca uz prenos i instrumenata za naplatu tog potraživanja o rokovima dospeća koje je ugovorio sa kupcem.

 • Banka prihvata cesiju potraživanja i isplaćuje nominalnu vrednost prenetih potraživanja prodavcu uz odbitak eskontne kamate, provizije i svojih troškova vezanih za taj posao, pri čemu se banka obavezuje da će ona snositi rizik naplate potraživanja.


Specifi ni oblici finansiranja

Na ovaj način prodavac dolazi do gotovine,

on je prodao svoj komercijalni kredit banci,

sada banka kreditira kupca i naplaćuje

potraživanja o rokovima dospeća uz pomoć

prenesenih instrumenata plaćanja i time u

stvari vraća datu gotovinu prodavcu. A

budući da su cedirana potraživanja veća od

date gotovine za iznos eskontne kamate,

provizija i troškova, banka ostvaruje prihod u

visini razlike između cediranih potraživanja i date

gotovine.


Specifi ni oblici finansiranja

Da li će banka prihvatiti ugovor o forfetingu

zavisi od kreditne sposobnosti kupca, koju

banka ispituje i budući da se radi o

dugoročnom poslu za banku je takav posao

dosta rizičan.


Pojmovi koje treba zapamtiti

Lizing poslovi

Faktoring

Forfeting

Vrsta lizing aranžmana

Faktor

Forfeter

Pojmovi koje treba zapamtiti

!


Izvori

Izvori:

 • Poslovne finansije za III razred ekonomske škole (Žarko Ristić, Slobodan Komazec, Dragana Bogdanović)

 • Poslovne finansije (Jovan Rodić i Milovan Filipović)


Specifi ni oblici finansiranja

Provera znanja


Prvi z adatak

Prvi zadatak

I Radi izmirenja dospele obaveze u iznosu od 3.155.000 dinara, preduzeću nisu dovoljna raspoloživa sredstva na računu od 1.055.000 dinara. U cilju pribavljanja neophodnih novčanih sredstava potrebno je prodati nenaplaćeno potraživanje u iznosu od 2.750.000 dinara. Potraživanje se može prodati pod sledećim uslovima:

 • Faktoring provizija za preuzimanje rizika je 3%

 • Faktoring kamata na avans je 7%

 • Troškovi obrade posla su 10.000

 • Faktor plaća avans 70%

  1. Izračunaj iznos retencije u ovoj situaciji. Prikaži postupak rada.

  2. Obrazloži da li će preduzeće moći prodajom potraživanja da obezbedi sredstva za izvršenje dospele obaveze.


Specifi ni oblici finansiranja

1) 2.750.000 x 30 =825.000 dinara

100

2) 2.750.000 x 70 = 1.925.000 dinara

100

 • 1.925.000 x 7= 134.750 dinara ( kamata na avans)

  100

 • 2.750.000 x 3= 82.500 dinara (Troškovi rizika)

  100

 • 134.750 + 82.500 + 10.000 = 227. 250 dinara ( Ukupni troškovi )

 • 1.925.000 – 227.250= 1.697. 750. dinara ( Dobit preduzeća)

 • 1.050.000 + 1.697.750= 2.747.750 dinara

 • OBRAZLOŽENJE: Korišćenjem raspoloživih sredstava na računu (1.050.000) i prodajom potraživanja ( 1.697.750.000) ne obezbedjujemo dovoljno sredstava


Drugi zadatak

Drugi zadatak

II Sa leve strane navedeni su faktoring i forfetin, a sa desne strane njihove karakteristike.

Svrstaj karakteristike faktoringa i forfetinga, upisivanjem odgovarajućeg broja ispred navedenih karakteristika

1) Faktoring

2)Forfeting

___ Prodaja dugoročnih potraživanja do 6 godina drugom poslovnom subjektu

___ Predmet može biti onoliko potraživanja koliko faktor prihvata

___ Skuplji izvor sredstava

___ Predmet može biti samo jedno potraživanje

___ Jeftiniji izvor sredstava

___ Prodaja potraživanja, do 6 meseci, drugom poslovnom subjektu


Specifi ni oblici finansiranja

 • 2 Prodaja dugoročnih potraživanja do 6 godinadrugom poslovnom subjektu

 • 1 Predmet može biti onoliko potraživanja koliko faktor prihvata

 • 2 Skuplji izvor sredstava

 • 2 Predmet može biti samo jedno potraživanje

 • 1 Jeftiniji izvor sredstava

 • 1 Prodaja potraživanja, do 6 meseci, drugom poslovnom subjektu


Specifi ni oblici finansiranja

Hvala na pažnji!


 • Login