administrative english
Download
Skip this Video
Download Presentation
ADMINISTRATIVE ENGLISH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

ADMINISTRATIVE ENGLISH - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

ADMINISTRATIVE ENGLISH. COURSE OUTLINE. Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas. Separation of powers: the legislative power, the executive power, the judicial power.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ADMINISTRATIVE ENGLISH' - tirza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
course outline
COURSE OUTLINE
 • Basic terminology and issues in the administrative, economic, political and legal areas.
 • Separation of powers: the legislative power, the executive power, the judicial power.
slide3

The concept of public administration. The system of public administration in Poland. Bodies and offices of public administration. Governmental administration. Local government and self-government.

slide4

The study and classification of law. Public and private law. Branches of law. Constitutional law. International law. Sources of law.

 • Public finance. Budget. Taxes classification, tax return.
slide5

International organizations.

 • Organization and functioning of an office. Preparing typical documents: messages and notes, emails, letters, memos, short reports.
course requirements and grading
COURSE REQUIREMENTS AND GRADING

The grade is going to be based on a final written test or/and papers/tasks.

1 being a country
1. BEING A COUNTRY

an area of land with its own people,

government, etc. – obszar ziemi z

własnym narodem, rządem, itd.

Which country do you come from?

slide9

a country with its own government:

state - państwo, (more formal) nation

member states of the European Union

– państwa członkowskie Unii

Europejskiej

the nations of Western Europe

slide10

national – krajowy, narodowy

a national newspaper

nationwide – ogólnokrajowy,

o krajowym zasięgu

a nationwidecampaign

slide11

a country that is headed by – kraj,

na którego czele stoi

a president: republic

a king or queen: monarchy, kingdom

slide12

a country that is a union of states:

federation

federal

a federal law - prawo federalne

2 the people of a country
2. THE PEOPLE OF A COUNTRY

a person who lives in a country:

inhabitant

the inhabitants of India

slide14

a person whoislegally a member of

a country:

citizen

a citizen of the United Kingdom

citizenship

Australiancitizenship

slide15

being a citizen of a particular

country: nationality

What nationality are you?

She has Greek nationality.

slide16

allthecitizens of a country:

thepeople, nation

thepeople of France

ThePresidentmade a speech to the

nation.

Prezydent wygłosił mowę do narodu.

slide17

the number of people who live in a

particular place: population

The population of Poland is ???

3 parts of a country
3. PARTS OF A COUNTRY
 • region, regional
 • district – dystrykt, dzielnica
 • province, provincial
 • an areainBritain, Ireland and the USA thathasitsownlocalgovernment: county - hrabstwo
slide19

the town or city where

the government of a country is:

capital - stolica

??? is the capital of the USA.

4 relations between countries
4. RELATIONS BETWEEN COUNTRIES

foreign – zagraniczny, obcy

a foreign language

foreigner – obcokrajowiec,

cudzoziemiec

abroad – za granicą, za granicę

Our son livesabroad.

slide21

sth that happens inside a country –

coś, co ma miejsce w kraju:

internal – wewnętrzny

internal affairs – sprawy

wewnętrzne

slide22

domestic – wewnętrzny, krajowy,

domowy

domestic flights – krajowe loty

slide23

internal ↔ external

The current economic problems are

caused by external factors.

Obecne problemy gospodarcze

spowodowane są czynnikami

zewnętrznymi.

slide24

involving two or more countries –

dotyczący co najmniej dwóch

krajów: international

an international trade agreement –

międzynarodowa umowa handlowa

slide25

an agreementbetweentwo

countries to supporteachother –

umowa między dwoma krajami

mająca na celu wzajemne

wsparcie: alliance- sojusz

a militaryalliance

ally - sojusznik

slide26

if a country is not controlled by

another country, itisindependent –

niepodległy, niezależny

Sloveniabecame independent from

Yugoslaviain 1991.

Słowenia stała się niezależna od

Jugosławii w 1991 roku.

independence

The Day of Independencein Poland is on ???

slide31

theoperation of trade and

business withoutgovernment

control – funkcjonowanie handlu i

biznesu bez kontroli rządu:

freeenterprise– wolna konkurencja

rynkowa

privateenterprise– sektor

prywatny

slide32

an economy where the government

does not fix prices – gospodarka, w

której rząd nie ustala cen:

free-market economy – gospodarka

wolnorynkowa

2 money
2. MONEY

the kind of money that a country

uses – rodzaj pieniądza

wykorzystywany przez kraj:

currency – waluta

a strong currency

slide34

connected with money – związany z

pieniędzmi: monetary

the Government’s monetary policy -

polityka monetarna rządu

slide35

the management of money: finance

reduction of thevalue of money –

obniżenie wartości pieniądza: devaluation

The British poundhasbeendevaluated by

3% againstthe Swiss franc.

Funt brytyjski zdewaluował się o 3% w

stosunku do franka szwajcarskiego.

slide36

tax – podatek

to increase taxes – podnosić

podatki

taxation – opodatkowanie

budget

slide37

the government department that

controls spending and taxation –

organ rządu kontrolujący wydatki

system podatkowy: the Treasury –

Skarb Państwa

3 trade and industry
3. TRADE AND INDUSTRY

demand – popyt ↔ supply – podaż

trade, commerce – handel

commercial - ???

industry – przemysł

industrial - ???

4 economic conditions
4. ECONOMIC CONDITIONS

GNP (gross national product) – PNB

(produkt narodowy brutto)

GDP (gross domestic product) - ???

slide40

a period in which an economy

develops quickly – okres, w którym

gospodarka szybko się rozwija:

boom

slide41

to be financiallysuccessful – odnosić

sukces finansowy: prosper

prosperity - koniunktura

prosperous – dobrze prosperujący

a prosperous company

slide42

a sudden fall in trade or the value

of sth – nagły spadek w handlu lub

wartości: slump – załamanie, kryzys

a slump in house prices – spadek

cen mieszkań

slide43

a period when a country’s economy

is not successful: recession

The economy is moving out of

recession.

Gospodarka wychodzi z recesji.

slide44

a very serious recession:

depression

We’re facing another depression.

Stoimy przed kolejnym głębokim

kryzysem.

slide45

a failure in a business world –

upadek, klęska w świecie biznesu:

crash - krach

the Wall Street crash of 1929

slide46

the general increase in prices –

ogólny wzrost cen: inflation

Inflation is now 2% per year.

Inflacja wynosi obecnie 2% rocznie.

homework
HOMEWORK

1. Revisenames of countries and nationalities (especiallyEuropean Union).

2. Whatarethemainpoliticalideas?

3. FindthePolisheuivalents of thefollowingproverbs:

 • In the country of theblind, the one

eyedmanis a king.

 • Money can’t buy happiness.
 • Nothingiscertain but death and taxes.
ad