Ops 2016
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

OPS 2016 PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OPS 2016. Arvopohja. Mitä arvot ovat?. Suomen mielenterveysseura:

Download Presentation

OPS 2016

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ops 2016

OPS 2016

Arvopohja

Marko Jokinen 2014


Mit arvot ovat

Mitä arvot ovat?

Suomen mielenterveysseura:

 • Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Tietoisuutta omista arvoista tarvitaan, koska ne suuntaavat kohti omannäköistä elämää. Niiden tunnistaminen ja kuunteleminen auttaa voimaan hyvin. Siksi niiden viesti on tärkeä, eikä sitä kannata jättää huomioimatta.

Marko Jokinen 2014


Ahlmanin ja niiniluodon jaottelu

Ahlmanin ja Niiniluodon jaottelu

 • Filosofi Erik Ahlman jaottelee kirjassaan Kulttuurin perustekijöitä arvot yhdeksään eri luokkaan ja filosofi Ilkka Niiniluoto lisää Ahlmanin jaotteluun kaksi luokkaa.

 • hedonistiset arvot

  (onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus)

 • vitaaliset arvot

  (elämä, terveys, tahto, kuntoisuus)

 • esteettiset arvot

  (kauneus, ylevyys, suloisuus, taide)

 • tiedolliset arvot

  (totuus, tieto, oppi,koulutus, viisaus, tiede)

 • uskonnolliset arvot

  (usko, toivo, pyhyys, laupeus)

 • sosiaaliset arvot

  (altruismi, ystävyys, rakkaus, uskollisuus, vapaus, veljeys, kunnia, isänmaallisuus, turvallisuus)

 • mahtiarvot

  (voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto)

 • oikeusarvot

  (oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, laillisuus)

 • eettiset arvot

  (hyvyys, moraalinen oikeus)

 • ekologiset arvot

  (luonnon kauneus ja terveys, eläinten oikeudet)

 • egologiset arvot

  (omanarvontunto, itsekkyys, oma etu)

Marko Jokinen 2014


Salon arvot

Salon arvot?

 • Asiakaslähtöisyys

 • Rohkeus

 • Oikeudenmukaisuus

 • Vastuullisuus

Marko Jokinen 2014


Paikallisen opetussuunnitelmaty n merkitys

Paikallisen opetussuunnitelmatyön merkitys

 • Opetussuunnitelmaprosessissa on mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti:

 • Missä ollaan nyt?

 • Mistä halutaan pois?

 • Mitä kohti halutaan mennä?

 • Mitä pitäisi tehdä?

  Irmeli Halinen, OPH

Marko Jokinen 2014


Koulua ymp r iv maailma muuttuu

Koulua ympäröivä maailma muuttuu

 • Teknologia

 • Tiedon määrä ja luonne

 • Ilmastonmuutos, luonto

 • Talous

 • Työn luonne

 • Väestö

 • Yhteisöjen

 • Monimuotoisuus

  IRMELI HALINEN, OPH

Marko Jokinen 2014


Ops 2016

Muutos pakottaa miettimään ja toisaalta antaa mahdollisuuden

miettiä työn lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista

Marko Jokinen 2014


Arvoperusta vahvistuu

Arvoperusta vahvistuu

4 peruspilaria:

•Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään oppimiseen

•Ihmisyys, sivistys ja demokratia

•Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

•Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Marko Jokinen 2014


Ops 2004

OPS 2004

Marko Jokinen 2014


Opetuksen j rjest j

Opetuksen järjestäjä….

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa:

 • Mitkä ovat perusopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat tai painotukset

 • Miten arvoperusta ja oppimiskäsitys toteutuvat opetuksen järjestämisessä ja koulujen työssä (kuvaus voidaan tehdä kokonaisuutena tai kunkin luvun kohdalla erikseen)

Marko Jokinen 2014


Halikon kuusjoen ajatuksia

Halikon-Kuusjoen ajatuksia

 • Neljä peruspilaria ovat yes…

 • Kattavat lähes kaiken…

 • Arvoperustan vahvistamisajatus tuo meille viestin ohjata opetusta ja kasvatusta tietoisemmin arvojen kautta!

Marko Jokinen 2014


Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyv n oppimiseen

Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään oppimiseen:

 • Koulun tehtävänä on tukea lapsen arvomaailman, identiteetin, ihmiskäsityksen ja maailmankuvan kehittymistä yhdessä kodin kanssa.

Marko Jokinen 2014


Ihmisyys sivistys ja demokratia

Ihmisyys, sivistys ja demokratia:

 • Koulun tehtävänä on edistää tasa-arvoa, vahvistaa oppilaan tunnetaitoja, kannustaa terveellisiin elämäntapoihin ja tukea ihmisyyteen kasvamista.

Marko Jokinen 2014


Kulttuurinen moninaisuus rikkautena

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena:

 • Vaalimme suomalaista kulttuuriperintöä, kunnioitamme eri kulttuureja ja edistämme kansainvälistä ajattelua.

Marko Jokinen 2014


Kest v n el m ntavan v ltt m tt myys

Kestävän elämäntavan välttämättömyys

 • Perusopetuksen tehtävänä on kasvattaa lapsia ja nuoria tekemään vastuullisia valintoja ja päätöksiä muita ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

Marko Jokinen 2014


Mutta mit on

Mutta mitä on?

 • Kauneudentaju? ”Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen.”

 • Missä on leikki arvona…onhan kyse lapsen maailmasta…

 • Ekososiaalisuus…ekososiaalinen sivistys

Marko Jokinen 2014


Ekososiaalisen sivistyksen oletukset

Ekososiaalisen sivistyksen oletukset

Arto O. Salosen mukaan:

(a) Kaikki ihmiset haluavat elää hyvän elämän.

(b) Olemme maailmankansalaisia ja kuluttajia.

(c) Käytössämme on yksi rajallinen maapallo.

(d) Oikeudenmukaisuuskäsityksemme mukaan tulevilla sukupolvilla tulee olla samat tai paremmat hyvän elämän edellytykset kuin meillä.

(e) Kestämättömällä kehityksellä on kaksi juurta - väestönkasvu - massakulutuskulttuurin valtavirtaistuminen

Marko Jokinen 2014


Tavoitteena on

Tavoitteena on…

Oppiaineita yhdistävänä tavoitteena ekososiaalisuus on:

(a) Tunnistat suomalaisessa yhteiskunnassa vallalla olevaa olemassa olemisen ihannetta

(b) Arvioit kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden hierarkian merkitystä pitkän aikavälin kestävyyttä tavoiteltaessa

(c) Muodostat kriittisen näkemyksen ekososiaalisesta hyvinvointiajattelusta ja sivistyskäsityksestä.

Marko Jokinen 2014


Ops 2016

Ekososiaalinen sivistys on inhimillistä kasvua ja oppimista vapauden ja vastuun tasapainosta rajallisella maapallolla.

Marko Jokinen 2014


Ops 2016

Tärkeintä elämässä on..Myers, D. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist 55(1), 56–67.

Marko Jokinen 2014


Luonnonvarojen hupeneminen haastaa nykymuotoisen talouden

Luonnonvarojen hupeneminen haastaa nykymuotoisen talouden

 • Raaka-aine Ennustettu loppuminen Käyttötarkoitus

 • Hopea 2020-2030 elektroniikka, lääketeollisuus, korut

 • Sinkki 2025-2035 korroosion esto, energian varastointi (akut)

 • Lyijy 2030 autoteollisuus, kemianteollisuus

 • Tantaali 2030 elektroniikka (kännykät, autot), lääketeollisuus, kemianteollisuus

 • Kupari 2040-2070 energian siirto, putkitukset, elektroniikka

 • Uraani 2035-2045 energiantuotanto

Marko Jokinen 2014


Kiitos

Kiitos!

 • http://www.youtube.com/watch?v=gUqgBrgSBYc

Marko Jokinen 2014


 • Login