Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs - PowerPoint PPT Presentation

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
Download
1 / 14

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos. IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku rajonos.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas valsts radio un telev zijas centrs

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektsNākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs


N kam s paaudzes elektronisko sakaru t klu att st ba lauku rajonos

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku rajonos

 • Platjoslas optiskā tīkla infrastruktūra „baltajās” teritorijās

 • Interneta piekļuve ar uzlabotiem datu pārraides parametriem

 • Vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā Latvijas Republikas teritorijā. “Digitālās plaisas” samazināšana.

 • 2018.g

 • 363 piekļuves punkti “baltajās” teritorijās

 • 7000km optisko kabeļu

 • Kārta 2015.g.

 • 165 piekļuves punkti

 • 1900km optisko kabeļu

 • 18,5 MLs investīcijas


Projekta b t ba un m r i

Projekta būtība un mērķi

 • Projekta ieviesējs un tīkla īpašnieks – VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» (LVRTC)

 • Tīkla ekspluatāciju un pārvaldību 20 gadus nodrošinās LVRTC

 • LVRTC sniegs vairumtirdzniecības pakalpojumus un nodrošinās piekļuvi elektronisko sakaru komersantiem (turpmāk – ESK), pamatojoties uz vienādiem nosacījumiem un bezpeļnas principa

 • LVRTC nesniegs mazumtirdzniecības sakaru pakalpojumus galalietotājiem

 • Elektronisko skaru pakalpojumus nodrošinās ESK, noslēdzot līgumu ar LVRTC par platjoslas infrastruktūras pakalpojumu izmantošanu


Latvijas valsts radio un telev zijas centrs

Optiskā tīkla struktūra

Maģistrālie piekļuves punkti

Sadales punkts

Piekļuves punkti

Esošie maģistrālie telekomunikāciju tīkli

Elektronisko sakaru komersanti (operatori)

Elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāji

Platjoslas projekts


Lvrtc ieguld jums projekt

LVRTC ieguldījums projektā


Pa vald bu ieguvumi projekt

Pašvaldību ieguvumi projektā

 • Tehnoloģiskie ieguvumi

  • uzlabota platjoslas interneta piekļuves, TV, u.c. pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

  • uzlabota konkurence un samazinātas barjeras elektronisko sakaru tirgū

  • iespēja vietējiem ESK sekmīgāk konkurēt ar nacionāla mēroga operatoriem

 • Sociālekonomiskie ieguvumi

  • uzlabosies biznesa un izglītības vide teritorijās ārpus pilsētām, tiks minimizēta “digitālā plaisa” starp Latvijas teritorijām

  • tiks veicināta nodarbinātība un uzņēmējdarbība reģionos

  • pieaugot konkurencei, prognozējams gala pakalpojumu cenu samazinājums reģionos

  • projekta rezultātā izbūvētā infrastruktūra var tikt izmantota pārvaldes funkciju uzlabošanai

 • Kaimiņvalstu pieredze, attīstot platjoslas interneta pakalpojumu izplatību

  • tiek veicināta jauna multimediju satura un e-pakalpojumu izmantojamība

  • paaugstinās darba ņēmēju un uzņēmumu konkurētspēja un biznesa attīstība ārpus pilsētām

  • veicina visu nacionālās ekonomikas sektoru izaugsmi un inovāciju ieviešanu

  • veicina reģionu iedzīvotāju integrāciju valsts un Eiropas Kopienas sabiedrībā


Pa vald bu sadarb ba ar elektronisko sakaru komersantiem esk

Pašvaldību sadarbība ar Elektronisko Sakaru komersantiem (ESK)

 • Organizatoriskie un tiesiskie aspekti

  • Par pašvaldības NĪ izmantošanu un iekārtu uzstādīšanu ESK slēdz līgumu ar pašvaldību likumdošanā noteiktajā kārtībā

  • Par elektroenerģijas pieslēgumu ESK slēdz līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju (un/vai pašvaldību)

  • Par pieslēgšanos PP ESK slēdz līgumu ar LVRTC (līdz 5 ESK vienā PP)

 • Sadarbības aspekti (Komersantu viedoklis aptaujas rezultātā)

  • Vieta/telpa operatoru aparatūras izvietošanai;

  • Stabils, no pašvaldības neatkarīgs, elektrobarošanas pieslēgums / elektroapgāde;

  • Atļaujas būvēt / ieguldīt kabeļus, un pašvaldības gatavība uzņemties apgrūtinājumus (ilgtermiņā)

  • Gatavība uzņemt vairākus operatorus / kabeļu blakus ieguldīšanas atļauja, lai vairāki operatori varētu pieslēgties pie PP vienā vietā (pa vienu trasi)

  • Vienlīdzīga attieksme izvirzītajiem tehniskajiem noteikumiem un NĪ izmantošanas nosacījumiem

  • Nediskriminējoša NĪ izmantošanas cenu politika un prognozējamas NĪ izmantošanas cenas vismaz viena plānošanas reģiona ietvaros


Pa vald bu sadarb ba ar lvrtc

Pašvaldību sadarbība ar LVRTC

 • Organizatoriskie un tīkla izbūves aspekti:

  • Pašvaldības īpašums PP izvietošanai ar ilgtermiņa perspektīvu (aparatūras skapis un optiskā kabeļa pievadi);

  • Pašvaldības ceļu zemes nodalījuma joslu izmantošana optisko kabeļu ieguldīšanai;

  • Piekļuves iespēja iekārtu apkalpošanai 24h diennaktī;

  • Alternatīvas PP uzstādīšanas vietas nodrošināšana, ja esošajā PP vietā pašvaldības iemeslu dēļ tā pastāvēšana turpmāk nav iespējama;

  • Elektroenerģijas pieslēgums (ja ir nepieciešams LVRTC un ir iespējams no pašvaldības puses) - patēriņu apmaksā LVRTC

 • Iekštelpu PP tehniskās prasības

 • Ārtelpu PP tehniskās prasības

 • Pieslēgšanās neierobežošana (līdz 5) PP elektronisko sakaru komersantiem – infrastruktūras lietotājiem


Iek telpu pp tehnisk s pras bas

Iekštelpu PP tehniskās prasības

 • Piekļuve PP uzstādīšanas vietai telpā un kabeļiem 24h režīmā atbilstoši saskaņotajai kārtībai

 • Nosacījumi aparatūras darbībai iekštelpās

  • Apkārtējās vides temperatūra robežās 5... 40 °C

  • Gaisa mitrums robežās 10... 85%, nekondensējošs

  • Iespēju robežās aizsardzība pret putekļiem no telpas ārpuses

 • Ierādīt elektroenerģijas pievadu telpām no ēkas centrālās sadalnes

 • Telpas atbilstība ugunsdrošības prasībām

 • Iespēja tiem ESK (līdz 5), kas noslēguši līgumu ar LVRTC par tīkla infrastruktūras pieslēgšanu PP un ar pašvaldību - par kabeļa izbūvi un to NĪ izmantošanu, izbūvēt savu optiskās šķiedras kabeļa infrastruktūru un pieslēgties PP


Rtelpu pp tehnisk s pras bas

Ārtelpu PP tehniskās prasības

 • Piekļuve PP uzstādīšanas vietai un kabeļiem 24h režīmā atbilstoši saskaņotajai kārtībai

 • Iespēja tiem ESK (līdz 5), kas noslēguši līgumu ar LVRTC par tīkla infrastruktūras pieslēgšanu PP un ar pašvaldību - par kabeļa izbūvi un to NĪ izmantošanu, izbūvēt savu optiskās šķiedras kabeļa infrastruktūru un pieslēgties PP,

 • Nepieciešamības gadījumā un ja ārējais PP ir izvietots pašvaldības ēkas tuvumā – pašvaldības iespēju robežās atļaut un ierādīt elektroenerģijas pievadu PP uzstādīšanas vietai no ēkas centrālās sadalnes vai citas tuvākās pieslēguma vietas

  Paredzēts ESK līgumos ar LVRTC iekļaut nosacījumu par blakus rakšanas tiesībām. Pretējā gadījumā otrais un nākamie komersanti nevarēs pievilkt savu kabeli pieslēguma vietai.

  Elektronisko sakaru komersants, neprasot atlīdzību piekrīt tam, ka šī komersanta elektroniskā sakaru tīkla aizsargjoslā var izbūvēt elektronisko sakaru tīklus citi elektronisko sakaru komersanti, kuri tos izbūvē nolūkā izveidot pieslēgumu sadales punktiem, piekļuves punktiem un kabeļu akām «baltajās teritorijās»


L gumu strukt ra starp lvrtc un pa vald b m projekt

Līgumu struktūra starp LVRTC un pašvaldībām Projektā


Piek uves punktu izmanto anas tiesiskie aspekti

Piekļuves punktu izmantošanas tiesiskie aspekti

1. Pašvaldību īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma izmantošanai

Risinājums - nekustamā īpašuma lietošana uz sadarbības līguma pamata

Ierobežojums - likums "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (sk. 5.pantu)

2. Infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana vismaz 20 gadi

Risinājums – telpu lietošanas līguma termiņš vismaz 20 gadi

Ierobežojums - likums "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" (sk. 6.1 pantu)


Kop jais b vniec bas laika grafiks

Kopējais būvniecības laika grafiks


Latvijas valsts radio un telev zijas centrs

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

Ar informāciju par Projektu var iepazīties LVRTC interneta mājas lapāhttp://www.lvrtc.lv/lat/par_mums/projekti/


 • Login