Kisa byod a ye
Download
1 / 21

Kisa BYOD a Ye? - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kisa BYOD a Ye?. BYOD se yon akwonim ki vle di Pote Pwòp Aparèy Pa Ou . Yo defini yon “ aparèy ” kòm yon laptop, tablèt ki se aparèy òdinatè , netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad , oubyen telefòn pòtab prive ou posede .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kisa BYOD a Ye?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kisa BYOD a Ye?

 • BYOD se yon akwonimkivle di PotePwòpAparèy Pa Ou.

 • Yodefini yon “aparèy” kòm yon laptop, tablètki se aparèyòdinatè, netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad, oubyentelefònpòtabpriveouposede.

 • Poupwogramsa a, tèm “aparèy” la apenklitounenpòtpwodwikonsaki se pwopriyete CCPS e keyo bay elèvyoitilize.


PouKisa se BYOD?

 • Elèvnouyo se natif-natal dijitalepiyoabite nan yon mondkotekreyasyonakkonsomasyonenfòmasyonaprepwodwi tout tan.

 • Nousantikeaksè a zoutiakresous yon rezomondyalansanmakkonpreyansyonpoukonnenkilèakkijanpouitilizezoutisayo yon fasonkiapwopriye e efikas se yon bagaykienpòtan e kiobligatwa nan edikasyonchakelèv.

 • Nouanvizaje yon anviwonmanansèymankoteteknolojifèpatinou, pa separe de nou.


Se kilè BYOD pralkòmanse?

Faz1 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwa out 2013.

Faz2 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 pralkòmanse nan mwa out 2014.


Ki lekòlkienplike nan Faz 1 an?

LekòlSegondè

 • Barron Collier High

 • Everglades City Schools

 • Golden Gate High

 • Gulf Coast High

 • Lely High

 • Lorenzo Walker Technical High

LekòlMwayen

 • Immokalee Middle

 • Manatee Middle

  LekòlElemantè

 • Golden Terrace Elementary

 • Pelican Marsh Elementary

 • Sea Gate Elementary

Faz 1 a pralkòmanse nan mwaout 2013.

Faz2 a pralkòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 a pralkòmanse nan mwa out 2014.


Ki lekòlkienplike nan Faz 2 a?

LekòlSegondè

 • Immokalee High

 • Naples High

 • Palmetto Ridge High

 • Alternative Schools

  LekòlMwayen

 • Cypress Palm Middle

 • East Naples Middle

 • GulfviewMiddle

 • Oakridge Middle

 • Pine Ridge Middle

LekòlElemantè

 • Avalon Elementary

 • Calusa Park Elementary

 • Corkscrew Elementary

 • Estates Elementary

 • Laurel Oak Elementary

 • Lely Elementary

 • Manatee Elementary

 • Naples Park Elementary

 • Osceola Elementary

 • Poinciana Elementary

 • Tommie Barfield Elementary


Ki lekòlkienplike nan Faz3 a?

LekòlMwayen

 • Corkscrew Middle

 • Golden Gate Middle

 • North Naples Middle

 • Oakridge Middle

LekòlElemantè

 • Lake Park Elementary

 • Lake Trafford Elementary

 • Mike Davis Elementary

 • Palmetto Elementary

 • Parkside Elementary

 • Pinecrest Elementary

 • Sabal Palm Elementary

 • Shadowlawn Elementary

 • Veterans Memorial Elementary

 • Village Oaks Elementary

 • Vineyards Elementary

LekòlElemantè

 • Big Cypress Elementary

 • Eden Park Elementary

 • Golden Gate Elementary

 • Highlands Elementary


Kijanyopralitilizeaparèymobilyo nan salklasyo?

 • Pwojè

 • Rechèch

 • Aparèyreponspouevaliyasyon

 • Kolaborasyon

 • Prezantasyon

 • Lòtrezonenstriksyonèl e ki gen rapòakaktivitelekòlyo


Ki aparèymobilyoaksepte?

 • Aparèykika ale souentènèt e kikakonektesourezon san fildistri a

 • Aparèysayokapabenkli, men yo pa limite a sasèlman:

  • iPod Touch

  • iPad

  • lòtaparèyòdinatètablèt

  • smartphone

  • laptop

  • netbook

  • e-Readers


Kijanelèvmwen an pralfèantresouentènèt la?

 • Elèvyopralantresouentènèt la atravèrezo san fil BYOD CCPS la.

 • Rezosa a pralfouniaksè a yon entènètfiltreepitouyoap gen aksè a kèklòtsistèmakresousDistriyo.

 • Yokapabsiveyenenpòtak tout aksèpourezonsekiriterezo a akpoupwoteksyonelèvyo.


Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Li epiadereavèkAkòsouItilizasyonResponsab CCPS la.

 • Aksedeentènètatravèrezo CCPS BYOD a sèlman. (Aksedeentènètatravè plan done yotankou pa egzanpyoentèdirezo 3G/4G yo.)

  • CCPS pa responsabpoupeyeokenn done oubyen app ke yon elèv ta enstaleapati yon konpayisèvis.


Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Itilizerezo BYOD CCPS la sèlmanpourezonenstrisyonèlakpouaktiviteki gen rapòaklekòl la. Elèvyo pa dweitilizeokennaparèyoubyensèvispourezonki pa edikasyonèl nan lèlekòlyo, amwenske gen yon administratèoubyenpwofesèlekòl la ki bay pèmisyonpousa.

 • Yodweitilizeaparèyyosèlman nan kotekiapwouvepousa nan lekòl la. Elèvyo pa dweitilizeaparèy nan kote nan lekòl la kidezinyekòmzònki pa pouteknolojioubyenlòtzònkoteyo pa admètaparèyyo.


Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Elèv la responsabpoupwotejekondisyonnenpòtaparèykiapitilizepou BYOD kiapenklipou mete li ajou, antivirislojisyèlaknenpòtlòtreparasyon.

 • Yo ta dweviniavèkaparèypèsonèlyotouchajeepiyo ta dwekapab dire yon joulekòl an plen san yo pa chaje.

 • Elèvyoapresponsab an plen, e tout tan, poupwotejeaparèypèsonèlyopote nan lekòl la. CCPS pa gen anyenpou li wèakokennpèt, domaj, oubyenvòlaparèypèsonèlkeyoposedeyo.


Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?

 • Pouklaskotepwofesè a chwazipouitilize yon sit medyasosyalpoukominikasyonak/oubyendevwa, sèl sit medyasosyalkiapwouvepoupwogram BYOD CCPS la se Edmodo.

 • Okennaparèy, keseswapèsonèloubyenlòtkalite, pa dweanrejistre, estoke, oubyentransmètnenpòtkaliteimaj, son oswavideyo nan CCPS, ekseptepoupwojèkiaprouveavèkpèmisyonpwofesè a.


Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?

Si gen yon kwayansrezonabkiegzistepoumontreke yon elèvvyoletèmkifigire nan AkòsouitilizasyonResponsab la, oubyenlòtrèglemandistri a, yokapabenspekteaparèyelèv la epi/oubyenkonfiske li. Yokapabpouswivpoupranlòtsanksyondisiplinèkienplikemovèzitilizasyonteknoloji a poufèelèv la pèdiprivilèjteknoloji li yooubyenpoupranlòtaksyonswivansake CCPS detèmine.


Ki kaliteresponsabilitemwengenyenantankeparan?

 • Pran san oupou w li epirevizeAkòsouItilizasyonResponsab la kiafichesou sit entènèt nan seksyon “CCPS Parent Portal BYOD” a avèkpititouepiendikekeoudakò.

 • Veyepoukeaparèypititou a nan bon kondisyonpoutravayepibatri a chajechakjou.

 • Siveyejanpititouapitilizeaparèymobilyo a.


Kijanmwenkapabaprannplissousekiritesouentènètyo?

Paran

 • AkademipouParan

 • ReyinyonPiblik

  Elèv

 • Elemantè

  • KlassouResousEnstriksyonèl

  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo

 • Mwayen/Segondè

  • VideyoEnfòmasyon

  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo


Ki kotemwenkapabjwennplisenfòmasyon?

 • Sit Entènèt BYOD LekòlPiblik Collier County ahttp://collierschools.com/BYOD

 • Prevansyonsou Zak Entimidasyonhttp://www.collierschools.com/students/bullying/index.htm

 • Medyasou Bon Sanshttp://www.commonsensemedia.org/


Kijanmwenkaenskripititmwenpou BYOD a?

 • Antre nan “Parent Portal” sou Sit EntènètDistri a.

 • Chwazi BYOD.

 • Li epidakòavèkAkòsouitilizasyonResponsab la pou w kaenskripititou nan pwogram nan.

 • Klikesoulyenki pi ba a pou w kagade yon videyokiap bay sapou w fè nan pwosesis la etap-pa-etap.BYOD Parent Approval Process Video

 • Si oubliyeIdantifikasyonououbyenou pa genyenyounpouantre nan “Parent Portal” la, ouapbezwen ale nan lekòlpititou a pouyokabaou li. Pa bliyemacheavèk yon idantifikasyonlèouapvinilekòl la.


Sakpasesipititmwen pa gen yon aparèypoupotelekòl la?

 • Se pa tout elèvkipralgenyenpwòpaparèy pa yo.

 • Distri a pralfavorizeaksè a entènètatravèòdinatèki nan klasyoak yon kantiteaparèymobilkilimite.

 • Elèvyokapabkolaboreavèk yon lòtelèvsisaapropriye.


Teknoloji Jodi a nan Men TimounDemenyo


ad
 • Login