Download
1 / 21

Kisa BYOD a Ye? - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Kisa BYOD a Ye?. BYOD se yon akwonim ki vle di Pote Pwòp Aparèy Pa Ou . Yo defini yon “ aparèy ” kòm yon laptop, tablèt ki se aparèy òdinatè , netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad , oubyen telefòn pòtab prive ou posede .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kisa BYOD a Ye?' - tieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kisa byod a ye
Kisa BYOD a Ye?

 • BYOD se yon akwonimkivle di PotePwòpAparèy Pa Ou.

 • Yodefini yon “aparèy” kòm yon laptop, tablètki se aparèyòdinatè, netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad, oubyentelefònpòtabpriveouposede.

 • Poupwogramsa a, tèm “aparèy” la apenklitounenpòtpwodwikonsaki se pwopriyete CCPS e keyo bay elèvyoitilize.


Pou kisa se byod
PouKisa se BYOD?

 • Elèvnouyo se natif-natal dijitalepiyoabite nan yon mondkotekreyasyonakkonsomasyonenfòmasyonaprepwodwi tout tan.

 • Nousantikeaksè a zoutiakresous yon rezomondyalansanmakkonpreyansyonpoukonnenkilèakkijanpouitilizezoutisayo yon fasonkiapwopriye e efikas se yon bagaykienpòtan e kiobligatwa nan edikasyonchakelèv.

 • Nouanvizaje yon anviwonmanansèymankoteteknolojifèpatinou, pa separe de nou.


Se kil byod pral k manse
Se kilè BYOD pralkòmanse?

Faz1 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwa out 2013.

Faz2 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 pralkòmanse nan mwa out 2014.


Ki lek l ki enplike nan faz 1 an
Ki lekòlkienplike nan Faz 1 an?

LekòlSegondè

 • Barron Collier High

 • Everglades City Schools

 • Golden Gate High

 • Gulf Coast High

 • Lely High

 • Lorenzo Walker Technical High

LekòlMwayen

 • Immokalee Middle

 • Manatee Middle

  LekòlElemantè

 • Golden Terrace Elementary

 • Pelican Marsh Elementary

 • Sea Gate Elementary

Faz 1 a pralkòmanse nan mwaout 2013.

Faz2 a pralkòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 a pralkòmanse nan mwa out 2014.


Ki lek l ki enplike nan f az 2 a
Ki lekòlkienplike nan Faz 2 a?

LekòlSegondè

 • Immokalee High

 • Naples High

 • Palmetto Ridge High

 • Alternative Schools

  LekòlMwayen

 • Cypress Palm Middle

 • East Naples Middle

 • GulfviewMiddle

 • Oakridge Middle

 • Pine Ridge Middle

LekòlElemantè

 • Avalon Elementary

 • Calusa Park Elementary

 • Corkscrew Elementary

 • Estates Elementary

 • Laurel Oak Elementary

 • Lely Elementary

 • Manatee Elementary

 • Naples Park Elementary

 • Osceola Elementary

 • Poinciana Elementary

 • Tommie Barfield Elementary


Ki lek l ki enplike nan faz 3 a
Ki lekòlkienplike nan Faz3 a?

LekòlMwayen

 • Corkscrew Middle

 • Golden Gate Middle

 • North Naples Middle

 • Oakridge Middle

LekòlElemantè

 • Lake Park Elementary

 • Lake Trafford Elementary

 • Mike Davis Elementary

 • Palmetto Elementary

 • Parkside Elementary

 • Pinecrest Elementary

 • Sabal Palm Elementary

 • Shadowlawn Elementary

 • Veterans Memorial Elementary

 • Village Oaks Elementary

 • Vineyards Elementary

LekòlElemantè

 • Big Cypress Elementary

 • Eden Park Elementary

 • Golden Gate Elementary

 • Highlands Elementary


Kijan yo pral itilize apar y mobil yo nan sal klas yo
Kijanyopralitilizeaparèymobilyo nan salklasyo?

 • Pwojè

 • Rechèch

 • Aparèyreponspouevaliyasyon

 • Kolaborasyon

 • Prezantasyon

 • Lòtrezonenstriksyonèl e ki gen rapòakaktivitelekòlyo


Ki apar y mobil yo aksepte
Ki aparèymobilyoaksepte?

 • Aparèykika ale souentènèt e kikakonektesourezon san fildistri a

 • Aparèysayokapabenkli, men yo pa limite a sasèlman:

  • iPod Touch

  • iPad

  • lòtaparèyòdinatètablèt

  • smartphone

  • laptop

  • netbook

  • e-Readers


Kijan el v mwen an pral f antre sou ent n t la
Kijanelèvmwen an pralfèantresouentènèt la?

 • Elèvyopralantresouentènèt la atravèrezo san fil BYOD CCPS la.

 • Rezosa a pralfouniaksè a yon entènètfiltreepitouyoap gen aksè a kèklòtsistèmakresousDistriyo.

 • Yokapabsiveyenenpòtak tout aksèpourezonsekiriterezo a akpoupwoteksyonelèvyo.


Ki kalite responsabilite yon el v ap genyen
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Li epiadereavèkAkòsouItilizasyonResponsab CCPS la.

 • Aksedeentènètatravèrezo CCPS BYOD a sèlman. (Aksedeentènètatravè plan done yotankou pa egzanpyoentèdirezo 3G/4G yo.)

  • CCPS pa responsabpoupeyeokenn done oubyen app ke yon elèv ta enstaleapati yon konpayisèvis.


Ki kalite responsabilite yon el v ap genyen1
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Itilizerezo BYOD CCPS la sèlmanpourezonenstrisyonèlakpouaktiviteki gen rapòaklekòl la. Elèvyo pa dweitilizeokennaparèyoubyensèvispourezonki pa edikasyonèl nan lèlekòlyo, amwenske gen yon administratèoubyenpwofesèlekòl la ki bay pèmisyonpousa.

 • Yodweitilizeaparèyyosèlman nan kotekiapwouvepousa nan lekòl la. Elèvyo pa dweitilizeaparèy nan kote nan lekòl la kidezinyekòmzònki pa pouteknolojioubyenlòtzònkoteyo pa admètaparèyyo.


Ki kalite responsabilite yon el v ap genyen2
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?

 • Elèv la responsabpoupwotejekondisyonnenpòtaparèykiapitilizepou BYOD kiapenklipou mete li ajou, antivirislojisyèlaknenpòtlòtreparasyon.

 • Yo ta dweviniavèkaparèypèsonèlyotouchajeepiyo ta dwekapab dire yon joulekòl an plen san yo pa chaje.

 • Elèvyoapresponsab an plen, e tout tan, poupwotejeaparèypèsonèlyopote nan lekòl la. CCPS pa gen anyenpou li wèakokennpèt, domaj, oubyenvòlaparèypèsonèlkeyoposedeyo.


Ki kalite l t liy direktif yo mete an plas pou el v yo
Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?

 • Pouklaskotepwofesè a chwazipouitilize yon sit medyasosyalpoukominikasyonak/oubyendevwa, sèl sit medyasosyalkiapwouvepoupwogram BYOD CCPS la se Edmodo.

 • Okennaparèy, keseswapèsonèloubyenlòtkalite, pa dweanrejistre, estoke, oubyentransmètnenpòtkaliteimaj, son oswavideyo nan CCPS, ekseptepoupwojèkiaprouveavèkpèmisyonpwofesè a.


Ki kalite l t liy direktif yo mete an plas pou el v yo1
Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?

Si gen yon kwayansrezonabkiegzistepoumontreke yon elèvvyoletèmkifigire nan AkòsouitilizasyonResponsab la, oubyenlòtrèglemandistri a, yokapabenspekteaparèyelèv la epi/oubyenkonfiske li. Yokapabpouswivpoupranlòtsanksyondisiplinèkienplikemovèzitilizasyonteknoloji a poufèelèv la pèdiprivilèjteknoloji li yooubyenpoupranlòtaksyonswivansake CCPS detèmine.


Ki kalite responsabilite mwen genyen antan ke paran
Ki kaliteresponsabilitemwengenyenantankeparan?

 • Pran san oupou w li epirevizeAkòsouItilizasyonResponsab la kiafichesou sit entènèt nan seksyon “CCPS Parent Portal BYOD” a avèkpititouepiendikekeoudakò.

 • Veyepoukeaparèypititou a nan bon kondisyonpoutravayepibatri a chajechakjou.

 • Siveyejanpititouapitilizeaparèymobilyo a.


Kijan mwen kapab aprann plis sou sekirite sou ent n t yo
Kijanmwenkapabaprannplissousekiritesouentènètyo?

Paran

 • AkademipouParan

 • ReyinyonPiblik

  Elèv

 • Elemantè

  • KlassouResousEnstriksyonèl

  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo

 • Mwayen/Segondè

  • VideyoEnfòmasyon

  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo


Ki kote mwen kapab jwenn plis enf masyon
Ki kotemwenkapabjwennplisenfòmasyon?

 • Sit Entènèt BYOD LekòlPiblik Collier County ahttp://collierschools.com/BYOD

 • Prevansyonsou Zak Entimidasyonhttp://www.collierschools.com/students/bullying/index.htm

 • Medyasou Bon Sanshttp://www.commonsensemedia.org/


Kijan mwen ka enskri pitit mwen pou byod a
Kijanmwenkaenskripititmwenpou BYOD a?

 • Antre nan “Parent Portal” sou Sit EntènètDistri a.

 • Chwazi BYOD.

 • Li epidakòavèkAkòsouitilizasyonResponsab la pou w kaenskripititou nan pwogram nan.

 • Klikesoulyenki pi ba a pou w kagade yon videyokiap bay sapou w fè nan pwosesis la etap-pa-etap.BYOD Parent Approval Process Video

 • Si oubliyeIdantifikasyonououbyenou pa genyenyounpouantre nan “Parent Portal” la, ouapbezwen ale nan lekòlpititou a pouyokabaou li. Pa bliyemacheavèk yon idantifikasyonlèouapvinilekòl la.


Sak pase si pitit mwen pa gen yon apar y pou pote lek l la
Sakpasesipititmwen pa gen yon aparèypoupotelekòl la?

 • Se pa tout elèvkipralgenyenpwòpaparèy pa yo.

 • Distri a pralfavorizeaksè a entènètatravèòdinatèki nan klasyoak yon kantiteaparèymobilkilimite.

 • Elèvyokapabkolaboreavèk yon lòtelèvsisaapropriye.


Teknoloji Jodi a nan Men TimounDemenyo


ad