مديريت و آموزش كاركنان - PowerPoint PPT Presentation

مديريت و آموزش كاركنان
Download
1 / 22

 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

مديريت و آموزش كاركنان. در راستاي حاكميت خدمات باليني تيم مدرسان حاكميت خدمات باليني دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي. Patient/public involvement. Clinical effectiveness. Use of information. Education and training. Staff/staff management.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

مديريت و آموزش كاركنان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5580387

مديريت و آموزش كاركنان

در راستايحاكميت خدمات باليني

تيم مدرسان حاكميت خدمات باليني

دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي


5580387

Patient/public involvement

Clinical effectiveness

Use of information

Education and training

Staff/staff management

Risk management

Clinical audit

هفت ستون حاكميت خدمات باليني

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

مديريت كاركنان

اهميت و نقش كاركنان در حاكميت خدمات باليني

اهميت ”مديريت كاركنان“ در حاكميت خدمات باليني

”مديريت كاركنان“: يك نقش، يا يك وظيفه؟

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

نتايج بي‌توجهي به مديريت كاركنان

عدم انتخاب فرد مناسب براي شغل مورد نظر

عدم انطباق كاركنان با شرايط و محيط كاري و جابجايي زياد

عملكرد پايين كاركنان و نداشتن مهارت كافي در انجام كار

عدم رعايت برخورد منصفانه با كاركنان و كاهش انگيزة كاري

رعايت نكردن بهداشت و ايمني، قوانين و مقررات عمومي

عدم يكپارچگي كاركنان و نرسيدن به اهداف سازماني

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني


5580387

آموزشهاي موضوعي و دوره‌اي

تحصيلات دانشگاهي

تعيين ويژگيهاي شغلي

نگرش، تعهد، اخلاقيات و تواناييهاي شخصي

مهارت و تجربه

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

كارمنديابي و كارمندگزيني

آزمونهاي عمومي و اختصاصي

ارتباط با مراكز تربيت و تامين نيروي انساني

بررسي سوابق

مصاحبه‌ها

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

معارفه (اجتماعي كردن) كاركنان

آشنايي با محيط فيزيكي و انساني

آشنايي با قوانين و مقررات، از جمله پروندة شغلي

آشنايي با روالهاي جاري

آشنايي با ارزشهاي حاكم در محيط كار

آشنايي با نقش‌ها

آشنايي با هنجارها

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

توسعة شايستگي‌ها از طريق آموزش

تعيين نيازهاي آموزشي هر شغل

تعيين نيازهاي آموزشي هر فرد

اهميت هماهنگي

طراحي و اجراي برنامه‌هاي آموزشي

ارزشيابي آموزشي

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

نمونه‌هايي از محورهاي شايستگي

ارزيابي، طراحي و ارائة خدمات

ايمني

ارتباطات و هماهنگي

جمع‌آوري، تحليل، استفاده و بازتوزيع اطلاعات

يادگيري، نوآوري و مديريت اقدامات

امور پشتيباني مرتبط با ارائة خدمت

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

برخي روشهاي آموزشي

گزارش و تحليل موردي با مشاركت كاركنان

توضيحي/ رسمي (ارائه در كلاس درس، سخنراني، كنفرانس علمي و ...)

تابلوهاي آموزشي / بيان تجربيات

جلسات بيان تجربيات

جلسات حل مسئله

جلسات پرسش و پاسخ هدفدار

خودآموزي

آموزشهاي عملي و در عرصه / نظارت باليني

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

برخي نكات در مورد آموزش

 • ارائة ادواري برخي از موضوعات آموزشي اجباري است. در مورد اين موضوعات تصميم بگيريد؛

 • زمانهاي مناسبي را براي آموزش اختصاص دهيد؛

 • فعالانه در مورد آموزش برنامه‌ريزي كنيد؛

 • نيازها و منابع آموزشي را مستمراً بازبيني و به‌روز كنيد؛

 • همواره در طراحي، اجرا و ارزشيابي آموزشها، اهداف حاكميت خدمات باليني را در نظر داشته باشيد.

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

پايش و ارزيابي عملكرد كاركنان

 • تعيين اهداف ارزيابي عملكرد

 • بيان روشن انتظارات

 • نظارت مستمر

 • ارائة مستمر بازخورد و راهنماييهاي اصلاحي

 • مصاحبة دوره‌اي

 • خود ارزيابي و استفاده از منابع مختلف براي ارزيابي

 • استفاده از نتايج ارزيابي

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

طراحي ويژگيهاي هر طبقه

طراحي طبقات مختلف شغلي

طراحي مسير ارتقاء شغلي كاركنان

طراحي برنامه‌هاي توسعة فردي(PDP)

هدايت كاركنان براي ارتقاء در طبقات شغلي

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

جبران خدمت كاركنان

در نظر گرفتن ساز و كارهاي تشويقي

مالي

غير مالي

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

حمايت، رفاه و سلامتي كاركنان

توجه به مشكلات كاركنان و پيگيري رفع آنها

بيمه و بازنشستگي

ايمني محيط كار

بهداشت و درمان كاركنان و معاينات سلامتي

نشريه، تفريحات سالم و باشگاههاي ورزشي

خدمات اياب و ذهاب، غذاخوري، مهدكودك، شركت تعاوني

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

رسيدگي به تخلفات كاركنان

اعمال مجازاتهاي توافق‌شده در برخورد با تخلفات

استفاده از ظرفيت‌هاي گروه براي عدم تكرار اشتباهات

ملايمت در برخورد با اشتباهات

برخورد سيستمي با اشتباهات

واكنش نسبت به اشتباهات

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


3 part concept

3 Part Concept

خروج از خدمت كاركنان

استفاده از تجربيات

رعايت احترام و قدرداني از زحمات

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني


5580387

توصيه‌هاي كلي

شناسايي اهداف حاكميت خدمات باليني و پايبندي به آنها

اعلام مكرر اين اهداف در تمام فرصت‌ها

توافق با كاركنان در راستاي اهداف

توجه به ماهيت پوياي موقعيت‌ها و نگرش‌ها

ايجاد امكان مشاركت، اظهارنظر و بحث گروهي

استقبال از نوآوري‌ها و ايده‌هاي جديد در راستاي اهداف

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

توصيه‌هاي عملياتي

بي‌توجهي به هر يك از موارد ذكر‌شده، شانس موفقيت‌تان را كاهش مي‌دهد.

براي اجراي موثر، برنامه و چك‌ليست تهيه كنيد

براي هر كارمند، يك پروندة شغلي مشتمل بر موارد پيشگفت داشته باشيد. و از آن استفاده كنيد !!!

توافق، قرارداد و پويايي موضوعات را هرگز از ياد نبريد

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


5580387

نتايج

جلب توجه كاركنان به ابعاد مختلف حاكميت خدمات باليني

تقويت ارتباطات و كارِ گروهي، در جوّي رضايتبخش، براي دستيابي به اهداف حاكميت خدمات باليني

ايجاد احساس مالكيت در راستاي حاكميت خدمات باليني

رهبري موثر در راستاي حاكميت خدمات باليني

دفتر مديريت بيمارستاني و حاكميت خدمات باليني – معاونت سلامت


 • Login