Zdroje a emisie hcb v slovenskej republike
Download
1 / 33

Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike. Ján Híveš Katedra anorganickej technológie FCHPT – STU Bratislava. Čo je to HCB ?. H exa C hlór B enzén C 6 Cl 6 M 284,79 g mol -1 Teplota topenia 230   C Teplota varu 332   C Hustota 1,5691 g cm -3 Tlak pár 0 ,0023 Pa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike' - thu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdroje a emisie hcb v slovenskej republike

Zdroje a emisie HCBv Slovenskej republike

Ján Híveš

Katedra anorganickej technológie

FCHPT – STU Bratislava


O je to hcb
Čo je to HCB ?

HexaChlórBenzén

C6Cl6

M 284,79 g mol-1

Teplota topenia230 C

Teplota varu332 C

Hustota1,5691 g cm-3

Tlak pár0,0023 Pa

Rozpustnosť

vo vode0,005 mg liter-1


Hcb rad me k pops l tkam
HCB radíme k POPs látkam

 • Chemická a biochemická reaktivita veľmi nízka

 • Schopnosť šírenia sa do veľkých vzdialeností

 • Dlhodobo zotrváva v životnom prostredí


Hcb sp sobuje
HCB spôsobuje :

 • rakovina a nádory na mnohých miestach,

 • narušenie správania sa vrátane porúch učenia, zníženie výkonu pri štandardných testoch a zmeny nálad,

 • zmeny v imunitnom systéme,

 • obmedzená reprodukčná schopnosť a poruchy súvisiace s pohlavnou orientáciou,

 • skrátenie laktačného obdobia u dojčiacich matiek

 • ochorenia ako endometrióza (bolestivé, chronické gynekologické ochorenie, pri ktorom maternicové tkanivo rastie mimo maternice),

 • zvýšený výskyt cukrovky


V roba hcb
Výroba HCB

 • chloráciou benzénu pri teplote 150-220C za použitia chloridu železitého (hlinitého)

 • destiláciou zvyškov vznikajúcich pri výrobe chlórovaných rozpúšťadiel

 • syntetizované z izomérov hexachlóro-cyklohexánu a sulfuryl chloridu v prítomnosti katalyzátora


Produkcia hcb anal za ra elin sk v usa
Produkcia HCBanalýza rašelinísk v USA

do roku 1940 malý rast

1940 – 1960 strmý nárast

okolo r. 1960 maximun

1960 – 1980 pokles

1980 – 2000 výrazný pokles


Emisie hcb
Emisie HCB

80-te roky celosvetová produkcia 100 ton / ročne

1982-85 Európa 50 ton / ročne

1997 Európa 8 ton / ročne


Zdroje emisi hcb
Zdroje emisií HCB

 • pesticídy, moriace činidlá pre ochranu dreva, rozpúšťadlá

 • dymovnice, značkovacie strelivo, pyrotechnika

 • výroba uhlíkových elektród

 • odplyňovanie a tavenie hliníka, medi, olova, výroba horčíka, niklu


Zdroje emisi hcb1
Zdroje emisií HCB

 • napučiavacie činidlo pre syntetickú gumu

 • vedľajší produkt pri organických syntézach

 • spaľovneodpadu


Hcb ako ne istota v pestic doch
HCB ako nečistota v pesticídoch


P estic d y a moridl ch
Pesticídy a moridlách

pentachlórfenol

atrazín


P estic d y a moridl ch1
Pesticídy a moridlách

 • HCB obsiahnutý v pesticídoch sa kompletne dostane do životného prostredia po ich aplikácii

 • Modelové štúdie ukázali, že len 6 % HCB obsiahnutých v pentachlór-fenole používanom pri morení dreva sa odparí počas 35 ročnej životnosti takto chráneného dreva 


Metalurgia hlin k
Metalurgia hliník

Na odstránenie bubliniek vodíka zostávajúcich v odliatku sa používal plynný chlór, neskôr nahradený TCM, HCE, prípadne HCB.

Pri použití hexachlóretánu sa zistila tvorba HCB v množstve 4,3 mg (HCB) / g (HCE).


Metalurgia
Metalurgia

 • technológie výroby horčíka,

 • technológie výroby niklu,

 • technológie spracovania odpadov medi, olova a železa

  Na Slovensku nepodstatný podiel


V roba chl rovan ch organick ch rozp adiel
Výroba chlórovaných organických rozpúšťadiel

Koncentrácia HCB v destilačnom zvyšku sa pri ich výrobe odhaduje na :

25 % pre tetrachlóretylén,

5 % pre trichlóretylén

15 % pre tetrachlóretán


V roba chl rovan ch organick ch rozp adiel1
Výroba chlórovaných organických rozpúšťadiel

 • EU -  predpokladaná ročná produkcia HCB 4000 ton ako vedľajší produkt (hlavne pri výrobe tetrachlóretylénu)

 • 99 % sa likviduje spaľovaním pri vysokej teplote


Predaj chl rovan ch organick ch rozp adiel
Predaj chlórovaných organických rozpúšťadiel


Predaj chl rovan ch organick ch rozp adiel1
Predaj chlórovaných organických rozpúšťadiel


Elektrolytick v roba cl 2 a naoh z roztoku nacl
Elektrolytická výroba Cl2a NaOH z roztoku NaCl

HCB môže vznikať ako vedľajší produkt na grafitových anódach. HCB sa akumuluje v potrubí a kompresorovej stanici.

Nové technológie využívajúce DSA elektródy tento problém úplne vyriešili vylúčením uhlíka z výrobného procesu.


Spracovanie dreva a papiera

Výroba spracovania drevaa papiera používa chlór a oxid chloričitý pri bielení.

Za pracovných podmienok nie je pravdepodobnosť vzniku HCB.

Spracovanie drevaa papiera


V roba grafitov ch materi lov

V súčasnosti sa nikde v Európe nepoužíva HCB pri výrobe grafitových materiálov.

Výroba grafitových materiálov


Spa ovanie odpadu

Množstvo vzniknutého HCB je priamo úmerné:

množstvu chlóru prítomného v odpade vo všetkých jeho formách (organický, anorganický)

kvalite spaľovacieho procesu

množstvom HCB v spalinách

3×10-6kg (HCB) / kg (chlóru v odpade)

Spaľovanie odpadu


Spa ovanie komun lny odpad

Zloženie odpadu je väčšinou konštantné

Emisný faktor je hlavne funkciou kvality spaľovacieho procesu

Rôzny autori sa výrazne líšia odhadom EK tento rozdiel predstavuje tri rády

7,7×10-10kg (HCB) / kg (odpadu)

5,1×10-7kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Komunálny odpad


Spa ovanie nebezpe n odpad

Zloženie odpadu je variabilné

Odpad môže obsahovať viac chlóru, prípadne samotné HCB

Zvyčajne je spaľovací proces lepšie riadený

1,9×10-8kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Nebezpečný odpad


Spa ovanie nemocnice

Celosvetový odhad množstva odpadu je okolo 14,4 mil ton ročne (1996)

Produkcia HCB 7 g ročne na jednu nemocničnú spaľovňu (Kanada 1999)

Existujú veľké rozdiely v kvalite spaľovacieho procesu

2,9×10-8kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Nemocnice


Spa ovanie uhlia elektr rne tepl rne

Zvyčajne je spaľovací proces kvalitne riadený kvôli ekonomike prevádzky

Štúdie ukázali veľmi malé priemerné koncentrácie HCB v spalinách

Celosvetovo sa spáli okolo 4,4 miliardy ton ročne (1995)

8×10-11kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - uhliaelektrárne, teplárne


Spa ovanie spla kov kaly

Možná emisia HCB ekonomike prevádzky

Celosvetový odhad množstva spáleného odpadu je okolo 2,5 mil ton ročne (1998)

Produkcia HCB 0,6 kg ročne (Kanada 1999)

4,7×10-9kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Splaškové kaly


Spa ovanie biomasa

Drevo obsahuje priemerne 110 ppm chlóru ekonomike prevádzky

Tráva a listy obsahujú násobne viac chlóru až 4685 ppm

Produkcia HCB 0,6 kg ročne (Kanada 1999)

6×10-11kg (HCB) / kg (dreva)

Spaľovanie - Biomasa


Cement rske pece

V ekonomike prevádzkyyužívané na likvidáciu nebezpečných látok

Teplota 1400 až 1510 C

1,7×10-10kg (HCB) / kg (cementu)

Cementárske pece


Motorov paliv

Zdrojom tvorby HCB v spa ekonomike prevádzkyľovacích motoroch je hlavne mazací olej, ktorý obsahuje približne 25 ppm chlóru

Zanedbateľným príspevkom k celkovým emisiám HCB

Motorové palivá


Z ver v eobecne

Odhadovaná celosvetová ročná produkcia HCB je ekonomike prevádzky14 – 73 ton

Neurčitosť je daná hlavne :

Rozvojové krajiny

Spaľovanie

Odparovanie z pôdy

Spracovanie kovov

Záver - všeobecne


Z ver slovensko

Neexistuje jednoznačne dominantný zdroj emisií ekonomike prevádzky

Znečistenie pôdy v minulosti môže byť zdrojom znečistenia atmosféry v súčasnosti

Venovať zvláštnu pozornosť všetkým chloračným procesom

Obmedziť voľné spaľovanie odpadu

Záver - Slovensko


ad