Zdroje a emisie hcb v slovenskej republike
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike. Ján Híveš Katedra anorganickej technológie FCHPT – STU Bratislava. Čo je to HCB ?. H exa C hlór B enzén C 6 Cl 6 M 284,79 g mol -1 Teplota topenia 230   C Teplota varu 332   C Hustota 1,5691 g cm -3 Tlak pár 0 ,0023 Pa

Download Presentation

Zdroje a emisie HCB v Slovenskej republike

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zdroje a emisie HCBv Slovenskej republike

Ján Híveš

Katedra anorganickej technológie

FCHPT – STU Bratislava


Čo je to HCB ?

HexaChlórBenzén

C6Cl6

M 284,79 g mol-1

Teplota topenia230 C

Teplota varu332 C

Hustota1,5691 g cm-3

Tlak pár0,0023 Pa

Rozpustnosť

vo vode0,005 mg liter-1


HCB radíme k POPs látkam

 • Chemická a biochemická reaktivita veľmi nízka

 • Schopnosť šírenia sa do veľkých vzdialeností

 • Dlhodobo zotrváva v životnom prostredí


HCB spôsobuje :

 • rakovina a nádory na mnohých miestach,

 • narušenie správania sa vrátane porúch učenia, zníženie výkonu pri štandardných testoch a zmeny nálad,

 • zmeny v imunitnom systéme,

 • obmedzená reprodukčná schopnosť a poruchy súvisiace s pohlavnou orientáciou,

 • skrátenie laktačného obdobia u dojčiacich matiek

 • ochorenia ako endometrióza (bolestivé, chronické gynekologické ochorenie, pri ktorom maternicové tkanivo rastie mimo maternice),

 • zvýšený výskyt cukrovky


Výroba HCB

 • chloráciou benzénu pri teplote 150-220C za použitia chloridu železitého (hlinitého)

 • destiláciou zvyškov vznikajúcich pri výrobe chlórovaných rozpúšťadiel

 • syntetizované z izomérov hexachlóro-cyklohexánu a sulfuryl chloridu v prítomnosti katalyzátora


Produkcia HCBanalýza rašelinísk v USA

do roku 1940 malý rast

1940 – 1960strmý nárast

okolo r. 1960maximun

1960 – 1980pokles

1980 – 2000výrazný pokles


Emisie HCB

80-te roky celosvetová produkcia 100 ton / ročne

1982-85 Európa 50 ton / ročne

1997 Európa 8 ton / ročne


Zdroje emisií HCB

 • pesticídy, moriace činidlá pre ochranu dreva, rozpúšťadlá

 • dymovnice, značkovacie strelivo, pyrotechnika

 • výroba uhlíkových elektród

 • odplyňovanie a tavenie hliníka, medi, olova, výroba horčíka, niklu


Zdroje emisií HCB

 • napučiavacie činidlo pre syntetickú gumu

 • vedľajší produkt pri organických syntézach

 • spaľovneodpadu


HCB ako nečistota v pesticídoch


Pesticídy a moridlách

pentachlórfenol

atrazín


Pesticídy a moridlách

 • HCB obsiahnutý v pesticídoch sa kompletne dostane do životného prostredia po ich aplikácii

 • Modelové štúdie ukázali, že len 6 % HCB obsiahnutých v pentachlór-fenole používanom pri morení dreva sa odparí počas 35 ročnej životnosti takto chráneného dreva 


Metalurgia hliník

Na odstránenie bubliniek vodíka zostávajúcich v odliatku sa používal plynný chlór, neskôr nahradený TCM, HCE, prípadne HCB.

Pri použití hexachlóretánu sa zistila tvorba HCB v množstve 4,3 mg (HCB) / g (HCE).


Metalurgia

 • technológie výroby horčíka,

 • technológie výroby niklu,

 • technológie spracovania odpadov medi, olova a železa

  Na Slovensku nepodstatný podiel


Výroba chlórovaných organických rozpúšťadiel

Koncentrácia HCB v destilačnom zvyšku sa pri ich výrobe odhaduje na :

25 % pre tetrachlóretylén,

5 % pre trichlóretylén

15 % pre tetrachlóretán


Výroba chlórovaných organických rozpúšťadiel

 • EU -  predpokladaná ročná produkcia HCB 4000 ton ako vedľajší produkt (hlavne pri výrobe tetrachlóretylénu)

 • 99 % sa likviduje spaľovaním pri vysokej teplote


Predaj chlórovaných organických rozpúšťadiel


Predaj chlórovaných organických rozpúšťadiel


Elektrolytická výroba Cl2a NaOH z roztoku NaCl

HCB môže vznikať ako vedľajší produkt na grafitových anódach. HCB sa akumuluje v potrubí a kompresorovej stanici.

Nové technológie využívajúce DSA elektródy tento problém úplne vyriešili vylúčením uhlíka z výrobného procesu.


Výroba spracovania drevaa papiera používa chlór a oxid chloričitý pri bielení.

Za pracovných podmienok nie je pravdepodobnosť vzniku HCB.

Spracovanie drevaa papiera


V súčasnosti sa nikde v Európe nepoužíva HCB pri výrobe grafitových materiálov.

Výroba grafitových materiálov


Množstvo vzniknutého HCB je priamo úmerné:

množstvu chlóru prítomného v odpade vo všetkých jeho formách (organický, anorganický)

kvalite spaľovacieho procesu

množstvom HCB v spalinách

3×10-6kg (HCB) / kg (chlóru v odpade)

Spaľovanie odpadu


Zloženie odpadu je väčšinou konštantné

Emisný faktor je hlavne funkciou kvality spaľovacieho procesu

Rôzny autori sa výrazne líšia odhadom EK tento rozdiel predstavuje tri rády

7,7×10-10kg (HCB) / kg (odpadu)

5,1×10-7kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Komunálny odpad


Zloženie odpadu je variabilné

Odpad môže obsahovať viac chlóru, prípadne samotné HCB

Zvyčajne je spaľovací proces lepšie riadený

1,9×10-8kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Nebezpečný odpad


Celosvetový odhad množstva odpadu je okolo 14,4 mil ton ročne (1996)

Produkcia HCB 7 g ročne na jednu nemocničnú spaľovňu (Kanada 1999)

Existujú veľké rozdiely v kvalite spaľovacieho procesu

2,9×10-8kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Nemocnice


Zvyčajne je spaľovací proces kvalitne riadený kvôli ekonomike prevádzky

Štúdie ukázali veľmi malé priemerné koncentrácie HCB v spalinách

Celosvetovo sa spáli okolo 4,4 miliardy ton ročne (1995)

8×10-11kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - uhliaelektrárne, teplárne


Možná emisia HCB

Celosvetový odhad množstva spáleného odpadu je okolo 2,5 mil ton ročne (1998)

Produkcia HCB 0,6 kg ročne (Kanada 1999)

4,7×10-9kg (HCB) / kg (odpadu)

Spaľovanie - Splaškové kaly


Drevo obsahuje priemerne 110 ppm chlóru

Tráva a listy obsahujú násobne viac chlóru až 4685 ppm

Produkcia HCB 0,6 kg ročne (Kanada 1999)

6×10-11kg (HCB) / kg (dreva)

Spaľovanie - Biomasa


Využívané na likvidáciu nebezpečných látok

Teplota 1400 až 1510 C

1,7×10-10kg (HCB) / kg (cementu)

Cementárske pece


Zdrojom tvorby HCB v spaľovacích motoroch je hlavne mazací olej, ktorý obsahuje približne 25 ppm chlóru

Zanedbateľným príspevkom k celkovým emisiám HCB

Motorové palivá


Odhadovaná celosvetová ročná produkcia HCB je 14 – 73 ton

Neurčitosť je daná hlavne :

Rozvojové krajiny

Spaľovanie

Odparovanie z pôdy

Spracovanie kovov

Záver - všeobecne


Neexistuje jednoznačne dominantný zdroj emisií

Znečistenie pôdy v minulosti môže byť zdrojom znečistenia atmosféry v súčasnosti

Venovať zvláštnu pozornosť všetkým chloračným procesom

Obmedziť voľné spaľovanie odpadu

Záver - Slovensko


 • Login