Meslek hastaliklari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

MESLEK HASTALIKLARI PowerPoint PPT Presentation


  • 447 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MESLEK HASTALIKLARI. KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ.

Download Presentation

MESLEK HASTALIKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meslek hastaliklari

MESLEK HASTALIKLARI

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ


Meslek hastaliklari

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlananbir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.SSGSS(sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası) Kanunu / No: 5510/Mad.14)


Meslek hastal klar n n nedeni yaln zca i yerinde olur ve do rudan i in y r t m ile ilgilidir

Meslek hastalıklarının nedeni yalnızca iş yerinde olur ve doğrudan işin yürütümü ile ilgilidir.

Dolayısı ile hastalık ile iş arasında nedensel bir ilişki söz konusudur.


Meslek hastaliklari

Çalışanların bazılarında görülen hastalıklarsa doğrudan meslekle bağlantılı olmasa bile hastalığın oluşumunda, o işyerinde çalışıyor olmanın bir miktar etkisi vardır.Bu hastalıklara da “işle ilişkilihastalıklar” denir


Meslek hastaliklari

İşle ilgili hastalıklarda temel etkenişyeri dışındadır. İşe girmeden önce var olan veya çalışırken ortaya çıkan herhangi bir sistemik hastalık yapılan iş nedeniyle daha ağır seyredebilmektedir.


Meslek hastaliklari

Örneğin;akümülatör yapımında çalışanlarda görülen kurşun zehirlenmesi meslek hastalığıdır.Kronik bronşit oluşumunda başka sebeplerin yanında tozlu ortamda çalışıyor olmanın da işle ilgisi vardır ama meslek hastalığı denemez.


Tar h e

TARİHÇE

*M.Ö.2780 Yılında Eski Mısırda İmhotep piramit işçilerinde bel incinmelerinin sık görüldüğünü farketmiş.

*M.S.23-79 yıllarında Pliny tozlu çalışma ortamlarının öksürük ve nefes darlığıyla ilişkili olduğunu

*M.S.60-140 yılları arasında Juvenal ayakta durarak çalışanlarda varis ve demircilerde gözle ilgili hastalıkların olduğuna dikkat çekmiştir.


Meslek hastaliklari

Günümüzde de meslek hastalığı olarak çok önemsenen pnomokonyozları ilk farkedenlerdenGeorgiusAgricola radon gazı ve akciğer kanseri ilişkisini,tozlu ortam ve pnomokonyoz ilişkisini anlamlandırmış ve “madencihastalığı”adını vermiştir.


Meslek hastaliklari

Dr .BernardinoRamazzini 1633-1714 yılları arasında iş ile hastalık arasındaki ilişkinin önemini kalıcı olarak tıbbakazandırmıştır.Çağdaşlarına “işyerlerini ziyaret etmelerini oturdukları yerden çalışanların hastalıklarını doğru tespit edemeyeceklerini” söylemesi meslektaşlarınca dışlanmasına sebep olmuştur.


T rkiye de ise

Türkiye’de ise;

1865 yılında Dilaver Paşa Nizamnamesi ile kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını düzeltmek için işçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve çalışma saatleri düzenlenmiştir.

1869 yılında Maadin Nizamnamesi ile madenlerde maden mühendisi, bir eczane ve hekim bulundurmak zorunluluğu getirilmiştir.


Meslek hastaliklari

ILO verilerine göre dünyada her yıl *250 milyon kişi iş kazaları*160 milyon kişi meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.Yaklaşık 1.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.


Meslek hastaliklari

Ülkeler arasında değişmekle birlikte, bir yılda her 1000 işçi için 4-12 meslek hastalığı beklenir. Bu oran ülkemizde 100.000 de 5 civarındadır. Dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin dağılımı incelendiğinde mesleki kanserler %32 ile ilk sırada yer almakta, onun ardından % 23 ile kardiyo-vasküler hastalıklar gelmektedir. Hastalıkların maliyeti incelendiğinde ise %40 ile kas iskelet sistemi hastalıkları en çok harcama yapılan grup olarak karşımıza çıkmaktadır.


Y llara g re meslek hastal say s

Yıllara Göre Meslek Hastalığı Sayısı


Meslek hastaliklari

Halen ülkemizde bulunan üç meslek hastalıkları hastanesi’nin(Ankara,İstanbul ve Zonguldak) yanı sıra 2008 yılından bu yana devlet üniversiteleri hastaneleri ile 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, sigortalının çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarının tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemek üzere yetkilendirilmişlerdir.


Meslek hastaliklari

Meslek Hastalıklarının Genel Özellikleri*Kendine özgü bir klinik tablosu vardır.*Hastalık etkeni bellidir.*Hastalık etkeni veya metaboliti biyolojik ortamda tespit edilebilir.*Hastalık deneysel ortamda oluşturulabilir.*Hastalık, o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir.*Hastalığın nedeni işyerinde olup, iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır.*İşyerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslekhastalıklarından korunulabilir.


Meslek hastaliklari

Meslek hastalığının tespit edilmemiş olması, hastalığın var olmadığını göstermez. Meslek hastalığı tanısı, beraberinde*tazminat* yüksek iş göremezlik ödentisi* yatırım ve cezai sorumlulukgetirdiği için saklanmaya çalışılabilmektedir.


Tan lkeleri klinik de erlendirmeler laboratuar de erlendirmeleri meslek le li kini n kurulmas

Tanı İlkeleri*Klinik Değerlendirmeler,*LaboratuarDeğerlendirmeleri,*MeslekİleİlişkininKurulması.


Meslek hastaliklari

* Klinik değerlendirmelerÖncelikle hastalığın ve yakınmaların öyküsü alınır,muayene ile bulgular elde edilir.Meslek hastalığı tanısında en önemli adım;bütün hastalara ;önce mesleklerini sormaktır.


Laboratuvar de erlendirmeleri radyolojik y ntemler biyokimyasal y ntemler patolojik incelemeler

Laboratuvar Değerlendirmeleri *Radyolojik yöntemler*Biyokimyasal yöntemler*Patolojik incelemeler


Hastal n meslekle li kisinin kurulmas

*Hastalığın Meslekle İlişkisinin Kurulması

İşyeri ortam ölçümleri


Meslek hastaliklari

Sağlık İşletmeleri Tüzüğü’ne göre meslek hastalıkları ;A-Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları B-Mesleki cilt hastalıklarıC-Pnomokonyozlar ve diğer mesleki solunum hastalıklarıD-Mesleki bulaşıcı hastalıklarE-Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları


Meslek hastaliklari

Mesleksel deri hastalıkları, en sık görülen meslek hastalıklarıdır.Bildirimi en çok yapılan meslek hastalığı ise mesleki akciğer hastalıklarıdır


A k myasal sebepler

A-KİMYASAL SEBEPLER

Boya sanayii

Ayakkabı imalatı

Petrokimya

Akü üretim


B meslek c lt hastaliklari

B- MESLEKİ CİLT HASTALIKLARI


C pnomokonyozlar ve d er meslek solunum hastaliklari

C-PNOMOKONYOZLAR VE DİĞER MESLEKİ SOLUNUM HASTALIKLARI


D meslek bula ici hastaliklar

D-MESLEKİ BULAŞICI HASTALIKLAR


E f z ksel etkenlerle olan meslek hastaliklari

E-FİZİKSEL ETKENLERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI

Gürültü

Basınç

Titreşim

Sıcak-Soğuk

Ergonomi


8 saatlik al ma s resi i in kabul edilebilir g r lt d zeyi 85 db dir

8 saatlik çalışma süresi için kabul edilebilir gürültü düzeyi 85 dBdir

Gürültü seviyesi 70 db üzeri ise; fiziksel, ruhsal, zihinsel tepki başlar. Yavaş yavaş işitme kaybı gelişir.


Ergonomi nemsenmedi i zaman i ve sa l k kayb na sebep olur

Ergonomi önemsenmediği zaman iş ve sağlık kaybına sebep olur


Meslek hastal klar ndan korunma lkeleri

MeslekHastalıklarındanKorunmaİlkeleri:

1-Tıbbikorunmaönlemleri,

*İşegirişmuayeneleri

*Periyodiktıbbikontroller

*Çalışanların eğitimi

  • 2-İşyerineaitkorunma önlemleri

*İşyeriortamındariskanalizleri yapıp tedbir almak

  • 3-İşçiyeaitkorunmaönlemleri.

  • *Kişisel Koruyucu Donanım


Meslek hastal klar nda tedavi lkeleri

Meslek Hastalıklarında Tedavi İlkeleri

1-Kişinin işyeri ortamından uzaklaştırılması

2-Etkenin vücuttan atılımını artıracak veya etkisini azaltacak yöntem kullanımı

3-Genel destekleyici ve semptomatik tedavi


Meslek hastal klar nda her t rl tedavi sigorta taraf ndan kar lan r

Meslek hastalıklarında her türlütedavi sigorta tarafından karşılanır

Meslek hastalığı nedeniyle işgöremezlik de olmuşsa, sigorta kişiye tazminat öder.

Meslek hastalığının oluşmasında işvereninihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın bir bölümünü işverene rücuedebilir.


H b r nsan sa li indan daha neml de ld r

HİÇBİR İŞ; İNSAN SAĞLIĞINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR

Çalışanın sağlığını korumazsak;

*Hastalıklar

*Sakatlıklar

*İşgücü kaybı artar

*En kötüsü ÖLÜMLER artar


Konya halk sa li i m d rl ali an sa li i b r m dr v ldan karabacak

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİDR.VİLDAN KARABACAK

TEŞEKKÜRLER


  • Login