ivvl ko ice 07 06 2006
Download
Skip this Video
Download Presentation
IVVL Košice, 07.06.2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

IVVL Košice, 07.06.2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

IVVL Košice, 07.06.2006. Ekologické poľnohospodárstvo Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva v SR. Ing. Jaroslav Remža (RVPS Nitra). Tézy prezentácie. Naturalis SK s.r.o. Systém v roku 2005 (postupy, prihlášky ..)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IVVL Košice, 07.06.2006' - thor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ivvl ko ice 07 06 2006
IVVL Košice, 07.06.2006

Ekologické poľnohospodárstvo

Akreditovaný

inšpekčný a certifikačný systém

ekologického poľnohospodárstva v SR.

Ing. Jaroslav Remža

(RVPS Nitra)

t zy prezent cie
Tézy prezentácie
 • Naturalis SK s.r.o.
 • Systém v roku 2005 (postupy, prihlášky ..)
 • Certifikácia
 • Kontrola rastlinnej výroby, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá
 • Kontrola živočíšnej výroby, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá
 • Výroba biopotravín, spracovanie, vstupná kontrola, prihláška, tlačivá
 • Akreditácia
 • Akreditačné kritéria, Príručka kvality
 • Dohľad, odber vzoriek
 • Subdodávky, spolupráca
 • Iné, diskusia
ekologick po nohospod rstvo
Ekologické poľnohospodárstvo
 • Výrazy ekologický, biologický (synonymá)
 • Ekologické pestovanie rastlín
 • Ekologický chov zvierat
 • Kontrola dovozu z tretích krajín
 • Spracovanie
 • Uvádzanie do obehu
 • Export
ekologick pestovanie rastl n
Ekologické pestovanie rastlín
 • musia sa dodržiavať pravidlá NR a zákona o ekologickom poľnohospodárstve
 • rozmnožovací materiál podlieha

zvláštnym požiadavkám

 • sadenice musia pochádzať z EP
 • prechodné obdobie (pred výsevom, pred zberom)

24 mesiacov, 36 mesiacov

 • úrodnosť pôdy (OP, striedanie, ZH . . .)
 • doplnkové hnojenie organickými a minerálnymi hnojivami (Príloha II.A)
 • ochrana rastlín (Príloha II.B)
 • zber z voľnej prírody, huby – obmedzenia, limity
 • produkty z prechodného obdobia (12 mesiacov)
ekologick chov zvierat
Ekologický chov zvierat
 • Vzťah k pôde
 • obmedzený počet zvierat na plochu
 • Minimálny vplyv na ŽP, ochrana životného prostredia
 • prechodné obdobie prebieha súčasne – 24 mesiacov, označenie produktov (neexistuje z prechodného obdobia)
 • pokiaľ neprebieha – špecifické dĺžky
 • nákup zvierat (výnimky), kŕmenie (30%, 60%)
 • Pokiaľ nie je možné zabezpečiť kŕmenie výlučne EK, prípustný podiel sušiny (10%, 20% ročnej dávky)
 • ochrana zdravia, prevencia, voľba plemien
 • veterinárne liečivá, alopatické lieky, podpora rastu
 • zvieratá nesmú byť uviazané
 • počet zvierat na ha obmedzený (170kg N)
 • prístup k pastve, výbehy
 • plochy ustajnenia
 • včelárstvo
kontroln syst m dovoz
Kontrolný systém, dovoz
 • Kontrolný systém:

- Nariadenie rady, zákon o EP

- minimálne 1-krát ročne kontrola

- náklady súvisiace s kontrolou a certifikáciou

hradí kontrolovaný podnik

- dovoz z tretích krajín

spracovanie
Spracovanie
 • výrobok nesmie obsahovať spolu s EKO vyprodukovanou surovinou aj tú istú KONVENČNÚ
 • ionizujúce žiarenie
 • GMO, alebo výrobky na ich báze
 • aditívne a pomocné látky (podmienené, Príloha VI, časť A, B)
 • 5% hmotnostný podiel konvenčných prísad

(príloha VI, časť C a podmienka že nie sú k dispozícií na trhu)

 • Členské štáty môžu v opodstatnených prípadoch dať výnimku na isté obdobie (podmienky)
platn legislat va
Platná legislatíva

- zákon o ekologickom poľnohospodárstve

(č.421/2004 Z.z.)

- Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickej

výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných

označeniach poľnohospodárskych výrobkov a

potravín v znení neskorších predpisov

- zákon o potravinách

(č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov)

org ny t tnej spr vy v oblasti ep
Orgány štátnej správy v oblasti EP
 • MP SR

- riadi výkon štátnej správy

- koordinuje medzinárodnú spoluprácu

- rozhoduje o odvolaní

- zverejňovanie

 • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (kontrolný ústav)

-vykonáva a zabezpečuje povinnosti príslušného

orgánu štátnej správy podľa platnej legislatívy

- vedie registre

- vydáva oprávnenia pre inšpekčné organizácie

- vykonáva dozor nad výkonom inšpekcie

org ny t tnej spr vy v oblasti ep1
Orgány štátnej správy v oblasti EP
 • vydáva súhlas na dovoz produktov z tretích krajín
 • Informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi EÚ
 • Na návrh oprávnenej organizácie ukladá sankcie za porušenie povinnosti
 • Zostavuje zoznam hnojív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve
vstup do syst mu v sr
Vstup do systému v SR

- žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu s

náležitostiami v zmysle platnej legislatívy

- rozhodnutie o registrácii

- povinnosti držiteľa registrácie

- zrušenie registrácie

registre veden ks p om
Registre vedené ÚKSÚP-om

- ekologický výrobcovia bioproduktov

- ekologický výrobcovia biopotravín

- osoby zberajúce voľne rastúce rastliny a ich

časti

- osoby uvádzajúce bioprodukty do obehu

- ekologický výrobcovia bioproduktov v

konverzii

- žiadatelia o registráciu

- poverené inšpekčné organizácie

in pekcia ekologick ho po nohospod rstva
Inšpekcia ekologického poľnohospodárstva
 • Inšpekčnou organizáciou podľa platnej legislatívy je podnikateľ, ktorý je:

§6 (Inšpekcia ekologického poľnohospodárstva),

a) spôsobilý a oprávnený (právne akty EÚ)

b) akreditovaný STN EN 45011

c) má oprávnenie ÚKSÚP-u

d) má sídlo na území SRalebo má na území SR

splnomocneného zástupcu

in pektor ekologick ho po nohospod rstva
Inšpektor ekologického poľnohospodárstva

- nesmie byť držiteľom registrácie na

spracovanie a uvádzanie produktov do obehu

- nesmie vykonávať inšpekciu u toho istého

držiteľa viac než tri po sebe nasledujúce roky

- nesmie vykonávať inšpekciu pre viac ako jednu

inšpekčnú organizáciu

- nesmie vykonávať inšpekciu za prítomnosti

splnomocneného zástupcu

realiz cia in pekcie
Realizácia inšpekcie
 • prihláška k vykonaniu auditu
 • popis podniku a prvá vstupná inšpekcia

(personál, plán podniku –všetky budovy, pozemky, mapy, zámer, zoznamy)

 • povinná dokumentácia v zmysle NR
 • ohlasovanie, povolovanie výnimiek
 • hlásenie zmien
 • postupy výkonu auditu
realiz cia in pekcie a certifik cie
Realizácia inšpekcie a certifikácie
 • Záväzná prihláška k inšpekcii a certifikácii – návratka
 • Zmluva o inšpekcii a certifikácii, cenník
 • Prihláška k inšpekcii a certifikácii, úvodná inšpekcia
 • Kontrola vyplnených tlačív
 • Inšpekčná správa
 • Žiadosť o vydanie certifikátu
 • Certifikát
 • Odber vzoriek
 • Sankčné postihy
v roba biopotrav n spracovanie
Výroba biopotravín, spracovanie
 • Kontrolný proces začína vstupnou kontrolou, popisom podniku (diskusia)
 • Údaje o sortimente výrobkov
 • Vzory označovania výrobkov
 • Receptúry výrobkov (postupy, zloženie)
 • Vstupy (certifikáty)
 • Kontrola kvality, vstupná suroviny
 • Plány umiestnenia zariadení
 • Skladovanie, spracovanie, balenia surovín a výrobkov
 • Oddelené postupy, skladovanie
 • Veľký dôraz sa kladie na účtovníctvo, skladovú evidenciu, protokoly o spracovaní, označovanie
v roba biopotrav n spracovanie1
Výroba biopotravín, spracovanie
 • 95% štandard pre ekologické poľnohospodárstvo v SR
 • Prídavné látky v zostupnom poradí
 • Prírodné farbivá
 • Prírodné arómy vrátane éterických olejov, aromatické extrakty
 • Prírodne identické arómy sú vylúčené
 • GMO, ionizujúce žiarenie
 • Soľ (iodidovaná, ferrokyanid sodný, draselný)
 • Morská soľ, dostatok na trhu
 • Kultúry mikroorganizmov
 • Vitamíny (obilná doplnková výživa pre kojencov), 96/5/BG, B1 (thiamin)
zber z vo nej pr rody
Zber z voľnej prírody
 • Plochy, na ktorých prebieha zber, nesmú byť posledné 3 roky ošetrované nepovolenými prostriedkami
 • V oblasti nesmie byť ohrozené uchovanie druhu a ekologická stability
 • Podmienky zberu
pr vne neupraven oblasti
Právne neupravené oblasti
 • Obmedzenie (GMO, prídavné a pomocné látky, časť A,B a C prílohy VI.)
 • Žiadne predpisy pre bežné postupy (fyzikálne, tepelné a fermentačné procesy)
 • K obmedzeniu dochádza nepriamo
 • Čistenie a dezinfekcia, ochrana skladových zásob, obalových materiálov, ŽP
 • Vychádza sa z pochopenia celkovej kvality potravín
 • Vysoká kvalita, chuť, zdravotná, ekologická a nutričná hodnota
zis ovan nedostatky
Zisťované nedostatky
 • Živočíšna výroba
 • Rastlinná výroba
 • Spracovanie
 • Dovoz z tretích krajín
nedostatky v chove zvierat v ep
Nedostatky v chove zvierat v EP
 • Súbežný chov zvierat
 • Nepovolené krmivá, kŕmne zmesi a doplnky
 • Prekročenie povoleného rozsahu konvenč. krmív
 • Skorý odstav mláďat
 • Väzné ustajnenie zvierat
 • Nedostatočná, nepresná evidencia, účtovníctvo
 • Nedodržanie minimálnych vnútor., vonk. plôch
 • Nepovolený nákup zvierat
 • Nevyhov. ustajň. priestory, svetlo, rošty, podst.
 • Bezpastevný, bezvýbehový chov
 • Neoddelené konvenč. a ekolog. vstupy a výstupy
 • Chýbajúce podklady (receptúry, premixy, účt.)
 • Nepovolené zásahy na zvieratách
 • Nepovolené liečivá a hormóny
ozna ovanie produktov ekologick ho po nohospod rstva
Označovanie produktov ekologického poľnohospodárstva

- označovanie sa vykonáva podľa právnych

aktov EÚ a grafickým znakom v prílohe

- označovaním nie sú dotknuté ustanovenia

osobitných predpisov

ozna ovanie u
Označovanie (ÉU)
 • použitie pojmov BIO, EKO alebo použitie odpovedajúcich grafických doplnkových prvkov, alebo známych ekologických značiek
 • v prípade pochybností produkt ekologického poľnohospodárstva, resp. ...
 • kódové číslo kontrolnej organizácie

(SK-02-BIO)

 • z prechodného obdobia
 • zodpovedajúce označenie podľa platnej legislatívy
akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Naturalis SK, s.r.o. Bratislava

Sídlo:Björnsonova 16, 811 05 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Telefón: +421 / 2 / 52626661-3

FAX: +421 / 2 / 52626663

E-mail: [email protected]

www.naturalissk.sk

akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva1
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Predmet činnosti:

- inšpekčná činnosť v ekologickom poľnohospodárstve

- certifikačná činnosť v ekologickom poľnohospodárstve

- reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

-poradenstvo a koordinácia projektov spolufinancovaných

z programov pomoci EÚ, poskytovanie informácií o zriadení

a využívaní fondov EÚ (mimo oblasti EP)

- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

(mimo oblasti EP)

akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva2
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Rozsah spôsobilosti:

- Bioproduct (Bioproduct)

- Bioprodukt z konverzie (Bioproduct in conversion)

- Biopotravina (Biofoodstuff)

- Biopotravina z konverzie (Biofoodstuff in conversion)

akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva3
Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Štruktúra organizácie:

Skúšobné

laboratória

Manažér kvality

Vedúci

OCV

Inšpektori

Pracovník OCV

akreditovan in pek n a certifika n syst m ekologick ho po nohospod rstva4

Reg. No. 167/P-022

Akreditovaný inšpekčný a certifikačný systém ekologického poľnohospodárstva

Akreditácia:

- SNAS

- osvedčenie spôsobilosti na činnosť

- vykonávanie certifikácie bioproduktov a biopotravín

v systéme ekologického poľnohospodárstva podľa

rozsahu akreditácie

- Osvedčenie (certifikácia výrobkov, č. V 022)

- platnosť od 28.7.2004 do 28.7. 2007

- STN EN 45011

- STN EN 45004

subdod vky spolupr ca
Subdodávky, spolupráca
 • Skúšobné laboratória
 • Orgány dozoru
 • Kontrolné organizácie
 • Certifikačné organizácie (OCV)
dota n politika v ep
Dotačná politika v EP

- rezort Ministerstva pôdohospodárstva SR

- zelenina, liečivé rastliny 10 000 Sk

- vinohrady, sady 8 000 Sk

- orná pôda 6 000 Sk

- TTP 4 000 Sk

- 2. roky konverzie plná výška

- po 2. roku konverzie ½

- r. 2013

potravinov dozor
Potravinový dozor
 • Ciele a povinnosti
 • Výkon auditu u výrobcov biopotravín (auditori)
 • Spolupráca
z ver
Záver

Ďakujem za pozornosť

ad