Download
1 / 22

Obsah - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Obsah. Ciele EYD 2015 Nástroje Príklady konkrétnych nástrojov z praxe Dobrý projekt je... Koordinujúce orgány Aké zdroje sú k dispozícií Kde z ískať viac informácii. Ciele (1). Prvý krát je za prioritu roka vybraný smerom von, mimo EÚ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obsah' - thomas-phelps


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obsah
Obsah

 • Ciele EYD 2015

 • Nástroje

 • Príklady konkrétnych nástrojov z praxe

 • Dobrý projekt je...

 • Koordinujúce orgány

 • Aké zdroje sú k dispozícií

 • Kde získať viac informácii


Ciele 1
Ciele (1)

 • Prvý krát je za prioritu roka vybraný smerom von, mimo EÚ

 • Informovať o rozvojovej spolupráci, propagácia výsledkov dosiahnutých EU a členskými štátmi ako aktérmi globálnej zmeny. Vzdelávať o otázkach

  • čo je to rozvoj a rozvojová spolupráca

  • prečo je dobré sa tomu venovať

  • aké programy s akými výsledkami podporuje EU, ale aj SR

  • Poukázať na zmeny v rozvojových politikách

  • Vzdelávať o globálnej prepojenosti a súvislostiach v globalizovanom svete.


Ciele 2
Ciele (2)

 • Podporiť priame zapojenie verejnosti do rozvojových aktivít, podporiť kritické myslenie a aktívny záujem o rozvojovú problematiku, vrátane aktívnej účasti pri formulácii a implementácii politík

  • Podporiť osobné zapojenie – dobrovoľníctvo, expertná pomoc, materiálna pomoc

  • Podporiť aktívne a komplexnejšie nazeranie na príčiny problémov, uvedomenie si vlastnej spoluzodpovednosti, globálnej prepojenosti a posilnenie solidarity

  • Upriamiť pozornosť na možnosť zlepšenia aj formou verejných politík (príklad: certifikáty o pôvode dreva)


Ciele 3
Ciele (3)

 • Zvyšovať povedomie o výhodách rozvojovej spolupráce (nie len ako jednostranný proces čistého altruizmu), bližšie priblíženie konceptu Koherencie politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development).

  • Upriamiť pozornosť na potrebu aktívnej verejnej podpory a občianskej participácie pri tvorbe a implementácii verejnej politiky s rozvojovým dopadom.


N stroje
Nástroje

 • Komunikačné kampane, zamerané na šírenie hlavných odkazov voči širokej verejnosti, aj voči špecifickým cieľovým skupinám, vrátane použitia sociálnych médií;

 • Organizovanie konferencií, podujatí a iniciatív za účasti relevantných aktérov

 • Konkrétne opatrenia s priamym rozvojovým efektom, zvlášť v oblasti technickej rozvojovej spolupráce (výmena skúseností, zdieľanie dobrej praxe)

 • Odborné, vedecké a výskumné projekty a predovšetkým ich verejná diseminácia (P.S. aj neúspech je výsledok)


N stroje v praxi
Nástroje v praxi?

 • Komunikačné kampane

  • napr. v lokálnom periodiku

   • pravidelné „rozvojové okienko“,

   • informovanie o aktivitách rozvojových dobrovoľníkov (napr. rozhovor s dobrovoľníkom po návrate zo zahraničia)

   • Informovanie o aktivitách lokálnych neziskoviek z vlastného regiónu

  • Reklamné plochy vlastnené mestom (napr. MHD, infopútače) pre komerčný účel – v prípade „neobsadenosti“ ponúknuť tretiemu sektoru

  • EYD ambassadors – lokálne osobnosti


Organizovanie konferenci podujat
Organizovanie konferencií, podujatí

 • Odborné eventy/konferencie – napr. pre vzdelávanie učiteľov

 • Podujatia pre širokú verejnosť

  • Napr. prezentácie činnosti rozvojových organizácii „Rozvojový deň“

 • Podpora humanitárnych zbierok pri katastrofách – napr. priestory pre zbierku


Ml de n cke organiz cie
Mládežnícke organizácie

 • Obrovský potenciál pre rozvoj – jeden krát zažiť lepšie ako 100 krát počuť

 • Mládežnícke výmeny – Programy Erasmus+ (a jeho podprogram Európska Dobrovoľnícka Služba) - na SK zastrešuje IUVENTA

 • Obrovský potenciál zapojiť „hostí“

 • Mládežníckych programov sa môžu zúčastňovať často aj neformálne skupiny – programy sú nízko byrokratické

 • Mládežnícke organizácie nemajú sponzorov, zdroje, sú to „veľmi nízkonákladové“ zoskupenia, avšak s obrovským množstvom elánu a energie

 • Samosprávy dokážu výrazne pomôcť (za minimálne náklady)

 • Zameranie na mladých ľudí produkuje dlhodobý efekt, napr. štúdie ukazujú, že ľudia zapojení do dobrovoľníctva sú oveľa „aktívnejšími občanmi“ ktorí sa starajú o okolie, veci verejné a vlastnú komunitu

 • Chátrajúci komunálny objekt – ideálne dobrovoľnícke centrum


Konkr tne opatrenia
Konkrétne opatrenia

 • Fair Trade Cities

 • Ekologické projekty – zároveň skvelá podpora vzdelávania (ekozáhrady, vzdelávacie ekocentrum, mestské úle a pod.)

 • Odpadové hospodárstvo – veľmi nízka úroveň znalostí, ľudia doslova „nevedia ako“ recyklovať aj keď by chceli – tažké organizovať celoštátne vzdelávanie pre rozdiely

 • Príklad dobrej praxe – vzdelávací program vo firme odpadového hospodárstva (workshop OLO) – doslova sa oplatí => navrhnite vlastnej odpadovej firme


O by mal ma za cie dobr projekt
Čo by mal mať za cieľ dobrý projekt?

 • Viesť k zmene postojov

 • Spropagovaťglobálne porozumenie, solidárnosť a kritické myslenie

 • Podporiťmultikultúrne interakcie

 • Rozvíjať sociálnu participáciu a dobrovoľníctvo

 • Posilniť medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

 • - Posilniť sociálnu podnikavosť a aktivitu medzi Európskou mládežou


Dobr projekt by mal
Dobrý projekt by mal...

 • Univerzálnosť: Globálne výzvy potrebujú globálne odpovede, v Európe aj všade inde / Mysli globálne na lokálnej úrovni.

 • Solidarita: Všetci musia konať, nie pre ostatných ale s ostatnými.

 • Zapojenie: Pripojte sa k mottu “Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť”

 • Podpora skutočnej zmeny: EU podporuje aktérov skutočných zmien, staňte sa nimi tiež

 • Zodpovednosť: Nie je to o tom „čo dáme“ ale „ako žijeme“


Koordin cia
Koordinácia

 • Národným koordinátorom bude MZVaEZ SR

 • Platforma MVRO = hlavný príjemca

 • Konfederácia mimovládnych organizácií pre pomoc a rozvoj (CONCORD)- medzinárodne projekty

 • Špecializované MVO – napr. Fair Trade International

 • Prijímateľmi môžu byť:

 • mládežnícke organizácie, tretí sektor

 • samosprávy, štátne inštitúcie

 • Akademická obec a experti


Ak zdroje s k dispoz ci
Aké zdroje sú k dispozícií

 • Rôzne typy rozvoja = rôzne zdroje finacovania

  • Medzinárodná rozvojová spolupráca (EuropeAid, SlovakAid, Vyšehradský Fond – V4Fund)

  • Mládežnícke programy (ERASMUS +)

  • Kultúra, demokracia a občianska participácia (Európa pre občanov 2014-2020)

  • Lokálny rozvoj (existujúce štrukturálne fondy, Project Development Assistance, Horizon 2020, LIFE program, Nórske fondy)


Medzin rodn vy ehradsk fond
Medzinárodný vyšehradský fond

 • www.visegradfund.org

 • Podporuje cezhraničnú spoluprácu (projekty v prihraničných oblastiach s cieľom zefektívniť spoluprácu)

 • Projekty s V4 presahom – zapojení sú partneri zo všetkých štyroch krajín V4

 • Prijímateľom môžu byť všetci okrem štátnych inštitúcií

 • Malé a štandardné granty: kultúrna spolupráca, vedecká výmena a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, podpora turizmu

 • Strategické granty – podľa priorít roka

 • V4-EaP – Východné partnerstvo – projekty na spoluprácu s krajinami mimo V4


Eur pa pre ob anov 2014 2020
Európa pre občanov 2014-2020

 • Financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EU

 • Akcia 1 – Európska pamiatka (európska pamiatka, podpora organizácii so zameraním na pamätné udalosti)

 • Akcia 2 – Podpora demokracie a občianska participácia (Družobné mestá, Siete družobných miest, Projekty občianskej spoločnosti, Podpora organizácii na európskej úrovni)

 • www.europapreobcanov.sk – veľmi prehľadná stránka


Horizont 2020
Horizont 2020

 • Program určený pre malé a stredné podniky

 • Zameriava sa na inovácie a má podporiť „najinovatívnejšie malé podniky s vysokým potenciálom rastu“

 • rýchle a jednoduché granty pre:

  • štúdie uskutočniteľnosti inovácií v podnikoch (až do výšky 50 000 €)

  • demonštračné projekty

  • Zrelé projekty- poradenstvo o rozvoji podnikania a iné podporné služby

 • Projekty „Spoločenské výzvy“ – potreba sieťovať


LIFE

 • Program pre podporu projektov v oblasti životného prostredia a klimatických zmien

 • Vychádza z aktuálneho „Siedmeho akčného programu pre životné prostredie do 2020“

 • Od 1992 prebehlo na Slovensku 30 projektov, celková výška 53 mil €, z toho 27,5 mil € z prostriedkov EU

 • Podporuje aj lokálne (menšie) projekty

 • Koordinátorom je Ministerstvo životného prostredia


H adanie partnerov trialog
Hľadanie partnerov - TRIALOG

 • Trialog je platforma založená na podporu spolupráce rozvojových mimovládok v regióne

 • Každé dva roky organizujú „Partnership Fair“ – viacdňová akcia (preplatené náklady) určená na hľadanie partnerov pre EU projekty

 • Zamerané na výzvy DEAR (Development Education and Awareness Raising = Rozvojové vzdelávanie a šírenie povedomia), prítomní sú experti na písanie projektov a zástupcovia EuropeAid

 • Najbližší bude v 2015 v Poľsku.

 • Možnosť spoznať veľa organizácií, aj pre iné projekty a spoluprácu, inšpiratívne nápady a výmena praxe.


Kde n js info o rozvoji
Kde nájsť info o rozvoji

 • MZVaEZ SR

 • Platforma MVRO www.mvro.sk

 • CONCORD http://www.concordeurope.org

 • EU DEVCO:http://capacity4dev.ec.europa.eu

 • Monda.eu www.monda.eu

 • TRIALOG (Partnership Fair) - http://www.trialog.or.at


Potenci lne zdroje financovania
Potenciálne zdroje financovania

 • SlovakAid – www.slovakaid.sk

 • EuropeAid – Hlavná stránka: https://ec.europa.eu/europeaid/home_en

 • EuropeAid – Výzvy: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en

 • Horizon 2020 – Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky: http://ec.europa.eu/easme/index_en.htm

 • LIFE – environmentálne projekty: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 • Visegrad Fund: http://visegradfund.org/

 • Nórske Fondy: www.eeango.sk

 • Smart Cities


ad