Svat c sa justini n
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN. prezentováno v rámci cyklu „SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“ katechetický blok dětského letního tábora Hrubá Vrbka 5.-12. 7. 2014 sestavil jer. Metoděj Kout. byzantský císař, svátek 14. listopadu.

Download Presentation

SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SVATÝ CÍSAŘ JUSTINIÁN

prezentováno v rámci cyklu

„SVATÍ CÍSAŘI A KNÍŽATA, OCHRÁNCI PRAVOSLAVNÉ VÍRY A KŘESŤANSTVÍ“

katechetický blok dětského letního tábora

Hrubá Vrbka 5.-12. 7. 2014

sestavil jer. Metoděj Kout


byzantský císař, svátek 14. listopadu

sv. JustiniánPetr Sabbatios (527–565)


KÝM BYL?

 • římský císař

  • čestný panovnický titul nejvyššího římského vladaře/úředníka

  • odvozeno od jména Gaia Julia Caesara

  • později tento titul přebírají i vládci v jiných zemí

 • jako císař věřil, že:

  • císařství je dílem Boha

  • jako císař byl Bohem povolán a vyvolen

  • Bůh mu bude žehnat pouze, bude-li ochraňovat pravou víru

  • pronásledoval sekty a systematicky vytlačoval Židy

 • pravoslavný teolog

 • sjednotitel říše/misionář

 • politik, vyjednavač a stratég

 • Iustinianusje tzv. „COGNOMEN“ spolujméno přijaté po strýci, který ho adoptoval, rodové jméno, ve smyslu Petr Savvatios„Justinianův“ (patřící do rodiny Justina)


NÁPIS NA MINCI

DNIUSTINIANUSPPAUG

dominusIustinianus pater patrisaugustus

císař (svrchovaný pán, vládce) Justinián otec vlasti, vznešený


RODINA - PŮVOD

 • chudá rodina zemědělců - bulharští Slované

 • synovec císaře Justina - původně velitel palácové gardy (příklad tzv. „sociální mobility“ - kariéru lze budovat v církvi a v armádě nehledě na původ)

 • inteligentní, vzdělaný, cílevědomý a bohabojný (vzdělání dosáhl díky svému strýci)

 • poslední císař, jehož rodným jazykem je latina

 • dovršuje přerod pozdní antické společnosti ve středověkou byzantskou

 • císařovna Theodora – dcera hlídače medvědů

  • přiměl svého strýce Justina změnit kvůli svému sňatku zákon (nepřípustný sňatek mezi senátorem a herečkou)


RAVENNA – SEN O JEDNOTNÉ ŘÍŠI


CÍSAŘOVNA THEODORA - RAVENNA


HIPODROM

 • centrum městského života – císař zde vyhlašuje zákony a naslouchá lidu

 • obdoba římského kolosea

 • na konstantinopolský hipodrom se vměstnalo až 30.000 diváků

 • hipodromy sloužily ke konání velkých císařských slavností, sportovních klání a divadelních představení

 • účastnil se jich také císař se svým dvorem a předními šlechtici země

 • počátkem 6. st. spolu soupeřili čtyři skupiny, vozy jezdily pod čtyřmi barvami – zelená, červená, modrá a bílá

 • nakonec se prosadily jen dvě stáje – modrá a zelená, navzájem spolu zápasili při hrách v cirku, ale také v diskuzích na politicko–náboženská témata

 • zelené tvořili příslušníci nižšího původu, modří náleželi k vyšší společenské třídě


HIPODROM


ŘÍŠE ZA DOBY CÍSAŘE JUSTINIÁNA


ROZLOHA JUSTINIÁNOVY ŘÍŠE


„THEODOSIOVY“ MĚSTSKÉ HRADBY – 5. stol.


VALENTŮV AKVADUKT 4. stol.


PODPOROVATEL MNIŠSKÉHO ŽIVOTA

v Konstantinopoli 67 mužských klášterů, vedle nich řada klášterů ženských

počet těchto institucí neustále stoupal a jejich význam rostl zakládáním nemocnic, chudobinců, sirotčinců a starobinců při klášterech

CÍSAŘ JUSTINIÁN O MNIŠSKÉM ŽIVOTU:

 • Mnišský život a mnišská kontemplace je záležitost posvátná přivádějící okamžitě duše k Bohu.

 • Neprospívá jen těm, kteří se pro tento způsob života rozhodli, ale svou čistotou prospívá i všem ostatním, i jim přináší prospěch z modliteb k Bohu.

 • Budou – li se mniši modlit k Bohu za stát s čistýma rukama a prostýma dušemi, je zřejmé, že naše vojsko bude úspěšné, města budou vzkvétat, a bude – li nám Bůh milostiv a nakloněn, jistě bude všude mír a zákonnost.

 • Země bude plodná, moře nám bude vydávat své dary, budou –li modlitby mnichů celému státu získávat přízeň boží.


HAGIA SOFIA, CÍSAŘ KONSTANTIN a JUSTINIÁN


CÍSAŘ ÚŘEDNÍK/VÁLEČNÍK

 • dominus – označení císaře v pozdně římské říši

 • titul poukazuje na formu vlády - přerod říše od republiky k formě absolutní vlády panovníka, Justinián ruší starobylý úřad konzulů

 • titulem „caesar“ byl označován spoluvládce (následník) císaře, sám vládnoucí císař užívá titul „augustus“ (vznešený)

 • zkratky na minci: DN pán PP otec vlasti AUG vznešený

 • zdokonalil výběr daní – Jan z Kappadokie

 • bojuje s korupcí a rozkrádání daní

 • válčí s:

  • PERŠANY (MALÁ ASIE – později si vykupuje mír)

  • VANDALY a později s BERBERY (AFRIKA)

  • OSTROGÓTY (ITÁLIE)

  • MOROVÉ RÁNY (542 umírá 1/3 obyvatel říše, sám císař je nemocen)

  • POVSTÁNÍ NIKA (lidové povstání v Konstantinopoli, které se rozhořelo na hipodromu – zničena velká část památek)


ZACHRÁNCE ŘÍMA„Bezpečí a sláva Římanů.“sonov – značka pro konstantinopolskou mincovnu


MISIONÁŘ

 • zavřel poslední pohanské akademie

  • Athény (nosit sovy do Athén)

  • vzdělávání předal učeným mnichům

 • do Malé Asie posílá biskupa Jana Efeského

  • 70 000 pokřtěných

 • stavitel více než 90 chrámů – jednak misie, jednak kvůli plenění

  • svatá Sofie a klášter svaté Kateřiny


SVATÝ VITALIS, RAVENAKRISTUS SE VZNÁŠÍ NAD VODAMI, PODÁVÁ MUČEDNICKÝ VĚNEC VITALIOVI


svatá SOFIE dříve


svatá SOFIE dnes


PAROS - CHRÁM ZASVĚCENÝ PANNĚ MARII


CÍSAŘ TEOLOG

 • sjednocuje slavení církevních svátků

 • obnovuje pravou víru – vrací se k vyznání dvou přirozeností v Kristu (Božská i lidská) – obnovení kontaktů s papežem

 • autor písně „Jednorozený synu a slovo Boží“ (před malým vchodem na sv. liturgii)

 • staví se proti

  • Nestoriovi – nebyl bohočlověkem, Božství v něm pouze přebývalo

  • monofysitům - trvali na tom, že Božství plně pohltilo lidství


DONÁTOR A STAVITELpo boku římského papeže Maximiana, Ravena


CÍSAŘ ZÁKONODÁRCE

 • nový zákoník „kodex Justinianus“

  • kodifikoval tři staré zákoníky

  • sjednotil protiřečící si právní výklady

  • učebnice pro právníky

  • novely k zákonům – poprvé řecky

  • pravidelné revize zákonů


CÍSAŘ STRATÉG

 • zvyšování sociální mobility – ne původ, ale vlohy a nadání

 • odstraňování lokálních odlišností, sjednocení právních norem

  • pokušení síly a dočasné světské moci

 • propracované vzdělávání svých lidí (kněží studují rétoriku, filosofii, teologii - konkurenční výhoda

  • nedocenění odlišných starých elit, které přešly k nepříteli

 • vytváření týmů postavených na vzájemné důvěře podle dovedností

 • odvaha pravou víru nalézt a ochraňovat i přes možné ztráty a nesympatie

  • pokušení církvi vnutit svou vlastní představu


ZDROJE:

 • ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol. Dějiny Byzance. Praha: Academia, 1992.

 • СвятойправоверныйцарьИустиниан и царицаФеодора; In: Православный календарь, [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://days.pravoslavie.ru/Life/life2537.htm

 • Святые правоверныe царь Иустиниани царица Феодора; [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://www.onb.kursk.ru/our-booke/svjat/dok/21.html

 • Mosaics of San Vitale in Ravenna; [online],červen1., 2014. Dostupné z: http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth212/san_vitale.html


 • Login