Retorika
Download
1 / 19

Retorika - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Retorika. Demonstráció – argumentáció. A meggyőző beszéd tudománya, művészete, mestersége. Demonstráció : igaz premisszák  levezetési szabályok betartása  igaz konklúzió A rgumentáció : premisszák: a szükségszerűség, a bizonyosság hiányzik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Retorika' - thisbe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Demonstr ci argument ci
Demonstráció – argumentáció

 • A meggyőző beszéd tudománya, művészete, mestersége.

 • Demonstráció:igaz premisszák  levezetési szabályok betartása igaz konklúzió

 • Argumentáció :

  • premisszák: a szükségszerűség, a bizonyosság hiányzik

  • az érvelésnek vannak szabályai és technikái (= gyakorlati fogások készlete)

  • nem bizonyossági, mégis elfogadható következtetés: „meggyőzöttség”


A retorikai t r
A retorikai tér

 • klasszikus logika ↔ retorika

 • deviáns logika, jogi logika  retorika

 • A retorikai tér határai :

  • ahol a kinyilvánított tétel magától értetődő nincs szükség argumentációra

  • ha a tétel önkényesnek látszik, és nincs indok az elfogadására a kényszerítő hatalomnak való alárendelődés  nyers erőszak


A retorika sz let se
A retorika születése

 • „Természetes retorika”

 • A retorika fogalmasítása: a retorika reflexió tárgya

  • induktív úton: a természetes retorika szerves fejlődésének eredményeként

   • ókori Görögország : „vándortanító” szofisták

  • deduktív úton: kívülről indukált változások nyomán, általánosan elfogadott elvekből vonnak le szabályokat

   • ókori Görögország : „demokratizálás”

 • filozófiai retorika : Platón és Arisztotelész


 • A meggy z s eszk zei
  A meggyőzés eszközei

  • Külsők: a kijelentéseket alátámasztó bizonyítékok

  • Belsők: a beszéd eszközei a retorikai eszközök:

   • Ethosz: a beszélő „jó ember”, akinek hinni lehet; a beszédben megnyilvánuló személyes kvalitások

   • Pathosz: a hallgatóság érzelmeinek megindítása, melyek jelentősen befolyásolják a következtetéseiket

   • Logosz: a beszéd értelmi meggyőző erejére utal, az abban felsorakoztatott érvek hatása nyomán

    • induktív: példákból kiinduló

    • deduktív: általános premisszákból kiinduló


  A retorika alkalmaz si ter letei
  A retorika alkalmazási területei

  • Bírósági retorika (perbeszéd)

   • idődimenziója a múlt

   • célja az igazságosság / igazságtalanság elválasztása

   • eszköze a vád (állítás) és a védekezés

  • Alkalmi beszéd(ünnepek, egyedi alkalmak beszédei)

   • idődimenziója a jelen

   • célja a becsület / becstelenség példái felmutatása

   • eszközeként magasztalja vagy kárhoztatja tárgyát

  • Politikai szónoklat (a tanácskozás meggyőzése)

   • idődimenziója a jövő

   • célja a célravezető /célszerűtlen tettek elkülönítése

   • eszköze a döntésre buzdítás vagy eltántorítás


  Technikai retorikai irodalom
  Technikai retorikai irodalom

  • A retorikai reflexió deduktív módja: a nyilvános beszéd első kézikönyvei (pl. Korax)

  • főleg a bíróság előtti beszédekre készítettek fel;

  • mindez meghatározta a beszéd felépítésének szerkezetétis (bevezetés, előadás, bizonyítás, cáfolás és következtetés);

  • kiterjedtek a beszéd stílusára és díszítésére is;

  • a retorikai érvelés alapját a valószínűségi argumentum adta: az, hogy a történések bizonyos menete vagy motívuma (a racionális megfontolás számára) valószínűbb, mint egy másik.


  Els dleges m sodlagos retorika
  Elsődleges,másodlagos retorika

  • Elsődleges retorika:

   • a polgári élet nyilvános fórumain való szereplés mentén alakul ki

   • az ilyen fórumokon való részvételre készít fel

   • célja a közvetlen meggyőzés

   • Másodlagos retorika:

    • polgári élet a magánszférakontextusa

    • nyilvános diskurzus  irodalom(művészetek)

    • élőbeszéd szöveg (narráció, elbeszélés)

    • meggyőzés  áttételes: a szerző személyén és erényein át válik közvetítetté


  Klasszikus retorika cicero
  Klasszikus retorika (Cicero)

  • technikai, preskriptívretorika: a görög hagyományt gyűjti össze és rendszerezi,hogy a nyilvános beszédek vezérfonalát kínálja

  • „ideális szónok”: ékes beszédű filozófus  intellektuális mélység és polgári hasznosság

  • a patrónus-kliens viszony, amelyben a római szónok fellép, egy alapvetően más viszonytípus: a patrónus vállalja fel kliense érdekének képviseletét ↔ Görögországban a szabad polgár maga járt el a nyilvánosság fórumain

  • a retorika civilis ratio, azaz a politika része


  A sz nokl s l p sei cicero
  A szónoklás lépései (Cicero)

  • a szónoknak meg kell találnia a témáját : inventio

  • el kell rendeznie az anyagát, meggyőzőerővel : dispositio

  • feldíszíteni a gondolatait a nyelv segítségével: elocutio

  • elraktározni az emlékezetében: memoria

  • méltósággal és eleganciával előadni: pronuntiatio


  A j besz d quintilianus
  A „jó beszéd” : Quintilianus

  • nagy szintézis : nem csupán összefoglalva,de az oktatás egészében elhelyezve a retorikát

  • az oktatás célja: a „nagy szónok” nevelése„jó embernek” kell lennie (szofista hagyomány)

  • a retorika a bene dicendiscientia, azaz a jó beszéd tudománya

  • elődei tanaiból az elsődleges retorikára (bíróság, közélet) vonatkozó ismereteket foglalja össze

  • holott : az elsődleges retorika színterei már az ő korában sem léteztek, amint később sem,

  • összefoglaló műve (InstitutioOratoria) mégis máig alapmunka maradt


  Retorika a k z pkorban
  Retorika a középkorban

  • retorika a középkorban: a szó hatalma

  • nem egyszerűen az antik kultúra továbbélése

   • klasszikus retorika: retorika dialektika, filozófia

   • keresztény retorika: retorika  exegézis, tanítás

  • a keresztény retorika céljai:

   • a meg nem tértek megtérítése

   • a kereszténységet érő vádak elhárítása

  • a klasszikusoktól örökölt hagyomány élt tovább

  • társadalmi bázisa : avárosok autonómiája

  • elsősorban a másodlagos, irodalmi retorikaként élt tovább


  Retorika az jkorban
  Retorika az újkorban

  • XVII-XVIII. sz.: a klasszicizmusa rómaiaktól ismét a görögök felé fordult, s a logika hatása alá került

  • racionalizmus retorika elutasítása  axiomatikus-geometrikus tudományosság öncélú „ékes szólás”

  • nagyrészt az iskolai tantervekből is kiszorult

  • XX. század : ismételt érdeklődés a retorika iránta, főleg a nyelv és a beszéd kérdései felől közelítve

  • „új retorika” : ChaïmPerelman törekvés afilozófia–logika–dialektika–retorika eredeti viszonyrendszerének helyreállítására


  A retorika fogalmi sszetetts ge
  A retorika fogalmi összetettsége


  A sz noki besz d fel p t se
  A szónoki beszéd felépítése

  A szöveg szabályai:

  Egység

  Haladás

  Folytonosság

  Tagoltság

  Arányosság

  Teljesség

  • Bevezetés

  • Elbeszélés

  • Kitérés

  • Részletezés

  • Bizonyítás

  • Cáfolás

  • Befejezés

  A szónoklatra felkészülés lépései : 1. előkészületek: a téma meghatározása és elrendezése (inventio, dispositio); 2. a beszéd kidolgozása (elocutio, memoria); 3. előadás (pronuntiatio)


  Jog s retorika
  Jog és retorika

  • a gyakorlati jogászi munka egyik alappillérea „szó hatalma”  cselekvés a szavak révén

  • a bírói döntés a bizonytalanság körülményei között születik meg  meggyőződés  meggyőzés

  • kétféle kérdésben kell döntésre jutni:

   • ténykérdés: múlt, homályosság, narrációk

   • jogkérdés:

    • a jog megértése: hermeneutikai feladat

    • a jog kimondása: norma-választás, tételezés

  • A retorika korlátai:

   • contrafactum non est argumentum

   • contralegem non est argumentum
  A retorikai rvek t pusai csak p ld l z jelleggel
  A retorikai érvek típusai(csak példálózó jelleggel)

  ténykérdéseknél

  nevesített jogi

  analógia alkalmazása

  a hasonlóból a hasonlóra következtetés

  az ellenkezőből való következtetés

  a többől a kevesebbre következtetés

  a kevesebből a többre következtetés

  stb.

  • definícióból származó

  • a különbözőségre hivatkozó

  • a következményekre figyelmeztető

  • az okokra hivatkozó

  • az okozatokra emlékeztető

  • az összehasonlításra támaszkodó

  • stb.