Konjunkturinstitutet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

KONJUNKTURINSTITUTET PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KONJUNKTURINSTITUTET. 28 augusti 2013. Jesper Hansson. Sammanfattning. Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare Ökat förtroende från hushåll och företag Långsam förbättring på arbetsmarknaden Riksbanken sänker inte räntan trots låg inflation

Download Presentation

KONJUNKTURINSTITUTET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KONJUNKTURINSTITUTET

28 augusti 2013

Jesper Hansson


Sammanfattning

 • Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare

  • Ökat förtroende från hushåll och företag

 • Långsam förbättring på arbetsmarknaden

 • Riksbanken sänker inte räntan trots låg inflation

 • Ofinansierade åtgärder på 25 miljarder kronor 2014

  • Kräver motsvarande åtstramningar 2015-2017 för att överskottsmålet ska nås

 • Bibehållet välfärdsåtagande kräver ytterligare skattehöjningar


2012

2013

2014

BNP

0,7 (0,7)

1,1 (1,5)

2,5 (2,5)

Arbetslöshet1

8,0 (8,0)

8,0 (8,3)

7,8 (8,3)

KPIF

1,0 (1,0)

1,0 (1,0)

1,2 (1,3)

Reporänta2

1,00 (1,00)

1,00 (1,00)

1,00 (1,00)

Offentligtfinansiellt sparande3

-0,6(-0,6)

-1,3 (-1,5)

-1,5 (-1,2)

Prognosen i sammandrag(juni 2013 inom parentes)

Årlig procentuell förändring respektive procent

1Procentavarbetskraften2 Vid årets slut 3 Procentav BNP


Fördjupningar

 • Riksbankenharsystematisktöverskattatinflationen

 • Äldresdeltagandepåarbetsmarknaden


Högre BNP-tillväxt i USA och euroområdet

Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden


Företags- och konsumentförtroendet stiger i euroområdet, men fortfarande lägre än normalt

Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden


Kraftig finanspolitisk åtstramning har dämpat BNP – mildras framöver

Finansiellt sparande i offentlig sektor, procent av BNP


Ljusare utsikter inom industrin i USA och euroområdet, men mer osäkert i Kina

Inköpschefsindextillverkningsindustrin, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden


Starkare utveckling i OECD ger avtryck även i tillväxtekonomierna, men riskerna har ökat

BNP, procentuell förändring


BNP stagnerade i Sverige andra kvartalet – ljusare utsikter framöver

Barometerindikatorn och BNP, index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden


Både hushållens och företagens tillförsikt om framtiden har stigit till normal nivå

Index, medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden


Fortfarande svaga utsikter för exporten i närtid

Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden


Oförändrade anställningsplaner i näringslivet

Nettotal, säsongsrensade månadsvärden


Ovanligt stark sysselsättning i förhållande till BNP

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden


Svagt stigande sysselsättningsgrad och uppgången i arbetslösheten bruten

Arbetslöshet och sysselsättningsgrad, procent av arbetskraften respektive befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden


Arbetskraftsdeltagandet stiger – särskilt bland äldre

Arbetskraftsdeltagande per åldersgrupp, procent av befolkningen i respektive ålder


Löneökningstakten växlar ner och bäddar för låg inflation

Timlön och konsumentpriser, årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsvärden


Hushållens skulder ökar något snabbare än inkomsterna

Utlåning från finansiella institut i Sverige, årlig procentuell förändring, månadsvärden


Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad till början av 2015

Procent, dagsvärden


Riksbankens har överskattat inflationen

Underliggande inflation (UND1X/KPIX/KPIF), utfall och Riksbankens prognoser 1–24 månader, procent


Medelprognosfel för olika prognoshorisonter 1–24 månader, mars 2001-mars/april 2013

Procentenheter


Negativa medelprognosfel även efter 2005

Medelprognosfelför olika prognoshorisonter 1–24 månader, augusti/oktober 2005-mars/april 2013, procentenheter


Förhögainflationsprognoser – vadärproblemet?

 • Riksbankenharöverskattatinflationen

 • Med facitpå hand harpenningpolitikendärmedblivitförstram

 • Överraskandelågaimportpriseroch stark produktivitetstillväxt (t.o.m. 2005) en delförklaring

 • Men andraprognosmakareharlyckatsbättre

 • Därmedbordereporäntanigenomsnittkunnat ha sattslägre


Ofinansierade åtgärder 2014 förutsätter stram finans-politik 2015-2017 för att överskottsmålet ska nås

Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande, procent av BNP respektive procent av potentiell BNP-


Finansiellt sparande i offentlig sektor underskrider överskottsmålet

Regeringens indikatorer för överskottsmålet, procent av BNP respektive potentiell BNP


Automatisk åtstramning räcker inte för att nå överskottsmålet

Konjunkturjusterade inkomster och utgifter vid oförändrade regler, procent av potentiell BNP

1,1 %


Finanspolitiska utmaningar

 • I prognosen ligger 25 mdr kr ofinansierade finanspolitiska åtgärder 2014

 • Målkonflikt mellan att påskynda återhämtning och uppnå överskottsmålet

 • Automatisk budgetförstärkning via urholkat offentligt åtagande, men ändå krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 mdr kr 2015-2017

 • Bibehållet offentligt åtagande på 2013 års nivå kräver skattehöjningar på 80 mdr kr t.o.m. 2017 om överskottsmålet ska nås (med KI:s makroprognos)

 • Men dags för en utredning om lämplig nivå på överskottsmålet


 • Login