milli emlak genel m d rl
Download
Skip this Video
Download Presentation
Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Milli Emlak Genel M d rl g - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Milli Emlak Genel Müdürlüğü. Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi. Dayanak. - 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi - 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar. Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Milli Emlak Genel M d rl g ' - thiery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Kamu Taşınmazlarının

Yatırımlara Tahsisi

dayanak
Dayanak

- 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar

te vik kapsam ndaki ta nmazlar
Teşvik Kapsamındaki Taşınmazlar
 • Hazineye,
 • Özel bütçeli kuruluşlara,
 • İl özel idarelerine,
 • Belediyelere,

Ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler.

te vik kapsam nda de erlendirilmeyecek ta nmazlar
Teşvik Kapsamında Değerlendirilmeyecek Taşınmazlar
 • Özel kanunları uyarınca değerlendirilmesi mümkün bulunmayan,
 • İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen,
 • Tapu kütüklerinde ihtiyati tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi gibi kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan,
 • Paylı ve Elbirliği mülkiyetine konu olan,
 • Kamu hizmetlerinde kullanılan veya kamu hizmetine tahsisli olan,
 • Mülkiyeti ihtilaflı olan,

Taşınmazlar kapsam dışındadır.

slide6
Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti
 • Yatırımın türüne göre, OSB veya Endüstri Bölgesi İdaresinden veya ilgili kurum ve kuruluşlardan hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmazın tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüş sorularak tespit eder.
 • Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden değerlendirilmesi mümkün olduğu tespit edilenler; bunların belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı, kentin gelişme yönünde kalıp kalmadığı, bunların tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi suretiyle alternatif değerlendirme şekillerinden hangisinin daha uygun olduğuna ilişkin görüş, öneri ve bilgiler MEOP ortamında güncellenmek suretiyle ilana çıkılmadan önce ikişer aylık dönemler halinde toplu olarak bir yazıyla Maliye Bakanlığına bildirilerek izin alınır.
yat r ma uygun ta nmazlar n yat r mc lara duyurulmas
Yatırıma Uygun Taşınmazların Yatırımcılara Duyurulması

Yatırım yapmaya uygun arazi ve arsaların taşınmaz maliki idarelerce belirlenmesini müteakip,

 • Bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir.
 • En az 2 aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir.
 • Başvuru tarihine kadar maliki idarelerin Web. Sitesinde yayımlanır.
 • Ayrıca, komisyona müracaat tarihinden en az 30 gün öncebir defa da Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde bir defa yayımlanarak, yatırımcılara duyurulur.
ba vuruda stenecek bilgi ve belgeler
Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler

Yatırımcı;

 • Talep form dilekçesini (Ek-1),
 • Yatırımcıdan istenecek belgeleri (Ek-2),
 • Yatırım bilgi formunu (Ek-6),
 • Taşınmaz maliki idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmek üzere;

-I. ve II. bölgelerde bulunan illerde üçbin,

-III. bölgede bulunan illerde ikibin,

-IV. bölgede bulunan illerde bin,

TL’nin bu idarelerin ilgili muhasebe birimine yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte,

Taşınmaz sahibi idareye müracaat edecektir.

te vikten yararlanma artlar
Teşvikten Yararlanma Şartları
 • Yatırım teşvik belgesi sahibi olunması,
 • Yatırım tutarının, taşınmaz bedellerinin,
   • Tarım ve hayvancılık için bir,
   • Turizm yatırımı için iki,
   • Diğer yatırımlar için üç,

Katından az olmayan yatırımı taahhüt eden,

 • Taşınmazın bulunduğu ilçe mülki sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması halinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımları yapmak isteyen,
 • Yatırım tutarının % 20’si kadar net öz kaynağa sahip olan,
 • Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon TL’yi aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finans tablosunu veren,

Gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

komisyon
Komisyon

Yatırımcıya tahsis edilecek taşınmazlara üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi ve kullanma izni verilmesi ile ilgili olarak komisyon;

 • Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında,
 • Taşınmazın sahibi olan ilgili idarenin mahallindeki en büyük memurundan (Defterdar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı, Bölge Müdürü veya İl Müdürü),
 • Taşınmazdan sorumlu birim amirinden (millî emlak müdürü, emlak işlerinden sorumlu müdürü gibi),
 • Bayındırlık ve İskân İl Müdürü’nden,
 • Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için ayrıca Belediye İmar Müdürü’nden,
 • Yatırımın türüne göre ilgili bakanlığın il müdüründen,

oluşmakta ve değerlendirme bu komisyon tarafından yapılmaktadır.

komisyonun de erlendirmesi
Komisyonun Değerlendirmesi

Komisyon;

 • Yatırımcının mali durumunu (kayıtlı ve ödenmiş sermayesi dahil) ,
 • Yatırımın gruplandırılan iller ve teşvik edilecek sektörler arasında yer alıp almadığını,
 • Yatırım tutarının, taşınmaza takdir edilen rayiç değerin, tarım ve hayvancılık yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katı olup olamadığını,
 • Yatırımın finansman kaynaklarının yeterliliğini,
 • Taşınmazın üzerinde avan projenin uygulanıp uygulanamayacağını,
 • Yapılacak yatırımdaki kapalı ve açık alanlar dikkate alınarak ne kadarlık bir taşınmaza ihtiyaç duyulduğunu,

İnceleyerek, taşınmazın ön izin, kullanma izni veya irtifak hakkı tesis edilmesine uygun olup olmadığına karar verir ve bu kararını onay için taşınmazın maliki idarenin yetkili makamına sunar.

n zin verilmesi
Ön İzin Verilmesi
 • Yatırım yapılacak taşınmazlardan imar planı bulunmayanların, yatırımcı tarafından imar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması amacıyla, gerektiği takdirde tescil, terk, ifraz, tevhit ve benzeri işlemleri yerine getirmek üzere fiili kullanım olmaksızın ön izin verilmektedir.
 • Ön izin bedelsizdir.
 • Ön izin sözleşmesinin notere tasdiki zorunlu değildir.
 • Ön izin bir yıl süreyle verilmekte olup, bu süre ihtiyaç duyulması halindebir yıl daha uzatılabilir.
rtifak hakk tesis edilmesi ve kullanma zni verilmesi
İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi ve Kullanma İzni Verilmesi

Ön izin şartlarını yerine getiren yatırımcı lehine;

- Tescilli yerlerde bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilir,

- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde ise bedeli karşılığında kırkdokuz yıl süreli kullanma izni verilir.

yat r ma konu ta nmazlara k ymet takdiri
Yatırıma Konu TaşınmazlaraKıymet Takdiri

Yatırıma konu taşınmazın rayiç bedeli, ilk yıl irtifak hakkı ve kullanma izin bedelleri; taşınmazları satmaya yetkili komisyonlarca tespit edilir.

Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin bedelle 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi ekspertiz şirketleri ile merkez denetim elemanlarına da takdir ettirilebilir.

bedel
Bedel

İlk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli,

- I ve II nci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü,

- III üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde ikisi,

- IV üncü bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biridir.

 • İkinci ve müteakip yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri, cari yıl bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan ÜFE oranında artırılır.
 • İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde, ilk yıl bedeli ile sözleşmeleri gereğince artırılarak tespit edilen ikinci ve üçüncü yıl bedelleri, yüzde yetmiş indirim uygulanarak tahsil edilir.
 • Tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmaz.
 • Üzerinde kamuya ait ve ihtiyaç dışı bina ve müştemilat ile henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan taşınmazlar da emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında belirlenecek bedel üzerinden değerlendirilir.
s zle menin d zenlenmesi ve tapuda tescil lemlerinin yap lmas
Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Tapuda Tescil İşlemlerinin Yapılması
 • Yatırımcı tarafından tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde;
  • Ön izin sözleşmesinin imzalanması,
  • Kullanma izni bedelinin yatırılarak kullanma izni sözleşmesinin imzalanması ve notere tasdik ettirilmesi,
  • İrtifak hakkı bedelinin yatırılarak irtifak hakkı sözleşmesinin tapuya tescil işleminin yapılması,

Zorunludur. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelini yatırarak sözleşme düzenlemeyen yatırımcı bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

 • Kullanma iznine ilişkin sözleşme taraflarca imzalanarak noterce tasdik edilmeden veya irtifak hakkı tapu siciline tescil edilmeden taşınmazlar yatırımcıya teslim edilmez ve üzerinde herhangi bir inşaî faaliyete izin verilmez.
stihdam
İstihdam

Yatırım teşvik belgesinde taahhüt edilen istihdam sayısına yatırım konusu işletmenin faaliyete geçiş tarihinden itibaren beş yıl süreyle uyulması zorunludur.

İstihdam edilecek işçi sayısı beş yıllık ortalama üzerinden değerlendirilir.

Üretime katkı sağlamak amacıyla hizmet satın almak suretiyle sağlanan istihdam, taahhüt edilen istihdam sayısı içerisinde değerlendirilmez.

devir
Devir
 • Yatırımcı, irtifak hakkı veya kullanma iznini üçüncü kişilere devredebilir.
 • Ancak, devrin yatırım tamamlanmadan önce yapılması halinde, devralan kişide aynı şartlar aranır.
 • Devralan kişiler otuz gün içinde idarece düzenlenecek olan yeni sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
 • Ön izin devredilemez ve bu süre içerisinde ortak alınamaz
masraflar
Masraflar

İrtifak hakkının tapuya tesciline veya kullanma izni sözleşmesinin notere tasdik ettirilmesine ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri malî yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanır.

yat r m s resi
Yatırım Süresi

Yatırım teşvik belgesinde belirlenen veya uzatılmış ise uzatılan süreler göz önünde bulundurularak yatırıma başlanılması ve uygulama projelerinde gösterilen bina, yapı ve tesislerin inşaatlarının bitirilerek faaliyete geçilmesi zorunludur.

ndirimlerin ptal edilmesi
İndirimlerin İptal Edilmesi
 • Öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesine rağmen yatırımın tamamlanmaması,
 • Taahhüt edilen istihdam sayısına yüzde onu aşan oranda uyulmaması,

Hâlinde bölgeler itibariyle farklılaştırılarak emlak vergi değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle irtifak hakkı veya kullanma izni bedelleri yönünden sağlanan indirimler ile hasılat payı alınmaması suretiyle yapılan indirimler iptal edilerek genel hükümlere göre işlem yapılır ve hâsılat payı alınır.

rtifak hakk ve kullanma zninin ptali halinde tahliye ve geri alma
İrtifak Hakkı ve Kullanma İzninin İptali Halinde Tahliye ve Geri Alma

Yatırımcının Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda ve sözleşmesinde yer alan hükümlere uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde,

 • Herhangi bir yargı kararı aranmaksızın irtifak hakkı veya kullanma izni iptal edilir.
 • Bu durumda, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda tazminat ve bedel ödenmeksizin taşınmaz maliki idareye intikal eder.
 • Bundan dolayı hak lehtarı veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
 • Taşınmaz maliki idarenin talebi üzerine irtifak hakkı tapu idaresince tapu kütüğünden resen terkin edilir.

Yatırımcı, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın taşınmaz maliki idarece alınacak irtifak hakkı veya kullanma izninin iptal edildiğine dair kararın tebliğ tarihinden itibaren taşınmazı otuz gün içinde tahliye ederek boşaltmak zorundadır.

rtifak hakk ve kullanma zni s resinin sona ermesi
İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi
 • İrtifak hakkı ve kullanma izni, sözleşme süresi sonunda biter.
 • Bu durumda; makine, teçhizat ve demirbaşlar hariç diğer yapı ve tesisler taşınmaz maliki idareye intikal eder.
 • Bundan dolayı hak lehtarı veya kullanma izni sahibi ile üçüncü kişiler tarafından herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
 • Ancak, yatırımcının talep etmesi halinde, üzerindeki yapı ve tesisler dikkate alınmak suretiyle genel hükümlere göre bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilir veya kullanma izni verilir.
daha nce bedelsiz rtifak hakk tesis edilen ve kullanma zni verilen ta nmazlar
Daha Önce Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilen ve Kullanma İzni Verilen Taşınmazlar

28/2/2009 tarihinde bedelsiz irtifak hakkı tesis edilmek veya kullanma izni verilmek amacıyla ilana çıkılmış ancak, işlemleri tamamlanmamış taşınmazlar hakkında, 26/5/2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasına devam edilecektir.

ad