Latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ” PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”. Attīstības vīzija. Mērķis. ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs. Uzdevumi.

Download Presentation

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “ KOOP ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Latvijas lauksaimniec bas pakalpojumu kooperat v sabiedr ba koop

Latvijas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “KOOP”

Attīstības vīzija


M r is

Mērķis

 • ir apmierināt tās biedru vajadzības pēc precēm un pakalpojumiem, vienlaicīgi nodrošinot Biedrības biedru lauksaimnieciskās produkcijas un ražojumu realizāciju gan Latvijā, gan ārzemēs.


Uzdevumi

Uzdevumi

 • darīt visu iespējamo, lai Latvijas lauksaimnieku precēm esošajos lielveikalu tīklos tiktu ierādīta goda vieta;

 • kopā ar citām juridiskām personām vai atsevišķi dibināt uzņēmējsabiedrības mērķa labākai īstenošanai;

 • nodrošināt savus biedrus ar saimniecībā nepieciešamajām precēm;

 • sniegt biedriem pakalpojumus, organizējot biedru saimniecībās izaudzētās produkcijas uzglabāšanu, pirmapstrādi, pārstrādi un realizāciju, reklāmu, pircēju izglītošanu par piedāvātiem produktiem u.t.t.;


Uzdevumi turpin

Uzdevumi – turpin.

 • sniegt saviem biedriem dažāda rakstura ražošanas, transporta, sadzīves un citāda veida pakalpojumus;

 • izglītot savus biedrus kooperācijā un lauksaimnieku pašpārvaldē;

 • izvirzīt savus pārstāvjus valsts, sabiedriskajām un kooperatīvajām organizācijām;

 • veikt citas darbības, kas varētu uzlabot biedru materiālo stāvokli.


Kam vajag o kooperat vu

Kam vajag šo kooperatīvu?

 • Apmēram 70 tūkstošiem ekonomiski aktīvo saimniecību, kuru LIZ platība nepārsniedz 10 ha.

 • Visām pārējām zemnieku saimniecībām, kuru LIZ platība pārsniedz 10 ha.

 • Statūtsabiedrībām.

 • Nozaru (piena, gaļas, dārzeņu u.c.) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.


Potenci lie biedri

Potenciālie biedri

 • Personīgās palīgsaimniecības (fiziskās personas).

 • Piemājas saimniecības (fiziskās personas).

 • Zemnieku saimniecības (fiziskās vai juridiskās personas).

 • Lauksaimniecības statūtsabiedrības (juridiskās personas).

 • Citas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (juridiskās personas).


Koop sagaid m s priek roc bas

KOOP sagaidāmās priekšrocības

 • Plašāks biedru tirgojamo preču klāsts.

 • Lielāka dažāda lieluma un veida lauksaimnieku pārstāvniecība.

 • Lielākas izaugsmes iespējas.

 • Mazāki administratīvie izdevumi uz vienu biedru.

 • Labāka un vienkāršāka atpazīstamība.


Koop sagaid m s probl mas

KOOP sagaidāmās problēmas

 • Grūtības nodrošināt tūlītēju visas biedru saražotās produkcijas realizāciju.

 • Grūtības ieinteresēt no Rīgas attālāko reģionu lauksaimniekus.

 • Grūtības atrast piemērotu valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru.

 • Pārāk mazs starta kapitāls.


Pirms dibin anas

Pirms dibināšanas

 • Iniciatīvas grupas izveidošana.

 • Paju, dibināšanas izdevumu, biedru naudas lieluma un KOOP organizatoriskās struktūras noteikšana. Mērķu un uzdevumu precizēšana.

 • Pamatkapitāla un dibināšanas izdevumu apmaksāšana.

 • Biedru piesaistīšanas pasākumi.

  • (LOSP dalīborganizācijas, Buklets, blogs Internetā, Domubiedru Draugiem.lv grupa un cita veida reklāma)


Pirms dibin anas 2

Pirms dibināšanas - 2

 • Biedrības valdes potenciālā sastāva apzināšana.

 • Tirdzniecības vietu apzināšana.

  (Centrāltirgus, privātie tirgi, privātveikali u.c.)

 • Dokumentu izstrādāšana.

  • (Statūti, dibināšanas līgums un citi dokumenti)

 • Budžeta un darbības plāna izstrāde pirmajam saimnieciskajam gadam.


 • Pajas dibin anas izdevumi

  Pajas, dibināšanas izdevumi

  • Viena paja - 10 Ls.

  • Dibināšanas izdevumi 5 - 20 Ls.

  • Dibināšanas etapā paju daudzums nav ierobežots.


  Dibin t ji

  Dibinātāji

  • Vismaz 20 – 25 dibinātāji, kuri pārstāv visa veida potenciālos biedrus (sīkzemniekus, vidējos un lielos zemniekus, statūtsabiedrības, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības )


  Dibin ana

  Dibināšana

  • Visu nepieciešamo priekšdarbu veikšana.

  • Dibināšanas kopsapulce.

  • Biedrības reģistrēšana.


  Darb bas uzs k ana

  Darbības uzsākšana

  • Konkurss uz izpilddirektora amatu.

  • Aktīva jaunu biedru iesaistīšana, pamatkapitāla ievērojama palielināšana.

  • Sadarbības līgumu slēgšana par iespējamajām tirdzniecības vietām esošajos tirgos. Sarunas ar lielveikalu ķēdēm. Vairumbāzes (tirgus vietas vai bāzes) iegādāšana vai iznomāšana.

  • Produkcijas piegādes līgumu slēgšana ar biedriem.

  • Stratēģiskā(o) partnera(u) sameklēšana un sadarbības līguma(u) slēgšana ar to (tiem).

  • Tirdzniecības iespēju reģionos analīze.


  Pre u virz bas sec ba tirg

  Preču virzības secība tirgū

  • Dārzeņi, augļi, ogas, garšaugi u.c.

  • Bioloģisko saimniecību produkcija.

  • Atzīto dzīvnieku izcelsmes produktu un lauksaimniekiem piederošo pārstrādes uzņēmumu produkcija.

  • Pārējo atzīto un lauksaimniekiem piederošo pārtikas aprites uzņēmumu produkcija.

  • Mājražotāju produkcija.


  Strat iskais m r is veikalu t kls koop

  Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls “KOOP”

  Iespējamie varianti :

  • Starta veikaliņš (ap 10 000 Ls) vienā no Rīgas mikrorajoniem.

  • Pirmais veikals pilnībā pieder citai firmai, bet tā izmanto zīmolu KOOP. Sadarbība notiek uz līguma pamata, izmantojot franšīzes metodi.

  • Pirmais veikals 49 % stratēģiskam investoram, 51 % KOOP. Biedrība aizņemas naudu no Stratēģiskā partnera, lai pakāpeniski atmaksātu savu ieguldījumu.


  Strat iskais m r is veikalu t kls koop1

  Stratēģiskais mērķis – veikalu tīkls “KOOP”

  • Pirmais veikals 95 % stratēģiskam investoram, 5% KOOP.

  • Nākošajos veikalos KOOP daļa pakāpeniski jāpalielina līdz pat 100%.


  Ko tirgosim koop

  Ko tirgosim “KOOP” ?

  • Lauksaimniecības preces

  • Vieglo un stipro alkoholu

  • Preces lauksaimniekiem

  • Sadzīves preces

  • Elektroniku

  • Un daudz ko citu ...


  Lai mums visiem veicas

  Lai mums visiem veicas !!!


 • Login