slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Witam Państwa na wykładzie z podstaw polityki gospodarczej, :)…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Witam Państwa na wykładzie z podstaw polityki gospodarczej, :)… - PowerPoint PPT Presentation


  • 117 Views
  • Uploaded on

1. Witam Państwa na wykładzie z podstaw polityki gospodarczej, :)… . 2. Bogusław Czarny KSAP 2011 P O L I T Y K A G O S P O D A R C Z A I. PLAN ZAJĘĆ 1. Cele państwa w gospodarce (efektywność i sprawiedliwość). 2. Ochrona konkurencji. 3. Kontrola efektów zewnętrznych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Witam Państwa na wykładzie z podstaw polityki gospodarczej, :)… ' - theola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1

Witam Państwa na wykładzie z podstaw polityki gospodarczej, :)…

slide2

2

Bogusław Czarny

KSAP 2011

POLITYKAGOSPODARCZA

I. PLAN ZAJĘĆ

1. Cele państwa w gospodarce (efektywność i sprawiedliwość).

2. Ochrona konkurencji.

3. Kontrola efektów zewnętrznych.

4. Dobra publiczne i kłopoty z informacją.

5. Produkt Krajowy Brutto a inne mierniki poziomu życia I.

6. Produkt Krajowy Brutto a inne mierniki poziomu życia II.

7. Model AD-AS i analiza polityki makroekonomicznej państwa.

8. Spory o politykę makroekonomiczną.

9. Państwo a ład instytucjonalny w gospodarce (przykład zmiany ustroju

gospodarczego w Polsce u schyłku XX wieku).

II. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Przed zajęciami słuchacze po-winni zapoznać się z literaturą.

III. LITERATURA:

1. N. G. Mankiw, P. H. Taylor: Mikroekonomia, Makroekonomia, Warsza-wa, PWE, 2009 (fragmenty).

2. J. E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, Warszawa, PWN, 2004 (fragmenty).

3. B. Czarny: www.podstawyekonomii.pl/politykagospodarcza/ skrypt in-ternetowy).

Warszawa, 17 czerwca 2011 r.Bogusław Czarny

slide4

4

Formą zawodności rynku, z która zmaga się państwo, są także EFEKTY ZEWNĘTRZNE (ang. externalities).

Kiedy ktoś – gospodarując – wpływa na koszty i zado-

wolenie innych inaczej niż za posrednictwem rynku, mamy do czynienia z efektem zewnętrznym.

slide5

5

Kiedy ktoś – gospodarując – wpływa na koszty i zado-

wolenie innych inaczej niż za posrednictwem rynku, mamy do czynienia z efektem zewnętrznym.

Innymi słowy efekty zewnętrzne są dotyczącymi osób pos-tronnych ubocznymi skutkami czyjegoś gospodarowania (konsumo-wania i produkowania dóbr).

Np. efektem zewnętrznym JEST lepsza znajomość angiel-skiego wśród Polakow spowodowana ekspansją telewizji kablowych i internetu w Polsce. NIE są nim natomiast korzyści Rosji z wyż-szych cen ropy naftowej po ograniczeniu produkcji przez Arabię Sa-udyjską.

slide6

6

EFEKTY ZEWNĘTRZNE:

pozytywne, negatywne, produkcyjne, konsumpcyjne, między gospo-darstwami domowymi, między firmami, między gospodarstwami domowymi a firmami…

PRZYKŁADY:

Tytoń

Tlenek azotu

Wścibska sąsiadka

Bezpieczeństwo w okolicy renomowanego hotelu

Zakład utylizacji odpadów organicznych i dom wczasowy

slide7

7

Efekty zewnętrzne często powodują, że ponoszone przez producen-tów prywatne koszty produkcji (np. MPC) są niższe od obejmują-cych straty postronnych osób społecznych (pełnych) kosztów pro-dukcji (np. MSC).

slide8

8

Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej

W rezultacie dochodzi do nieefektywnej alokacji zasobów. Innymi słowy pojawia się ubytek nadwyżki całkowitej (społeczna strata) (ang. deadweight loss) w tym przypadku spowodowana efektem zew-nętrznym).

slide9

9

Czy ludzie sami są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi?

slide10

10

  • PRYWATNE ROZWIĄZANIA PROBLEMU EFEKTÓW ZEW-NĘTRZNYCH
  • NORMY SPOŁECZNE
  • Wielu nie śmieci, bo jest to złe. Nakaz moralny skłania ich do brania pod uwagę skutków naszych działań dla innych ludzi, czyli - w jęz-zyku ekonomii – do INTERNALIZOWANIA efektów zewnętrznych.
slide11

11

ZADANIE

Siorbaniu zupy w restauracji towarzyszą negatywne efekty zewnętrzne. a) Co to znaczy?

b) Dlaczego większość ludzi nie siorbie w restaurcji?

c) Z jakim sposobem radzenia sobie przez społeczeństwo z ne-gatywnymi efektami zewnętrznymi mamy tu do czynienia? (Wskazówka: Czy pamiętasz jeszcze, że nie tylko rynek i pań-stwo decydują o tym, jak jest gospodarowane?). Wskaż inny przykład takiej sytuacji.

slide12

12

2.

NIEKIEDY PRYWATNE ROZWIĄZANIE MA CHARAKTER UMOWY...

A.

Może ono wtedy polegać na ŁĄCZENIU RÓŻNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI. (Np. pomyśl o sąsiadujących: właścicielu sadu jabłoni i hodowcy pszczół...)

Również wtedy dochodzi do INTERNALIZOWANIA efek-tów zewnętrznych.

slide13

13

ZADANIE

Sad sąsiaduje z pasieką. Im większy jest sad, tym więcej mio-du produkują pszczoły. Im większa jest pasieka, tym więcej wiśni rodzi sad. a) Co wspólnego mają z tym efekty zewnętrz-ne?

b) Czy z punktu widzenia właściciela sadu pasieka nie jest za mała? Dlaczego?

c) Czy z punktu widzenia właściciela pasieki sad nie jest za duży? Dlaczego?

d) Właściciele pasieki i sadu zamieszkali razem. Jak wpłynie to na wielkość pasieki i sadu?

e) Z jakim sposobem kontrolowania efektów zewnętrznych mamy tu do czynienia?

slide14

14

B.

Innym sposobem, umożliwiającym prywatne rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych, są NEGOCJACJE zainteresowanych stron i wypłata stosownego odszkodowania.

slide15

15

Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej

Czy negocjacje mogą doprowadzić do wytworzenia społecznie opty-malnej ilości Q1?

slide16

16

Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej

Powiedzmy, że prawo NIE ZMUSZA firm do rekompensowania strat. JEST PRODUKOWANE Q1. Istnieje bowiem taka rekompen-sata, X, wypłacana trucicielom przez trutych, że:

ACE<X<ABEC!

slide17

17

Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej

Powiedzmy, że prawo ZMUSZA firmy do rekompensowania strat. JEST PRODUKOWANE Q1. Istnieje bowiem taka rekompensata, X, wypłacana trutym przez trucicieli, że:

GACPC>X>FACPC!

slide18

18

Twierdzenie Coase’a

slide19

19

Twierdzenie Coase’a

Zauważ:

1.

Również w tym przypadku dochodzi do INTERNALIZOWANIA efektów zewnętrznych.

slide20

20

Twierdzenie Coase’a

Zauważ:

1.

Również w tym przypadku dochodzi do INTERNALIZOWANIA efektów zewnętrznych.

2.

Niezależnie od tego, kto komu będzie zmuszony płacić, I TAK DOJ-DZIE DO WYTWORZENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI Q1.

slide21

21

Twierdzenie Coase’a

Zauważ:

1.

Również w tym przypadku dochodzi do INTERNALIZOWANIA efektów zewnętrznych.

2.

Niezależnie od tego, kto komu będzie zmuszony płacić, I TAK DOJ-DZIE DO WYTWORZENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI Q1.

3.

Optymalna ilość Q1 NIE JEST równa 0.

slide22

22

„Negocjacyjne” rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych jest bardzo trudne. Powodem są zazwyczaj:

1. „Rozmyte” prawa własności (ang. property rights).

slide23

23

„Negocjacyjne” rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych jest bardzo trudne. Powodem są zazwyczaj:

1. „Rozmyte” (niejasno zdefiniowane) prawa własności

(ang. property rights).

2. Wysokie koszty transakcyjne.

slide24

24

„Negocjacyjne” rozwiązanie problemu efektów zewnętrznych jest rzadkością. Powodem są zazwyczaj:

1. „Rozmyte” (niejasno zdefiniowane) prawa własności

(ang. property rights).

2. Wysokie koszty transakcyjne.

3. „Problem gapowicza”.

slide25

ZADANIE

On pali 10 papierosów dziennie w pokoju, w którym pracujesz! Dla niego krańcowa korzyść (MB, ang. marginal benefit) z 1. papierosa wynosi 10; z każdym kolejnym papierosem maleje ona o 1. Nie zno-szisz dymu; krańcowy koszt społeczny (MSC, ang. marginal social cost) jego 1. papierosa (czyli Twój dyskomfort), wynosi 1; rośnie on o 1 z każdym wypalonym papierosem. Cóż, prawo nie zabrania mu palić w biurze... a) Oblicz wysokość krańcowych korzyści i krańco-wych kosztów kolejnych wypalanych papierosów (wypełnij tabelę).

b) Odbyliście negocjacje, maksymalizując użyteczność. Ile papiero-sów zostanie wypalonych?

c) Kto, komu i ile zapłaci?

d) Zabroniono palić w pracy bez zgody innych! Jeszcze raz odpo-wiedz na pytania: b), c).

e) Dlaczego „negocjacyjne” rozwiązanie problemu efektów zew-nętrznych jest rzadkością?

25

slide26

26

W praktyce zwykle gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa same nie są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi.

1.

Normy społeczne okazują się często źródłem zbyt słabej motywacji. (Pamiętasz zadanie o siorbiących gościach restauracji?).

slide27

27

W praktyce zwykle gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa same nie są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi.

1.

Normy społeczne okazują się często źródłem zbyt słabej motywacji. (Pamiętasz zadanie o siorbiących gościach restauracji?).

2.

Łączenie różnych rodzajów działalności rzadko jest możliwe.

slide28

28

W praktyce zwykle gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa same nie są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi.

1.

Normy społeczne okazują się często źródłem zbyt słabej motywacji. (Pamiętasz zadanie o siorbiących gościach restauracji?).

2.

Łączenie różnych rodzajów działalności rzadko jest możliwe.

3.

Negocjacje, np. „trutych” z „trucicielami”, są możliwe tylko przy dobrze zdefiniowanych prawach własności (ang. property rights).

slide29

29

W praktyce zwykle gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa same nie są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi.

1.

Normy społeczne okazują się często źródłem zbyt słabej motywacji. (Pamiętasz zadanie o siorbiących gościach restauracji?).

2.

Łączenie różnych rodzajów działalności rzadko jest możliwe.

3.

Negocjacje, np. „trutych” z „trucicielami”, są możliwe tylko przy dobrze zdefiniowanych prawach własności (ang. property rights).

4.

Niekiedy wysokie koszty transakcyjne sprawiają, że negocjacje nie mają sensu (np. koszt tłumaczenia z języka na język, honoraria prawników).

slide30

30

W praktyce zwykle gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa same nie są w stanie poradzić sobie z efektami zewnętrznymi.

1.

Normy społeczne okazują się często źródłem zbyt słabej motywacji. (Pamiętasz zadanie o siorbiących gościach restauracji?).

2.

Łączenie różnych rodzajów działalności rzadko jest możliwe.

3.

Negocjacje, np. „trutych” z „trucicielami”, są możliwe tylko przy dobrze zdefiniowanych prawach własności (ang. property rights).

4.

Niekiedy wysokie koszty transakcyjne sprawiają, że negocjacje nie mają sensu (np. koszt tłumaczenia z języka na język, honoraria prawników).

5.

Kiedy liczba zainteresowanych porozumieniem jest duża, osiągnię-cie efektywnego porozumienia jest szczególnie trudne, także z po-wodu efektu gapowicza (ang. free riding).

slide31

31

KIEDY PRYWATNE ROZWIĄZANIA ZAWODZĄ, DO GRY MU-SI WŁĄCZYĆ SIĘ PAŃSTWO. PAŃSTWO MOŻE KONTROLO-WAĆ EFEKTY ZEWNĘTRZNE NA WIELE RÓZNYCH SPOSO-BÓW...

slide32

32

KIEDY PRYWATNE ROZWIĄZANIA ZAWODZĄ, DO GRY MU-SI WŁĄCZYĆ SIĘ PAŃSTWO...

1.

Bywa, że za pomocą prawa państwo stara się stworzyć w gospodarce takie REGUŁY GRY, KTÓRE SPRZYJAJĄ SAMODZIELNEMU ROZWIĄZANIU PROBLEMU EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GOSPODARUJĄCYCH LUDZI.

slide33

33

1.

Bywa, że za pomocą prawa państwo stara się stworzyć w gospodarce takie REGUŁY GRY, KTÓRE SPRZYJAJĄ SAMODZIELNEMU ROZWIĄZANIU PROBLEMU EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GOSPODARUJĄCYCH LUDZI.

A.

Niekiedy wystarcza stworzenie precyzyjnych praw własności (ang. property rights).

slide34

34

Przykładem jest „prywatyzacja dzikiej przyrody” (ang. privatization of wildlife).

Słonie zabijano w Afryce od stuleci (np. dla kości słoniowej). W la-tach 80. XX w. populacja słoni np. w Kenii zmalala o 50%.

Potem, np. w Botswanie, „sprywatyzowano” słonie, przy-znając lokalnym społecznościom (wioskom) prawo do sprzedaży praw do odstrzału pewnej liczby słoni rocznie myśliwym, a także prawo do organizacji turystyki na obszarach, na których chroniono słonie.

Innymi słowy, stada słoni stały się prywatną własnością wiosek, których mieszkańcy zyskali motywację do maksymalizacji wartości tych aktywów.

W latach 90. XX w. populacja słoni w Botswanie wzrosła ponad dwukrotnie.

slide35

B.

Podobnie, systemy patentowe zachęcają podmioty prywatne do wy-najdywania i odkrywania.

Wynalazkom towarzyszą pozytywne efekty zewnętrzne. Wynalazki (np. nowy typ robota przemysłowego) sprzyjają nowym wynalaz-kom (nowe, jeszcze lepsze roboty przemysłowe). Itd. Autorzy pierw-szego wynalazku nie biorą tego pod uwagę w swojej kalkulacji ko-rzyści i kosztów, więc – z punktu widzenia interesów całego społe-czeństwa - za mało się starają.

Jednak, aby zapobiec monopolizacji, patenty zapewniające autorom wynalazków wyłączne prawo ich wykorzystania wygasają po jakims czasie.

35

slide36

DYGRESJA

Niekiedy państwo wspiera postęp techniczny (m. in. dla pozytyw- nych efektów zewnętrznych), bezpośrednio (np. finansowo) angażu-jąc się w realizację konkretnych wielkich projektów badawczych (np. reaktor termojądrowy).

Uczestnicząc w realizacji wielu takich projektów, państwo jest w stanie połączyć związane z tym ryzyko (sukces jednego pro-jektu umożliwi pokrycie strat, spowodowanych zalamaniem się in-nych projektów!). Natomiast firm prywatnych nie stać na jednoczes-ne zaangażowanie się w realizację kilku takich projektów.

W efekcie ryzyko prywatnych przedsiębiorstw jest wyższe niż ryzyko państwa, co hamuje badania i rozwój.

KONIEC DYGRESJI

36

slide37

37

C.

Innym skutecznym rozwiązaniem bywa stworzenie prawa, które umożliwia poszkodowanym uzyskanie odszkodowania od sprawcy.

Linia MPC przesuwa się wtedy w górę i jest produkowane mniej dobra...

slide38

38

D.

W wielu krajach darowizny dla takich organizacji jak uniwersytety można odpisać od podatku dochodowego. Dzięki temu rozwija się oświata i edukacja.

Konsumpcji usług edukacyjnych również towarzyszą efekty zewnę-trzne.

Na przykład, wykształceni wyborcy wybierają bardziej kompetentnych polityków, niż wyborcy zabobonni lub wyborcy-anal-fabeci, co sprzyja m. in. efektywności gospodarowania, a zatem jest korzystne dla wszystkich.

slide39

39

2.

Państwo za pomocą prawa i decyzji administracyjnych REGULUJE DZIAŁANIA PRODUCENTOW I KONSUMENTÓW w celu bez-pośredniego rozwiązania problemu efektów zewnętrznych.

slide40

40

2.

Państwo za pomocą prawa i decyzji administracyjnych REGULUJE DZIAŁANIA PRODUCENTOW I KONSUMENTÓW w celu bez-pośredniego rozwiązania problemu efektów zewnętrznych.

A.

Ograniczenia ilościowe (nakazy, limity) (ang. command & control).

slide41

41

B.

Podatek od emisji zanieczyszczeń (podatek Pigou: MSC-MPC).

slide42

42

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

slide43

43

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Ograniczenia ilościowe (limity): co to jest „krańcowy koszt zmniej-szenia emisji”, MC’?

„Krańcowym kosztem zmniejszenia emisji”, MC’, nazywamy koszt, który „truciciel” (np. firma) musi ponieść, aby zmniejszyć emisję za-nieczyszczeń o jednostkę (np. o tonę).

Na przykład, na rysunku chodzi o koszt równy MC’A i MC’B dla – odpowiednio – 999. oraz 99. tony zanieczyszczeń.

slide44

44

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Zauważ: im bardziej „truciciel” (np. firma) ogranicza emisję, tym większy jest koszt zmniejszenia emisji o kolejną porcję (MC’A< MC’B!) .

slide45

45

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Ograniczenia ilościowe (limity): krańcowy koszt zmniejszenia emis-ji, MC’, nie wyrównuje się we wszystkich firmach...

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

MCB ≠ MCA. To oznacza marnotrawstwo! Dlaczego?

slide46

46

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

MCB ≠ MCA! To oznacza marnotrawstwo. Cel w postaci sprowa-dzenia emisji w tym regionie do poziomu (HA+HB) można osiągnąć mniejszym kosztem.

slide47

47

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

1.

Jeśliby firma B zwiększyła emisję o jednostkę, a firma A zmniejszyła emisję o jednostkę, łączna wielkość emisji nie uległaby zmianie.

slide48

48

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)? `

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

1.

Jeśliby firma B zwiększyła emisję o jednostkę, a firma A zmniejszyła emisję o jednostkę, łączna wielkość emisji nie uległaby zmianie.

2.

Jednak firma B zaoszczędziłaby wtedy MC’B, a firma A poniosłaby koszt MC’A.

slide49

49

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

1.

Jeśliby firma B zwiększyła emisję o jednostkę, a firma A zmniejszyła emisję o jednostkę, łączna wielkość emisji nie uległaby zmianie.

2.

Jednak firma B zaoszczędziłaby wtedy MC’B, a firma A poniosłaby koszt MC’A.

3.

Ponieważ MCB>MCA, całkowity koszt sprowadzenia emisji w tym regionie do poziomu (HA+HB) zmalałby o (MCB-MCA).

slide50

50

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

ALTERNATYWĄ DLA LIMITÓW JEST PODATEK (PIGOU)

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

Alternatywą dla limitów jest podatek. Powiedzmy, że jego poziom wynosi T* (zob. rysunek)…

slide51

51

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

ALTERNATYWĄ DLA LIMITÓW JEST PODATEK (PIGOU)

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

Jak się okazuje, podatek może spowodować wyrównanie się krańco-wego kosztu zmniejszenia emisji, MC’, we wszystkich firmach, czyli usunięcie marnotrawstwa. MCB=MCA=T*!!!

slide52

52

Dlaczego ekonomiści nie lubią limitow i nakazów i wolą od nich in-strumenty finansowe (np. podatki)?

ALTERNATYWĄ DLA LIMITÓW JEST PODATEK (PIGOU)

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

W dodatku limitom często towarzyszy narzucanie przedsiębiorst-wom technologii oczyszczającej, co niszczy ich motywację do po-szukiwania i wdrażania „czystszych” technologii. (Badania pokazu-ją, że w USA limity są rozwiązaniem dwa i więcej razy droższym od „ideału”).

slide53

53

UWAGA! MAMY TU DO CZYNIENIA Z ILUSTRACJĄ OGÓL-NEJ REGUŁY...

Mianowicie: Ilekroć nie doszło do wyrównania krańcowego pożytku z działań, które podejmujemy, aby osiągnąć pewien cel, nie działa-my racjonalnie.

(Uwaga! Niewyrównanie się krańcowego pożytku z różnych działań jest tożsame z niewyrównaniem się krańcowego kosztu podejmowa-nia tych działań).

slide54

54

Ilekroć nie doszło do wyrównania krańcowego pożytku z działań, które podejmujemy, aby osiągnąć pewien cel, nie działamy racjonal-nie.

PYTANIE

Powiedzmy np., że krańcowe zadowolenie z minuty przeznaczonej przez Adama na naukę ekonomii, imprezowanie i sen wynosi – od-powiednio – 3, 2 i 2. Co powinien zrobić Adam, aby zwiększyć po-ziom swojego całkowitego zadowolenia z życia?

slide55

55

Ilekroć nie doszło do wyrównania krańcowego pożytku z działań, które podejmujemy, aby osiągnąć pewien cel, nie działamy racjonal-nie.

PYTANIE

Powiedzmy np., że krańcowe zadowolenie z minuty przeznaczonej przez Adama na naukę ekonomii, imprezowanie i sen wynosi – od-powiednio – 3, 2 i 2. Co powinien zrobić Adam, aby zwiększyć po-ziom swojego całkowitego zadowolenia z życia?

slide56

56

Ilekroć nie doszło do wyrównania krańcowego pożytku z działań, które podejmujemy, aby osiągnąć pewien cel, nie działamy racjonal-nie.

Dygresja: o ochronie ludzkiego życia i irracjonalnosci spo-łeczeństw.

slide57

57

C.

ZBYWALNE ZEZWOLENIA NA EMISJĘ

Podobnie do podatku działa system zbywalnych zezwoleń na emisję (ang. tradable emission permits), czyli „kartek na trucie”. W prak-tyce bywa on różnie zorganizowany.

slide58

58

ZBYWALNE ZEZWOLENIA NA EMISJĘ

Np. wśród przedsiębiorstw rozprowadzane są (np. na aukcji) spec-jalne papiery wartościowe. Ich posiadanie jest warunkiem wyemito-wania, odpowiadającej ich nominałowi, ilości zanieczyszczeń.

Można handlować tymi zbywalnymi zezwoleniami na emisję.

Powstała na rynku cena zbywalnych zezwoleń na emisję działa ni-czym podatek, zapewniając wyrównanie się kosztów krańcowych ograniczania emisji.

slide59

59

ZBYWALNE ZEZWOLENIA NA EMISJĘ

Rynkowa cena zbywalnych zezwoleń na emisję działa niczym poda-tek, zapewniając wyrównanie się kosztów krańcowych ograniczania emisji.

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

P*=T*

slide60

60

ZBYWALNE ZEZWOLENIA NA EMISJĘ

W dodatku „trucicielom” (podobnie jak w przypadku podatku op-łaca się zmniejszać emisję zanieczyszczeń (najbardziej efektywnymi sposobami!) i odsprzedawać zezwolenia innym po powstałej na ryn-ku cenie zezwoleń.

slide61

61

ZRÓB TO SAM!

TAK CZY NIE?

Czy te opinie są prawdziwe, czy fałszywe? Odpowiedzi uzasadnij.

1.

W Polsce państwo pomaga organizacjom charytatywnym (np. Cari-tas, Markot) i zwalcza przestępczość (np. mafii pruszkowskiej, woło-mińskiej) m. in. dlatego, ponieważ działalności tych organizacji to-warzyszą – odpowiednio – pozytywne i negatywne efekty zewnętrz-ne.

slide62

2.

W odróżnieniu od podatków limity i zakazy są skuteczne, więc są lepszą metodą kontrolowania efektów zewnętrznych.

62

slide63

ZADANIA

1.

W pewnej gałęzi panuje konkurencja doskonała. Prywatny i spo-łeczny koszt krańcowy produkcji są stałe i wynoszą – odpowiednio – 6 i 4. Linia popytu jest dana wzorem: Q=-P+10 (Q to zapotrzebo-wanie, a P to cena). a) Jak to możliwe? Podaj stosowny przykład.

b) Narysuj tę sytuację.

c) Ile wynosi strata nadwyżki całkowitej spowodowana efektem zew-nętrznym (zaznacz jej obszar)?

d) Zaproponuj sposób rozwiązania problemu.

slide64

64

  • 2.
  • Co wspólnego ma kłusownictwo z efektami zewnętrznymi?
  • b) Na czym polega opisana w tym rozdziale „prywatyzacja dzikiej przyrody” (przypomnij sobie słonie w Botswanie) (koniecznie użyj terminu „prawa własności”)?
  • c) Czy „prywatyzacja dzikiej przyrody” nie jest godna potępienia jako przykład skrajnej komercjalizacji życia społecznego i zawłasz-czenia dobra wspólnego?
  • d) Może lepiej byłoby po prostu nakłonić ludzi do ochrony przyrody w imię jej piękna?
slide65

3.

Po wielu sporach roczne limity emisji szkodliwych węglowodorów w firmach A i B wyznaczono na – odpowiednio – LA i LB (zob. rysu-nek). Linie MCA i MCB ilustrują krańcowy koszt zmniejszenia emi-sji w obu firmach. a) Jaką oszczędność środków dałoby zwiększenie emisji w firmie B o jednostkę? (Odpowiedź zaznacz na rysunku). b) Jakiego nakładu wymagałoby zmniejszenie emisji w firmie A o jed-nostkę? (Odpowiedź zaznacz na rysunku).

MCA

MCB

MCB

MCA

0

0

LA

Q

LB

Q

65

c) Czy łączną emisję firm A i B można zmniejszyć do poziomu (LA+LB) mniejszym kosztem? (Wskazówka: Porównaj odpowiedzi na pytania a i b).

slide66

66

TEST

Plusami i minusami oznacz prawdziwe i fałszywe warianty odpowie-dzi.

1.

Czy tu wchodzą w grę efekty zewnętrzne?

A. Fabryczna wada tej partii samochodów spowodowała śmierć 20 kierowców!

B. Sąsiad lubi głośno słuchać techno, którego ja nie cierpię.

C. Popularność mody topless.

D. Wykupili żarówki, więc odszedłem z kwitkiem spod sklepu.

slide67

67

2.

Państwo radzi sobie z efektami zewnętrznymi, wykorzystując m. in.:

A. Podatek Coase’a.

B. Limity i zakazy (ang. command-and-control approach).

C. Efekt Pigou.

D. Zbywalne zezwolenia na emisję (ang. tradable emission permits).

ad