Hekasi group field study grade 5
Download
1 / 38

HEKASI Group (Field Study) Grade 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

HEKASI Group (Field Study) Grade 5. REVIEW. Panuto : Isaayos ang mga letra upang mabuo ang mga salitang tinutukoy ng mga pahayag . 1. PNAEY-DHLCAIR CTA Ito ang unang batas na nagtaguyod ng malayang kalakalan . 2. RWEOUODDN-MSINSMO CTA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HEKASI Group (Field Study) Grade 5' - thao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hekasi group field study grade 5

HEKASI Group

(Field Study)

Grade 5 • Panuto: Isaayosangmgaletraupangmabuoangmgasalitangtinutukoyngmgapahayag.

 • 1. PNAEY-DHLCAIRCTA

 • Ito angunangbatasnanagtaguyodngmalayangkalakalan.


2. RWEOUODDN-MSINSMO CTA

Ito angbatasnaipinatupadnoong 1913 nanagtatanggalnglimitasyonsamgaproduktongPilipinonginiluluwassa U.S.


3. EGSNIASMT RSTNOER

Sa ilalimngprogramangito, angsinuman ay maaaringmag may-aringhanggang 16 naektaryanglupa, ngunitsapamamagitanng Act No. 2874 ginawaitong lima hanggangsampungektarya.


4. EGSNIASMT RSTNOER

Sa ilalimngsistemangito, sinumangnakapwestosalupanangipatupadangsistemangito ay maaaringmagpatitulorito.


5. AEDRT EREF

Ito ay nangangahulugannawalangsagabalsapagpasokngmgaproduktong Pilipino sa U.S., gayundinngproduktongAmerikanosaPilipinas.Pagbabagong panlipunan
PagbabagongPanlipunan

 • Panahanan

 • Kalusugan at kalinisan

 • Pagkabuongmgalungsod

 • Pagbabagosapopulasyon

 • Transportasyon at komunikasyon

 • Edukasyon at relihiyon


Panahanan
Panahanan

 • Sa panahonngmgaAmerikano, angbahaynabato ay napalitanng Bungalow at Chalet.


 • CHALET

  -ay isangbahaynagawasakahoyna may padahilig (sloping) nabubong at malapadnasulambi

  (widely overhanging eaves).

 • BUNGALOW

  -ay isangbahaynakadalasangisangpalapaglamang at may malawakna veranda.


 • ISKWATER

  - dumamiangmgaiskwaternalumikhangsuliraninsakalusugandahilsakahirapan.


Kalusugan at pangangalaga sa kapakanan ng mamamayan
Kalusugan at PangangalagasaKapakananngMamamayan

 • PagdatingngmgaAmerikano, pinagtuunannilangpansinangpagsugposamgasakitsapamamagitanng Quarantine service.


 • Bumabaangbilangngmgasanggolnanamamataysapanganganak.

 • Nabawasan din angpagkakaroonng MALARIA, BERI-BERI, KOLERA at iba pang sakit.


 • Sa kabilangdako, nahirapanangmgaAmerikanongdoktordahilnatuklasannilangtaglayngmga Pilipino angkatutubongpaniniwalahinggilsapagkakasakit at pagpapagalingngsakit.


Board of public health
Board of Public Health

 • Itinayonoong 1901

 • Nagsagawaitongkampanyaparasapagpapabutingkalusugan at pagtuturongmgabagongkaalamang pang-kalusugan

 • Nagtayongmgainstitusyonparasa may sakit

 • Kinupkopangmgabatangulila, may sakitsapag-iisip at mgakabataangmapabayaan o napariwara


Sistema ng transportasyon at komunikasyon
SistemangTransportasyonat Komunikasyon

 • Angpagpapaunladsasistemangtranportasyon at komunikasyon ay inasikasorinngmgaAmerikanoupangmapadaliangpagdadalangproduktomulasamgatanimantungosamgasentrongpamilihan


 • Karitela, kalesa at karitonsapanahonng ESPANOL ay napalitanngmgatrak at trennanagpabilissatransportasyon.


 • Binilingpamahalaanang Manila-Dagupan Railway Company at ginawaitongManila Railroad Company.

 • Ginawaangdaanpatungosa Baguio at ginawangpahingahanngmgaAmerikano.

 • Noong 1930, binuksanangBicol Express napatungosakatimugang Luzon at Kabikulan.


 • Noong 1902, binuksanangmgamahigitsa 100 daungansabansa.

 • 1905, pinasimulanangpagkakaroonnglinyangtelepono.


 • 1933, nagkaroonngserbisyosaradio.

 • 1935, mayroonnghigitsa 1000 koreosabansa kung kayanagingmadaliangkomunikasyonsaiba’tibangbahagingPilipinas.


Wika at Panitikan

Sa pamamagitanngsistemangpampublikongedukasyon, natutuhan at nakasanayanngmga Pilipino angwikang English.


ESPANOL/PRAYLE

Naniniwalanghindidapatmatutongwikanilaangmga Pilipino.

Sa ganitongparaan ay mapapanatilinilapagiging “mababa” nglahingindio kung tawaginnila.


Amerikano

 • Naniniwalanaupangmagtagumpayangkolonyalismo, masmainam kung matututoangmga Pilipino ngwikang English.

 • Masnaunawaanngmga Pilipino angkulturangAmerikano at inaasahangmamahalinnilaitokaysasarilingkultura.


Wikang English

 • Pamantayansapag-angatsabuhayangpagigingmarunongsawikang English.

 • Nagingpamantayanangkaalamansawikang English sakahusayanngisang Pilipino sapanahonngAmerikano at magingsakasalukuyangpanahon.

 • Sa panitikan, dumagsaangmgamanunulatng Pilipino nanagsulatsawikang English.


Panitikan
Panitikan

 • Juan Salazar

 • Justo Juliano

 • Bernardo Garcia

 • MaximoKalaw

 • TarcillaMalabanan

 • Francisco Africa


Sanaysay at tula
Sanaysay at Tula

 • Fernando Maramag

 • Carlos Romulo

 • Mauro Mendez

 • ChristinoJamias

 • Vicente Hilario

 • ElisioQuirino


Noong dekada 1930 higit na dumami ang mga manunulat
Noongdekada 1930, higitnadumamiangmgamanunulat

 • Federico Mangahas

 • Salvador Lopez

 • Francisco Icasiano

 • AmandoDayrit

 • Maria Luna Lopez

 • Manuel Arguilla

 • Bienvenido Santos

 • Maria Kalaw


Edukasyon at Relihiyon

 • TumaasangbilangngPilipinongnakapag-aral

 • sundalongAmerikanoangsiyangnagsilbinggurosapampublikongpaaralan.


 • PinalitanangmgaAmerikanongSundalongmga“Thomasites”.

 • SistemangPensionado.

 • 1913 hanggang 1914, ipinadalasa U.S angmgamag-aaralnaPilipinongnagpamalasngkatalinuhansaiba’tibangsangay.


Act74 (1901) binuksanangpaaralangpambabae

 • Instituto de Mujeres

 • Centro Escolar de Senoritas

 • Philippine Women’s College

 • 1908, itinatagangUnibersidadngPilipinas


Sa relihiyonkinilalaangpamahalaangAmerikanosapaghihiwalayngSimbahan at Estado bunganito:

 • pagkakaroonng secular ngkurikulumsapaaralan

 • ginawangopsyunalangpagtalakayngrelihiyonsaklase

 • malayangmakapamilingrelihiyonangmga Pilipino.


Naitatagangsimbahangprotestante:

 • Methodist

 • Baptist

 • Lutheran

 • Presbyterian

 • Episcoplian


Pangkatang gawain
Pangkatang Gawain

Gumawangisangdula-dulaan. Angisangtauhan ay magpapakitangpagyakapsakulturangAmerikano. Siya ay magsasalitasawikang English nabalu-baluktot. Samantala, angisa pang tauhan ay magpapakitangpagmamahalsapagigingtapat


sakulturang Pilipino at sakatutubongwika.

Pagkataposngdula-dulaan, talakayinsaklase kung anoangopinyonngklasesadalawangkarakter at kung sionsainyongpalagayangdapattularan.


THE END

Thank You!


Members:

Azura, Catherine Caballas, Rochelle

Betonio, PenilynDaroy, Nikki

III-8 BEEd


 • 20

 • Jayson

Quiz No. 3

 • Tranvia o tramvia

 • English o Ingles

 • SundalongAmerikano

 • Thomasites

 • Fernando Maramag

 • Quarantine Service

 • Pensionado

 • Bungalow

 • Hamburger

 • Protestanteo Protestant


ad