slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2008 Г. :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2008 Г. : - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2008 Г. : ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА. ДАНИЕЛА ВЛЪЧКОВА Главен експерт Дирекция “Данъчна политика”. ГРУПИ ПРОМЕНИ. Въвеждане на “плосък” данък за облагане доходите на физическите лица .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2008 Г. :' - thanos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2008 Г.:

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДАНИЕЛА ВЛЪЧКОВА

Главен експерт

Дирекция “Данъчна политика”

slide2
ГРУПИ ПРОМЕНИ
 • Въвеждане на “плосък” данък за облагане доходите на физическите лица.
 • Промяна на характеристиката на патентния данък от републикански на местен.
 • Други изменения.
slide3
ПЛОСЪКДАНЪК

Основна ставка 10%

 • 10% (заменя прогресивната скала) за доходите от: трудови правоотношения, стопанскадейност не като ЕТ, продажба и замяна на имущество, ползване на имущество, други;
 • 10% (намалена от 15%) за окончателния данък при обратно получаване на суми от допълнително осигуряване и застраховки “Живот”;
 • 10%се запазва за окончателния данък, удържан при източника и за доходите от замяна на акции при преобразуване на дружества.
slide4
ПЛОСЪК ДАНЪК

Други ставки на данъка:

 • 15% - за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец (ставка за доходите от стопанската дейност + за доходите от дивидент);
 • 5% (намалена от 7%) – за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове;
 • 7% - за обратно получени суми по дългосрочни договори за застраховки “Живот”.
slide5
ПЛОСЪК ДАНЪК

Данъчни облекчения

 • Отпадат данъчните облекчения за деца и за дарения;
 • Запазват се намаленията за задължителни осигурителни вноски (включително по §9 от ПЗР на КСО) и данъчните облекчения за допълнително доброволно осигуряване и застраховки „Живот”;
 • Данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност с 50 и над 50 на сто се запазва като размерът му от двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа е заменен с абсолютна стойност 5820 лв. годишно (485 лв. месечно);
 • Въведена е поредност за ползване на облекченията.
slide6
ПЛОСЪК ДАНЪК

Нормативно признати разходи

 • 40% - за доходите: авторски и лицензионни възнаграждения, на артисти-изпълнители, на занаятчии, от продукти от селско стопанство на нерегистрирани производители, продукти от горско, водно и ловно стопанство и декоративна растителност;
 • 25% - за доходи от свободни професии и извънтрудови правоотношения;
 • 10% -за доходи от управление и контрол, както и за доходи от наем.
slide7
ПАТЕНТЕН ДАНЪК
 • Патентният данък от републикански става местен данък.
 • В ЗДДФЛ е регламентирано:
  • преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред на ЗДДФЛ;
  • в годината на преминаване не се правят авансови вноски по ЗДДФЛ (това вече се отнася и за едноличните търговци);
  • патентният данък се приспада от годишното данъчно задължение на лицето за данъци върху дохода;
  • контролът и събирането на задълженията за патентен данък до 2007 г. включително, остават от компетентност на Националната агенция за приходите.
slide8
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ
 • Определяне на облагаемия доход и данъчната основа:
  • в случаите на учредяване на право на строеж, за цена на придобиване на правото се приема цената на придобиване на поземления имот;
  • в случаите на прекратяване на договор за лизинг, в който е изрично предвидено прехвърляне правото на собственост и имуществото не е прехвърлено до прекратяването, получените вноски по договора се третират като доход от ползване на имуществото (наем);
slide9
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ
 • Определяне на облагаемия доход и данъчната основа:
  • при продажба или замяна на акции или дялове, получени срещу направена непарична вноска цената на придобиване е или вписаната непарична вноска или документално доказаната цена на придобиване на имуществото, предмет на вноската;
  • приспадат се внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски, във връзка с придобити в чужбина доходи;
slide10
ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ
 • Облагаеми и необлагаеми доходи:
  • въвеждане на минимален срок на притежаване на имота от 3 години и дефиниция на понятието „недвижим жилищен имот”, във връзка с необлагането на дохода от продажба или замяна на имота, който служи за задоволяване на жилищните нужди на лицето и неговото семейство;
 • Деклариране:
  • доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина се декларират с ГДО;
  • изравняване на срока за подаване на декларация от платеца на дохода за начислени доходи на чуждестранни физически лица с този за чуждестранни юридически лица.
slide11

Комуникационна стратегия на Р България за Европейския съюз

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ad