Byzantská kultura - PowerPoint PPT Presentation

Byzantsk kultura
Download
1 / 14

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Byzantská kultura. Byzantský sloh. Vytvořen za vlády Justiniána I. (6. století n.l.) .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Byzantská kultura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Byzantsk kultura

Byzantsk kultura


Byzantsk sloh

Byzantsk sloh

 • Vytvoen za vldy Justinina I. (6. stolet n.l.) .

 • Stejn jako byzantsk duchovn kultura vychzel z ran kestanskho umn, kter bylo ovlivnno orientlnmi tradicemi Blzkho Vchodu. Jeho vliv pronikl z Balknu a Mal Asie do Srie, Palestiny, Egypta, severn Afriky, Armnie, Itlie, na Siclii, do jin Francie a v souvislosti en kestanstv ke Slovanm na Balkn, na Morav a Rusi.


Architektura

Architektura

 • Stavli se mohutn kestansk chrmy s pdorysem tvaru ke, nad stedem a rameny se tyila kopule. Vnitky chrm byly obloeny vzcnmi barevnmi mramory, zdi a kopule pokrvali nstnn malby nebo pestrobarevn mozaiky.

Mozaika


Byzantsk kultura

 • Prvn a nejvelkolepj stavbou v tomto slohu je chrm Hagia Sofia (Bo moudrosti) na hlavnm konstantinopolskm nmst.


Byzantsk kultura

 • Tento dlouho nejvt kestasnsk kostel byl vystavn na pokyn csae Justinina a to za pouhch 6 let.

M obrovskou stedn kopuli v rozpt 41 metr. Uvnit jsou bohat mozaiky a sloupov pedsn. Ostatn vnitn zazen bylo znieno Turky, kte dobyli Konstantinopol roku 1453.


Makedonsk renesance

Makedonsk renesance

Nzev podle vldnouc dynastie. Velk politick i kulturn rozmach e, trval od 9. do potku 11. stolet.

Klter Hosios Lukas v ecku.


Palaiologovsk obdob

Palaiologovsk obdob

Po roce 1204 (Pd Konstantinopole do rukou kik), Konstantinopol pestala bt prvnm kulturnm centrem byzantsk e. Vznamnmi stedisky kultury se stala Nikia, Solu, Mystra a trapezuntsk csastv.

Kostel sv. Marie Pammakaristos.


V tvarn v zdoba chr mu

Vtvarn vzdoba chrmu

 • V klenut sti bvala umstna postava Jee Krista nebo Matky Bo s Jeskem v nru. Kristus byl zobrazovn jako vevldn pn svta Pantokrator. Jeho postava byla mohutn, aby zdrazovala Jev nejvy majestt. Tak vzpmen postoj mu dodval patin dstojnosti.


Ikony

Ikony

 • Ikony jsou malby na devnch deskch. Nmtem svatch obraz byl Je Kristus, biblick osoby, pozdji tak svat a muednci, Malovaly se ivmi barvami na zlacen sdrov podklad. Postavy byly strnul a psobily plonm dojmem.


Ikonoklasmus a ikonodulie

Ikonoklasmus a Ikonodulie

 • Ikonoklasmus = Obrazoborectv

 • Ikonodulie = Uctvn obraz

 • Spor o to, za jakch podmnek je mon se piblit k Bohu a jakou roli v tom mohou mt svat obrazy a jejich uctvn.

 • Zastnce Ikonoklasmu csa Leon III.

 • Zastnci Ikonodulie Germanos, Jan Damask.


Byzantsk misie a formov n staroslov nsk kultury

Byzantsk misie a formovn staroslovnsk kultury

 • V polovin 9. stolet, pedevm po roce 860 intenzivn misijn innost.

 • Christianizovno Bulharsko, prvn pokusy o poktn vchodnch Slovan a Varjag. Pleitost vyslat misii tak na vzdlenou Moravu.

 • Byzantt vzdlanci a diplomat Konstantin a Methodius (Metodj) rozhodnut spojit misijn


Byzantsk kultura

 • posln u Slovan s pokusem vytvoit pro n literaturu v jejich vlastnm jazyce. Do t doby slovo Bo hlsno pouze v etin, hebrejtin a latin. Na zklad slovanskho ne v okol rodn Solun vznikla staroslovntina. Na Morav doplnna o nkter mstn vrazy.

 • Konstantin peloil s Metodjovou pomoc tm cel Nov zkon a nkter ryvky ze Starho zkona.

 • Konstantin tak napsal verovanou pedmluvu k pekladu evangelia Proglas. Metodj a jeho moravt ci mli jet po Konstantinov smrti pekladatelskou kolu na Velk Morav.


Byzantsk c rkev

Byzantsk crkev

 • Byzantsk csa zrove i nejvym crkevnm pedstavitelem (= czaropapismus).

 • Napjat vtah mezi zpadn kestanskou = mskokatolickou crkv (v ele pape) a vchodokestanskou = ortodoxn crkv v ele konstantinopolsk patriarcha).

 • Oba smry se liily v pojet me i nkterch vrounch otzek a tak v jazyce, kter pouvaly pi bohoslubch (zpadn crkev latinu, vchodn etinu).

 • K plnmu rozkolu v kestansk crkvi tzv. crkevnmu schizmatu dolo roku 1054.


Byzantsk kultura

KONEC


 • Login