hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa. Terhi Helmiö Tutkija TKK Vesitalous ja vesirakennus http://www.water.hut.fi/wr/research/luomu.html Hydrologian päivä 27.11.2003. Esityksen runko. luonnonmukainen vesirakennus luonnonmukainen tulvasuojelu virtaus monitasoisissa uomissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa' - thai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa

Hydrodynamiikka monimuotoisissa luonnonuomissa

Terhi Helmiö

Tutkija

TKK Vesitalous ja vesirakennus

http://www.water.hut.fi/wr/research/luomu.html

Hydrologian päivä 27.11.2003

esityksen runko
Esityksen runko
 • luonnonmukainen vesirakennus
 • luonnonmukainen tulvasuojelu
 • virtaus monitasoisissa uomissa
 • miten mallintaa jokivirtausta?
 • esimerkki: muuttuvan virtauksen 1D-mallinnus tulvatasanteisessa, osittain kasvillisuuden peittämässä Reinjoessa
luonnonmukainen vesirakennus
Luonnonmukainen vesirakennus
 • eliöstölle turvattava sopivia elinalueita koko luontaisella virtaamavaihtelualueella eikä vain keskiarvotilanteessa (esim. MQ)
 • tavoitteina
  • uomien ennallistaminen/ kunnostus
  • luonnon monimuotoisuuden parantaminen
 • sallittavia/ suosittavia
  • mutkaisuus
  • poikkileikkauksen muodon ja koon vaihtelu
   • uoman pituussuuntaan
   • eri virtaustilanteissa
  • kasvillisuus, puuaines
 • luonnonmukaisten uomien hydrauliikka monimutkaisempaa kuin suorien tasakokoisten uomien hydrauliikka
hydraulisessa mitoituksessa tarvitaan
Hydraulisessa mitoituksessa tarvitaan:
 • erilaisia elinolosuhteita
  • vaihtelevia vesisyvyyksiä eri virtaamilla
  • erilaisia karkeuselementtejä aiheuttamaan eri virtausnopeuksia
 • hyvä vedenjohtokyky tulvan aikana
luonnonmukainen tulvasuojelu
Luonnonmukainen tulvasuojelu
 • lisäreunaehtona luonnonmukaisin menetelmin toteutettu tulvasuojelu mm. asutuksen ja maatalouden tarpeisiin
 • uomien ylimitoittaminen aiheuttaa suurten kulujen lisäksi ekologisia haittoja
esim rein joki
Esim. Rein-joki
 • Mitä tapahtuu kun valuma-alueen luontaiset tulva-alueet vähenevät?
  • tulvien äärevöityminen: tulvahuippujen kasvu ja keston lyheneminen
tulvasuojelun k kohtia
Tulvasuojelunäkökohtia

Miten voidaan parantaa joen virtauskapasiteettia ja lisätä uoman stabiliteettia?

 • ”vähemmän ekologisia” menetelmiä
  • poikkileikkauksen suurentaminen
  • puuaineksen tai kasvillisuuden vähentäminen
  • uoman suoristus
  • pengertäminen
 • ”ekologisempia” menetelmiä
  • tulvauomien ja laajennusten rakentaminen
  • kaksitasouoman rakentaminen
sama poikkipinta ala eri poikkileikkausmuoto
Sama poikkipinta-ala, eri poikkileikkausmuoto!

Vaihtelevia elinolosuhteita!

YKSIPUOLISET

ELINOLOSUHTEET!

monitasoiset uomat
- tulvatasanne/ levennys

uoman toisella tai

molemmilla reunoilla,

samalla tai eri korkeudella

(engl. compound channel)

tulvatasanteet voivat olla osittain tai kokonaan

kasvillisuuden peittämiä

Monitasoiset uomat

Tulvatasanteita voidaan hyödyntää mm. virkistykseen =>

monitasoinen uoma voi olla
Monitasoinen uoma voi olla
 • luonnollinen
  • yliveden aikana vesi nousee pois uomasta tulvatasanteelle tai laajemmalle uomanosuudelle; tulvatasanne voi olla jopa kilometrejä leveä; mm. tulvaniityt
  • uoman rannoilla on tapahtunut sedimentoitumista ja keskiuomassa eroosiota
 • rakennettu
  • uomaa on laajennettu keskiveden yläpuoliselta osaltaan tulvasuojelun tarpeisiin
esim p nt neenjoki
Esim. Päntäneenjoki
 • MQ 1.8 m3/s, MHQ 22 m3/s, HQ1/20 40 m3/s, valuma-alue 210 km2
 • poikkileikkausta laajennettu keskivedenpinnan yläpuolelta tulvasuojelua varten
slide15

yliveden aikana hyvä vedenjohto-kyky!

aliveden aikana riittävän pieni poikki-leikkaus ja riittävän suuri vesisyvyys

liikem r n siirtyminen p uoman ja tulvatasanteen v lill
Liikemäärän siirtyminen pääuoman ja tulvatasanteen välillä
 • hidastaa virtausta pääuomassa
 • lisää virtausta tulvatasanteella
 • lopputuloksena virtauskapasiteetin pieneneminen koko uomassa
liikem r n siirtyminen kasvittoman ja kasvillisuuden peitt m n uomanosan v lill
Liikemäärän siirtyminen kasvittoman ja kasvillisuuden peittämän uomanosan välillä

Sama ilmiö kuin tulvatasanteen ja pääuoman rajapinnassa

virtauskapasiteetin ja h vi iden laskentamenetelmi kaksitasouomissa
Virtauskapasiteetin (ja häviöiden) laskentamenetelmiäkaksitasouomissa
kuvitteellinen rajapinta
Kuvitteellinen rajapinta

Rajapinnan sijainti määritetään (menetelmästä riippuen)joko etsimällä kasvillisuuden/ tulvatasanteen reuna (manuaalisesti)tai vuorovaikutusalueenleveyden ja sijainnin perusteella iteroiden

virtaus kaksitasouomassa ei kasvillisuutta
Virtaus kaksitasouomassa- ei kasvillisuutta
 • Uoman vedenjohtokyky riippuu
  • tulvatasanteen ja pääuoman
   • syvyyksien suhteista
   • leveyksien suhteista
   • karkeuseroista
  • pääuoman leveys/syvyys -suhteesta
  • tulvatasanteen leventäminen kasvattaa vedenjohtokykyä
  • pääuoman ja tulvatasanteen välisen luiskan kaltevuuden loiventaminen kasvattaa vedenjohtokykyä
virtaus kaksitasouomassa tulvatasannekasvillisuutta
Virtaus kaksitasouomassa- tulvatasannekasvillisuutta

Pääuoman virtauskapasiteetti riippuu lähes täysin tulvatasanteen ominaisuuksista

 • mitä tiheämpi kasvillisuus, sitä enemmän turbulenssi heikkenee tulvatasanteella sekä tulvatasanteen ja pääuoman rajapinnassa
 • pääuoman ja tulvatasanteen välisen luiskan kaltevuuden merkitys vedenjohtokykyyn häviää
 • jos tulvatasanteen kasvillisuus on jäykkää (puita, pensaita), virtauskenttä riippuu
  • kasvillisuuden peittoasteesta (kasvaa kasvien halkaisijan ja tiheyden lisääntyessä)
  • herätteen pituudesta (kasvaa halkaisijan lisääntyessä ja tiheyden vähetessä)
 • jos kasvillisuus on erittäin tiheää, rajapinnan vastuskerroin saattaa kasvaa tulvatasanteen kaventuessa
hydrodynaaminen mallinnus luonnonmukaisissa uomissa
Hydrodynaaminen mallinnus luonnonmukaisissa uomissa
 • virtausmallin soveltuvuus riippuu joen mittakaavasta ja siitä, mitä virtausilmiötä halutaan mallintaa
 • virtausmalli on oikein käytettynä tehokas apuväline sekä uomien suunnittelussa ja mitoituksessa että habitaattien palauttamisessa
montako dimensiota malliin
Montako dimensiota malliin?
 • Suomen jokia ja puroja voidaan kohtalaisella luotettavuudella mallintaa yksiulotteisesti
  • suhteellisen pieniä ja stabiileja
 • 2D/3D-malli tarpeen, kun halutaan mallintaa ilmiötä uoman leveys- ja/tai syvyyssuunnassa, esim.
  • uomassa tapahtuvia poikittaisvirtauksia
  • virtausta uomasta tulvatasanteelle
  • virtausta tulvatasanteella
 • joihinkin tapauksiin kehitetty yksiulotteisia tai näennäisesti kaksiulotteisia malleja, jotka ovat helppokäyttöisempiä kuin useampidimensioiset mallit
 • yleensä koko jokialueelle 1D-malli ja monimutkaisia yksityiskohtia tarkennetaan 2D/3D-malleilla tarvittaessa
pysyv n vai muuttuvan virtauksen malli
Pysyvän vai muuttuvan virtauksen malli?
 • pysyvä = stationäärinen = ajasta riippumaton
 • muuttuva = epästationäärinen = ajasta riippuva
 • yksinkertaisimmissa tapauksissa pysyvän virtauksen malli on usein riittävä
  • pikkupuroissa jo yksittäiset karkeuselementit voivat aiheuttaa moninkertaisesti suurempia virheitä kuin mitä mallin tarkkuus on
 • suuremmissakin virtavesissä muuttuvan virtauksen mallinnustarve on tapauskohtaista
  • tulva-aallon eteneminen ja viipymä vesistössä
  • sivu-uomien tulvahuippujen ajoittuminen toisiinsa nähden
k yt nn n virtausmallinnus luonnonuomissa
Käytännön virtausmallinnusluonnonuomissa
 • luonnonmukaisten uomien mitoituksessa ja mallinnuksessa olennaista ottaa huomioon
  • vaihteleva karkeus/vastus uoman eri osissa
  • liikemäärän siirtymisen aiheuttama häviö
  • uoman epäsäännöllisyyden eli äkillisen laajenemisen tai supistumisen aiheuttamat häviöt
 • vähimmäisvaatimuksena
  • malliin voidaan syöttää eri karkeusparametreja virtaustilanteista tai uomankohdista riippuen
  • ei oleteta että ali- ja ylivirtaamalla uomassa on sama vakiona pysyvä Manningin kerroin
  • tulvatasanteen ja pääuoman rajapintaan voidaan lisätä suurempi vastus kompensoimaan liikemäärän siirtymisen aiheuttamaa häviötä
muita huomattavia asioita
Muita huomattavia asioita
 • Mallien stabiilius voi olla vaikeasti saavutettava luonnonmukaisissa uomissa
  • suuret poikkileikkausmuodon ja –koon vaihtelut uoman pituussuunnassa
  • suuret karkeusvaihtelut sekä uoman pituussuunnassa että vesisyvyyden funktiona
 • Lisäongelmia
  • vuorovesi
  • sedimentin kulkeutuminen
  • uoman haarautuminen
ep station rinen 1d malli osittain kasvillisuuden peitt mille uomille
Epästationäärinen 1D-malli osittain kasvillisuuden peittämille uomille
 • sisältää erilliset vastuskertoimet kasvillisuusalueille, kasvittomille uomanosille ja rajapinnoille
 • laskee tulva-aallon etenemisen ja viipymän
 • laskee osavirtaamat ja nopeuskomponentit erikseen tulvatasanteille ja pääuomaan
esim rein joki1
Esim. Rein-joki
 • 28 km jakso Ylä-Reinillä Rheinweilerista Hartheimiin (n. 200 km alavirtaan Constance-järveltä)
 • 140 poikkileikkausta 100-320 m välein, poikkileikkauksessa 42…227 koordinaattipistettä
 • enimmäkseen kasvipeitteinen penkka Ranskan puolella ja leveä kasvipeitteinen tulvatasanne Saksan puolella
ad