Vplyv banskej innosti na biotu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Vplyv banskej činnosti na biotu PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vplyv banskej činnosti na biotu. Denisa Bazalová Ivana Czocherová Andrea Gážiová. Stará environmentálna záťaž. negatívny dopad na kvalitu ŽP vznikol antropogénnou činnosťou

Download Presentation

Vplyv banskej činnosti na biotu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vplyv banskej innosti na biotu

Vplyv banskej činnosti na biotu

Denisa Bazalová

Ivana Czocherová

Andrea Gážiová


Star environment lna z a

Stará environmentálna záťaž

 • negatívny dopad na kvalitu ŽP

 • vznikol antropogénnou činnosťou

 • staré banské diela, haldy, odkaliská, staré skládky odpadu, územie zničené armádou – potencionálne: areály podnikov, produktovody, poľnohospodárske dvory,hnojiská

 • potreba identifikácie a kvantifikácie vypracovaním environmntálneho auditu, objektívne zhodnotiť situáciu, rozhodnúť o postupe


Star bansk diela

Staré banské diela

 • databáza starých banských diel - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

 • 17 tis. – haldy (6418), štôlne (4913), pingové ťahy (4556), odkaliská (10)

 • riziká: kontaminácia vysoko mineralizovanými banskými

  vodami,výluhmi z háld,

  odkalísk, výsypiek a

  odvalov s obsahom

  toxických látok

  /napr. Hg, Cd, Pb, Cu/


Star bansk diela a bansk diela k decembru 2012

Staré banské diela a banské diela (k decembru 2012)


Odkalisko popro

Odkalisko Poproč

 • ťažba Sb a Au prebiehala od r. 1790 do r. 1965

 • zostaté haldy a odkaliská po ťažbe


Vplyv na biotu

Vplyv na biotu

Vody, pôdy - výrazné znečistenie povrchových vôd, pôd a riečnych sedimentov v povodí toku Olšava

- prekročená

limitná hodnota pri

As až 400-

násobne (pôdy)

a pri Sb až 100-

násobne (vody)


Vplyv banskej innosti na biotu

Fauna, flóra - Sb: ovplyvnuje rast rastlín

As: v nadzemnej časti rastlín a ich využívanie v tradičnom ľudovom liečiteľstve, potenciálne nebezpečné pre herbivorné živočíchy.

 • Obyvateľstvo: -používanie kontaminovanej vody z domových studní, odkaliskového materiálu na stavebné účely, kontaminovaných pôd na pestovanie kultúrnych rastlín.V minulosti sa vody niektorých banských diel využívali ako zdroje pitnej vody.


O dkalisko marku ovce rud any

OdkaliskoMarkušovce(Rudňany)

 • Lokalita: Markušovce (Košický kraj)

 • Veľkosť: z pôvodných 10 ha(1980) 35 ha (2006)

 • Hĺbka materiálov: 38 m

 • 9 901 160 ton ulozeneho kalu

 • Vznik:1963 – 1974, Pri činnosti odštepného závodu Želba, a.s.

  Spišská Nová Ves

  v Rudňanoch

Krokusová, 2010


Vplyv banskej innosti na biotu

 • vposledných rokoch morfológiu povrchu odkaliska zmenila ťažba flotačných kalov.

 • ťaženie časti najvrchnejších vrstiev na priemyselne využiteľné piesky (na obsyp potrubi)

 • ministerstvo životného prostredia SR vydalo pre odkalisko Osvedčenie o výhradnom ložisku Markušovce I. – baryt č. 56/79/2005-7 zo dňa 25.1.2005 pre firmu SABAR, s.r.o. Markušovce.

 • centrálna časť odkaliska- jemnejší materiál a nižšie zastúpenie barytu

 • okraje- hrubšie podiely a relatívne vyššie zastúpenie barytu

Krokusová, 2010


Pou it literat ra

Použitá literatúra

 • Ľ. Jurkovič et al.: Opustené Sb ložisko Poproč – zdroj kontaminácie prírodných zložiek v povodí Olšavy

 • Portál geologického ústavu Dionýza Štúra

 • mapserver.geology.sk

 • RNDr. Juliana Krokusová, PhD. , 2010: Likvidácia starej environmentálnej záťaže na príklade odkaliska Markušovce. Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU, Prešov

 • dostupné na :http://www.fhpv.unipo.sk/~francova/pdf/Odkalisko%20Marku%C5%A1ovce.pdf

 • http://www.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro2/12_premeny.pdf


Akujeme za pozornos

Ďakujeme za pozornosť.


 • Login