საბუნებისმეტყველო
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები. პედაგოგთა გამოცდა (პრაქტიკული ნაწილი). ფ ი ზ ი კ ა. moTxovnebi ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

Download Presentation

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


საბუნებისმეტყველომეცნიერებები

პედაგოგთა გამოცდა

(პრაქტიკული ნაწილი)


ფ ი ზ ი კ ა


moTxovnebi

  • ექსპერიმენტის სწორი დაგეგმვის უნარი

  • სხვადასხვა ტიპის საზომი ხელსაწყოების გამოყენება (გაზომვების ჩატარება)

  • ექსპერიმენტული მონაცემების სხვადასხვა სახით წარმოდგენა (ცხრილი, გრაფიკი, დიაგრამა), მათი ანალიზი და დასკვნის გამოტანა

  • უსაფრთხოების წესების დაცვა


davalebaTanimuSebi

davaleba 1:

cnobilimasissawonisgamoyenebiTgansazRvreTaraumetes 4% fardobiTicdomilebiTucnobimasissxeulismasa.

mocemulixelsawyoebidamasala:

1. Stativi

2. zambara

3. 180g masissawoni

4. ucnobimasissxeuli

5. saaTi


cdismimdinareoba

cdismimdinareoba


gazomvisSedegebi:

N1=3241 N2=1691

M= (507 9)g


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


davaleba 2: aageTvarvarebisnaTuris volt-amperulimaxasiaTeblisadanaTuriswinaRobismissimZlavrezedamokidebulebisgrafikebi. axseniTmiRebuliSedegi.


cdismimdinareoba


grafikebi

cxrilebi

R, omi

I, a

U, v

U, v

W, vt


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


davaleba3: განსაზღვრეთ ელექტრონის მუხტი მარილის წყალხსნარში გატარებული მუხტისა და ამ დროს კათოდზე გამოყოფილი წყალბადის მოცულობის გაზომვის საშუალებით.შედეგი შეადარეთ ელექტრონის მუხტის ცნობილ მნიშვნელობას და ახსენით განსხვავების მიზეზები.


cdismimdinareoba


ცდის ოქმი

maqsim. 5 qula

ცდისაღწერა:

Sedegi:

analizi:

1 qula

2 qula

2 qula


გმადლობთ ყურადღებისათვის!


  • Login