Jesień 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Jesie 2010
Download
1 / 56

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jesień 2010. Kontrakty terminowe na GPW (indeksowe, akcyjne i walutowe). Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW. Plan szkolenia. Kontrakty terminowe – charakterystyka Kontrakty terminowe na GPW – konstrukcja, zasady obrotu Dźwignia finansowa – szanse i zagrożenia

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jesień 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jesie 2010

Jesień 2010

Kontrakty terminowe na GPW

(indeksowe, akcyjne i walutowe)

Bogdan Kornacki, Dział Rozwoju Rynku, GPW


Plan szkolenia

Plan szkolenia

Kontrakty terminowe – charakterystyka

Kontrakty terminowe na GPW – konstrukcja, zasady obrotu

Dźwignia finansowa – szanse i zagrożenia

Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty terminowe

Zalety kontraktów terminowych

Możliwości wykorzystania kontraktów terminowych

Źródła wiedzy


Kontrakt terminowy

Kontrakt terminowy

 • Umowa między 2 stronami : nabywcą i sprzedawcą

 • Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej cenie

 • Sprzedawca/wystawca zobowiązuje się do sprzedaży instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej cenie

 • Kontrakty są rozliczane pieniężnie

Kontrakt terminowy inaczej: zakład o to jaka będzie cena instrumentu bazowego w terminie rozliczenia kontraktu terminowego


Profil wyp aty pozycja d uga zakup kontraktu

Profil wypłaty – pozycja długa (zakup kontraktu)

Kupujący (zajmujący pozycję długą) liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego i wzrost kursu kontraktu

zysk

T=0

Kurs kontraktu/instrumentu bazowego

strata


Profil wyp aty pozycja kr tka sprzeda wystawienie kontraktu

Profil wypłaty – pozycja krótka (sprzedaż/wystawienie kontraktu)

Sprzedający (zajmujący pozycję krótką ) liczy na spadek kursu instrumentu bazowego i spadek kursu kontraktu

Kurs kontraktu/instrumentu bazowego

zysk

T=0

strata


Jesie 2010

Porównanie zysków/strat – gra o sumie zerowej

zysk

strata


D wignia finansowa

Dźwignia finansowa

Mała zmiana kursu kontraktu

Duża procentowa zmiana (zysk lub strata) w stosunku do depozytu

Kurs kontraktu terminowego 2000 pkt * 10 zł = 20.000 zł (wartość kontraktu terminowego)

Przykładowy depozyt zabezpieczający (KDPW): 7%*20.000 zł = 1400 zł

Dźwignia finansowa 14 krotna: 100%/7%

Zmiana kursu kontraktu o 2% to 40 pkt = 400 zł (zysk/strata dla inwestora)

Stosunek zysku/straty do depozytu zabezpieczającego: 28% = 400 zł/1400 zł (2%*14)


Zalety kontrakt w terminowych o tym b dziemy dzisiaj m wi

Zalety kontraktów terminowych (o tym będziemy dzisiaj mówić)

 • Liniowy profil wypłaty

 • Wysoka dźwignia finansowa

 • Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki)

 • Wysoka płynność, niskie koszty

 • Gra na wzrost/spadek

 • Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych


Instrumenty bazowe

Instrumenty bazowe

 • Indeksy giełdowe (WIG20, mWIG40)

 • Kursy akcji – 10 spółek (KGHM, Pekao, PKN, PKO, TP, PGNiG, PGE, ASSECO Polska, PZU, TPE, niedługo kolejne)

 • Kursy USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN


Specyfikacja instrument w kontrakty terminowe

Specyfikacja instrumentów – kontrakty terminowe


Specyfikacja instrument w kontrakty terminowe1

Specyfikacja instrumentów – kontrakty terminowe


Miesi ce wygasania

Miesiące wygasania


Kontrakty walutowe specyfika

Kontrakty walutowe - specyfika

Dla kontraktu EUR kurs giełdowy np. 415,20 - to

wartość 100 EUR w PLN

Natomiast wartość kontraktu to 41.520 PLN – równowartość 10.000 EUR w PLN

Oznacza to także, że 1 EUR warte jest 4,1520 PLN

WALUTA BAZOWA I WALUTA KWOTOWANA

np. EUR/PLN - waluta bazowa - EUR

- waluta kwotowana PLN …


Wybrane elementy standardu kontrakty indeksowe akcyjne i walutowe

Wybrane elementy standardu – kontrakty indeksowe, akcyjne i walutowe

*Jeżeli nie ustalono kursu zamknięcia a w arkuszu znajdują się zlecenie z lepszym limitem niż ostatni kurs rozliczeniowy to dzienny kurs rozliczeniowy jest wyznaczany na poziomie tego zlecenia. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.


Wybrane elementy standardu kontrakty indeksowe akcyjne i walutowe1

Wybrane elementy standardu – kontrakty indeksowe, akcyjne i walutowe


Lop liczba otwartych pozycji

LOP – liczba otwartych pozycji

 • Informuje o liczbie otwartych pozycji (kupionych/sprzedanych kontraktach terminowych)

 • Kontrakt kupiony + kontrakt sprzedany = 1 LOP

 • 1000 otwartych pozycji to 1000 kontraktów kupionych (long) i 1000 kontraktów sprzedanych (short)

 • Zmienia się w trakcie dnia i z sesji na sesję

 • Wzrost LOP – wzrost zaangażowania inwestorów na rynku

 • Giełda publikuje informacje dotyczące koncentracji pozycji (LOP) na kontraktach

 • terminowych (indeksowych i akcyjnych), na których całkowita LOP przekracza 30.000.

 • Publikowana jest liczba rachunków na poziomie subkonta NIK, na których przekroczono

 • 20% (plus krok 5%) ogólnej liczby LOP na danej serii.

 • Ze względu na to, że kontrakty terminowe nie są wykorzystywane wyłącznie do spekulacji,

 • ale stanowią również część złożonych strategii inwestycyjnych, interpretacja tych danych

 • powinna być bardzo ostrożna.

 • Istnieje wiele możliwych powodów posiadania dużych otwartych pozycji na kontraktach

 • terminowych (np. spekulacja, zabezpieczenie pozycji, element strategii inwestycyjnej, część

 • innego produktu)


Zasady obrotu

Zasady obrotu

 • notowania ciągłe w godz. 8:30 - 17:35

 • Wszystkie kontrakty terminowe mają dogrywkę

 • Jednostka transakcyjna – 1 kontrakt

 • obrót wspomagany działaniem animatora rynku

 • Szczegóły dotyczące obrotu opisane są w:

  • Warunkach obrotu dla …….

  • Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego

  • Regulaminie Giełdy

   Dokumenty są dostępne na stronie internetowej giełdy

   www.gpw.pl


Ograniczenia

Ograniczenia

 • Wielkość zlecenia:

  • Kontrakty na indeksy, akcje – 500 kontraktów

  • Kontrakty na waluty – 100 kontraktów

 • Ograniczenia wahań kursów (statyczne/dynamiczne)


Jesie 2010

Arkusz zleceń


Jesie 2010

Wycena kontraktów na indeksy i na akcje

F - cena futures

S - cena spot

r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku)

T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu

F - cena futures

S - cena spot

e – podstawa logarytmu naturalnego

r – stopa wolna od ryzyka (w skali roku)

δ – stopa dywidendy

T - liczba dni do dnia wygaśnięcia kontraktu


Jesie 2010

Wycena kontraktów walutowych

Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest wyższe od

oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest

niższy niż kurs spot.

Jeżeli oprocentowanie waluty bazowej jest niższe od

oprocentowania waluty kwotowanej to kurs terminowy jest

wyższy niż kurs spot (np. USD/PLN i EUR/PLN)


Jesie 2010

Baza i zjawisko konwergencji

FW20

Cena terminowa (futures ) jest to prognoza przyszłej wartości instrumentu bazowego

Cena futures = spot + koszt finansowania + koszt składowania

Cena futures dla kontraktów walutowych wynika z różnicy oprocentowania walut

Różnica pomiędzy bieżącą wartością instrumentu

bazowego a kursem kontraktu z biegiem czasu się

zmniejsza (WIG20 vs FW20)

Baza = spot – futures

BAZA

WIG20

S(t)

Dzień wygaśnięcia kontraktu


Relacje mi dzy cen terminow i spot

Relacje między ceną terminową i spot

Odchylenia oczywiście istnieją.

Niebieska linia pokazuje moment drastycznego niedoszacowania kontraktu

Odchylenia mogą być źródłem poszukiwania „metody” przez spekulantów, którzy

liczą na to że owe odchylenia się zniwelują.


Kontrakty i ryzyko

Kontrakty i ryzyko

 • Ryzyko rynkowe

  • wynika ze zmian kursu kontraktu, które zależą od zmian ceny instrumentu bazowego

  • jest potęgowane przez efekt dźwigni - małe wahania kursów na rynku kasowym mają proporcjonalnie większy wpływ na wartość depozytu zabezpieczającego

  • może doprowadzić do poniesienia strat przekraczających wielkość pierwotnej inwestycji – straty mogą być wyższe niż pierwotnie wpłacony depozyt zabezpieczający


Kontrakty i ryzyko1

Kontrakty i ryzyko

 • Ryzyko płynności

  • wynika z małej aktywności na rynku – braku płynności

  • płynność może być różna na różnych seriach kontraktów terminowych

  • zawarcie transakcji może być utrudnione lub będzie pociągać za sobą dużą zmianę kursu

 • Przykład : dalsze serie kontraktów terminowych na akcje, kontrakty na mWIG40


Jesie 2010

AnimatorzyDomy maklerskie wspierające płynność, zobowiązane do ciągłego wystawiania ofert kupna i sprzedaży. Wielkość zleceń i spread określona w umowie z GPW.


Spready dla kontrakt w terminowych na podstawie danych z jednej sesji

Spready dla kontraktów terminowych(na podstawie danych z jednej sesji)

* FW20 – 9 animatorów


Kontrakty i ryzyko2

Kontrakty i ryzyko

 • Ryzyko specyficzne

  • kursy pojedynczych akcji (instrumentów bazowych) mogą mieć większą zmienność (większe wahania cen) niż inne instrumenty

  • z powodu większej zmienności, kontrakty na akcje mogą być bardziej ryzykowną inwestycją niż kontrakty na indeksy

  • kontrakty walutowe – uzależnienie od kursów innych walut


Zale no ci kursy walut ryzyko specyficzne

Zależności – kursy walut(ryzyko specyficzne)


Zale no ci kursy walut ryzyko specyficzne1

Zależności – kursy walut(ryzyko specyficzne)


Wp yw waluty inwestycji na wynik

Wpływ waluty inwestycji na wynik


Depozyty zabezpieczaj ce

Depozyty zabezpieczające

 • Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego - zabezpieczeniu ryzyka dziennej zmiany ceny kontraktu – proces bieżących rozrachunków rynkowych (tzw. równanie do rynku)

 • Stanowią tylko część wartości kontraktu – określony % wartości

 • Wartość depozytu liczona od ostatniego kursu rozliczeniowego

 • Wielkość wyznaczana przez KDPW (WIG20 – średnia ważona, pozostałe – największa zmiana dzienna w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

 • Wpłacane na rachunek inwestora w DM

 • KDPW określa jeden poziom depozytu - minimalny – poziom który zawsze musi być utrzymywany

 • DM maja swobodę w określaniu depozytu wstępnego – ale w większości wyliczają go jako 1,2 -1,4 x depozyt minimalny

 • Od sierpnia 2009 do inwestowania na pochodnych trzeba mieć Numer Klasyfikacyjny Klienta (NKK) nadawany przez KDPW (poprzednio Numer Identyfikacyjny Klienta (NIK))

  Cytat z komunikatu IRIP KDPW: „Ostateczną wartość depozytów dla klientów ustala biuro maklerskie, kierując się własną oceną ryzyka klienta i transakcji. Przyjęte przez biuro maklerskie zasady określania depozytów i zestawy parametrów ryzyka muszą prowadzić do wyznaczenia depozytów nie mniejszych niż te obliczone wg zasad i parametrów ryzyka określonych przez KDPW.”


Jesie 2010

Wysokość depozytów c.d.

Historyczne minimalne poziomy depozytów < 2% dla walut < 4% dla FW20 < 6% dla kontraktów na akcje


Przyk adowe zmiany depozyt w

Przykładowe zmiany depozytów

max. 23,8%


Gwarantowanie rozlicze

Gwarantowanie rozliczeń

 • Mechanizm:

  • kalkulacja dziennych kwot zysków/strat stron transakcji (w oparciu o kursy transakcji oraz dzienne kursy rozliczeniowe),

  • Rozliczanie wzajemnych zobowiązań w cyklu T+0.

 • Dla pozycji zyskownej – wzrost wartości środków „w depozycie”

 • Dla pozycji stratnych – spadek wartości środków „w depozycie”. Możliwe wezwanie do uzupełnienia depozytu.

 • Fundusz Gwarancyjny dla instrumentów pochodnych


Gwarantowanie rozlicze1

Gwarantowanie rozliczeń


Przyk ad nr 1 bie ce rozrachunki

Przykład nr 1. Bieżące rozrachunki

 • Kupno 3 kontraktów po kursie 50 zł (za akcję), wielkość kontraktu 100 akcji

 • zakładany poziom wstępnego depozytu zabezpieczającego 20% (depozyt, który inwestor wpłaca zawierając transakcję)

 • zakładany poziom właściwego depozytu zabezpieczającego 14,3% (depozyt, który musi być utrzymywany w domu maklerskim)

 • wielkość wstępnego depozytu zabezpieczającego

  20%  (50 zł  300 akcji) = 3 000 zł

 • poziom właściwego depozytu zabezpieczającego

  14,3%  (50 zł  300 akcji) = 2 145 zł


Przyk ad nr 1 cd

Przykład nr 1.cd


Przyk ad 2 d wignia finansowa i wielko pozycji

Przykład 2 Dźwignia finansowa i wielkość pozycji


Przyk ad 2 cd d wignia finansowa i wielko pozycji

Przykład 2 cd. Dźwignia finansowa i wielkość pozycji


Jesie 2010

Przykład 3 FW20H08 XII 2007 – I 2008

3769

1087 (ok. 30%)

2682


Jesie 2010

Przykład 4 FW20H08. 22.01.2008

2949

267 pkt (10%)

2682


Mo liwo ci jakie daj kontrakty

Możliwości jakie dają kontrakty

 • spekulacja na wzrost/spadek indeksu (kursu akcji, walut),

 • alternatywa dla krótkiej sprzedaży (akcje, indeksy)

 • transakcje spreadowe

  • Jednoczesne kupno/sprzedaż i sprzedaż/kupno kontraktów na akcje i indeksy giełdowe

  • Kupno serii krótszej i sprzedaż dłuższej (lub odwrotnie) na ten sam instrument bazowy

  • operowanie na kontraktach na różne akcje

 • hedging - zabezpieczanie portfela akcji, transakcji handlowej

 • arbitraż


Spekulacja

Spekulacja

 • Osiągnięcie zysku ze zmian cen kontraktów, powiększonego działaniem dźwigni finansowej.

 • przewidywany wzrost WIG20 - kupno kontraktu

 • przewidywany spadek WIG20 - sprzedaż kontraktu

 • niższe koszty transakcyjne niż na rynku akcji (10 zł za otwarcie kontraktu FW20 przy kursie 2000 punktów zł to 0,05% jego wartości) ,

 • możliwość „bezpośredniego” kupna lub sprzedaży indeksu (ETF na WIG20 da również taką możliwość),

 • płynny rynek - szybsze zajęcie pozycji,

 • możliwość łatwej spekulacji na spadek indeksu lub kursów akcji

 • możliwość wykorzystania zmian kursów walut


Hedging

Hedging

Ograniczanie ryzyka straty lub utraty zysku na rynku kasowym poprzez działania na rynku terminowym.

Zabezpieczenie przed:

 • spadkiem wartości instrumentu bazowego - sprzedaż kontraktów,

  (kto i kiedy to wykorzystuje?)

 • wzrostem wartości instrumentu bazowego - kupno kontraktów

  (kto i kiedy to wykorzystuje?)


Short hedge

RYNEK KASOWY

RYNEK TERMINOWY

spadek indeksu

spadek wartości FW20

Short hedge

Pozycja KRÓTKA -

ZYSK

Pozycja DŁUGA -

STRATA

STRATA + ZYSK = 0


Long hedge

RYNEK KASOWY

RYNEK TERMINOWY

wzrost indeksu

wzrost wartości FW20

Long hedge

Pozycja DŁUGA -

ZYSK

wzrost

kosztów zakupu -

STRATA

STRATA + ZYSK = 0


Transakcje spreadowe

Transakcje spreadowe

 • Jest to spekulacja na zmianie różnicy pomiędzy cenami różnych serii kontraktów terminowych.

 • Nie jest istotny kierunek zmiany rynku

 • Ważna jest analiza skali zamian wartości różnych serii kontraktów terminowych (zawężenie/rozszerzenie spreadu)

kurs

Seria dłuższa

Zysk inwestora

Seria krótsza

czas


Arbitra

Arbitraż

 • Wykorzystywanie różnicy pomiędzy rynkowym a teoretycznym kursem kontraktu terminowego.

 • Efekty arbitrażu:

 • pewna kwota zysku

 • minimum ryzyka

 • brak wstępnych nakładów finansowych

 • Kontrakty przewartościowane - cena rynkowa powyżej teoretycznej

  • Sprzedaż kontraktów + kupno akcji

 • Kontrakty niedowartościowane - cena rynkowa poniżej teoretycznej

  • Kupno kontraktów + sprzedaż akcji

 • (uwaga - olbrzymie trudności z krótka sprzedażą i pożyczaniem akcji – ale to się niedługo zmieni)

 • (Dodatkowo: kontrakty walutowe – możliwość wykorzystania niewłaściwej wyceny np. na giełdzie.)


 • Zalety kontrakt w terminowych o tym dzisiaj m wili my

  Zalety kontraktów terminowych (o tym dzisiaj mówiliśmy)

  • Liniowy profil wypłaty

  • Wysoka dźwignia finansowa

  • Niskie ryzyko kredytowe (dzienne rozrachunki)

  • Wysoka płynność, niskie koszty

  • Gra na wzrost/spadek

  • Zmiana ceny uzależniona od zmian cen instrumentów bazowych


  Najwi ksze b dy ankieta futures onet pl

  Największe błędy – ankieta futures.onet.pl


  Dodatkowe informacje

  Dodatkowe informacje

  • Strona internetowa GPW

   http://www.gpw.com.pl

   • Materiały edukacyjne

   • Lista najczęściej zadawanych pytań

   • regulacje – standardy, Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, warunki obrotu

   • Aktualne notowania

   • Arkusze (dla opcji)

  • Strona internetowa KDPW (IRIP) - rozliczanie, Depozyty zabezpieczające http://www.kdpw.com.pl/irip/irip.jsp


  Wybrana literatura

  Wybrana literatura

  • Materiały edukacyjne na stronie internetowej giełdy

  • J. Hull:Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG Press, Warszawa, 1999

  • G. Zalewski: Kontrakty terminowe w praktyce, WIG Press, Warszawa, 2001 i kolejne wydania

  • P. McBride Johnson:Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, WIG Press, Warszawa, 2000

  • M. Pring: Podstawy analizy technicznej WIG Press

  • J.Murphy:Analiza techniczna rynków finansowych WIG Press

  • J. Schwager: Analiza techniczna rynków terminowych WIG Press

  • J. Schwager: Mistrzowie rynków finansowych WIG Press

  • M. Miller: Merton Miller o instrumentach pochodnych WIG Press


  Jesie 2010

  Dziękuję za uwagę !

  Czy mają Państwo pytania ?

  Prosimy też o pytania na adres:

  pochodne@gpw.pl


 • Login