Ties bas veidot br vas no mo zonas latvij un citur eirop
Download
1 / 20

Tiesības veidot brīvas no ĢMO zonas Latvijā un citur Eiropā - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Tiesības veidot brīvas no ĢMO zonas Latvijā un citur Eiropā. Žaneta Mikosa Vides ministrija 02.10.2009. 1. Saturs. I Regulējuma un rīcības ietvars Eiropas Savienībā; II ES dalībvalstu iespējas ierobežot ĢMO (piemēri) III Latvijas normatīvais regulējums par ĢMO-brīvo zonu veidošanas iespēju.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tiesības veidot brīvas no ĢMO zonas Latvijā un citur Eiropā' - tejana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ties bas veidot br vas no mo zonas latvij un citur eirop
Tiesības veidot brīvas no ĢMO zonasLatvijā un citur Eiropā

 • Žaneta Mikosa

 • Vides ministrija

 • 02.10.2009.

1


Saturs
Saturs

 • I Regulējuma un rīcības ietvars Eiropas Savienībā;

 • II ES dalībvalstu iespējas ierobežot ĢMO (piemēri)

 • III Latvijas normatīvais regulējums par ĢMO-brīvo zonu veidošanas iespēju

2


Termini defin cijas
Termini / definīcijas

 • ĢMO izplatīšana vidē – audzēšana izmēģinājumu laukos;

 • ĢMO ierobežota izmantošana – laboratorijas u.tml.

 • ĢMO izplatīšana tirgū – “pārdošana”/nodošana 3.pers. (ietver arī audzēšanu)

 • ĢMO – brīva zona, mūsu likuma izpratnē – faktiski varētu būt attiecināma tikai uz audzēšanu

3


Tiesiskais regul jums mo l mumu pie em an
Tiesiskais regulējums ĢMO lēmumu pieņemšanā

 • Eiropas Savienībā (pamats LV NR/lēmumiem)

  • “Juridiskais rāmis”

  • Galvenie trīs normatīvie akti (ĢMO izplatīšanai):

   • Direktīva 2001/18/EK par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē;

   • Regula 1829/2003 par ĢMO pārtiku un barību;

   • Regula 1830/2003 par ĢMO izsekojamību un marķēšanu.

  • Attiecībā uz audzēšanu (‘izplatīšana tirgū, ietverot a.’) – lēmumi tiek pieņemti ES līmenī (konsultējoties un iesaistoties visām DV)

   • pieteikums kopā ar RN/paziņojums DV/vērtēšana/atzinums/lēmums (Komiteja/Padome/Komisija)

4


Es dv iesp jas ietekm t l mumus
ES DV iespējas ietekmēt lēmumus

 • Lēmumu pieņemšanas pamatsistēma (attiecībā uz audzēšanas atļaušanu) noteikta - Direktīvā 2001/18 par ĢMO izplatīšanu.

 • ES DV divas iespējas (“juridiskā rāmja” ietvaros) ietekmēt lēmumu:

 • Lēmumu pieņemšanas un riska novērtēšanas procesā (caur Kompetento institūciju)

 • Pēc ĢMO atļaujas izdošanas – “drošības klauzulas” izmantošana (23.p.)

5


Politiskais r mis
Politiskais rāmis”

 • Ministru (valstu) lēmumi Ministru Padomēs (Vides/Lauksaimniecības)

  • nacionālā pozīcija par attiecīgo jautājumu

   • Vairākums no ES valstīm balso “pret” vai “atturas”

   • Nepieciešams “kvalificētais balsu vairākums” attiecīgā lēmuma atbalstīšanai vai noraidīšanai – līdz šim Padomē nav savākts KBV ne par vienu ĢMO atļaušanu

   • Padomei = 3 mēneši lēmuma pieņemšanai

   • Ja nepieņem – lēmuma pieņemšana ES Komisijas kompetencē (atpakaļ “juridiskā/administratīvā rāmī”)

6


Praktiskais ievie anas r mis
Praktiskais/ieviešanas rāmis”

 • 2001/18 Direktīvas 26a.pantā paredzētā iespēja:

  • “DV var veikt atbilstošus pasākumus, lai nenotiktu netīša ĢMO sajaukšanās ar citiem produktiem/augiem”

  • t.i. līdzāspastāvēšanas noteikumu pieņemšana (Komisijas Rekomendācijas (2003/556/EK)(lai novērstu ekon.zaud/nejaušu piejauk.)

  • “atbilstoši pasākumi”- samērā plaši interpretējams

 • Reģiona lēmums/vienošanās ar iedzīvotājiem

  • Vides Padomes 05.12.08. secinājumi, atzīstot reģionu tiesības noteikt aizliegumu audzēt ĢMO, vienojoties ar iedzīvotājiem

7


Es dal bvalstu dv iesp jas ierobe ot mo
ES dalībvalstu (DV) iespējas ierobežot ĢMO

 • 1) Pārtikā un lopbarībā;

 • - brīvā preču kustība

 • patērētāju tiesības:

  • būt informētiem (marķējums, t.sk. “brīvs no ĢMO” (piem. DE-2008 ieviesa, 2009 -standartizēts), novietošana veikalos (LV)

 • kontrole, monitorings:

  • izsekojamība,

  • Kompetentā inst.- PVD

 • 2) Audzēšana

 • patreiz: 4 iespējas

 • Nākotnē: - tiesības izlemt pašai DV?

 • NL, AT iniciatīva (LV atbalsts)

 • Borrozo: jābūt iespējamam paralēli ES noteiktajai lēmumu pieņemšanas sistēmai, kas pamatojas uz zinātnisku novērtējumu, arī DV tiesībām pašām izlemt vai tās vēlas atļaut audzēšanu savā teritorijā

8


Par novieto anu veikalos
Par novietošanu veikalos

 • ĢMO aprites likuma 26.’ pants:

 • “novieto savrup no citiem pārtikas produktiem tādā veidā, lai tie būtu viegli identificējami.”

 • PVD – Kompetentā institūcija:

  • Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktās PVD funkcijas:

  • “visos pārtikas aprites posmos uzraudzīt un kontrolēt pārtikas uzņēmumu darbību un pārtikas aprites procesu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.”

  • (21.p.(2)daļas c) apakšpunkts)

9


Audz anas ierobe o anas iesp jas patreiz
Audzēšanas ierobežošanas iespējas (patreiz)

 • 1) Politiska deklarācija, paziņojums reģionālā līmenī – ‘politisks vēstījums/nostāja’

 • - ES daudzi reģioni pieņēmuši lēmumus reģionālā līmenī, piem.:

 • Polija , Itālija, Grieķija, Īrija, Bulg., Beļģ., Horvāt., Kipra, Franc., Vāc., Ung., Slovākija, Spān., Lielbrit. (Velsa)

 • - ES ĢMO brīvo reģionu apvienība: 49 ES reģioni (nosūtot lēmumu par pievienošanos)

 • (vairāk info: www.gmofree-euregions.net)

10


Gmo br vo re ionu apvien ba eirop www gmofree euregions net
GMO-brīvo reģionu apvienība Eiropā www.gmofree-euregions.net

11


Ierobe o anas iesp jas turp 2
Ierobežošanas iespējas (turp.2)

 • 2) “Drošības klauzula” (Direktīvas 23.pants) – “pēc atļaušanas rada risku” (nepieciešama jauna/papildus informācija par risku videi vai cilvēkam)

 • Valsts noteiktais aizliegums konkrēta ĢMO audzēšanai:

  • piem. kukurūza(MON 810): AT, GR, LUX, UNG, FR (2007), Vācija 2009.g.

  • - LV nav, jo nav interese audzēt vienīgo atļauto ĢMO

12


Ierobe o anas iesp jas turp 3
Ierobežošanas iespējas (turp.3)

 • 3) Izstrādāt striktus līdzāspastāvēšanas noteikumus (Direktīvas 26a.p.)

 • “DV var veikt atbilstošus pasākumus, lai nenotiktu netīša ĢMO sajaukšanās ar citiem produktiem/augiem”

 • (Jo striktāki noteikumi, kurus ievērojot drīkstētu audzēt, jo mazāka iespējamība, ka audzēs)

  • Princips ko izmantot – “ja tikai tā var panākt līdzāspastāvēšanu”

 • 15 ES DV pieņēmušas līdzāspastāvēšanas noteikumus, piem.:

 • - LUX – ĢMO kukurūzai – 800m; ĢMO cukurbietei – 3km; rapsim – 3km

 • - AT dodot tiesības reģionālajai valdībai noteikti nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu jutīgās ekosistēmas u.tml.tert, ieskaitot prasīt papildus riska novērtējumu

13


Ierobe o anas iesp jas turp 4
Ierobežošanas iespējas (turp.4)

 • Līdzāspastāvēšanas noteikumi

  • Latvijā: 2008.gada MK noteikumi Nr. 30

   • Specifiskas prasības lauksaimniekiem/audzēšanai u.c.;

   • Informēšanas pienākums: biškopjus 3km rādiusā; blakus esošo lauku īpašniekus (pie noteiktiem nosacījumiem;

   • Saskaņojuma saņemšana no blakus esošo lauku īpašniekiem, ja pastāv risks kultūraugiem sakrustoties..

   • Attālumi (izolācijas, buferjoslas): kukurūzai izolācijas att. – 200m (min., kas redzēts citu valstu NA); kartupeļi – 50m; rapsis – 4km.

   • Min. gadi, ko nedrīkst pēc ĢMO: kurkurūzai – 2.g.; rapsim – sēklu ieguvei – 4.g.; kartupeļi – sēklu ieg. – 4.g.

14


Izmantojot l dz spast v anas noteikumus turp 4 1
Izmantojot līdzāspastāvēšanas noteikumus (turp.4.1.)

 • Portugāle

  • Likums par brīvu no ĢMO zonu izveidi (904-2006-zonas livres) (pamatojoties uz līdzāspastāvēšanas regulējumu)

   • Lauksaimnieki kopā ar min.3000ha zemes;

   • Jāparaksta deklarāciju, ka neaudzēs ĢM;

   • Uz 5 gadiem (automātiski pagarinās, ja nav iebildumu)

  • Izveidota brīva no ĢMO zona ‘Ziemeļportugālē’

15


Izmantojot l dz spast v anas noteikumus turp 4 2
Izmantojot līdzāspastāvēšanas noteikumus (turp.4.2.)

 • Austrija

 • Visi 9 reģioni – pieņēmuši striktus reģionālos līdzāspastāvēšanas noteikumus

  • prasība pirms jebkuru ĢMO izplatīšanas atļaušanas, jāveic riska novērtējums uz konkrēto ekosistēmu un arī ietekmes izvērtējumsattiecībā uz ‘agrovidi’, papildus Federālajā līmenī noteiktajam riska novērtējumam (kura ietvaros Austrija piedalās ES līmenī)

  • Ietverti principi, nosakot, ka nav pieļaujama audzēšana, ja var negatīvi ietekmēt konkrēti uzskaitītās jutīgās ekosistēmas, to starp, īpaši aizsargājamās teritorijas, kalnu apvidus u.tml.

16


Ierobe o anas iesp jas turp 5
Ierobežošanas iespējas (turp.5)

 • 4) Reģionu/pašvaldību tiesības pieņemt lēmumu aizliegt/ierobežot ĢMO audzēšanu (vienojoties ar vietējiem iedzīvotājiem)

 • - Vides Ministru Padomes 04.12.2008. pieņemtie secinājumi (16882/08):

 • - atzīts, ka ĢMO-brīvas zonas var tikt izveidotas uz brīvprātīgu vienošanās pamata, (kuriem var piekrist arī ‘klusējot’), starp ieinteresētajām personām attiecīgajā teritorijā. Par nodomu veidot ĢMO-brīvu zonu, atbilstoši jāinformē visas ieinteresētās puses.

17


Mo br vu teritoriju veido ana
ĢMO-brīvu teritoriju veidošana

 • Latvijā 2009.gadā pieņemtie grozījumi ĢMO aprites likumā (23.07.2009.)

  • 22.panta (1) daļa – pārņem “drošības klauzulu;”

  • 22.panta pārējās daļas ietver nosacījumus, kurus ievērojot pašvaldības var izveidot brīvu no ĢMO teritoriju.

18


Mo br vu teritoriju veido ana turp 2
ĢMO-brīvu teritoriju veidošana (turp.2)

 • Likuma 22.pants:

  • Pašvaldība/vai pers. iesniegums;

  • Pieņem lēmumu domes sēdē par nodomu veidot;

  • Informē sabiedrību: publicējot “LV” un vietējā laikr.;

  • Paziņojumā: nodoms, teritorija, uz kuru attiektos, termiņu un vietu sabiedrības viedokļu iesniegšanai (min. 30 dienas).

  • (iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu)

  • Ja saņem iebildumu: lemj par konkrētās teritorijas izslēgšanu no aizlieguma zonas – ņemot vērā: sab.viedokli, samērīguma un ilgstpējīgas attīstības principu.

  • Parastā kārtībā pieņem SN par ĢMO audzēšanas ierobežošanu noteiktā teritorijā uz noteiktu term (min.5 gadi)

  • Informē par brīvo zonu – institūcijas, t.sk. VAAD, kas ieliek reģ.

19


Pašvaldību iespēja – lemt par savu teritoriju nākotnes perspektīvāmValsts uzdevums – panākt ES līmenī DV tiesības lemt par savu teritoriju

 • Paldies par uzmanību

20


ad