Post powanie s dowo administracyjne
Download
1 / 106

POSTEPOWANIE SADOWO-ADMINISTRACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 418 Views
 • Uploaded on

POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE. Wykład 1. Dr Kamilla Kurczewska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Cel postępowania sądowo- administracyjnego. CEL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POSTEPOWANIE SADOWO-ADMINISTRACYJNE' - tegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Post powanie s dowo administracyjne

POSTĘPOWANIESĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

Wykład 1

Dr Kamilla Kurczewska

Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Cel post powania s dowo administracyjnego
Cel postępowania sądowo- administracyjnego

CEL

celem postępowania sądowo- administracyjnego jest sprawdzenie przez organ niezawisły i niezależny od organów administracji publicznej czy działania tych organów są zgodne z prawem

INICJATYWA

CZAS

REZULTAT

SKARGA STRONY

WYROK SĄDOWY

Ustawowo

nieokreślony


Przedmiot skargi do s du administracyjnego
Przedmiot skargi do sądu administracyjnego

1

Decyzje administracyjne

2

Postanowienia na które służy zażalenie

3

Postanowienia kończące postępowanie

4

Akty dotyczące przyznania uprawnień wynikających z przepisów prawa

5

Bezczynność w przypadkach 1-4

6

Interpretacja podatkowa

7

Akty prawa miejscowego wydane przez jednostki samorządu terytorialnego

8

Akty prawa miejscowego wydane przez organy terenowej administracji rządowej

9

Uchwały jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji publicznej


Wyk ad 2

wykład 2

Podmioty postępowania sądowo-administracyjnego


Strony post powania s dowo administracyjnego
Strony postępowania sądowo-administracyjnego

Sąd administracyjny

organ

skarżący

Uczestnik na prawach

strony

uczestnik


Podmioty uczestnicz ce w post powaniu administracyjnym
Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym

Organ administrujący za pomocą form zdefiniowanych w prawie


Podmioty uczestnicz ce w post powaniu administracyjnym1
Podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym

każdy, kto ma w tym interes prawny, (prokurator, RPO oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.)

skarżący

Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego

Uczestnik na prawach strony

osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna

Uczestnik


Wyk ad 21

wykład 2

Model postępowania sądowo-administracyjnego


Model post powania przed s dem administracyjnym 1
Model postępowania przed sądem administracyjnym /1/

etap przed organem, który wydał decyzję

rozstrzygnięcie

Inicjatywa:

Skarga strony

Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

Zakres badań:

Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Czy nie było pierwszej rozparawy przed sądem

etap przed wojewódzkim sądem adm.

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Zakres badań:

Czy skarga została złożona w terminie

Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Wyrok oddalający skargę

Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym


Model post powania przed s dem administracyjnym 2
Model postępowania przed sądem administracyjnym /2/

etap przed Naczelnym Sądem Adm.

rozstrzygnięcie

Skarga kasacyjna strony,

Zakres badań:

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Czy skarga została złożona w terminie

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

Wyrok oddalający skargę kasacyjną

Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym

Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym


Post powanie przed s dem administracyjnym i instancji
Postępowanie przed sądem administracyjnym i instancji

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi

I etap przed organem, który wydał decyzję

czynność

Inicjatywa:

Skarga strony

Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

Zakres badań:

Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem


Rodki dyscyplinuj ce organ administracji
Środki dyscyplinujące organ administracji

Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia

I etap przed organem, który wydał decyzję

Inicjatywa:

Skarga strony

Bezczynność organu

sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów


Post powanie przed s dem administracyjnym i instancji1
Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji

II etap przed sądem

rozstrzygnięcie

Przekazanie

akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

Postanowienie o odrzuceniu skargi

Zakres badań:

1

Czy zostal wyczerpany zwyczajny tryb zaskarżenia

Wyrok uchylający zaskarżone rozstrzygnięcie

2

Czy skarga została złożona w terminie

Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia

3

Czy skarga zawiera wszystkie elementy

4

Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

Wyrok oddalający skargę

Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym


1 wyczerpanie zwyczajnych rodk w zaskar enia
/1/ Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia

Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, (chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich)

Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.


Wyczerpanie zwyczajnych rodk w zaskar enia jako warunek skutecznego wniesienia skargi
Wyczerpanie zwyczajnych środków zaskarżenia jako warunek skutecznego wniesienia skargi

DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACJI

DZIAŁANIE

STRONY

odwołanie

Wydanie decyzji

Wydanie postanowienia

zażalenie

Wydanie aktu prawa miejscowego

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Wydanie uchwały z zakresu administracji publicznej

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Bezczynność w sprawach indywidualnych

Zażalenie na bezczynność

Inny akt lub czynność

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


2 termin do wniesienia skargi
/2/ Termin do wniesienia skargi skutecznego wniesienia skargi

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W przypadkach, gdy prawo nie przewiduje zwyczajnych środków zaskarżenia, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa

Prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. (Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowe).


Termin do skutecznego wniesienia skargi do s du administracyjnego
Termin do skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Moment czasowy:

30 dni

Doręczenie decyzji/ postanowienia

Skarga

60 dni od daty doręczenia wezwania organowi,

Ewent.

30 dni od daty otrzymania odpowiedzi

Akty prawa miejscowego

Skarga

30 dni

Bezczynność w sprawach indywidualnych

Skarga


3 wpis w sprawach s dowo administracyjnych
/3/ Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych administracyjnego

Rodzaj wpisu i jego wysokość zależy od tego, czy przedmiot zaskarżenia wyrażony jest formie należności pieniężnej (wpis stosunkowy), czy też nie jest możliwe oznaczenie w taki sposób wartości przedmiotu zaskarżenia (wpis stały). W tym celu na wnoszącego pismo wszczynające postępowanie w danej instancji nałożono obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty (art. 215 i 216 p.p.s.a.).

W § 1 rozporządzenia unormowano wysokość wpisu stosunkowego, wynoszącego: odpowiednio 4% wartości przedmiotu zaskarżenia (przy należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem do 10 000 zł, nie mniej jednak niż 100 zł), 3% (ponad 10 000 zł do 50 000 zł, nie mniej niż 400 zł); 2% (ponad 50 000 zł do 100 000 zł, nie mniej niż 1500 zł) i 1% (ponad 100 000 zł, nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł).

Wpis stały w sprawach skarg w sprawach nieobjętych wpisem stosunkowym wynosi w sprawach budownictwa 500 zł, zagospodarowania przestrzennego – 500 zł, nieruchomości – 200 zł, ewidencji ludności – 100 zł, a w przypadku skarg w sprawach niewymienionych – 200 zł.


Wpis w sprawach s dowo administracyjnych
Wpis w sprawach sądowo-administracyjnych administracyjnego

RODZAJ SKARGI

OPLATA

4 % lub 200 zl

Skarga na decyzję

Skarga na postanowienie

4% lub 200 zl

Skarga na akt prawa miejscowego

200 zl

Skarga na bezczynność w sprawach indywidualnych

300 zl

Skarga na inny akt lub czynność

300 zl


4 obligatoryjne elementy skargi
/4/ Obligatoryjne elementy skargi administracyjnego

Art. 57. § 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:

1)wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

2)oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;

3)określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Art. 46. § 1. Każde pismo strony powinno zawierać:

1)oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron,

ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2)oznaczenie rodzaju pisma;

3)osnowę wniosku lub oświadczenia;

4)podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5)wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.


Obligatoryjne elementy skargi

 •  ( administracyjnegoDATA) Warszawa, 14 lipca 2000 r.

  • (OZNACZENIE SĄDU ADMINISTRACYJNEGO)

  • Sąd Administracyjny

  • ul. Jasna 600-018 Warszawa

  • OZNACZENIE SKARŻĄCEGO

  • Skarżący: X. Y. Zamieszkały w Warszawie ul. S. 10/15, 30-550 Warszawa

  • miejsce zamieszkania

  • OZNACZENIE ORGANU

  • Strona przeciwna: Samorządowe Kolegium Odwoławczego w .................. 10,

  • Wójt Gminy ............., ul ...................100, 30-220 S....................

 • WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZASKARŻENIA

 • 40 000 (czterysta tysięcy) zł

 • SKARGA

 • (OZNACZENIE RODZAJU PISMA)

 • (OZNACZENIE ZASKARŻONEGO AKTU I ORGANU KTÓREGO SKARGA DOTYCZY(

 • Skarga na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .................. z dnia .......... sygn. ....................... utrzymującą w mocy decyzję organu Wójta Gminy ................... z dnia sygn

 • (OSNOWA WNIOSKU)

 • Wnoszę o:Stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .......... z dnia ......... sygn. ................ utrzymującej w mocy decyzję organu I instancjiStwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy ............. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr. ............. z dnia .............. .

 • UZASADNIENIE

 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego

 • (...) Plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza wyżej wskazany przebieg nie tylko godzi w prawo własności, lecz narusza również odpowiednie przepisy, które stanowią o dopuszczalności prowadzenia ciągów komunikacyjnych w pobliżu domu.(...)PODPIS strony lub przedstawiciela

  • PODPIS

  • X.Y podpis

 • ZAŁĄCZNIKI

 • 1. odpis skargi

 • 2. mapa projektu modernizowanej drogi

 • Obligatoryjne elementy skargi


  Post powanie s dowo administracyjne1

  POSTĘPOWANIE administracyjnegoSĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

  Wykład 3

  Dr Kamilla Kurczewska

  Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


  Wyk ad 3

  wykład 3 administracyjnego

  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

  Wstrzymanie wykonania decyzji

  Autorewizja decyzji

  Przekazanie akt

  Odpowiedź na skargę


  Wstrzymanie wykonania zaskar onego aktu przez organ
  Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ administracyjnego

  W razie wniesienia skargi:

  1)na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części,

  2)na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;

  3)na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.


  Post powanie przed przed organem administracji wstrzymanie wykonania aktu
  Postępowanie przed przed organem administracji /wstrzymanie wykonania aktu/

  I etap przed organem, który wydał decyzję

  czynność

  Inicjatywa:

  Wniosek skarżącego

  Postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu

  Zakres badań:

  Z urzędu

  Czy zasadne jest wstrzymanie wykonania aktu w całości lub części

  Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania aktu

  Czy zachodzą przesłanki z art. 108 k.p.a. /w przypadku decyzji

  Czy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania aktu


  Wstrzymanie wykonania zaskar onego aktu przez s d
  Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd wykonania aktu/

  Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

  Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

  Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.


  Autorewizja decyzji podstawa prawna
  Autorewizja decyzji /podstawa prawna/ wykonania aktu/

  Art. 54. § 3. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.


  Post powanie przed organem administracji autorewizja decyzji
  Postępowanie przed organem administracji /autorewizja decyzji/

  I etap przed organem, który wydał decyzję

  czynność

  Inicjatywa:

  Skarga strony

  Nowa decyzja w sprawie (w przypadku autorewizji)

  Zakres badań:

  Czy skarga zasługuje na uwzględnienie

  Przekazanie akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

  Czy nie było pierwszej rozprawy przed sądem


  Autorewizja decyzji wyja nienie poj
  Autorewizja decyzji/ decyzji /wyjaśnienie pojęć/

  „w zakresie swojej właściwości”

  Artykuł 54 § 3 nie stanowi samoistnej podstawy dokonania weryfikacji decyzji, jego stosowanie musi pozostawać w powiązaniu z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisami szczególnymi, do których odsyła Kodeks postępowania administracyjnego. I OSK 843/07, VI SA/Wa 1235/05

  „uwzględnić skargę w całości”

  uznanie za uzasadnione zarówno zarzuty, wnioski jak i wskazaną w niej argumentację. Jeżeli organ nie podziela niektórych zarzutów, nie uwzględnia w całości wniosków, kwestionuje przedstawioną w niej podstawę lub ocenę prawną naruszeń, to wówczas nie może wydać rozstrzygnięcia I OSK 581/07


  Autorewizja decyzji nowa decyzja
  Autorewizja decyzji /nowa decyzja/ decyzji/

  Autorewizja – wydanie decyzji „w zakresie swojej właściwości”

  rozstrzygnięcie

  Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji

  I etap przed organem, który wydał decyzję

  Inicjatywa:

  Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i wydanie nowej w jej miejsce

  Skarga strony

  Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i i umorzeniu postępowania przed organem I instancji

  Decyzja o i umorzeniu postępowania przed organem I instancji


  Autorewizja decyzji post powanie przed s dem
  Autorewizja decyzji /postępowanie przed sądem/ decyzji/

  co dzieje się z postępowaniem sadowo-administracyjnym j po wydaniu decyzji autorewizyjnej:

  etap przed sądem adm.

  Orzeczenie sądu

  Inicjatywa:

  Przekazanie:

  Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego

  /165 par 1 pkt 3 wzw z art. 54 par 3 upsa/

  Zakres badań:

  skargi

  Czy została wydana nowa decyzjia

  akt

  odpowiedzi

  decyzji


  Wyk ad 4

  wykład 4 decyzji/

  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

  Ukaranie organu grzywną

  Orzeczenie na podstawie akt

  Wystąpienie sygnalizacyjne


  Wyk ad 41

  wykład 4 decyzji/

  PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

  Ukaranie organu grzywną

  Orzeczenie na podstawie akt

  Wystąpienie sygnalizacyjne


  Rodki dyscyplinuj ce organ administracji podstawa prawna
  Środki dyscyplinujące organ administracji decyzji/ /podstawa prawna/

  Art. 55. § 1. W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

  Art. 154. §6.Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.


  Rodki dyscyplinuj ce organ administracji aspekty proceduralne
  Środki dyscyplinujące organ administracji decyzji//aspekty proceduralne/

  Organ, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia

  rozstrzygnięcie

  Etap postępowania przed sądem

  Inicjatywa:

  Postanowienie o ukaraniu grzywną

  Skarga skarżącego na bezczynność

  Zakres badań:

  Postanowienie o odmowie ukarania grzywną

  Bezczynność organu


  Rozpoznanie sprawy przez s d w razie bezczynno ci organu podstawa prawna
  Rozpoznanie sprawy przez sąd w razie bezczynności organu decyzji/ /podstawa prawna/

  Art. 55. § 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

  rozstrzygnięcie

  Etap postępowania przed sądem

  Inicjatywa:

  Postanowienie o odrzuceniu skargi

  wniosek skarżącego o rozpoznanie

  +

  Odpis skargi

  Zakres badań:

  Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

  Bezczynność organu

  Stan prawny /brak wątpliwości/

  Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

  Stan faktyczny /brak wątpliwości/

  Wyrok oddalający skargę


  Wyst pienie sygnalizacyjne podstawa prawna
  Wystąpienie sygnalizacyjne decyzji/ /podstawa prawna/

  Art. 55. § 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków, o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków.

  czynność /19 pkt 8 regulaminu sa/

  Inicjatywa:

  Etap postępowania przed sądem

  Prezes sądu

  Lub

  Skład orzekający

  Postanowienie o zawiadomieniu

  Zakres badań:

  Rażące przypadki naruszenia obowiązków

  Zarządzenie o zawiadomieniu


  Wyk ad 5

  wykład 5 decyzji/

  Postępowanie przed wojewódzkim sadem administracyjnym


  Ii etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
  II etap postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym

  etap przed wojewódzkim sądem adm.

  rozstrzygnięcie

  Przekazanie

  akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

  Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję/akt

  Zakres badań:

  Czy postępowanie organów jest zgodne z prawem procesowym

  Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji/aktu

  Czy decyzja jest zgodna z prawem materialnym

  Wyrok stwierdzający naruszenie prawa przez zaskarżona decyzję

  Wyrok oddalający skargę


  Zakres orzekania
  Zakres orzekania administracyjnym

  Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Sąd bada istniejące naruszenia OBIEKTYWNEGO porządku prawnego

  Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.


  I etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
  I etap postępowania przed wojewódzkim administracyjnym sądem administracyjnym

  etap przed wojewódzkim sądem adm.

  rozstrzygnięcie

  Przekazanie

  akt wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu

  Postanowienie o odrzuceniu skargi

  Zakres badań formalnych:

  Czy sąd jest właściwy

  Czy nie zachodzi res iudicata

  Czy nie zachodzi lis pendens

  Czy skarżący ma właściwą reprezentację

  Czy skarga została złożona w terminie

  Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

  Czy skarga zawiera wszystkie elementy


  Przywr cenie terminu do wniesienia skargi
  przywrócenie administracyjnym terminu do wniesienia skargi

  Art. 87.

  § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność

  miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

  § 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy

  w uchybieniu terminu.

  § 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem

  organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

  § 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała

  w terminie.

  reakcja

  Inicjatywa:

  Etap postępowania przed organem

  Wniosek skarżącego o przywrócenie terminu

  Przekazanie akt sądowi

  rozstrzygnięcie

  Skarga strony

  Etap postępowania przed sądem

  Postanowienie przywróceniu terminu

  Zakres badań:

  Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu

  okoliczności wskazujące na brak winyw uchybieniu terminu

  Termin ustania przyczynyuchybienia terminu /7 dni, 1 rok/

  Dołączenie do wniosku tekstu skargi


  Wyk ad 9

  wykład 9 administracyjnym

  Sytuacje procesowe w postępowaniu przed wojewódzkim sadem administracyjnym


  Etapy post powania w ka dej sprawie s dowo administracyjnej
  ETAPY POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SPRAWIE SĄDOWO ADMINISTRACYJNEJ

  I etap

  II etap

  III etap

  Sprawdzenie właściwości sądu

  Zbadanie zgodności z prawem postępowania

  Rozstrzygnięcie sprawy

  Sprawdzenie zachowania terminu

  Zbadanie zgodności z prawem decyzji

  Sprawdzenie kompletności skargi

  Sytuacja procesowa

  Sytuacja procesowa

  Sprawdzenie litis pendentio i res iudicata

  Sytuacja procesowa

  Sprawdzenie zdolności strony do występowania w obrocie prawnym

  Sytuacja procesowa

  Sytuacja procesowa

  Sytuacja procesowa

  Sprawdzenie wyczerpania zwyczajnych środków zaskarżenia

  Sytuacja procesowa


  Zawieszenie obligatoryjne
  Zawieszenie - obligatoryjne ADMINISTRACYJNEJ

  • Sąd zawiesza postępowanie z urzędu:

  • 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela, z zastrzeżeniem § 3;

  • 2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

  • 3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;

  • 4) jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości;

  • w razie przedstawienia przez sąd w tym postępowaniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu;

  •  Nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.


  Zawieszenie fakultatywne
  Zawieszenie - fakultatywne ADMINISTRACYJNEJ

  Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

  1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym;

  2) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej;

  3) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu;

  4) w razie śmierci pełnomocnika, chyba że strona działa przed sądem osobiście.

  Jeżeli postępowanie karne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych przypadkach może zwrócić się do właściwego organu.

  Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.


  Wy czenie s dziego
  Wyłączenie sędziego ADMINISTRACYJNEJ

  Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

  1)w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki;

  2)swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

  3)osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

  4)w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron;

  5)w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

  6) w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

  7)w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

  Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Niezależnie od wymienionych przyczyn sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

  Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

  Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki.


  Brak reprezentacji
  Brak reprezentacji ADMINISTRACYJNEJ

  Dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.


  Pe nomocnictwo
  pełnomocnictwo ADMINISTRACYJNEJ

  • Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

  • Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

  • Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

  • Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej świadczący na podstawie odrębnych przepisów pomoc prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego upoważnione przez ten podmiot

  • Pełnomocnictwo może być:

  • ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;

  • do prowadzenia poszczególnych spraw;

  • 3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.


  Wyk ad 10

  wykład 10 ADMINISTRACYJNEJ

  Orzeczenia

  Wojewódzkiego sądu administracyjnego


  Wyrok uchylaj cy zaskar on decyzj podstawa prawna
  Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/ ADMINISTRACYJNEJ

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:

  a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

  b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

  c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny

  wpływ na wynik sprawy;


  Wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej decyzji podstawa prawna
  Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżelizachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego

  lub w innych przepisach;


  Wyrok stwierdzaj cy wydanie zaskar onej decyzji z naruszeniem prawa
  Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżelizachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnegolub w innych przepisach.


  Wyrok oddalaj cy skarg podstawa prawna
  Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/ naruszeniem prawa

  Art. 151.

  W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala

  Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu.

  IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07


  Wyk ad 11

  wykład 11 naruszeniem prawa

  Związanie organu wyrokiem


  Wyrok konsekwencje dla organu
  Wyrok /konsekwencje dla organu/ naruszeniem prawa

  Art. 153.

  Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.


  Zakres zwi zania organu wyrokiem wsa ocena prawna
  zakres związania organu wyrokiem WSA /ocena prawna/ naruszeniem prawa

  może dotyczyć zarówno stanu faktycznego,

  I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

  wykładni przepisów prawa materialnego

  I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

  Ocena

  Prawna

  wykładni przepisów procesowego,

  I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08 I SA/Go 681/08

  prawidłowości korzystania z uznania administracyjnego, I SA/Bk 277/09 

  kwestii zastosowania określonego przepisu prawa jako podstawy do wydania właśnie takiej decyzji.I SA/Bk 277/09  I SA/Gd 909/08

  ocena prawna pozostająca w związku z rozpatrywaną sprawą, /anie wykładnią in abstracto/. I SA/Go 676/08  I SA/Go 681/08


  Zakres zwi zania organu wyrokiem wsa wskazania co do dalszego post powania
  zakres związania organu wyrokiem WSA /wskazania co do dalszego postępowania/

  wskazania co do dalszego postępowania

  konsekwencje oceny prawnejI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08

  sposobu działania w toku ponownego rozpoznania sprawyI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08

  wskazanie kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie dla uniknięcia wadliwościI SA/Gd 909/08  I SA/Gd 635/08


  Zakres zwi zania organu ustaleniami wsa post powania przysz e
  zakres związania organu ustaleniami WSA dalszego postępowania//postępowania przyszłe/

  postępowanie sądowoadministracyjne

  postępowanie administracyjne, w którym zapadło zaskarżone rozstrzygnięcie administracyjne

  przyszłe postępowanie administracyjne,

  w sprawie stwierdzenia nieważności aktu

  Jak głęboko sięga zakres związania organu oceną prawną

  I SA/Łd 1230/08 

  wznowienia postępowania administracyjnego,

  ewentualne przyszłe postępowanie sądowoadministracyjne,

  także przed NSA w przypadku ewentualnego rozpoznawania skargi kasacyjnej od ponownego wyroku sądu pierwszej instancji


  Post powanie s dowo administracyjne2

  POSTĘPOWANIE dalszego postępowania/SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

  Wykład

  Dr Kamilla Kurczewska

  Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


  Zakres czynno ci s du kasatoryjny model orzekania
  Zakres czynności sądu – dalszego postępowania/kasatoryjny model orzekania

  Art. 133. § 1. Sąd wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, chyba że organ nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 54 § 2. Wyrok może być wydany na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym albo jeżeli ustawa tak stanowi.

  Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu faktycznego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ

  nie

  nie

  Czy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany stanu prawnego, które nastąpiły po wydaniu decyzji przez organ


  Postanowienie o odrzuceniu skargi
  Postanowienie o odrzuceniu skargi dalszego postępowania/

   Sąd odrzuca skargę:

  1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

  2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

  3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

  4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

  5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

  6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.


  Wyrok oddalaj cy skarg podstawa prawna1
  Wyrok oddalający skargę /podstawa prawna/ dalszego postępowania/

  Art. 151.

  W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala

  Oddalenie skargi na niezgodność decyzji z prawem zamyka organowi administracyjnemu drogę do stwierdzenia nieważności decyzji, ze względu na związanie go oceną prawną zawartą w wyroku sądu, a próby stwierdzenia nieważności decyzji rozpoznawanej już wcześniej przez Sąd (oddalający skargę na niezgodność tej decyzji z prawem) są w istocie w odniesieniu do przedmiotu rozstrzygnięcia sądowego, niedopuszczalną ingerencją w prawomocne orzeczenie sądu. IV SA 1816/03 VII SA/Wa 1997/07


  Wyrok uchylaj cy zaskar on decyzj podstawa prawna1
  Wyrok uchylający zaskarżoną decyzję /podstawa prawna/ dalszego postępowania/

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  1) uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:

  a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

  b) naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego,

  c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny

  wpływ na wynik sprawy;


  Wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej decyzji podstawa prawna1
  Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej decyzji /podstawa prawna/

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  2) stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżelizachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach;


  Wyrok stwierdzaj cy wydanie zaskar onej decyzji z naruszeniem prawa1
  Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa

  Art. 145.

  § 1. Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

  3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżelizachodzą przyczyny określone w Kodeksie postępowania administracyjnegolub w innych przepisach.


  Wyrok w sprawie aktu lub interpretacji
  Wyrok w sprawie aktu lub interpretacji naruszeniem prawa

  Sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, oraz interpretację prawa podatkowego, uchyla ten akt lub interpretację albo stwierdza bezskuteczność czynności.

  sąd może również w wyroku uznać uprawnienie lub obowiązek wynikające z przepisów prawa


  Wyrok stwierdzaj cy niewa no zaskar onej uchwa y lub aktu prawa miejscowego podstawa prawna
  Wyrok stwierdzający nieważność zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego /podstawa prawna/

  Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

  Art. 91 USG

  1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne.

  Art. 79 USP

  1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna.

  Art. 82 USW

  1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna.


  Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 1/

  Art. 147. § 1. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

  Art. 91 USG

  4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałęlub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa..

  Art. 79 USP

  4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniemprawa.

  Art. 82 USW

  5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważnościuchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniemprawa.


  Wyrok stwierdzający wydanie zaskarżonej uchwały lub aktu prawa miejscowego z naruszeniem prawa/podstawa prawna 2/

  Art. 94. USG

  1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływiejednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożeniauchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżelisą one aktem prawa miejscowego.

  2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływuterminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności,sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenietracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem.

  Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczeniastosuje się odpowiednio.

  Art. 82.USP

  1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.

  2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyj

  ny orzeka niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

  Art. 83.USW

  1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określonym w art. 81, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego.

  2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

  Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


  Los rozstrzygni spraw indywidualnych wydanych na podstawie uchwa y lub aktu
  Los rozstrzygnięć spraw indywidualnych wydanych na podstawie uchwały lub aktu

  Art. 147. § 2. Rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, wydane na podstawie uchwały lub aktu, o których mowa w § 1, podlegają wzruszeniu w trybie określonym w postępowaniu administracyjnym albo w postępowaniu szczególnym.


  Nakazanie podj cia aktu lub czynno ci
  Nakazanie podstawie uchwały lub aktupodjęcia aktu lub czynności

  Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność organów zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa


  Skutki poszczeg lnych typ w rozstrzygni wojew dzkiego s du administracyjnego
  skutki poszczególnych typów rozstrzygnięć podstawie uchwały lub aktuwojewódzkiego sądu administracyjnego

  zaskarżona

  Decyzja

  postanowienie o

  odrzuceniu skargi

  skutki

  Decyzji

  Wyrok

  oddalający

  skargę

  zaskarżona

  Decyzja

  skutki

  Decyzji

  Wyrok

  Uchylający

  decyzję

  skutki

  Decyzji

  Od momentu jej uchylenia

  Zaskarżona

  Decyzja

  Roszczenie o

  odszkodowanie

  Wyrok

  Stwierdzający

  nieważność

  decyzji

  Roszczenie o

  odszkodowanie

  Zaskarżona

  Decyzja

  skutki

  Decyzji od momentu jej wydania

  Wyrok o

  stwierdzeniu

  wydania z

  decyzji

  z naruszeniem

  prawa

  zaskarżona

  Decyzja

  Roszczenie o

  odszkodowanie

  skutki

  Decyzji


  Wyk ad 12

  wykład 12 podstawie uchwały lub aktu

  Obowiązki organu po wydaniu wyroku przez sąd administracyjny


  Co to znaczy niewykonanie wyroku
  Co to znaczy „niewykonanie wyroku” podstawie uchwały lub aktu

  II SAB/Ol 16/08 

  niewydanie w określonym terminie aktu lub niedokonanie, określonych przez sąd czynności procesowych. Dotyczy to zarówno obowiązków objętych sentencją wyroku jak też wskazań zawartych w jego uzasadnieniu.

  II SAB/Ol 16/08 

  nierespektowanie przy ponownym rozstrzyganiu sprawy oceny prawnej czy wskazań sąduco do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku Sądu uchylającym wcześniej

  I OSK 154/08 

  Niewykonanie wyroku w części dotyczącej zwrotu zasądzonych na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania nie jest podstawą do podjęcia środków dyscyplinujących


  Post powanie dyscyplinuj ce organ wymierzenie grzywny podstawa prawna
  Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny podstawie uchwały lub aktu/podstawa prawna/

  Art. 154.

  § 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz wrazie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważnośćaktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwegoorganu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieśćskargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny

  § 6. Grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.


  Post powanie dyscyplinuj ce organ wymierzenie grzywny post powanie
  Postępowanie dyscyplinujące organ - wymierzenie grzywny podstawie uchwały lub aktu/postępowanie/

  Inicjatywa:

  reakcja

  Etap postępowania przed organem

  Wykonanie wyroku

  Wezwanie

  skarżącego do wykonania wyroku

  Zakres badań:

  Niewykonanie wyroku

  Okoliczność niewykonania wyroku

  rozstrzygnięcie

  Etap postępowania przed sądem

  Skarga na bezczynność

  Postanowienie o ukaraniu grzywną

  Zakres badań:

  Postanowienie o odmowie ukarania grzywną

  bezczynności po wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność

  bezczynności po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność decyzji

  pisemne wezwanie organu do wykonania wyroku


  Post powanie dyscyplinuj ce organ orzeczenie przez s d w razie bezczynno ci organu podstawa prawna
  Postępowanie dyscyplinujące organ - orzeczenie przez sąd w razie bezczynności organu /podstawa prawna/

  Art. 154

  § 2. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lubnieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawyoraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznegoi prawnego.

  Inicjatywa

  rozstrzygnięcie

  Etap postępowania przed sądem

  Wniosek o wymierzenie grzywny złożony przez skarżącego

  Orzeczenie na podstawie skargi na czynność art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/

  Zakres badań:

  Bezczynność organu

  Orzeczenie na podstawie skargi na bezczynność w zakresie art. 3 par. 2 pkt 4 UPSA /Woś/

  Stan prawny /brak wątpliwości/

  Stan faktyczny /brak wątpliwości/

  Charakter sprawy

  Postanowienie o wymierzeniu grzywny /woś/


  Post powanie dyscyplinuj ce organ wyst pienie sygnalizacyjne bezczynno ci organu podstawa prawna
  Postępowanie dyscyplinujące organ - wystąpienie sygnalizacyjne bezczynności organu /podstawa prawna/

  Art. 155.

  § 1. W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy istotnych naruszeń prawalub okoliczności mających wpływ na ich powstanie, skład orzekający sądu może,w formie postanowienia, poinformować właściwe organy lub ich organyzwierzchnie o tych uchybieniach.

  § 2. Organ, który otrzymał postanowienie, obowiązany jest je rozpatrzyć i powiadomićw terminie trzydziestu dni sąd o zajętym stanowisku.

  Inicjatywa:

  rozstrzygnięcie

  postępowanie przed sądem

  skład orzekający sądu

  Postanowienie o przedstawieniu informacji organom własciwym lub zwierzchnim

  Zakres badań:

  istotne naruszeń prawa

  okoliczności mających wpływ na ich powstanie istotnych naruszeń prawa

  Inicjatywa:

  rozstrzygnięcie

  postępowanie przed organem

  organ

  Postanowienie – stanowisko w sprawie informacji

  Zakres badań:

  Wg informacji sądu


  Roszczenie o odszkodowanie w w przypadku niewykonania podstawa prawna
  Roszczenie o odszkodowanie w sygnalizacyjne bezczynności organuw przypadku niewykonania /podstawa prawna/

  Art. 154

  § 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służyroszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  § 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonałorzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożeniawniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania uprawniony podmiotmoże wnieść powództwo do sądu powszechnego.


  Post powanie s dowo administracyjne3

  POSTĘPOWANIE sygnalizacyjne bezczynności organuSĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

  Wykład

  Dr Kamilla Kurczewska

  Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


  W a ciwo naczelnego s du administracyjnego
  Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego sygnalizacyjne bezczynności organu

  Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Naczelny Sąd Administracyjny:

  1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;

  2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

  3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;

  4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4;

  5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.

  § 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, oraz do rozpoznawania innych spraw należących do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których mowa w art. 4, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania sprawy


  Podstawy skargi kasacyjnej
  PODSTAWY SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

  1)naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

  2)naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.


  WYMÓG ZASTĘPSTWA sygnalizacyjne bezczynności organu

  Art. 175. § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

  § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

  § 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

  1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych;

  2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.


  Wymogi formalne pisma procesowego skargi kasacyjnej
  WYMOGI FORMALNE PISMA PROCESOWEGO - SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany


  Tryb wniesienia skargi kasacyjnej
  TRYB WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

  Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem


  Etap post powania przed wojew dzkim s dem administracyjnym
  Etap sygnalizacyjne bezczynności organupostępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

  I etap przed sądem

  rozstrzygnięcie

  Skarga kasacyjna strony,

  Zakres badań:

  Postanowienie o odrzuceniu skargi

  Czy skarga została złożona w terminie

  Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

  Przekazanie akt i skargi NSA

  Czy skarga zawiera wszystkie elementy

  Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

  Czy braki skargi zostały usunięte


  Etap post powania przed naczelnym s dem administracyjnym
  Etap sygnalizacyjne bezczynności organupostępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

  II etap przed sądem

  rozstrzygnięcie

  Skarga kasacyjna strony,

  Zakres badań:

  Postanowienie o odrzuceniu skargi

  Czy skarga została złożona w terminie

  Czy został opłacony wpis w sprawach administracyjnych

  Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i skierowujący sprawę do ponownego rozpoznania

  Czy skarga zawiera wszystkie elementy

  Czy skarga została sporządzona przez adwokata/radcę prawnego

  Wyrok oddalający skargę kasacyjną

  Czy postępowanie sądu I instancji jest zgodne z prawem procesowym

  Czy wyrok sądu I instancji est zgodny z prawem materialnym


  Tryb rozpoznawania skargi kasacyjnej
  TRYB ROZPOZNAWANIA SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. Strony mogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

  § 2. Nieważność postępowania zachodzi:

  1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

  2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

  3) jeżeli w tej samej sprawie toczy się postępowanie wcześniej wszczęte przed sądem administracyjnym albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

  4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

  5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

  6) jeżeli wojewódzki sąd administracyjny orzekł w sprawie, w której jest właściwy Naczelny Sąd Administracyjny.


  Oddalenie skargi kasacyjnej
  ODDALENIE SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu


  Uwzgl dnienie skargi kasacyjnej
  UWZGLĘDNIENIE SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, a gdyby sąd ten nie mógł rozpoznać jej w innym składzie innemu sądowi.


  Zagadnienie prawne przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej
  ZAGADNIENIE PRAWNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Naczelny Sąd Administracyjny może odroczyć rozpoznanie sprawy i przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu.

  Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu administracyjnego jest w danej sprawie wiążąca.


  Orzeczenie merytoryczne przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej
  ORZECZENIE MERYTORYCZNE PRZY ROZPATRYWANIU SKARGI KASACYJNEJ sygnalizacyjne bezczynności organu

  Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku


  Post powanie s dowo administracyjne4

  POSTĘPOWANIE sygnalizacyjne bezczynności organuSĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

  Wykład

  Dr Kamilla Kurczewska

  Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


  Prawo pomocy
  PRAWO POMOCY sygnalizacyjne bezczynności organu

  Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

  Przyznanie prawa pomocy przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne.


  Prawo pomocy1
  PRAWO POMOCY sygnalizacyjne bezczynności organu

  Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

   Ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego stanowi uprawnienie strony do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia przez nią wynagrodzenia i wydatków adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.


  Prawo pomocy2
  PRAWO POMOCY sygnalizacyjne bezczynności organu

  Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

  1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

  2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

  Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

  1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

  2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.


  Tryb przyznawania prawa pomocy
  TRYB PRZYZNAWANIA PRAWA POMOCY sygnalizacyjne bezczynności organu

  Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

  Wniosek składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru

  Rozpoznawanie wniosków o przyznanie prawa pomocy należy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w którym sprawa ma się toczyć lub już się toczy.

  Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego


  Post powanie s dowo administracyjne5

  POSTĘPOWANIE sygnalizacyjne bezczynności organuSĄDOWO-ADMINISTRACYJNE

  Wykład 7

  Dr Kamilla Kurczewska

  Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


  Post powanie mediacyjne
  POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE sygnalizacyjne bezczynności organu

  CEL

  Celem postępowania mediacyjnego jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa


  Post powanie mediacyjne1
  POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE sygnalizacyjne bezczynności organu

  Na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

  Postępowanie mediacyjne może być prowadzone mimo braku wniosku stron o przeprowadzenie takiego postępowania.


  Post powanie mediacyjne2
  POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE sygnalizacyjne bezczynności organu

   Postępowanie mediacyjne prowadzi sędzia lub referendarz sądowy wyznaczony przez przewodniczącego wydziału.

   Posiedzenie mediacyjne odbywa się z udziałem stron.

  Z przebiegu posiedzenia mediacyjnego spisuje się protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności dokonane przez strony ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy. Protokół podpisuje prowadzący postępowanie mediacyjne oraz strony.

   Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji.

  Jeżeli strony nie dokonają ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy, podlega ona rozpoznaniu przez sąd.


  Post powanie mediacyjne3
  POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE sygnalizacyjne bezczynności organu

  Na akt wydany na podstawie ustaleń, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

  Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń, nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne


  Post powanie uproszczone
  POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE sygnalizacyjne bezczynności organu

  CEL

  Celem postępowania uproszczonego jest zaoszczędzenie pracy sądowi – i orzekanie w składzie jednego sędziego bez wyznaczania rozprawy w sprawach prostych (zdaniem ustawodawcy)


  Post powanie uproszczone1
  POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE sygnalizacyjne bezczynności organu

  Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

  1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

  2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

  Sprawa może być również rozpoznana w trybie uproszczonym w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2 - Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

  Sąd rozpoznający sprawę w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.


  Dziękuję za uwagę sygnalizacyjne bezczynności organu


  ad